Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 4 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Δικαιολογητικά αδειοδότησης κάμπινγκ (camping) μέχρι 150 άτομα.

Χριστόδουλος Χατζηλιόντος

Τι είναι οι Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)

 1. είναι κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα
 2. υπαίθρια
 3. με ή χωρίς οικίσκους
 4. παρέχεται η δυνατότητα:
  1. διαμονής
  2. εστίασης
  3. αναψυχής τουριστών
  4. οι τουρίστες μπορούν να διαθέτουν ή όχι ίδια μεταφορικά μέσα:
   1. συρόμενα τροχόσπιτα
   2. αυτοκινούμενα τροχόσπιτα
   3. ρυμουλκούμενα τροχόσπιτα
   4. ημιρυμουλκούμενα τροχόσπιτα
  5. οι τουρίστες μπορούν να διαθέτουν ή όχι ίδια κατασκηνωτικά μέσα:
   1. σκηνές
   2. τροχοσκηνές
   3. σκηνές επί της οροφής οχημάτων
   4. τουριστικά λεωφορεία διαμορφωμένα με κοιτώνες (hotel bus)
   5. τουριστικά λεωφορεία με συρόμενα οχήματα διαμορφωμένα με κοιτώνες (rotel hotel)
 1. με υπουργική απόφαση καθορίζονται:
  1. τεχνικές προδιαγραφές
  2. λειτουργικές προδιαγραφές
  3. ο τρόπος και η διαδικασία κατάταξής τους σε κατηγορίες αστέρων,
  4. τα βαθμολογούμενα κριτήρια,
  5. θέματα σχετικά με τον τρόπο και τη διαδικασία κατάταξης στις νέες κατηγορίες αστέρων των υφιστάμενων οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων
  6. κάθε άλλο σχετικό θέμα

Ελάχιστα κριτήρια καταλληλότητας γηπέδου

 1. ανεγείρονται σύμφωνα με:
  1. τις επιτρεπόμενες χρήσεις για την περιοχή
  2. τους όρους για την περιοχή
  3. περιορισμούς δόμησης για την περιοχή
  4. γενικές και ειδικές πολεοδομικές και κτιριοδομικές διατάξεις
 2. κατασκευάζονται:
  1. από ένα φορέα εκμετάλλευσης
  2. επί ενιαίου γηπέδου
  3. το γήπεδο ανήκει:
   1. σε έναν ή
   2. σε περισσότερους κυρίους εξ αδιαιρέτου
  4. γεωμετρικά στοιχεία:
   1. ελάχιστη επιφάνεια τουλάχιστον έξη (6) στρεμμάτων
   2. μέση κλίση όχι ανώτερη του 10%
   3. ελάχιστη διάσταση πλευράς γηπέδου πενήντα (50) μέτρων
   4. κείμενο σε περιοχές στις οποίες επιτρέπεται η δημιουργία οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων:
    1. εκτός σχεδίου πόλεως ή
    2. εντός Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ).
 3. φορέας εκμετάλλευσης δύναται να είναι:
  1. κύριος του γηπέδου ή
  2. μισθωτής του γηπέδου ή
  3. υπομισθωτής του γηπέδου
  4. ή να έλκει δικαιώματα επ’ αυτού δυνάμει άλλης σύμβασης.
 4. επιτρέπεται να μισθωθεί ή υπομισθωθεί:
  1. όλο ή
  2. τμήμα της έκτασης
  3. ή τμήμα καθέτου ιδιοκτησίας
 5. ελάχιστη διάρκεια σύμβασης μίσθωσης ή υπομίσθωσης: 15 χρόνια
 6. πρόσθετοι περιορισμοί έγκρισης καταλληλότητας:
  1. εάν οι ελάχιστες διαστάσεις του γηπέδου δεν είναι οι απαιτούμενες στο σύνολό του, αλλά το εμβαδόν του είναι μεγαλύτερο από το ελάχιστο απαιτούμενο, προκειμένου να χορηγηθεί έγκριση καταλληλότητας για οργανωμένη τουριστική κατασκήνωση – camping, πρέπει να υπάρχει ενιαίο τμήμα του γηπέδου που έχει τις απαιτούμενες ελάχιστες διαστάσεις και το απαιτούμενο ελάχιστο εμβαδόν.
  2. σε εξ αδιαιρέτου συγκυριότητα, δεν εκδίδεται γνωμοδότηση για καταλληλότητα γηπέδου σε μεμονωμένο ή μεμονωμένους εξ αδιαιρέτου συγκυρίους
  3. αν υπάρχει βεβαίωση απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων από δήμο, τότε η έγκριση καταλληλότητας δίδεται μόνο για θέσεις σκηνών
 7. Θέση:
  1. Βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας ότι μπορεί να κατασκευαστεί έργο προσπέλασης ρέματος ή άλλου εμποδίου
  2. ενδιαφέρον φυσικό και δομημένο περιβάλλον
  3. μη επιβάρυνση από γειτνίαση με δραστηριότητες μέσης - υψηλής όχλησης
  4. φυτοκάλυψη:
   1. επαρκής αυτοφυή δασοκάλυψη ή
   2. αποτελεί γεωργική εκμετάλλευση (ελιές κ.λπ.) ή
   3. δημιουργία - συμπλήρωση πρασίνου (σκίαση, διαχωρισμό θέσεων, οπτική απομόνωση από γειτονικά οικόπεδα και οδούς)
 8. προσπέλαση:
  1. τεχνική έκθεση μηχανικού:
   1. από αναγνωρισμένη κοινόχρηστη ή
   2. ιδιωτική οδό ή
   3. μη αναγνωρισμένη αγροτική οδό πλάτους τουλάχιστον 5,50 μέτρων ή
   4. διά δουλείας διόδου συσταθείσας με μεταγεγραμμένη συμβολαιογραφική πράξη
  2. βεβαίωση απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων από δήμο
 9. Δίκτυα ΟΚΟ:
  1. 24ωρη ύδρευση με 100 λίτρα το άτομο ημερησίως
  2. σύνδεση με ηλεκτρικό και τηλεφωνικό δίκτυο φορέα που πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις
  3. αν δεν υπάρχει ρεύμα να εξασφαλίζεται η ηλεκτροδότηση με ηλεκτρογεννήτρια

Δικαιολογητικά έγκρισης καταλληλότητας οικοπέδου

 1. τοπογραφικό διάγραμμα:
  1. κλίμακα 1:1.000 ή 1:500 ή 1:200
  2. θεώρηση από πολεοδομία ή υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου μηχανικού
  3. διαστάσεις, εμβαδόν και όρια γηπέδου
  4. οικοδομήσιμο τμήμα
  5. τυχόν νομίμως υφιστάμενα κτίσματα, τα οποία διευκρινίζεται αν πρόκειται να διατηρηθούν συνυπολογιζόμενα στο συντελεστή δόμησης ή να κατεδαφιστούν
  6. τρόπος προσπέλασης στο γήπεδο
  7. οι θέσεις οικίσκων (Ο), σκηνών με ή χωρίς αυτοκίνητο (Σ), αυτοκινούμενων και συρομένων τροχόσπιτων (Τ), ρυμουλκούμενων - ημιρυμουλκούμενων τροχοσπίτων (Ρ), τα κοινόχρηστα κτίσματα, οι ελεύθεροι χώροι για αθλοπαιδιές ή άλλες εκδηλώσεις, η Παιδική χαρά, το οδικό δίκτυο και το δίκτυο πεζοδρόμων και κάθε άλλη χρήση εντός της οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης
  8. τίτλος ιδιοκτησίας ή η μισθωτική ή άλλη σύμβαση δυνάμει της οποίας ο φορέας εκμετάλλευσης έλκει δικαιώματα επί του γηπέδου
  9. όροι δόμησης και το σχετικό διάταγμα, όπου αυτό έχει εκδοθεί
 2. υπεύθυνη δήλωση φορέα εκμετάλλευσης περί κυριότητας και δέσμευσης του γηπέδου
 3. εάν φορέας εκμετάλλευσης δεν είναι κύριος, υπεύθυνη δήλωση περί δικαιώματος και δέσμευσης του γηπέδου
 4. τίτλος ιδιοκτησίας
 5. μισθωτήριο θεωρημένο από εφορία
 6. αν υπάρχουν ήδη κτίσματα που θα χρησιμοποιηθούν:
  1. αντίγραφο οικοδομικής άδειας θεωρημένο από πολεοδομία
  2. βεβαίωση πολεοδομίας ότι είναι δυνατή η αλλαγή χρήσης
  3. φάκελος τακτοποίησης αυθαιρεσιών
 7. δήλωση Υπαγωγής του έργου σε ΠΠΔ
 8. βεβαίωση της Πολεοδομίας περί υπαγωγής ή μη της περιοχής του γηπέδου ή οικοπέδου του έργου σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις του χωρικού σχεδιασμού (Ειδικό πλαίσιο Τουρισμού, Περιφερειακά Πλαίσια, ΓΠΣ, ΣΧΟΑΑΠ, κ.λπ.)
 9. πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας,
  1. αίτηση
  2. αστυνομική ταυτότητα
  3. υπεύθυνη δήλωση
  4. εξουσιοδότηση
  5. τίτλους κυριότητας
  6. τοπογραφικά διαγράμματα
  7. φωτογραφίες
 10. εφόσον από την πράξη χαρακτηρισμού προκύπτει ότι το γήπεδο ή τμήμα αυτού υπάγεται εντός εκτάσεων της κείμενης δασικής νομοθεσίας και διαχειρίζεται ως δημόσια από την οικεία δασική υπηρεσία, απαιτούνται επιπλέον τα δικαιολογητικά:
  1. γνωμοδότηση επί της υλοποίησης του έργου από την οικεία Δασική Υπηρεσία
  2. βεβαίωση από την Κτηματική Υπηρεσία ταυ Δημοσίου για τη μη ύπαρξη άλλων διαθέσιμων
  3. βεβαίωση από την οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης για τη μη ύπαρξη άλλων διαθέσιμων Εκτάσεων
 11. εγκρίσεις από τις αρμόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες
 12. για έργα σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000
  1. διαδικασία υποβολής Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης
  2. σχετική απόφαση του περιφερειάρχη με τυχόν πρόσθετους όρους στις ΠΠΔ,
 13. ύδρευση:
  1. βεβαίωση δυνατότητας σύνδεσης σε κοινοτικό δίκτυο
  2. άδεια εκτέλεσης – χρήσης έργου υδροληψίας – επεξεργασίας νερού
 14. αποχέτευση:
  1. βεβαίωση δυνατότητας σύνδεσης σε κοινοτικό δίκτυο
  2. μελέτη – άδεια επεξεργασίας - διάθεσης – επαναχρησιμοποίησης αστικών λυμάτων

 

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter