Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Η νόμιμη αποχέτευση των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων και Αστικών Λυμάτων στο Δίκτυο Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ προϋποθέτει την χορήγηση έγγραφης Άδειας Διάθεσης Υγρών Βιομηχανικών Απόβλητων και Λυμάτων από την ΕΥΑΘ ΑΕ Οι κατηγορίες των Αδειών Διάθεσης συνδέονται με τα μεγέθη και την φύση των επιχειρήσεων που αποχετεύονται. Οι επιχειρήσεις εντάσσονται στις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες:

Άδειες Διάθεσης Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων και Αστικών Λυμάτων της ΕΥΑΘ ΑΕ

Κατηγορία Α

Επαγγελματικές δραστηριότητες από τις οποίες κατά την παραγωγική διαδικασία τους δεν προκύπτουν υγρά βιομηχανικά απόβλητα αλλά μόνο οικιακά λύματα (άδεια διάθεσης λυμάτων στο δίκτυο ακαθάρτων που ανήκει ή διαχειρίζεται η ΕΥΑΘ ΑΕ, χωρίς προεπεξεργασία). Στις επιχειρήσεις, που εντάσσονται στην Κατηγορία Α και τα απόβλητα τους δεν περιλαμβάνονται στις εξής απαγορευμένες κατηγορίες αποβλήτων: [ σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η αποχέτευση ή η διοχέτευση με άλλο τρόπο, στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της ΕΥΑΘ ΑΕ ή δικτύων που διαχειρίζεται, των ακολούθων: α) Λυμάτων ή υγρών αποβλήτων που προέρχονται γενικά από εκκένωση βόθρων. Η διάθεση και η τιμολόγηση αυτών των αποβλήτων γίνεται στις μονάδες υποδοχής βοθρολυμάτων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της ΕΥΑΘ ΑΕ, η λειτουργία των οποίων διέπεται από ειδικούς κανονισμούς. β) Ουσιών που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία των εργαζομένων, να προκαλέσουν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του δικτύου και των κέντρων επεξεργασίας λυμάτων και ρύπανση των τελικών αποδεκτών. Τα εν λόγω υλικά ή ενώσεις αναφέρονται αναλυτικά: Α. Στον Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ άρθρο 7, παρ. 2 (Απαγορεύεται γενικώς η αποχέτευσις ή η κατ'άλλον τρόπον απόρριψις δια των εγκαταστάσεων αποχετεύσεως εις το δίκτυον των υπονόμων των κάτωθι ουσιών: α/ Υγρών προερχομένων εκ βόθρων εν γένει (στεγανών ή μη) οι οποίοι καταργούνται κατά τα εν τω παρόντι Κανονισμώ διαλαμβανόμενα. β/ Ουσιών οιασδήποτε φύσεως δυναμένων να εμφράξωσι τους αγωγούς (π.χ. απορριμμάτων μαγειρίου, σκουπιδιών, προιόντων κατεδαφίσεως, άμμου,τέφρας, ιζημάτων, ρακών, κόπρου ζώων, απορριμμάτων σφαγείων κ.λ.π.). γ/ Ευφλέκτων ή εκκρηκτικών ουσιών δυναμένων να επιφέρωσι ζημίας εις το αποχετευτικόν δίκτυον ή να θέσωσιν εν κινδύνω την ζωήν των εν αυτώ εργαζομένων. δ/ Αερίων και ατμών, απαγορευομένη της απ'ευθείας συνδέσεως αεραγωγών προς τας υπονόμους. ε/ Υδάτων αποχετεύσεως δυναμένων να επιδράσωσιν επιβλαβώς επί των υλικών δομήσεως των υπονόμων (π.χ. λόγω της περιεκτικότητος αυτών εις οξέα, αλκάλια, άλατα, πίσσαν κ.λ.π.) ή εκλυόντων δηλητηριώδη ή ασφυξιογόνα αέρια. στ/ Υδάτων αποχετεύσεως δυσχεραινόντων την λειτουργίαν των υπονόμων (π.χ. υδάτων αποχετεύσεων, προκαλούντων καταπτώσεις, χημικάς κατακρημνίσεις, ιζήματα ή εναποθέσεις εντός των υπονόμων), ως και τα χρωματισμένα ύδατα αποχετεύσεως εις αξίας λόγου κατά την απόλυτον κρίσιν του Ο.Α.Θ. ποσότητας, ρευστότητα κ.λ.π. ζ/ Υδάτων αποχετεύσεως αναδιδόντων ισχυράς ή οχληράς αναθυμιάσεις (λόγω αποσυνθέσεως,ζημώσεως κ.λ.π.). η/ Υδάτων αποχετεύσεως με περιεκτικότητα εις λίπη και έλαια εις ποσότητας αξίας λόγου, κατά την απόλυτον κρίσιν του Ο.Α.Θ. θ/ Υδάτων αποχετεύσεως εχόντων θερμοκρασίαν μείζονα των 40 βαθμών Κελσίου. ι/ Υδάτων αποχετεύσεως εις τόσον μεγάλην ποσότητα ώστε να επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία του δικτύου. ια/ Υδάτων δυναμένων να επιδράσουν καθ'οιονδήποτε τρόπον βλαπτικώς επί των εγκαταστάσεων καθαρισμού των αποβλήτων (εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού κ.λ.π.) κατά την απόλυτον κρίσιν του Ο.Α.Θ. ιβ/ Και εν γένει υδάτων και υγρών μη πληρούντων τους όρους των υφισταμένων εκάστοτε προδιαγραφών κατασκευής αγωγών ή εγκαταστάσεων υπονόμωνκαι 1. Λύματα και ουσίες που προέρχονται γενικά από βόθρους στεγανούς ή απορροφητικούς αν δεν προηγηθεί κατάλληλη προεπεξεργασία τους έτσι ώστε η ποιότητα και η σύνθεση τους να αντιστοιχεί στην ποιότητα και σύνθεση των οικιακών λυμάτων. Απαιτείται άδεια της Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ 2. Κάθε είδους στερεά απορρίμματα που μπορούν να φράξουν τους αγωγούς (απορρίμματα μαγειρείων, σκουπίδια, προϊόντα κατεδαφίσεων, άμμος, στάχτη, κουρέλια, κοπριά ζώων, απορρίμματα σφαγείων, δύσκολα βιοαποικοδομήσιμες ύλες όπως πλαστικά τεμάχια, γυαλιά κλπ.) έστω και μέσω σκουπιδοφάγων ή άλλων ανάλογων μέσων. Δεν επιτρέπονται να απορρίπτονται στερεά μεγαλύτερα των 20 mm. 3. Επικίνδυνα απόβλητα όπως ορίζονται στην Οδηγία 91/689/ΕΟΚ (12.12.91) της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως τροποποιείται ή αντικαθίσταται κάθε φορά. 4. Εύφλεκτες ή εκρηκτικές ή άλλες ουσίες των οποίων το σημείο ανάφλεξης είναι μικρότερο ή ίσο των 25oC και που μπορούν να κάνουν ζημιές στο αποχετευτικό δίκτυο ή να δημιουργήσουν κίνδυνο για τη ζωή του προσωπικού συντήρησης. 5. Αέρια και ατμοί. Απαγορεύεται η απ' ευθείας σύνδεση αεραγωγών με τους υπονόμους. 6. Ουσίες που παράγουν δηλητηριώδη ή ασφυξιογόνα αέρια ή λόγω αποσύνθεσης, ζύμωσης κλπ. δημιουργούν έντονες ή ενοχλητικές αναθυμιάσεις. 7. Ουσίες που μπορούν λόγω της περιεκτικότητάς τους σε οξέα, αλκάλια, άλατα, πίσσα κλπ. να βλάψουν τα υλικά κατασκευής των αγωγών ή άλλων εξαρτημάτων και μερών του δικτύου αποχέτευσης. Υγρών γενικά που δεν πληρούν τους όρους των προδιαγραφών που ισχύουν κάθε φορά για την προστασία των αγωγών και των εγκαταστάσεων αποχέτευσης. 8. Υγρά που μπορεί να δυσκολέψουν τη λειτουργία των αγωγών όπως π.χ. αυτά που προκαλούν καταπτώσεις, χημικές κατακρημνίσεις, κατακαθίσεις ή αποθέσεις μέσα στους αγωγούς, όπως και τα χρωματισμένα νερά σε άξια λόγου, κατά την απόλυτη κρίση της ΕΥΑΘ ΑΕ, ποσότητα, ρευστότητα, κ.λ.π. 9. Υγρά με θερμοκρασία μεγαλύτερη των 35 βαθμών Κελσίου. 10. Υγρών που περιέχουν ανθρακασβέστιο ή ενώσεις ανθρακασβεστίου. 11. Υγρών που περιέχουν ουσίες που διογκώνονται σε επαφή με το νερό. 12. Υγρών που περιέχουν ραδιενεργές ουσίες, εκτός αν έχουν χορηγηθεί προς τούτο άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί Ελέγχου Ατομικής Ενέργειας. 13. Οργανικές ουσίες ή απορρυπαντικά μη αποσυντιθέμενα βιολογικώς κατά 80% σε 24 ώρες. 14. Υγρά και ουσίες που μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να δράσουν βλαπτικά στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων η το περιβάλλον κατά την κρίση της Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ 15. Φαρμακευτικές ουσίες που δεν έχουν καταναλωθεί και κυρίως αντιβιοτικές και οιστρογόνες ουσίες. 16. Υγρά το рΗ των οποίων δεν βρίσκεται μεταξύ των τιμών 6,0 και 9,0. 17. Υγρά και νερά τα οποία δεν πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες επίσημες προδιαγραφές κατασκευής αγωγών εγκαταστάσεων υπονόμων. Η κατάταξη και διαχείριση των επικίνδυνων υγρών αποβλήτων θα γίνεται σύμφωνα με την υπ' αριθμ. κοινή υπουργική απόφαση 13588/725/2006 (ΦΕΚ/Β΄/383/ 28-3-2006) και τις σχετικές αναθεωρήσεις καθώς και την κοινή υπουργική απόφαση ΗΠ 37591/2031/2003 (ΦΕΚ 1419/Β΄/01.10.2003) για τα απόβλητα των υγειονομικών μονάδων ], η ΕΥΑΘ ΑΕ χορηγεί άδεια διάθεσης για την απευθείας διάθεση των λυμάτων στο δίκτυο αποχέτευσης, χωρίς την υποχρέωση επεξεργασίας και την κατασκευή οιουδήποτε έργου. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω τύποι επιχειρήσεων που συνήθως αδειοδοτούνται με άδεια διάθεσης λυμάτων στο δίκτυο ακαθάρτων της ΕΥΑΘ ΑΕ ή δικτύων που διαχειρίζεται, χωρίς κανενός είδους προεπεξεργασία: στεγνοκαθαριστήρια, αποθήκες, εμπορικά καταστήματα κ.λπ.

Κατηγορία Β

Επαγγελματικές δραστηριότητες με όγκο υγρών βιομηχανικών αποβλήτων V<2κμ/ημ (Άδεια Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων και λυμάτων στο δίκτυο ακαθάρτων που ανήκει ή διαχειρίζεται η ΕΥΑΘ ΑΕ). Εξαιρούνται: πλυντήρια αυτοκινήτων, πλυντήρια ρούχων και ταπητοκαθαριστήρια που εντάσσονται στη κατηγορία Δ και επαγγελματικές δραστηριότητες που αφορούν παραγωγικές διαδικασίες όπως επιμεταλλωτήρια, βυρσοδεψία, χημικές βιομηχανίες, φαρμακοβιομηχανίες, οι οποίες εντάσσονται στη κατηγορία Γ ανεξάρτητα από τον όγκο αποβλήτων. Η ΕΥΑΘ ΑΕ χορηγεί άδεια διάθεσης υγρών βιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων κατηγορίας Β στις επιχειρήσεις με όγκο υγρών βιομηχανικών αποβλήτων V<2κμ/ημ. Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις τα απόβλητα των οποίων περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις εξής απαγορευμένες κατηγορίες αποβλήτων: [ σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η αποχέτευση ή η διοχέτευση με άλλο τρόπο, στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της ΕΥΑΘ ΑΕ ή δικτύων που διαχειρίζεται, των λυμάτων ή υγρών αποβλήτων που προέρχονται γενικά από εκκένωση βόθρων. Η διάθεση και η τιμολόγηση αυτών των αποβλήτων γίνεται στις μονάδες υποδοχής βοθρολυμάτων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της ΕΥΑΘ ΑΕ, η λειτουργία των οποίων διέπεται από ειδικούς κανονισμούς και 1. Λύματα και ουσίες που προέρχονται γενικά από βόθρους στεγανούς ή απορροφητικούς αν δεν προηγηθεί κατάλληλη προεπεξεργασία τους έτσι ώστε η ποιότητα και η σύνθεση τους να αντιστοιχεί στην ποιότητα και σύνθεση των οικιακών λυμάτων. Απαιτείται άδεια της Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ 2. Κάθε είδους στερεά απορρίμματα που μπορούν να φράξουν τους αγωγούς (απορρίμματα μαγειρείων, σκουπίδια, προϊόντα κατεδαφίσεων, άμμος, στάχτη, κουρέλια, κοπριά ζώων, απορρίμματα σφαγείων, δύσκολα βιοαποικοδομήσιμες ύλες όπως πλαστικά τεμάχια, γυαλιά κλπ.) έστω και μέσω σκουπιδοφάγων ή άλλων ανάλογων μέσων. Δεν επιτρέπονται να απορρίπτονται στερεά μεγαλύτερα των 20 mm. 3. Επικίνδυνα απόβλητα όπως ορίζονται στην Οδηγία 91/689/ΕΟΚ (12.12.91) της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως τροποποιείται ή αντικαθίσταται κάθε φορά. 4. Εύφλεκτες ή εκρηκτικές ή άλλες ουσίες των οποίων το σημείο ανάφλεξης είναι μικρότερο ή ίσο των 25oC και που μπορούν να κάνουν ζημιές στο αποχετευτικό δίκτυο ή να δημιουργήσουν κίνδυνο για τη ζωή του προσωπικού συντήρησης. 5. Αέρια και ατμοί. Απαγορεύεται η απ' ευθείας σύνδεση αεραγωγών με τους υπονόμους. 6. Ουσίες που παράγουν δηλητηριώδη ή ασφυξιογόνα αέρια ή λόγω αποσύνθεσης, ζύμωσης κλπ. δημιουργούν έντονες ή ενοχλητικές αναθυμιάσεις. 7. Ουσίες που μπορούν λόγω της περιεκτικότητάς τους σε οξέα, αλκάλια, άλατα, πίσσα κλπ. να βλάψουν τα υλικά κατασκευής των αγωγών ή άλλων εξαρτημάτων και μερών του δικτύου αποχέτευσης. Υγρών γενικά που δεν πληρούν τους όρους των προδιαγραφών που ισχύουν κάθε φορά για την προστασία των αγωγών και των εγκαταστάσεων αποχέτευσης. 8. Υγρά που μπορεί να δυσκολέψουν τη λειτουργία των αγωγών όπως π.χ. αυτά που προκαλούν καταπτώσεις, χημικές κατακρημνίσεις, κατακαθίσεις ή αποθέσεις μέσα στους αγωγούς, όπως και τα χρωματισμένα νερά σε άξια λόγου, κατά την απόλυτη κρίση της ΕΥΑΘ ΑΕ, ποσότητα, ρευστότητα, κ.λ.π. 9. Υγρά με θερμοκρασία μεγαλύτερη των 35 βαθμών Κελσίου. 10. Υγρών που περιέχουν ανθρακασβέστιο ή ενώσεις ανθρακασβεστίου. 11. Υγρών που περιέχουν ουσίες που διογκώνονται σε επαφή με το νερό. 12. Υγρών που περιέχουν ραδιενεργές ουσίες, εκτός αν έχουν χορηγηθεί προς τούτο άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί Ελέγχου Ατομικής Ενέργειας. 13. Οργανικές ουσίες ή απορρυπαντικά μη αποσυντιθέμενα βιολογικώς κατά 80% σε 24 ώρες. 14. Υγρά και ουσίες που μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να δράσουν βλαπτικά στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων η το περιβάλλον κατά την κρίση της Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ 15. Φαρμακευτικές ουσίες που δεν έχουν καταναλωθεί και κυρίως αντιβιοτικές και οιστρογόνες ουσίες. 16. Υγρά το рΗ των οποίων δεν βρίσκεται μεταξύ των τιμών 6,0 και 9,0. 17. Υγρά και νερά τα οποία δεν πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες επίσημες προδιαγραφές κατασκευής αγωγών εγκαταστάσεων υπονόμων ]. Επιχειρήσεις που έχουν ήδη Άδεια Λειτουργίας από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή υποχρεούνται εντός εξαμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού, να κινήσουν τις διαδικασίες έκδοσης Άδειας Διάθεσης. Ειδικά οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης ( εστιατόρια - ταβέρνες - ψητοπωλεία ) υποχρεούνται να διαχωρίζουν τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά λίπη και έλαια στην πηγή, προτού δηλαδή εισέλθουν στο σύστημα αποχέτευσης και να τα συλλέγουν προς αξιοποίηση ή διάθεση σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εθνικό Σχεδιασμό για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (κοινή υπουργική απόφαση 50910/2727/2003), τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1774/2002 και τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται να εγκαθιστούν και να λειτουργούν κατάλληλους λιποσυλλέκτες ώστε όσα λίπη και έλαια δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν στην πηγή να παγιδεύονται σε αυτούς. Επίσης πρέπει να τηρούν αρχείο όπου θα περιλαμβάνονται οι συμβάσεις με εγκεκριμένες επιχειρήσεις για την αποκομιδή των λιπών και ελαίων καθώς και τα σχετικά παραστατικά αποκομιδής. Εφόσον δεν πραγματοποιηθούν τα προαναφερόμενα, ισχύουν κυρώσεις.

Κατηγορία Γ

Επαγγελματικές δραστηριότητες με όγκο υγρών βιομηχανικών αποβλήτων V>2κμ/ημ. ή και δραστηριότητες ανεξαρτήτου όγκου όπως προβλέπονται στην κατηγορία Β (επιμεταλλωτήρια, βυρσοδεψία, χημικές βιομηχανίες, φαρμακοβιομηχανίες), εκτός των περιπτώσεων της κατηγορίας Δ. Στην κατηγορία Γ εντάσσονται επίσης ανεξαρτήτως παροχής, τα αργυροχρυσοχοΐα, εργαστήρια επεξεργασίας μετάλλων και πολυτίμων λίθων όπως και τα οδοντοτεχνικά εργαστήρια. Η ΕΥΑΘ ΑΕ χορηγεί άδεια διάθεσης υγρών βιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων κατηγορίας Γ στις επιχειρήσεις με όγκο υγρών βιομηχανικών αποβλήτων V>2κμ/ημ, καθώς επίσης και σε αυτές που εξαιρούνται από την κατηγορία Β και δεν ανήκουν στην Κατηγορία Δ. Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις εξής απαγορευμένες κατηγορίες αποβλήτων: σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η αποχέτευση ή η διοχέτευση με άλλο τρόπο, στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της ΕΥΑΘ ΑΕ ή δικτύων που διαχειρίζεται, των λυμάτων ή υγρών αποβλήτων που προέρχονται γενικά από εκκένωση βόθρων. Η διάθεση και η τιμολόγηση αυτών των αποβλήτων γίνεται στις μονάδες υποδοχής βοθρολυμάτων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της ΕΥΑΘ ΑΕ, η λειτουργία των οποίων διέπεται από ειδικούς κανονισμούς. Οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεώνονται στην κατασκευή των εξής έργων: α) Διαχωρισμό των εσωτερικών δικτύων λυμάτων από τα αντίστοιχα δίκτυα βιομηχανικών αποβλήτων (εξαιρούνται οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις). Η απόληξη των ανωτέρω δύο ανεξάρτητων δικτύων, χωρίς προηγούμενες συνδέσεις μεταξύ τους, θα είναι μετά το φρεάτιο δειγματοληψίας. β) Κατασκευή με ίδιες δαπάνες φρεατίου δειγματοληψίας παρά και εντός της ρυμοτομικής γραμμής του ακινήτου, σύμφωνα με οδηγίες της Υπηρεσίας. Αν η κατασκευή δεν είναι δυνατή στην ανωτέρω θέση και με την αναγκαία προϋπόθεση ότι η αδυναμία κατασκευής έχει αιτιολογηθεί επαρκώς, το φρεάτιο θα κατασκευαστεί εκτός και όσο το δυνατό πλησιέστερα προς την ρυμοτομική γραμμή, σε θέση που θα εξασφαλίζει την άμεση και ελεύθερη πρόσβαση. Το φρεάτιο δειγματοληψίας σε κάθε περίπτωση θα κατασκευαστεί κατάντη της εγκατάστασης επεξεργασίας. γ) Κατασκευή με ίδιες δαπάνες των αναγκαίων εγκαταστάσεων επεξεργασίας των βιομηχανικών αποβλήτων, με σκοπό την προστασία του δικτύου αποχέτευσης, του προσωπικού της ΕΥΑΘ ΑΕ, των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων, από λίπη, έλαια, οξέα, μέταλλα, τοξικές ουσίες (βλ. Παράρτημα Ι) και τα λοιπά ανεπιθύμητα υλικά που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 2 και στο Παράρτημα III του παρόντος κανονισμού. Προκειμένου να χορηγηθεί Άδεια Διάθεσης Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων και λυμάτων στα δίκτυα ακαθάρτων, που ανήκουν ή τα οποία διαχειρίζεται η ΕΥΑΘ ΑΕ, πρέπει προηγουμένως η επιχείρηση να έχει έγκριση μελέτης επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων. Για την έγκριση μελέτης επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων από την ΕΥΑΘ ΑΕ, η επιχείρηση υποβάλλει σχετική αίτηση στην οποία επισυνάπτεται: 1. Μελέτη επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (σε δύο αντίγραφα, ένα έντυπο και ένα ηλεκτρονικό) υπογεγραμμένη από τον μελετητή που εκπόνησε τη μελέτη και από τον ιδιοκτήτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Μελετητής για την εκπόνηση της μελέτης ορίζεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» και τις σχετικές κανονιστικές πράξεις. Η μελέτη θα συμπεριλαμβάνει τα εξής κύρια στοιχεία: i. τεχνική έκθεση με λεπτομερή περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας, ii. πηγές προέλευσης των υγρών αποβλήτων, iii. εκτίμηση καταναλώσεων νερού και χρήση στην παραγωγική διαδικασία, iv. εκτίμηση των ημερησίως απορριπτόμενων ποσοτήτων «ουσιών προτεραιότητας» και πρόβλεψη για την προοδευτική κατάργηση των, σύμφωνα με το π.δ. 51/2007 και την ΟΔΗΓΙΑ 2008/105/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ v. ποιότητα και ποσότητα των υγρών αποβλήτων, (αν η επιχείρηση λειτουργεί) ή δεδομένα εκτιμώμενα από την παραγωγική διαδικασία και τη βιβλιογραφία, vi. μέθοδο επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων (εάν απαιτείται), vii. αναλύσεις ή εκτίμηση της ποιότητας των υγρών αποβλήτων πριν την επεξεργασία, viii. κάτοψη του ακινήτου, ix. τοπογραφικό διάγραμμα, x. σχέδια των εγκαταστάσεων επεξεργασίας που θα περιλαμβάνουν κατόψεις και τομές, διάγραμμα ροής και xi. κάθε άλλο στοιχείο, που θα κριθεί απαραίτητο από την Επιτροπή Έλεγχου Μελετών Επεξεργασίας και Διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων της ΕΥΑΘ ΑΕ. Η μελέτη πρέπει να υποβάλλεται εντός δύο μηνών από την έναρξη της προβλεπόμενης διαδικασίας για την έκδοση άδειας νόμιμης λειτουργίας της επιχείρησης. Η μελέτη επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ελέγχεται και εγκρίνεται από την Επιτροπή Έλεγχου Μελετών Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων και Υγρών Βιομηχανικών Απόβλητων της ΕΥΑΘ ΑΕ ως προς την επάρκεια της και ενημερώνεται ο ιδιοκτήτης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης εντός 30 ημερών, από την ημερομηνία υποβολής της. Υποβάλλεται οικοδομική άδεια με το τοπογραφικό της, προκειμένου να ελεγχθεί εάν υπάρχει δίκτυο στην περιοχή που είναι εγκατεστημένη ή πρόκειται να εγκατασταθεί η επιχείρηση. Εφόσον δεν έχει εκδοθεί ακόμη οικοδομική άδεια προσκομίζεται σχετική υπεύθυνη δήλωση. Παραστατικό πληρωμής του απαιτούμενου αντίτιμου για τον έλεγχο της μελέτης, σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΑΘ ΑΕ. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν να αναπροσαρμοστούν με απόφαση ΔΣ της ΕΥΑΘ ΑΕ και χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του ειδικού κανονισμού. Διαδικασία αδειοδότησης: α) Κατασκευή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας - Μετά την έγκριση της μελέτης επεξεργασίας και διάθεσης των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων, χορηγείται προθεσμία έξι (6) μηνών από την ΕΥΑΘ ΑΕ για την κατασκευή των προβλεπομένων εγκαταστάσεων. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής ή με την ολοκλήρωση της κατασκευής και μετά από νέα αίτηση του ενδιαφερομένου, η ΕΥΑΘ Α.Ε ορίζει ημερομηνία αυτοψίας για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων. Σε περίπτωση υπέρβασης των ανωτέρω προθεσμιών, η επιχείρηση δικαιούται να αιτηθεί παράταση τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών για την ανανέωση της προθεσμίας. Η χρονική διάρκεια παράτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες. β) Χορήγηση προσωρινής Άδειας Αποχέτευσης Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων στο δίκτυο ακαθάρτων που ανήκει ή διαχειρίζεται η ΕΥΑΘ ΑΕ. Μετά τον έλεγχο των εγκαταστάσεων και εφόσον η κατασκευή τους ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εγκεκριμένης μελέτης, η ΕΥΑΘ ΑΕ χορηγεί στην επιχείρηση, προσωρινή Άδεια Διάθεσης υγρών αποβλήτων διάρκειας έξι (6) μηνών μετά από την υποβολή αίτησης χορήγησης άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων από τον ενδιαφερόμενο. Η έκδοση της προσωρινής Άδειας Διάθεσης γίνεται εντός 30 ημερών από την κατάθεση της αίτησης. Ο φάκελος της αίτησης για την χορήγηση άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων, περιλαμβάνει τα εξής: 1. Αίτηση με τα στοιχεία της επιχείρησης, 2. Φωτογραφίες της κατασκευής, 3. Οδηγίες για τον τρόπο λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης επεξεργασίας, 4. Υπεύθυνη δήλωση ότι η κατασκευή είναι σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, 5. Παραστατικό πληρωμής του απαιτούμενου αντίτιμου για τον έλεγχο της εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΑΘ ΑΕ. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν να αναπροσαρμοστούν με απόφαση ΔΣ της ΕΥΑΘ ΑΕ και χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του ειδικού κανονισμού. γ) Χορήγηση οριστικής Άδειας Διάθεσης Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων στο δίκτυο ακαθάρτων που ανήκει ή διαχειρίζεται η ΕΥΑΘ ΑΕ. Κατά την πρώτη εξάμηνη προσωρινή Άδεια Διάθεσης υγρών αποβλήτων γίνεται η δοκιμαστική λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και ο έλεγχος της απόδοσης τους με αναλύσεις, που πραγματοποιούνται με ευθύνη της επιχείρησης. Σε αυτό το διάστημα η ΕΥΑΘ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε δειγματοληψίες και αναλύσεις των υγρών αποβλήτων. Εφόσον τα αποτελέσματα κριθούν ικανοποιητικά (βλ. παραγρ. δ) και δεν απαιτείται τροποποίηση στην επεξεργασία των υγρών αποβλήτων, ανανεώνεται η εξάμηνη προσωρινή άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων, μετά από νέα αίτηση του ενδιαφερομένου και εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της. Εάν τα αποτελέσματα δεν είναι σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο (δ), απαιτείται τροποποίηση της εγκατάστασης επεξεργασίας των αποβλήτων και υποβολή εκ νέου αίτησης για χορήγηση άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων, εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της πρώτης προσωρινής Άδειας Διάθεσης. Στη δεύτερη προσωρινή άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων στο δίκτυο ακαθάρτων της ΕΥΑΘ ΑΕ ή δικτύων που διαχειρίζεται, η Υπηρεσία προβαίνει τουλάχιστον σε έναν τυχαίο έλεγχο (δειγματοληψία και ανάλογες αναλύσεις). Εφόσον τα αποτελέσματα του ελέγχου-ελέγχων αξιολογηθούν ως ικανοποιητικά (βλ. παραγρ. δ) χορηγείται οριστική Άδεια Διάθεσης υγρών αποβλήτων στο δίκτυο ακαθάρτων της ΕΥΑΘ ΑΕ ή δικτύων που διαχειρίζεται μετά από νέα αίτηση του ενδιαφερόμενου και εντός 30 ημερών από την υποβολή της, Η διάρκεια της Άδειας Διάθεσης είναι 5 έτη, αλλά δε μπορεί να υπερβαίνει την διάρκεια ισχύος της αντίστοιχης ΑΕΠΟ. Για δραστηριότητες που δεν απαιτείται έκδοση ΑΕΠΟ, η διάρκεια της οριστικής Άδειας Διάθεσης υγρών αποβλήτων είναι 5 έτη. Εάν τα αποτελέσματα δεν είναι σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο (δ), απαιτείται τροποποίηση της εγκατάστασης επεξεργασίας των αποβλήτων και υποβολή εκ νέου αίτησης για χορήγηση άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων, εντός 60 ημερών από τη λήξη της δεύτερης προσωρινής Άδειας Διάθεσης. Κάθε επιχείρηση που είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο ακαθάρτων που ανήκει ή διαχειρίζεται η ΕΥΑΘ ΑΕ, και διοχετεύει υγρά απόβλητα που χρήζουν παρακολούθησης και μετρήσεων, υποχρεούται να διενεργεί με δαπάνες της, τακτικές εργαστηριακές αναλύσεις (όπως ορίζεται στην χορηγηθείσα Άδεια Διάθεσης υγρών αποβλήτων) για τον έλεγχο των χαρακτηριστικών και της παροχής των υγρών αποβλήτων της και να καταχωρεί τα στοιχεία σε θεωρημένο βιβλίο από την Υπηρεσία. Το βιβλίο αυτό πρέπει να είναι διαθέσιμο και να επιδεικνύεται σε κάθε έλεγχο της ΕΥΑΘ ΑΕ. Οι ακόλουθες λεπτομέρειες ισχύουν για τις δειγματοληψίες και αναλύσεις: • Οι δειγματοληψίες αναφέρονται σε τυχαία στιγμιαία δείγματα, • Οι εργαστηριακοί προσδιορισμοί των υγρών αποβλήτων και η έκφραση των αντιστοίχων αποτελεσμάτων πραγματοποιούνται βάσει των προτύπων μεθόδων αναλύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) που εκδίδονται από τον ΕΛΟΤ ή του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης ISO ή τα πρότυπα εκδόσεως A.P.H.A., • Τα δείγματα λαμβάνονται από το ειδικό φρεάτιο δειγματοληψίας που κατασκευάζεται σύμφωνα με την από την ΕΥΑΘ ΑΕ εγκεκριμένη μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων, παρουσία του υπεύθυνου της επιχείρησης. Επιπροσθέτως, τα δείγματα μπορεί να λαμβάνονται από την έξοδο της μονάδας επεξεργασίας, κατάλληλο εσωτερικό φρεάτιο ή άλλο σημείο της εγκατάστασης κατά την κρίση της Υπηρεσίας. Η άδεια ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται εφόσον παύσουν να ισχύουν οι προϋποθέσεις για την χορήγηση της. Σε αυτή την περίπτωση η ΕΥΑΘ ΑΕ προβαίνει σε ενημέρωση των αρμόδιων ελεγκτικών και αδειοδοτικών οργάνων της Περιφέρειας ή άλλων αρμόδιων φορέων, για τις εν λόγω συνθήκες λήξης της αδειοδότησης. δ) Αξιολόγηση αποτελεσμάτων δειγματοληπτικών ελέγχων - Οι παράμετροι που εξετάζονται σε κάθε δείγμα καθορίζονται από την ΕΥΑΘ ΑΕ αφού ληφθεί υπόψη η φύση της παραγωγικής δραστηριότητας και οι ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης. Ενδεικτικός πίνακας των ελεγχόμενων παραμέτρων δίνεται στο Παράρτημα VI. Η συχνότητα ελέγχου της ποιότητας απορροής της εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων από παραγωγικές δραστηριότητες κατά την διάρκεια ισχύος την οριστικής Άδειας Διάθεσης υγρών αποβλήτων αναφέρεται στο Παράρτημα VII. Κατά την διάρκεια ισχύος της προσωρινής Άδειας Διάθεσης υγρών αποβλήτων, η συχνότητα ελέγχου της ποιότητας απορροής της εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων των παραγωγικών δραστηριοτήτων είναι στη διακριτική ευχέρεια της Υπηρεσίας. Οι εξεταζόμενοι παράμετροι χωρίζονται σε δύο ομάδες: Ομάδα Ι - Παράμετροι για τις οποίες επιτρέπονται υπερβάσεις. Οι παράμετροι αυτές είναι: TSS, COD και BOD5. Για τις παραμέτρους για τις οποίες επιτρέπονται υπερβάσεις, δηλαδή TSS, COD και BOD5, σε περίπτωση που η σειρά των δειγματοληπτικών ελέγχων δείξει υπερβάσεις των επιθυμητών ορίων των παραμετρικών τιμών του Πίνακα Ι του Παραρτήματος Ι και μόνον για τις συγκεκριμένες παραμέτρους, προσδιορίζεται Τέλος Πρόσθετου Κόστους Επεξεργασίας (Τ.Π.Κ.Ε) των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της ΕΥΑΘ ΑΕ ή Μονάδων Κατεργασίας Αποβλήτων που διαχειρίζεται η ΕΥΑΘ ΑΕ, με το οποίο επιβαρύνεται η επιχείρηση από την οποία προέρχονται τα υγρά βιομηχανικά απόβλητα. Υπερβάσεις στις συγκεκριμένες παραμέτρους επιτρέπονται μόνο σε τρεις συνεχόμενες περιόδους χρέωσης. Εφόσον παρατηρούνται υπερβάσεις πέραν των τριών περιόδων χρέωσης ανακαλείται η άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων. Οι λεπτομέρειες του υπολογισμού του Τ.Π.Κ.Ε. και των λοιπών χρεώσεων καθορίζονται στο Παράρτημα IV. Το Τέλος Πρόσθετου Κόστους Επεξεργασίας για τις Βιομηχανίες της ΒΙΠΕΘ είναι πέραν των τελών αποχέτευσης, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα V. Ομάδα II - Παράμετροι για τις οποίες δεν επιτρέπονται υπερβάσεις. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι λοιπές παράμετροι του Πίνακα Ι πλην των παραμέτρων της ομάδας Ι. Εφόσον σε τρία (3) διαδοχικά δείγματα δεν διαπιστωθούν υπερβάσεις των προβλεπόμενων στον Πίνακα Ι ορίων για τις παραμέτρους της ομάδας II χορηγείται οριστική Άδεια Διάθεσης υγρών αποβλήτων στο δίκτυο ακαθάρτων που ανήκει ή διαχειρίζεται η ΕΥΑΘ ΑΕ. Εφόσον διαπιστωθούν υπερβάσεις ορίων των παραμέτρων αυτών, ενημερώνεται εγγράφως η επιχείρηση, η οποία υποχρεούται να επαναφέρει την ποιότητα των υγρών αποβλήτων μέσα στα προβλεπόμενα από τον Πίνακα Ι όρια αποκλειστικά με την κατάλληλη επεξεργασία ή/και διαχείριση. Για την προσαρμογή της ποιότητας των αποβλήτων χορηγείται στην επιχείρηση χρονική προθεσμία η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες. Ο τρόπος με τον οποίο θα επιτευχθούν τα όρια γνωστοποιείται από την επιχείρηση στην ΕΥΑΘ ΑΕ η οποία έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει αυτοψία για να επιβεβαιώσει τα δηλωθέντα από την επιχείρηση. Εφόσον στα δύο επόμενα διαδοχικά δείγματα διαπιστωθούν εκ νέου υπερβάσεις ορίων, η επιχείρηση ενημερώνεται εγγράφως και υποχρεούται να υποβάλει συμπληρωματική ή νέα πλήρη μελέτη επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Η μελέτη πρέπει να υποβάλλεται σε διάστημα δύο μηνών από τη σχετική ειδοποίηση του ενδιαφερομένου με δυνατότητα παράτασης ενός (1) μηνός. Αν η επιχείρηση δεν υποβάλει μελέτη και ταυτόχρονα εξακολουθήσουν οι υπερβάσεις, επιβάλλονται κυρώσεις. ε) Παρακολούθηση - Κατά τη διάρκεια ισχύος της Άδειας Διάθεσης υγρών αποβλήτων στο δίκτυο ακαθάρτων της ΕΥΑΘ ΑΕ ή δικτύων που διαχειρίζεται, η υπηρεσία διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους στα υγρά απόβλητα της επιχείρησης σε τυχαίες χρονικές στιγμές. Σε περίπτωση που από τους ελέγχους αυτούς διαπιστωθούν υπερβάσεις, διενεργούνται τα όσα προβλέπονται στην παραγρ. (δ) (Αξιολόγηση αποτελεσμάτων δειγματοληπτικών ελέγχων). στ) Ανανέωση της Άδειας Διάθεσης υγρών αποβλήτων - Η Άδεια Διάθεσης υγρών αποβλήτων στο δίκτυο ακαθάρτων που ανήκει ή διαχειρίζεται η ΕΥΑΘ ΑΕ, ανανεώνεται μετά από αίτηση της επιχείρησης. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη της ισχύουσας Άδειας. Σε περίπτωση που κατά το διάστημα ισχύος της Άδειας, για την οποία η επιχείρηση ζητά ανανέωση, έχουν υπάρξει μεταβολές στην παραγωγική διαδικασία ή/και στην επεξεργασία των αποχετευομένων υγρών αποβλήτων, η επιχείρηση μαζί με την αίτηση ανανέωσης υποβάλει έκθεση όπου θα διευκρίζονται οι τροποποιήσεις που έλαβαν χώρα. Η ΕΥΑΘ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον διευκρινήσεις και υποβολή συμπληρωματικής μελέτης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Η ΕΥΑΘ ΑΕ αποφασίζει για ανανέωση της Άδειας Διάθεσης υγρών αποβλήτων στο δίκτυο ακαθάρτων που ανήκει ή διαχειρίζεται η ΕΥΑΘ ΑΕ, αφού εξεταστούν τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών ελέγχων που έγιναν κατά τη διάρκεια ισχύος της προς ανανέωση Άδειας. Η ανανέωση είναι δυνατή μόνον εφόσον τα αποτελέσματα τουλάχιστον τριών (3) τελευταίων δειγματοληπτικών ελέγχων της ΕΥΑΘ ΑΕ είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα όρια στον Πίνακα Ι του παρόντος κανονισμού, για όσες παραμέτρους δεν επιτρέπονται υπερβάσεις, ενώ εάν διαπιστωθούν υπερβάσεις για τις παραμέτρους της Ομάδας II η Άδεια διάθεσης δεν ανανεώνεται. Εφόσον τα αποτελέσματα όλων των δειγματοληπτικών ελέγχων που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια ισχύος της προς ανανέωση Άδειας, για όσες παραμέτρους δεν επιτρέπονται υπερβάσεις, είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Πίνακα Ι του παρόντος κανονισμού όρια, η χρονική διάρκεια της ανανέωσης είναι πέντε (5) έτη, και όχι μεγαλύτερη από την ισχύουσα ΑΕΠΟ.

Κατηγορία Δ - Άδειες ειδικών δραστηριοτήτων

Ειδικές δραστηριότητες με μέτρια ρύπανση οφειλόμενη κυρίως σε χρήση απορρυπαντικών ουσιών (πλυντήρια αυτοκινήτων, πλυντήρια ρούχων και ταπητοκαθαριστήρια), ανεξαρτήτως της τιμής V του όγκου των υγρών αποβλήτων. Στις επιχειρήσεις πλυντηρίων αυτοκινήτων, πλυντηρίων ρούχων και ταπητοκαθαριστηρίων ανεξαρτήτως της τιμής V του όγκου υγρών αποβλήτων η ΕΥΑΘ ΑΕ χορηγεί Άδεια Διάθεσης υγρών αποβλήτων και λυμάτων στο δίκτυο ακαθάρτων που ανήκει ή διαχειρίζεται η ΕΥΑΘ ΑΕ τύπου Δ. Για την χορήγηση της Άδειας Διάθεσης οι επιχειρήσεις υποχρεώνονται στην κατασκευή των εξής έργων: α) Διαχωρισμό των εσωτερικών δικτύων λυμάτων από τα αντίστοιχα δίκτυα βιομηχανικών αποβλήτων ((εξαιρούνται οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις). Η απόληξη των ανωτέρω δύο ανεξάρτητων δικτύων, χωρίς προηγούμενες συνδέσεις μεταξύ τους, θα είναι μετά το φρεάτιο δειγματοληψίας. β) Κατασκευή με ίδιες δαπάνες φρεατίου δειγματοληψίας παρά και εντός της ρυμοτομικής γραμμής του ακινήτου, σύμφωνα με οδηγίες της Υπηρεσίας. Αν η κατασκευή δεν είναι δυνατή στην ανωτέρω θέση και με την αναγκαία προϋπόθεση ότι η αδυναμία κατασκευής έχει αιτιολογηθεί επαρκώς, το φρεάτιο θα κατασκευαστεί εκτός και όσο το δυνατό πλησιέστερα προς την ρυμοτομική γραμμή, σε θέση που θα εξασφαλίζει την άμεση και ελεύθερη πρόσβαση. Το φρεάτιο δειγματοληψίας σε κάθε περίπτωση θα κατασκευαστεί κατάντη της εγκατάστασης επεξεργασίας. γ) Κατασκευή με ίδιες δαπάνες των αναγκαίων εγκαταστάσεων επεξεργασίας των βιομηχανικών αποβλήτων, με σκοπό την προστασία του δικτύου αποχέτευσης, του προσωπικού της ΕΥΑΘ ΑΕ, των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων, από λίπη, έλαια, οξέα, μέταλλα, τοξικές ουσίες (βλ. Παράρτημα Ι) και τα λοιπά ανεπιθύμητα υλικά που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 2 και στο Παράρτημα III του παρόντος κανονισμού. Προκειμένου να χορηγηθεί Άδεια Διάθεσης Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων και λυμάτων στο δίκτυο ακαθάρτων που ανήκει ή διαχειρίζεται η ΕΥΑΘ ΑΕ, πρέπει προηγουμένως η επιχείρηση να έχει έγκριση μελέτης επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων. Για την έγκριση μελέτης επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων από την Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ, η επιχείρηση υποβάλλει σχετική αίτηση. Ειδικά για τα πλυντήρια αυτοκινήτων, η μονάδα επεξεργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον λασποσυλλέκτη, ελαιοσυλλέκτη (υγρών με ειδικό βάρος <0.95 g/cm3) και φρεάτιο συλλογής επιπλεουσών ουσιών. Διαδικασία αδειοδότησης - α) Κατασκευή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας, β) Χορήγηση προσωρινής Άδειας Διάθεσης Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων στο δίκτυο ακαθάρτων της ΕΥΑΘ ΑΕ ή δικτύων που διαχειρίζεται η ΕΥΑΘ ΑΕ, γ) Χορήγηση οριστικής Άδειας Αποχέτευσης Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων στο δίκτυο ακαθάρτων της ΕΥΑΘ ΑΕ ή δικτύων που διαχειρίζεται, δ) Αξιολόγηση αποτελεσμάτων δειγματοληπτικών ελέγχων, ε) Παρακολούθηση, στ) Ανανέωση της άδειας αποχέτευσης.

Σημείωση: Ως όγκος V των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων ορίζεται η μέση ημερήσια τιμή της παροχής των υγρών αποβλήτων σε διάστημα ενός μηνός κανονικής λειτουργίας. Αν η επιχείρηση είναι εποχική για τον υπολογισμό της μέσης τιμής λαμβάνεται υπόψη η χρονική περίοδος κατά την οποία λαμβάνει χώρα η παραγωγική διαδικασία. Σε όλες τις περιπτώσεις η επιχείρηση υποβάλλει σχετική αίτηση προς την Υπηρεσία, στην οποία αναφέρονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την κατάταξη της στην κατάλληλη κατηγορία και την περαιτέρω διαχείριση της διαδικασίας αδειοδότησης. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να επιτρέπουν την είσοδο στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας, προκειμένου αυτοί να διενεργήσουν έκτακτο έλεγχο των διεργασιών και εγκαταστάσεων παραγωγής και αποθήκευσης προϊόντων καθώς και τον έλεγχο επεξεργασίας υγρών βιομηχανικών αποβλήτων συμπεριλαμβανόμενης και της δειγματοληψίας οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. Κάθε επαγγελματική δραστηριότητα από την οποία παράγονται υγρά απόβλητα με τιμή όγκου V>2κμ/ημ, ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία έχει ενταχθεί, οφείλει να τοποθετήσει με δικές της δαπάνες μετρητή παροχής, στην έξοδο των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Η προμήθεια και η τοποθέτηση του μετρητή παροχής θα γίνεται από την επιχείρηση με βάση πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και μετά από έγκριση της Υπηρεσίας της ΕΥΑΘ ΑΕ. Η τοποθέτηση του μετρητή παροχής θα γίνεται στο φρεάτιο δειγματοληψίας ή σε κατάλληλο προσβάσιμο σημείο στην έξοδο της εγκατάστασης επεξεργασίας αποβλήτων.

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter