Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 3 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Για την ηλεκτροδότηση νέων και υφιστάμενων εγκαταστάσεων αγροτικής χρήσης, ο δικαιούχος σημείου υδροληψίας που κάνει χρήση ύδατος, οφείλει να προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

Ηλεκτροδότηση αρδευτικών γεωτρήσεων - Άδεια χρήσης νερού - Δελτίο Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων

Σε κάθε περίπτωση, ο καταναλωτής ηλεκτρικού ρεύματος με εγκατάσταση αγροτικής χρήσης παραγωγικού χαρακτήρα ταυτίζεται με τον χρήστη ύδατος και, κατά συνέπεια, οφείλει να τηρεί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Σε περίπτωση που ο φορέας χρήσης ύδατος είναι νομικό πρόσωπο ή είναι ομάδα πολλών φυσικών προσώπων, ο εκπρόσωπός τους ταυτίζεται με τον καταναλωτή ηλεκτρικού ρεύματος.

Ηλεκτροδότηση νέας εγκατάστασης

Απαιτείται η υποβολή στον εκάστοτε Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας του Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών στοιχείων. Στο Δελτίο αυτό αναγράφεται, πέραν των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία πεδίων, ο αριθμός της άδειας χρήσης ύδατος με την ημερομηνία λήξης της. Για εγκατάσταση που εξυπηρετείται από συλλογικό δίκτυο παροχής ύδατος, το Δελτίο Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων εκδίδεται μετά την προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο βεβαίωσης παροχής ύδατος της εγκατάστασής του από το ως άνω συλλογικό δίκτυο, την οποία εκδίδει ο φορέας διαχείρισης του δικτύου αυτού. Ο ενδιαφερόμενος παραγωγός προσκομίζει στον εκάστοτε προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας το Δελτίο Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων μαζί με τη βεβαίωση άρδευσης που εκδίδει ο φορέας διαχείρισης του συλλογικού δικτύου.

Μεταβολή στοιχείων ηλεκτροδότησης

Στις υφιστάμενες και ήδη ηλεκτροδοτημένες εγκαταστάσεις αγροτικής χρήσης, των οποίων τα στοιχεία μεταβλήθηκαν για οποιονδήποτε λόγο σε σχέση με αυτά που αρχικώς είχαν δηλωθεί στο Δελτίο Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (όπως μεταβολή στοιχείων του φορέα, μεταβολή αρδευόμενης έκτασης και ισχύος, τροποποίηση άδειας χρήσης ύδατος αλλά όχι ανανέωση) απαιτείται η υποβολή στον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας νέου Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων, επικαιροποιημένου με τις μεταβολές. Σε περίπτωση αλλαγής ή θανάτου του χρήστη της αγροτικής εγκατάστασης, στο όνομα του οποίου είχε συνταχθεί το αρχικό Δελτίο Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων, ο διάδοχός του ή ο/οι νόμιμος/οι κληρονόμος/ κληρονόμοι του μπορεί/ ουν να το διατηρήσει/ουν, εφόσον προσέλθει/ουν στον εκάστοτε Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αιτηθεί/ ούν την έκδοση του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας στο όνομα του/ τους, ως νόμιμου διαδόχου ή κληρονόμου/ων ή στο όνομα του ενός που έχει εξουσιοδοτηθεί από τους υπόλοιπους κληρονόμους, με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει εξόφληση ή διακανονισμός των οφειλών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες. Ο Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας προβαίνει σε αλλαγή του ονόματος στον λογαριασμό του ρεύματος, όταν ο νόμιμος διάδοχος ή ο/οι κληρονόμος/οι προσκομίζει/ουν τροποποίηση της άδειας χρήσης ύδατος, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της νομοθεσίας, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση ότι διατηρεί την εν λόγω αγροτική εκμετάλλευση με παραγωγικό χαρακτήρα. Μετά την έκδοση της άδειας χρήσης ύδατος, ο διάδοχος ή κληρονόμος/κληρονόμοι υποχρεούται/νται, μέσα σε 45 ημερολογιακές ημέρες, να υποβάλει/ουν αίτημα τροποποίησης του αρχικού Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία για θέματα αγροτικού εξηλεκτρισμού της οικείας Περιφέρειας, καταθέτοντας όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση αγοραπωλησίας αγροτεμαχίου που περιέχει ηλεκτροδοτημένη εγκατάσταση αγροτικής χρήσης και με Δελτίο Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων στο όνομα του πωλητή, ο αγοραστής, εφόσον διατηρεί την εν λόγω αγροτική εκμετάλλευση με παραγωγικό χαρακτήρα, υποβάλλει αίτημα στον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας για τη σύναψη Σύμβασης Προμήθειας στο όνομά του. Με την αίτηση αυτή ο αγοραστής συνυποβάλλει τροποποίηση της άδειας χρήσης ύδατος, όταν απαιτείται, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της νομοθεσίας, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνει ότι διαθέτει αγροτική εκμετάλλευση παραγωγικού χαρακτήρα. Η ανωτέρω βεβαίωση εκδίδεται από τον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα υποδοχής της εν λόγω αίτησης. Μετά την έκδοση της άδειας χρήσης ύδατος, ο αγοραστής υποχρεούται, μέσα σε προθεσμία 45 ημερολογιακών ημερών, να υποβάλει στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία για θέματα αγροτικού εξηλεκτρισμού της οικείας Περιφέρειας, αίτημα τροποποίησης του αρχικού Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων στο όνομά του, καταθέτοντας και όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Υφιστάμενη ηλεκτροδότηση με ισχύουσα άδεια χρήσης

Στις υφιστάμενες και ήδη ηλεκτροδοτημένες εγκαταστάσεις αγροτικής χρήσης των οποίων τα στοιχεία δεν έχουν μεταβληθεί και εφόσον υπάρχει άδεια χρήσης ύδατος σε ισχύ, απαιτείται η υποβολή στον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων με τον αριθμό της άδειας χρήσης ύδατος με την ημερομηνία λήξης της.

Υφιστάμενη ηλεκτροδότηση χωρίς άδεια χρήσης

Σε περίπτωση λήξης ή έλλειψης άδειας χρήσης ύδατος ο ενδιαφερόμενος χρήστης υποχρεούται να προσκομίζει στον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας, βεβαίωση υποβολής αίτησης για ανανέωση ή έκδοση άδειας χρήσης ύδατος κατά περίπτωση, εφόσον δεν έχει ήδη προσκομίσει τον αριθμό πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης. Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται από τον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα υποδοχής της αίτησης για αδειοδότηση (ΟΤΑ Α ή Β΄ βαθμού) και κατατίθεται στον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας. Μέσα σε προθεσμία 45 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας χρήσης ύδατος, ο ενδιαφερόμενος χρήστης υποχρεούται να υποβάλλει στις κατά τόπο αρμόδιες υπηρεσίες για θέματα αγροτικού εξηλεκτρισμού της Περιφέρειας, αίτηση για την έκδοση του επικαιροποιημένου Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων. Η ανωτέρω προθεσμία αναγράφεται στην απόφαση της άδειας χρήσης ύδατος. Οι αιτήσεις για την έκδοση του επικαιροποιημένου Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων, κοινοποιούνται από την αρμόδια υπηρεσία έκδοσης του Δελτίου στον εκάστοτε Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας κάθε δίμηνο, την πρώτη εβδομάδα του επόμενου δίμηνου. Οι Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας κοινοποιούν στην κατά τόπο αρμόδια υπηρεσία για θέματα αγροτικού εξηλεκτρισμού της Περιφέρειας, τις απορριπτικές αποφάσεις για την έκδοση αδειών χρήσης ύδατος για αγροτική χρήση. Η εν λόγω υπηρεσία οφείλει, στη συνέχεια, να ενημερώνει τον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας, με σχετική κοινοποίηση προς τον ενδιαφερόμενο.

Επανασύνδεση ηλεκτροδότησης

Οι κάτοχοι εγκαταστάσεων αγροτικής χρήσης στους οποίους έχει γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω οφειλών και συνεχίζουν να διατηρούν αγροτική εκμετάλλευση παραγωγικού χαρακτήρα, μπορούν να υποβάλλουν στον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας αίτημα επανασύνδεσης συνοδευόμενο από την ισχύουσα άδεια χρήσης ύδατος, με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει εξόφληση ή διακανονισμός των οφειλών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες. Ο Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας μπορεί να προχωρά σε επανασύνδεση, πριν την έκδοση της άδειας χρήσης ύδατος, εφόσον ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει βεβαίωση υποβολής αίτησης για την έκδοση άδειας χρήσης ύδατος, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση ότι εξακολουθεί να διατηρεί την εν λόγω γεωργική εκμετάλλευση με παραγωγικό χαρακτήρα. Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται από τον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα υποδοχής της εν λόγω αίτησης. Μετά την έκδοση της άδειας χρήσης ύδατος, ο ανωτέρω δικαιούχος μειωμένου αγροτικού τιμολογίου στον οποίο έχει γίνει επανασύνδεση, υποχρεούται μέσα σε 45 ημερολογιακές ημέρες, να υποβάλει αίτημα επικαιροποίησης του αρχικού Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία για θέματα αγροτικού εξηλεκτρισμού της οικείας Περιφέρειας.

.

 

Η επιχείρησή μας Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος γνωρίζει πολύ καλά την διαδικασία, λόγω μακροχρόνιας πείρας και ενασχόλησης με το αντικείμενο, και θα αναλάβει με ευχαρίστηση την εργασία νομιμοποίησης της γεώτρησής σου στον ταχύτερο δυνατό χρόνο.

 

Διάβασε επίσης:

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter