Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Βιογραφικό σημείωμα Χατζηλιόντου Ι. Χριστόδουλου.

chatziliontos-christodoulos

1. Περιληπτικό προφίλ

Το 2002 ανέλαβε την διαχείριση της λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής των συστημάτων ύδρευσης - αποχέτευσης αρμοδιότητας της ΔΕΥΑ Καλλικράτειας του πρώην Δήμου Καλλικράτειας. Εκείνη την περίοδο τα συστήματα αυτά αποτελούνταν από 73500μ αγωγούς ύδρευσης, 12 δεξαμενές ύδρευσης συνολικής χωρητικότητας 1750κμ, 10 γεωτρήσεις ύδρευσης συνολικής δυναμικότητας 450κμ/ώρα, 4 ενδιάμεσα αντλιοστάσια ύδρευσης συνολικής δυναμικότητας 170κμ/ώρα, 55000μ αγωγούς αποχέτευσης λυμάτων, 3 αντλιοστάσια λυμάτων και έναν βιολογικό καθαρισμό δυναμικότητας 30000 ισοδύναμων κατοίκων. Εξυπηρετούσαν τις ανάγκες των 9 οικισμών του Δήμου. Στα τέλη του 2015, στο τελείωμα της θητείας του, παρέδωσε επιπλέον των παραπάνω: 114000μ αγωγών επέκτασης ύδρευσης, 8 δεξαμενές ύδρευσης συνολικής χωρητικότητας 4300κμ, 11 νέες γεωτρήσεις ύδρευσης συνολικής δυναμικότητας 440κμ/ώρα, 8 νέα ενδιάμεσα αντλιοστάσια ύδρευσης συνολικής δυναμικότητας 440κμ/ώρα, 9000μ αγωγών ύδρευσης που αντικατέστησαν αμιάντινους αγωγούς και εγκατάσταση 430 κεντρικών δικλείδων απομόνωσης διαρροών στον οικισμό Νέα Καλλικράτεια, 1200μ αγωγούς επέκτασης αποχέτευσης λυμάτων, 2000μ αγωγούς επέκτασης αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, ανακατασκευή του ενός από τα 3 αντλιοστάσια λυμάτων και τον ίδιο βιολογικό καθαρισμό με αυξημένη δυναμικότητα κατά 6000 ισοδύναμους κατοίκους. Με τα πρόσθετα έργα παρασχέθηκε επάρκεια νερού στους συμπολίτες, μειώθηκαν δραστικά οι βλάβες, οι τακτικές διακοπές νερού και αυξήθηκε η ικανότητα άμεσης αντιμετώπισης προβλημάτων από την ΔΕΥΑΚ.

Η διαχείριση της λειτουργίας, συντήρησης, επισκευής, αντικατάστασης και επέκτασης γίνονταν με ανάθεση δημόσιας σύμβασης σε εξωτερικούς επαγγελματίες ή εργολάβους. Συγκεκριμένα, οι τεχνικές εργασίες με βάση το ΠΔ 28/80, οι προμήθειες υλικών με βάση τον ΕΚΠΟΤΑ, τα μικρά έργα με βάση το ΠΔ 171/87 και τα μεγάλα έργα με βάση τον κώδικα δημοσίων έργων 3669/08. Όταν υπήρχε ανάγκη για ανάθεση μελετών δημόσιου έργου σε εξωτερικούς μελετητές αυτή γίνονταν συνήθως απευθείας με βάση το όριο του 30% που προβλέπονταν στον κώδικα δήμων και κοινοτήτων. Κοινό χαρακτηριστικό σε όλες τις περιπτώσεις ήταν η σύνταξη των τευχών της ανάθεσης ή της δημοπράτησης (τεχνική έκθεση, προμέτρηση, προϋπολογισμός, τιμολόγιο μελέτης, γενική συγγραφή υποχρεώσεων, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, τεχνικές προδιαγραφές, σχέδιο σύμβασης, αναλυτική διακήρυξη, περίληψη διακήρυξης, εφημερίδες), την οποία είχε αναλάβει κατά αποκλειστικότητα εργαζόμενος πάνω σε λογισμικό της ergotech (ergowin, ergometr και ergoland) ή/και στο microsoft office.

Για το χρονικό διάστημα 2003-2008 οι εργασίες αυτές γίνονταν για λογαριασμό της ΤΥΔΚ Χαλκιδικής που εκτελούσε χρέη τεχνικής υπηρεσίας για λογαριασμό της ΔΕΥΑ Καλλικράτειας. Από το 2008 και μέχρι το 2015 διετέλεσε χρέη διευθυντού τεχνικής υπηρεσίας της ΔΕΥΑΚ, οπότε οι εργασίες αυτές θεωρούνταν και υπογράφονταν από τον ίδιο, ενώ παράλληλα είχε αναλάβει και την επίβλεψη της εκτέλεσης των έργων - εργασιών λόγω έλλειψης προσωπικού και τα ζητήματα τεχνικού ασφαλείας της επιχείρησης. Από το 2010 μέχρι και το 2015 το σύστημα ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων της ΔΕΥΑΚ αναβαθμίστηκε λαμβάνοντας διαχειριστική επάρκεια κατά ΕΛΟΤ 1429, το οποίο εφαρμόστηκε υποχρεωτικά σε 2 συγχρηματοδοτούμενα έργα ύδρευσης-αποχέτευσης συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 6εκ. ευρώ.

Την ευθύνη (υπεύθυνος έργου) της ορθής λειτουργίας του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας απέκτησε με απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΚ. Με το σύστημα αυτό προτυποποιήθηκε όλη η διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης συγχρηματοδοτούμενων δημοσίων συμβάσεων της ΔΕΥΑΚ, δηλαδή: χωροθέτηση, σχεδιασμός, αδειοδότηση (διοικητική, πολεοδομική, παραχώρησης εκτάσεων, περιβαλλοντική, αρχαιολογική, υπηρεσίας υδάτων, ΕΣΠΑ), υδραυλικοί υπολογισμοί, ηλεκτρομηχανικοί υπολογισμοί, αναθέσεις σε εξωτερικούς μελετητές, ανάλυση έργου σε κατηγορίες και τάξεις εργοληπτικών πτυχίων, σύνταξη τευχών δημοπράτησης, δημοσιότητα διαγωνισμού, διεξαγωγή δημοπρασίας, έλεγχο δικαιολογητικών μειοδότη, διεύθυνση έργου, επίβλεψη έργου, έλεγχο εκθέσεων εργαστηριακών δοκιμών, έκδοση πρωτοκόλλων χαρακτηρισμού βράχου, έλεγχο - διορθώσεις επιμετρήσεων, έκδοση αποφάσεων έγκρισης επιμετρήσεων, έλεγχο - διορθώσεις λογαριασμών, έκδοση αποφάσεων έγκρισης λογαριασμών, έλεγχο - διορθώσεις ανακεφαλαιωτικών πινάκων, μηνιαία δελτία δαπανών ΕΣΠΑ, τροποποιήσεις πράξης ένταξης στο ΕΣΠΑ. Για όλα τα παραπάνω ήμουν πιστοποιημένος χρήστης του ολοκληρωμένου πληροφορικού συστήματος του ΕΣΠΑ συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας τις αντίστοιχες αναφορές. Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις κάτω του ευρωπαϊκού ορίου, από το 2014 και μετά εφάρμοζε τις διαδικασίες ηλεκτρονικής καταχώρησης (αιτήματα, εγκρίσεις αιτημάτων, συμβάσεις, εντάλματα) στο ΚΗΜΔΗΣ (http://www.eprocurement.gov.gr/).

Από τις αρχές του 2016 δραστηριοποιείται ως ελεύθερος επαγγελματίας και από τις αρχές του 2018 κατέχει μελετητικό πτυχίο κατηγορίας 18 (χημικοτεχνικές μελέτες εγκαταστάσεων) τάξης Α και κατηγορίας 27 (περιβαλλοντικές μελέτες εγκαταστάσεων) τάξης Α.

2. Εξειδίκευση σε βιολογικό καθαρισμό αστικών λυμάτων - βοθρολυμάτων

Με την πρόσληψή του στην ΔΕΥΑ Καλλικράτειας, το 2002, ορίστηκε υπεύθυνος λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού της Νέας Καλλικράτειας Χαλκιδικής κατόπιν σχετικής απόφασης του τότε Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑΚ. Σύμφωνα με τον ΟΕΥ της επιχείρησης (ΦΕΚ 201Β, 2001), ανέλαβε τις αρμοδιότητες της παραγράφου 22.1 του άρθρου 22ο του ΟΕΥ της ΔΕΥΑΚ, ήτοι:

 • Παρακολούθηση όλων των σταδίων λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων και λήψη των απαραίτητων μέτρων για την εξασφάλιση της
 • Μέριμνα για τον εφοδιασμό της εγκατάστασης με υλικά και όργανα απαραίτητα για τον έλεγχο και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του προσωπικού
 • Τήρηση στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις παραμέτρους των εισερχόμενων λυμάτων και των εξερχόμενων υδάτων προς τον αποδέκτη.
 • Μέριμνα να εφαρμόζεται ο κανονισμός ασφαλείας της εγκατάστασης και του προσωπικού
 • Ανάληψη ευθύνης της πυρασφάλειας της εγκατάστασης
 • Μέριμνα για την άριστη διάθεση της παραγόμενης ενεργού ιλύος και εξερχόμενων υδάτων
 • Μέριμνα για την βελτίωση της λειτουργίας της εγκατάστασης με στόχο την μείωση των σχετικών δαπανών
 • Σύνταξη των προτάσεων για τον ετήσιο προϋπολογισμό της εγκατάστασης
 • Συνεργασία με το γραφείο ασφάλειας εργασίας για προβλήματα που αφορούν την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων (σηειώνεται ότι γραφείο ασφάλειας εργασίας δεν δημιουργήθηκε ποτέ, ενώ τα καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας σε όλους τους τομείς της επιχείρησης ασκούνταν από τον ίδιο)
 • Συνεργασία με τον τεχνικό επιβλέποντα της εγκατάστασης (η λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού δεν είχε ανατεθεί σε κάποιον ιδιώτη εργολάβο, ούτε και η επιχείρηση διέθετε άλλη πρόσθετη ειδικότητα μηχανικού, οπότε ασκούσα πλήρως και τα καθήκοντα της τεχνικής επίβλεψης, εξάλλου στις διαδοχικές ανανεώσεις της ΕΠΟ της εγκατάστασης προβλέπονταν ότι επικεφαλής της εγκατάστασης θα ήταν Χημικός Μηχανικός της ΔΕΥΑΚ, όρος δ.43 στην ΕΠΟ του 2003 και όρος δ.45 στην ΕΠΟ του 2005)
 • Μέριμνα για την καθαριότητα του χώρου
 • Μέριμνα για τις αναλύσεις δειγμάτων ιδιωτών ή φορέων μετά από αίτησή τους
 • Δειγματοληψίες και αναλύσεις των λυμάτων από βιομηχανίες, τα δίκτυα αποχέτευσης και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας

Τις παραπάνω αρμοδιότητες συνέχισε να έχει μέχρι και την ημερομηνία (26-11-2015) της γραπτής του παραίτησης από τον δήμο προποντίδας.

2.1. Παραδείγματα λειτουργικών αστοχιών στα συστήματα αποχέτευσης, στις οποίες κλήθηκε να δώσει λύσεις

 • Στιγμιαίες ή εποχιακές μεταβολές στο υδραυλικό φορτίο που είχαν ως αποτέλεσμα την διατάραξη της βιολογίας και την επιβάρυνση των κατεργασμένων νερών σε SS και οργανικό φορτίο.
 • Υπερβολικά χαμηλές συγκεντρώσεις MLSS στον βιοαντιδραστήρα που είχαν ως αποτέλεσμα υψηλά οργανικά φορτία στα κατεργασμένα νερά.
 • Υπερβολικά υψηλές συγκεντρώσεις MLSS στον βιοαντιδραστήρα που είχαν ως αποτέλεσμα υψηλές συγκεντρώσεις SS στα κατεργασμένα νερά.
 • Μειωμένη οξυγόνωση στον βιοαντιδραστήρα που είχε ως αποτέλεσμα υψηλές συγκεντρώσεις NH4 στα κατεργασμένα νερά.
 • Υπερβολική οξυγόνωση στον βιοαντιδραστήρα που είχε ως αποτέλεσμα υψηλές συγκεντρώσεις NΟ3 και διόγκωση ιλύος στα κατεργασμένα νερά.
 • Τοξικά φαινόμενα στην βιολογία λόγω εισροής ακατάλληλων βιομηχανικών λυμάτων (πχ απόβλητα βρώσιμης ελιάς, απόβλητα βιομηχανιών τροφίμων με υψηλότατα οργανικά φορτία κλπ)
 • Επίμονη και έντονη διόγκωση ιλύος στους διαυγαστήρες
 • Βαθμιαία φθορά του τεχνικού εξοπλισμού αμμοσυλλέκτη και λιποσυλλέκτη λόγω διάβρωσης των χαλύβδινων στοιχείων
 • Υπερχειλίσεις λυμάτων από τις οριζόντιες σχάρες στους δρόμους του βιολογικού λόγω αποτυχίας εκίνησης του αυτόματου βαγονέτου, υψηλής συγκέντρωσης στερεών ή και υψηλού στιγμιαίου υδραυλικού φορτίου
 • Αντλίες και αναδευτήρες με μπουκωμένη φτερωτή (από τρίχες ή χόρτα) ή βραχυκυκλωμένη περιέλιξη σε όλα τα στάδια (ανακυκλοφορία ιλύος, ανακυκλοφορία NOX, τροφοδοσίας ακατέργαστων λυμάτων)
 • Προβλήματα διάβρωσης καλωδίων στους ηλεκτρικούς πίνακες με συνέπειες παρόμοιες με αυτές που περιγράφονται πιο κάτω στα αντλιοστάσια λυμάτων
 • Υπερχειλίσεις λυμάτων σε δρόμους στα βαρυτικά αστικά δίκτυα αποβλήτων λόγω βουλώματος ή έντονης εισροής ομβρύων υδάτων
 • Υπερχειλίσεις λυμάτων εντός των αντλιοστασίων λόγω αστοχίας εκίνησης των αντλιών ή του ΗΖ
 • Έντονες και καταστρεπτικές διαβρώσεις στον ηλεκτροφόρο χαλκό σε ΗΖ και στους ηλεκτρικούς πίνακες λόγω επίδρασης H2S και H2O, με πολλές και απρόβλεπτες επιδράσεις στην λειτουργικότητα του τεχνικού εξοπλισμού
 • Για παράδειγμα, οι χάλκινοι ακροδέκτες των καλωδίων από την σκωρίαση έχαναν την καλή επαφή τους με τα βοηθητικά ρελέ ή τα ρελέ ισχύος με αποτέλεσμα αυτά να εμπλέκονταν σε έναν βρόγχο ανεξέλεγκτης εκίνησης – παύσης ή να μην ενεργοποιούνταν ποτέ.
 • Υψηλές συγκεντρώσεις στερεοποιημένων λιπών και καθιζημάτων στον πυθμένα των αντλιοστασίων αποχέτευσης που παρεμπόδιζαν την ελεύθερη αναρόφηση από τις αντλίες.
 • Υψηλές συγκεντρώσεις από τρίχες μέσα στον σαλίγκαρο των αντλιών στα αντλιοστάσια αποχέτευσης, που αύξανε βαθμιαία, γίνονταν ένα σώμα, κάλυπτε όλα τα διάκενα μεταξύ φτερωτής και σαλίγκαρου και μείωνε σταδιακά μέχρι μηδενισμού την καταθλιπτική παροχή.
 • Κατεστραμμένες μπάλες αντεπιστροφής λυμάτων που δεν έκλειναν με αποτέλεσμα ο όγκος του αγωγού να επιστρέφει, να γεμίζει τον θάλαμο και να ξαναξεκινάει η αντλία, που πριν λίγο είχε σταματήσει κλπ κλπ
 • Φτερωτές αντλιών αποχέτευσης με διάφορα προβλήματα, π.χ. φαγωμένο τον δακτύλιο αναρρόφησης λυμάτων, ανομοιόμορφη απώλεια χυτοσίδηρου από το σώμα της φτερωτής είτε λόγω μηχανικής τριβής ή λόγω οξείδωσης, φτερωτή αποκολλημένη από τον άξονα περιστροφής λόγω του ότι έσπασαν οι βίδες συγκράτησης.
 • Ανοξείδωτες κολλήσεις στα βανοστάσια αντλιοστασίων λυμάτων, που σταδιακά αποκτούσαν πόρους και εκτόξευαν ριπές λυμάτων
 • Βαθμιαίες καθιζήσεις στους οικίσκους των αντλιοστασίων λυμάτων με αποκολλήσεις των περιμετρικών φρεατίων εισόδου
 • Ένα σύστημα αυτοματισμού SCADA, που ουδέποτε παραδώθηκε σε πλήρη λειτουργία ούτε και με το κλειδί στο χέρι για ολική τηλεμετρική επιτήρηση του συστήματος αποχέτευσης (αντλιοστάσια, βιολογικός)
 • Κακόβουλες καταγγελίες για υπερχειλίσεις λυμάτων σε ρέματα ή θάλασσες, 4 γραπτές καταθέσεις σε εισαγγελείς για τα καταγγελόμενα και 2 μαρτυρίες υπεράσπισης σε αντίστοιχα δικαστήρια

2.2. Παραδείγματα αποτελεσματικών λύσεων που εφάρμοσε στις λειτουργικές αστοχίες βιολογικού καθαρισμού

 • Αντιμετώπιση των υψηλών μεταβολών στις παροχές εισόδου με εξισορόπηση ροής
 • Αντιμετώπιση της υποοξυγόνωσης με αύξηση της παροχής αέρα
 • Αντιμετώπιση της υπεροξυγόνωσης με μείωση της παροχής αέρα
 • Η ρύθμιση του αέρα γίνονταν με αλλαγή στον αριθμό των εν λειτουργία αεροσυμπιεστών και με ρύθμιση βανών
 • Εφαρμογή και αξιολόγηση χημικών αναλύσεων που ανέθετε σε εξωτερικό εργαστήριο
 • Σύσταση συνεργείων τα οποία εκπαίδευσε επί μακρό χρονικό διάστημα για να αποκτήσουν γνώση του πως ανιχνεύουμε το είδος της βλάβης, πως διορθώνουμε την βλάβη και πάνω από όλα να καταλάβουν πως όταν επεμβαίνουμε αυθαίρετα στην λειτουργία του τεχνικού εξοπλισμού το πιθανότερο είναι να προκαλέσουμε υποβάθμιση στην λειτουργία του συστήματος και στην κατεργασία των λυμάτων
 • Τους τοποθέτησε σε συγκεκριμένα πόστα με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών
 • Το χρονοδιάγραμμα για το κάθε συνεργείο προέβλεπε ένα τουλάχιστο έλεγχο ανά ημέρα στο σημείο αρμοδιότητάς του
 • Το συνεργείο των ηλεκτρολόγων περιελάμβανε επικεφαλή ηλεκτρολόγο τεχνίτη με εμπειρία σε βιομηχανικούς αυτοματισμούς
 • Το συνεργείο των καθαριστών περιελάμβανε κάτοχο αποφρακτικού και βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς
 • Το συνεργείο των μηχανουργών αναλάμβανε αποσυναρμολόγηση, συναρμολόγηση υδραυλικών εξαρτημάτων και ηλεκτροσυγκολλήσεις σωληνώσεων.
 • Όταν σε κάποιο σημείο η βάρδια διαπίστωνε απώλεια λειτουργικότητας αντλίας ή αεροσυμπιεστή θα καλούσε υποχρεωτικά τον ηλεκτρολόγο για ανάληψη εργασίας επί της βλάβης
 • Εάν ο ηλεκτρολόγος ή η βάρδια ελέγχου διαπίστωνε βούλωμα αντλίας το συνεργείο καθαρισμού θα αναλάμβανε την αποσυναρμολόγηση και ξεβούλωμα της αντλίας ή των σωληνώσεών της
 • Εάν το αποτέλεσμα του ελέγχου οδηγούσε σε προβλήματα με χαλύβδινες σωληνώσεις ή υδραυλικά εξαρτήματα τότε αναλάμβανε το συνεργείο των μηχανουργών
 • Εάν διαπιστώνονταν βραχυκύκλωμα κινητήρα τα συνεργεία συνεργάζονταν για την ορθή αποσυναρμολόγηση, φόρτωση σε όχημα και μεταφορά σε επισκευαστή.
 • Εγκατάσταση τοπικών συστήμάτων τηλεμετρίας και καμερών βασισμένα σε ADSL internet στα αντλιοστάσια λυμάτων και στον βιολογικό καθαρισμό με δυνατότητα ενημέρωσης με SMS σε καταστάσεις αλάρμ (η επιλογή των συσκευών και ο προγραμματισμός τους έγιναν από τον ίδιο, η εγκατάσταση από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο)

3. Περίληψη εξειδίκευσης σε συστήματα ύδρευσης

Παράλληλα με την υπευθυνότητα λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού ορίστηκε υπεύθυνος στο «Γραφείο λειτουργίας και συντήρησης των δικτύων Ύδρευσης» (άρθρο 19, παρ. 1 του ΟΕΥ, ΦΕΚ 201Β, 2001) και στον «Ποιοτικό έλεγχο πόσιμου νερού» (άρθρο 22, παρ. 2 του ΟΕΥ, ΦΕΚ 201Β, 2001), ήτοι:

 • Μέριμνα για την διανομή του νερού επί 24ωρου βάσης και την εφαρμογή των προγραμμάτων διανομής σε περιπτώσεις έκτακτης λειψυδρίας ή σε περιπτώσεις εκτάκτων ή προγραμματισμένων για διάφορους λόγους διακοπών της υδροδότησης.
 • Ενημέρωση του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων για τις ανακοινώσεις στον τύπο των παραπάνω περιπτώσεων.
 • Μέριμνα για τη συντήρηση, επέκταση και επισκευή του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης, για την εξασφάλιση και βελτίωση της ύδρευσης στις διάφορες περιοχές της πόλης.
 • Μέριμνα για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας για τους εργαζόμενους και για τους πολίτες στα σημεία των έργων.
 • Μέριμνα για την ομαλή λειτουργία των γεωτρήσεων, των εξωτερικών δικτύων μεταφοράς και των υδατοδεξαμενών (αποθήκευσης, διανομής).
 • Οι εργασίες με τις οποίες ασχολήθηκε - επίβλεψε στα συνεργεία συντήρησης ήταν οι ακόλουθες:
  • Ανεύρεση και επισκευή εμφανών ή αφανών διαρροών στο δίκτυο.
  • Κατασκευή των νέων διακλαδώσεων ( παροχών ) σύμφωνα με τον Κανονισμό Ύδρευσης τόσο εντός όσο και εκτός σχεδίου πόλης.
  • Συντήρηση (καθαρισμός) των υδατοδεξαμενών σύμφωνα με τον προγραμματισμό.
  • Συντήρηση (καθαρισμός) των γεωτρήσεων σύμφωνα με τον προγραμματισμό.
  • Μετατοπίσεις αγωγών ύδρευσης.
  • Λαθροϋδροληψίες (εντοπισμός).
  • Έλεγχος της λειτουργίας του συστήματος πυρασφάλειας σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία κ.λ.π.
  • Εργασίες προς ιδιώτες, μετά από αίτηση.
  • Εξασφάλιση της επιφυλακής ( ετοιμότητας ) και επέμβαση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
  • Τήρηση του ημερολόγιου εργασιών.
 • Ημερήσιος έλεγχος της ποιότητας του νερού στα σημεία που καθορίστηκαν σύμφωνα με τη Νομοθεσία.
 • Ημερήσιος έλεγχος της κανονικής απολύμανσης του δικτύου διανομής και την αποτελεσματικότερη προστασία της δημόσιας υγείας.
 • Μέριμνα για τον περιοδικό έλεγχο της ποιότητας πόσιμου νερού από τις πηγές και τις δεξαμενές αποθήκευσης.
 • Υγειονομική έρευνα για τον εντοπισμό εστιών ρύπανσης - μόλυνσης στο νερό.
 • Συνεργασία με τις Δημόσιες Υπηρεσίες Υγιεινής.
 • Μέριμνα για την εξασφάλιση των αναγκαίων υλικών για τη λειτουργία του Χημείου.
 • Μέριμνα για τις αναλύσεις δειγμάτων των ιδιωτών ή φορέων μετά από αίτηση τους.
 • Μέριμνα για την βελτίωση του εξοπλισμού του Χημείου.
 • Τήρηση του αρχείου του Χημείου.
 • Τήρηση στατιστικών στοιχείων.

Τις παραπάνω αρμοδιότητες συνέχισε να έχει μέχρι την γραπτή του παραίτηση από τον δήμο προποντίδας.

3.1. Παραδείγματα λειτουργικών αστοχιών στα συστήματα ύδρευσης, στις οποίες κλήθηκε να δώσει λύσεις

 • Τριπλασιασμό της θερινής ζήτησης σε σχέση με την μέση ζήτηση στα παραθαλάσσια δίκτυα
 • Μαζικές βλάβες με σημαντικές διαρροές στα δίκτυα λόγω παλαιότητας αμιάντου ή PVC (περίπου 50% ατιμολόγητο νερό)
 • Πολύωρες ή και πολυήμερες λειψυδρικές καταστάσεις σε απομακρυσμένα δίκτυα λόγω βλαβών στα αντλιοστάσια.
 • Πολλά παράπονα από τους πολίτες για τις διακοπές νερού
 • Σποραδικά παράπονα για θολό ή χρωματισμένο νερό
 • Ακανόνιστη ή ελλειπής χλωρίωση των νερών
 • Μερικές γεωτρήσεις με υπερβάσεις σε νιτρικά ή βόριο ή βαρέα μέταλλα (αρσενικό ή σίδηρο ή μαγγάνιο)
 • Βαθμιαία φθορά του τεχνικού εξοπλισμού (αντλίες, χαλύβδινες σωληνώσεις) λόγω διάβρωσης από την υγρασία ή τα συστήματα χλωρίωσης ή ξαφνικές ηλεκτρολογικές βλάβες από κεραυνούς
 • Βλάβες σε υπογειωμένα καλωδιακά σήματα από παράνομες εκσκαφές ιδιωτών
 • Υπερχειλίσεις νερού σε δεξαμενές
 • Βάνες που δεν λειτουργούν λόγω παλαιότητας
 • Φρεάτια βανών γεμάτα με προσχώσεις και νερά από την πολύχρονη αχρηστία
 • Κακές πρακτικές εκσκαφής, επισκευής βλάβης και επανεπίχωσης
 • Ανομοιόμορφες κατανομές πίεσης στα δίκτυα
 • Αρκετές κατοικίες σε μεγάλα υψόμετρα με προβληματική τροφοδοσία νερού
 • Τακτικές (μία με δύο φορές τον χρόνο) αντικαταστάσεις ή επισκευές αντλητικών συγκροτημάτων σε ορισμένες γεωτρήσεις (λόγω αμμοβολής στις φτερωτές ή σπάσιμο άξονα ή βραχυκύκλωμα στην περιέλιξη του κινητήρα)
 • Υψηλά υδραυλικά πλήγματα σε αγωγούς αντλιοστασίων και πρόκληση ρωγμών – διαρροών στους καταθλιπτικούς αγωγούς
 • Αμφισβητήσεις ενδείξεων στα υδρόμετρα από κάποιους καταναλωτές

3.2. Παραδείγματα αποτελεσματικών λύσεων που εφάρμοσα στις λειτουργικές αστοχίες της ύδρευσης

 • Σχεδιασμός, προμήθεια, συναρμολόγηση και θέση σε λειτουργία συστήματος ελέγχου υδρομέτρων καταναλωτή ½, ¾ ή 1 ίντσας με πρωτόκολλο μέτρησης.
 • Μελέτη – αδειοδότηση, δημοπράτηση και κατασκευή πολλών εφεδρικών γεωτρήσεων (τουλάχιστον δύο ανά δίκτυο) για να καλυφθούν οι πολλαπλάσιες ανάγκες της περιοχής το καλοκαίρι ή μέχρι να επισκευαστεί η βλάβη στην κύρια γεώτρηση.
 • Μελέτη – αδειοδότηση, δημοπράτηση και κατασκευή μπούστερ αντλιοστασίων για την αύξηση της πίεσης του δικτύου σε κατοικίες μεγάλου υψομέτρου.
 • Ασύρματη επικοινωνία δεξαμενών με αντλιοστάσια για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των κομμένων καλωδίων σήματος από παράνομες εκσκαφές.
 • Αποξήλωση παλιών φρεατίων, μπλοκαρισμένων βανών και αντικατάστασή τους με υπογειοποιημένες βάνες τηλεσκοπικού μοχλού (αυτό εφαρμόστηκε σε πλήρη έκταση στον οικισμό της Νέας Καλλικράτειας, όπου 430 βάνες ελαστικής έμφραξης τοποθετήθηκαν σε όλες τις διασταυρώσεις με αποτέλεσμα κάθε βλάβη εμφανισθείσα στο δίκτυο να είναι διαχειρίσιμη σε επίπεδο διασταύρωσης με διασταύρωση χωρίς να χρειάζεται διακοπή νερού σε όλο τον οικισμό, να εξοικονομείται νερό και να εκμηδενίζονται τα παράπονα)
 • Αντικατάσταση των χαλασμένων χλωριωτών, εκπαίδευση υδραυλικού για αποκλειστική απασχόληση στην χλωρίωση, καθημερινές μετρήσεις χλωρίου στα δίκτυα, κεντρική διαχείριση του προμηθευόμενου χλωρίου και αραίωση με νερό στα σημεία χλωρίωσης (δεξαμενές)
 • Προτυποποίηση των επισκευών βλαβών στους δρόμους με χρήση ανθεκτικών υδραυλικών εξαρτημάτων, αμετακίνητων, άριστης υδατοστεγανότητας, επανεπίχωση με κατάλληλα φρέσκα αδρανή και απόρριψη των λασπών
 • Αντιμετώπιση των καταστροφικών υδραυλικών πληγμάτων με ινβέρτερ προγραμματιζόμενης ράμπας εκκίνησης – στάσης και βαλβίδων αντεπιστροφής ελαστικής έμφραξης.
 • Εγκατάσταση συστημάτων έγκαιρης τηλεειδοποίησης βλάβης σε επίλεκτα αντλιοστάσια για να μειωθεί κατά πολύ ο χρόνος λειψυδρικών συνθηκών στα δίκτυα των καταναλωτών.
 • Εγκατάσταση υδρομέτρων τύπου Woltman σε όλες τις γεωτρήσεις για να υπολογισθεί το ποσοστό ατιμολόγητου νερού.
 • Επιλογή του κατάλληλου συνδυασμού γεωτρήσεων που θα εργάζονται ταυτόχρονα ανά περιοχή ώστε το τελικό χαρμάνι νερού να είναι κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση σύμφωνα με τη νομοθεσία.
 • Προγραμματισμένο άνοιγμα των βανών καθαρισμού στα χαμηλότερα σημεία των δικτύων που υπήρχε ιστορικό εμφάνισης θολού ή χρωματισμένου νερού (λάσπη) για τον εκμηδενισμό των παραπόνων. 

4. Επαγγελματική  εμπειρία

Νοέμβριος 2015 - Σήμερα

Ελεύθερος επαγγελματίας με αντικείμενο εργασιών (βλ. http://kemioteko.gr/index.php/epixeirisi/diapisteyseis-ekseidikeyseis):

 1. μελέτες και άδειες οργάνωσης συστημάτων συλλογής – μεταφοράς επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων
 2. αδειοδότηση επιχειρήσεων (περιβαλλοντική, ίδρυσης, εγκατάστασης, λειτουργίας)
 3. εσωτερική επιθεώρηση τουριστικών επιχειρήσεων για την κατάταξή τους σε αστέρια ή κλειδιά με βάση το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065
 4. εσωτερική επιθεώρηση επιχειρήσεων για απόκτηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001
 5. μελέτη και εγκατάσταση λιποσυλλέκτη σε επιχειρήσεις μαζικής εστίασης σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 1825-1, ΕΝ 1825-2 και DIN 4040-100,
 6. μελέτη και εγκατάσταση αστικών βιολογικών καθαρισμών σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 12566-1 έως και ΕΝ 12566-7,
 7. μελέτη HACCP & ISO για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος και υποστήριξη επιχειρήσεων για το σύστημα διαχείρισης ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 και OHSAS 18001 (τεχνικός ασφαλείας),
 8. εγκατάσταση και ρύθμιση λειτουργίας εξοπλισμού τηλεμετρίας περιβαλλοντικών παραμέτρων (COD, MLSS, NO3, NH4 για βιολογικούς καθαρισμούς / ενέργεια, πίεση, ροή, θερμοκρασία, υγρασία για ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις κλπ),
 9. ανάπτυξη web λογισμικού σε linux cloud server και android mobile για την υποστήριξη των τηλεμετρήσεων,
 10. κατασκευή διαφημιστικών ιστοσελίδων και e-shop για επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εμπορικά καταστήματα, κλπ),
 11. διεξαγωγή ενεργειακών επιθεωρήσεων σε κτίρια, συστήματα θέρμανσης και ψύξης με αριθμό ενεργειακού επιθεωρητή 16109,
 12. ΜΕΚ Α χημικού μηχανικού με αριθμό 39718 για έργα βιομηχανικά - ενεργειακά και έργα επεξεργασίας υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων.
 13. ΜΕΕΠ Α1 χημικού μηχανικού με αριθμό 30309 για έργα βιομηχανικά - ενεργειακά και έργα επεξεργασίας υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων.

Ιούνιος 2008 – Νοέμβριος 2015

Εργασία στην δημοτική επιχείρηση ύδρευσης - αποχέτευσης Ν. Καλλικράτειας με αντικείμενο:

Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας στην ΔΕΥΑ Καλλικράτειας: απόκτηση διαχειριστικής επάρκειας κατά ΕΛΟΤ 1431-2, κατηγορίες Α και Β, επίπεδο 1 με σκοπό την διαχείριση έργων, προμηθειών και εργασιών που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Υπεύθυνος του συστήματος διαχείρισης για πάνω από 5 χρόνια.

Στα πλαίσια των παραπάνω απαιτήσεων και των ειδικότερων απαιτήσεων της νομοθεσίας δημοσίων έργων διενεργείτο επίβλεψη και πιστοποίηση των γενόμενων εργασιών και ενσωματούμενων υλικών δίνοντας παράλληλα έμφαση στα δελτία τεχνικών δοκιμών σε δείγματα σκυροδέματος, άμμου, αδρανών υλικών, σιδηρού οπλισμού, στεγανωτικών ουσιών, αντοχής και υδατοστεγανότητας υδραυλικών εξαρτημάτων, ποιότητας και χαρακτηριστικών ασφάλτου.

Ειδικότερα, για 2 μεγάλα έργα ύδρευσης - αποχέτευσης, ανάμεσα στα άλλα συνέταξε και το πρόγραμμα ποιότητας κατασκευής έργου, προκειμένου να είναι εφικτή η χρηματοδότηση της κατασκευής από το ΕΣΠΑ. Η σύνταξη των ΠΠΕ έγινε με βάση το πρότυπο ISO 10005.

Παράλληλα διεξάγονταν εφαρμογές μέτρησης ογκομετρικών παροχών σε γεωτρήσεις με υδρόμετρα 3-4 ιντσών (Woltman ή ηλεκτρομαγνητικά), ρύθμισης πίεσης νερού με πιεζοηλεκτρικούς μετρητές και ρύθμιση στροφών κινητήρων σε δίκτυα ύδρευσης, τηλεμετρήσεις καταναλισκώμενης ενέργειας σε αντλιοστάσια σε στενή συνεργασία με τους επιλεχθέντες προμηθευτές.

Σεπτέμβριος 2002 – Ιούνιος 2008

Εργασία στην δημοτική επιχείρηση ύδρευσης - αποχέτευσης Ν. Καλλικράτειας με αντικείμενο:

Προϊστάμενος Γραφείου Περιβάλλοντος στην ΔΕΥΑ Καλλικράτειας: στήθηκε ένα βασικό εργαστήριο ελέγχου νερού αποτελούμενο από φορητά φωτόμετρα, φορητά pHμετρα - αγωγιμότητας και αντιδραστήρια ή κιτ μέτρησης της Merck με σκοπό τον τακτικό έλεγχο ποιότητας νερού ύδρευσης και τον βαθμό απολύμανσης του νερού. Παράλληλα δίνονταν μεγάλη προσοχή στην λειτουργία της ΕΕΛ Καλλικράτεας, στην ρύθμιση αυτής ώστε να μην υπάρχουν αποκλίσεις από τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις για τα επεξεργασμένα νερά που διατίθενται στο περιβάλλον και στα θέματα τεχνικού ασφαλείας για το εργαζόμενο προσωπικό της επιχείρησης (συνέταξεκαι επικαιροποίησε την σχετική μελέτη επαγγελματικού κινδύνου).

Σχεδόν ταυτόχρονα συντάχθηκε πλήθος μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, υδραυλικής σχεδίασης, ηλεκτρομηχανολογικής σχεδίασης συστημάτων ύδρευσης - αποχέτευσης και τα τεύχη δημοπράτησης για την κατασκευή αυτών. Ανάμεσα στα συστήματα περιλαμβάνονταν: ανόρυξη γεωτρήσεων ύδρευσης, κατασκευή υδατοδεξαμενών πόσιμου νερού, εγκατάσταση αντλητικών συγκροτημάτων σε γεωτρήσεις και δεξαμενές, επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης αστικών λυμάτων, αποχέτευσης ομβρύων υδάτων, κατασκευές φρεατίων με βάνες και βαλβίδες ύδρευσης, κατασκευές κυκλικών φρεατίων αποχέτευσης λυμάτων, κατασκευές ορθογωνικών φρεατίων αποχέτευσης βρόχινων νερών με σχάρες κλπ.

Σεπτέμβριος 1999 – Φεβρουάριος 2002

Υπεύθυνος χημικών εφαρμογών στην CONTROLA SA, αναπληρωτής υπεύθυνος στο σύστημα ISO 9001 από την παραλαβή του εξοπλισμού στην αποθήκη, τον έλεγχο καλής λειτουργίας μέχρι την εγκατάσταση και λειτουργία στον χώρο του πελάτη, εκπαιδευτής χειριστών σε συσκευές φυσικοχημικών μετρήσεων σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών (εδάφη, λιπάσματα, νερό, λύματα, πλαστικά, πετρελαιοειδή, κρασιά μπύρες, χυμούς αναψυκτικά, κατεψυγμένα τρόφιμα, αλλαντικά, τυροκομικά, σάλτσες) και παραμέτρων (pH, αγωγιμότητα, θερμοκρασία, υγρασία, συγκέντρωση οργανικού ή πρωτεϊνικού αζώτου, βορίου, ανιόντων, κατιόντων, BOD5, COD, MLSS, λιπαρών ουσιών, κοκκομετρία, θερμιδομετρία, ανάλυση γάλακτος, ανάλυση χρώματος, βάρος, ιξώδες κλπ)

Μάρτιος 1996 - Νοέμβριος 1997

Διπλωματική εργασία στην Ε. ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ ΑΕ: παραχωρήθηκε η άδεια διεξαγωγής σχεδόν καθημερινά επί 2 χρόνια να λαμβάνονται δείγματα εισόδου - εξόδου από τον βιολογικό καθαρισμό της επιχείρησης. Μετά από ένα διάστημα εκπαίδευσης επί των αναλύσεων από τους χημικούς του εργαστηρίου διεξάγονταν μετρήσεις BOD5, COD, MLSS, οξυγόνου και υγρασίας της ξηραινόμενης ιλύος. Επιπλέον γίνονταν μέτρηση των ογκομετρικών παροχών, εσωτερικών και εξωτερικών και πως επηρεάζονταν ενεργειακά η εγκατάσταση από την προσπάθεια να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι.

Ιούνιος 1995 - Δεκέμβριος 1995

Εξάμηνη πρακτική άσκηση στο εργαστήριο της Ε. ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ ΑΕ και παρακολούθηση των ποικίλων παραγωγικών διεργασιών της. Στο χημείο έγινε εκπαίδευση σε αναλύσεις νερού, λυμάτων, κρασιού και μούστου. Παρασχέθηκε εκπαίδευση στην ανάλυση παραμέτρων μέσα σε ένα παραγωγικό περιβάλλον, όπως BOD5, COD, pH, αγωγιμότητα, διαλυμένο οξυγόνο, αλκαλικότητα, χρωματομετρική ανάλυση φαινολών, ανάλυση σακχάρων μούστου και κρασιών, προσδιορισμός αλκοολικού βαθμού, προσδιορισμός θειώδους.

5. Εκπαίδευση

(2005-2009) Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο: Μεταπτυχιακό στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό έργων υποδομής (7,82)

(1991-1997) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού (8,43)

(<-1991) Γυμνάσιο - Λύκειο Ν. Καλλικράτειας: Απολυτήριο Λυκείου (19,5)

6. Διακρίσεις

1992, ΕΜΠ: Υποτροφία επίδοσης κατά το 1ο έτος σπουδών στο ΕΜΠ από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)

2004, Λάρισα: Πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα αξιολόγηση ομοιόμορφων δειγμάτων νερού χρήσης που προσκόμισαν 24 ΔΕΥΑ της χώρας μας. Η αξιολόγηση βασίστηκε αποκλειστικά στη γεύση του νερού. Την επιτροπή αξιολόγησης αποτελούσαν οι: δρ. Christophe Hochereau, από τη γαλλική εταιρεία Suez (χημικός, ειδικός με διεθνή εμπειρία στη γευσιγνωσία του νερού), ενώ τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής ήταν οι κ.κ. Francis Rillaerts, πρώην γεν. γραμματέας της EUREAU (της Ευρωπαϊκής Ενωσης των επιχειρήσεων υδρευσης - αποχέτευσης), Paul Ockier, μέλος της EUREAU ΙΙ, (επιτροπής της EUREAU για τα υγρά απόβλητα) και Ανδρέας Αγγελάκης, τεχνικός σύμβουλος της ΕΔΕΥΑ και του FAO. Στη διαδικασία αξιολόγησης συμμετείχαν οι ΔΕΥΑ: Αγιάς Λάρισας, Δράμας, Ιωαννίνων, Καλαμάτας, Καλλιθέας Ρόδου, Καλλικράτειας, Καρδίτσας, Καρπενησίου, Κρανιδίου, Λαγκαδά, Λαμίας, Λάρισας, Λειβαδειάς, Μεσολογγίου, Μουρεσίου, Ναυπλίου, Ξάνθης, Οίας, Σερρών, Σπάρτης, Τυρνάβου, Φλώρινας, Χαλκίδας και Χανίων. Η αξιολόγηση περιελάμβανε δύο φάσεις: προεπιλογή και τελική αξιολόγηση. Μετά τη διαδικασία προεπιλογής που πραγματοποιήθηκε στο χημείο της ΔΕΥΑ Λάρισας προκρίθηκαν για την τελική φάση δείγματα νερού βρύσης από 6 ΔΕΥΑ (Αγιάς, Δράμας, Καλλικράτειας, Κρανιδίου, Λάρισας και Ξάνθης). Το 1ο βραβείο απέσπασε η ΔΕΥΑ Καλλικράτειας, το 2ο η ΔΕΥΑ Αγιάς και το 3ο η ΔΕΥΑ Λάρισας. Την 4η, 5η και 6η θέση κατέλαβαν αντίστοιχα οι ΔΕΥΑ Ξάνθης, Δράμας και Κρανιδίου. Τα βραβεία απένειμε ο πρόεδρος της ΕΔΕΥΑ και δήμαρχος Λαρισαίων κ. Κώστας Τζανακούλης.

7. Ξένες γλώσσες

(1999): Αγγλική  Γλώσσα, Πολύ καλή γνώση

8. Γνώσεις Η/Υ

CAD SYSTEMS: AUTOCAD, MATHCAD

DATABASE SYSTEMS: MS ACCESS, mySQL

DEVELOPMENT: C, HTML/CSS, JAVA, JAVASCRIPT, PHP, VISUAL BASIC

HARDWARE: ROUTERS, TCP/IP, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

INTERNET USE: ΧΡΗΣΗ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

OFFICE: MICROSOFT OFFICE, MS ACCESS, MS EXCEL, MS OUTLOOK, MS POWERPOINT, MS PROJECT, MS VISIO, MS WORD, OPEN OFFICE

OPERATING SYSTEMS: LINUX, MICROSOFT WINDOWS

9. Δημοσιεύσεις ερευνών

Elsevier B.V., 2007: Ioannis A. Katsoyiannis, Stephan J. Hug, Adrian Ammann, Antonia Zikoudi, Christodoulos Hatziliontos, "Arsenic speciation and uranium concentrations in drinking water 3 supply wells in Northern Greece: Correlations with redox indicative 4 parameters and implications for groundwater treatment", Elsevier B.V, 2007

Ένωση Ελλήνων Χημικών – Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας, 2005: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ (Βoυδούρης, Κ., Σωτηριάδης, Μ., Παύλου, Α., Χατζηλιόντος, Χρ.)

IAWQ, 1998: Aerobic Treatment of Winery and Distillery Wastewater (Ch. Hadjiliondos, H. Grigoropoulou, V. Kostoglou, St. Ezanides, H. Papachristou (1998) “Aerobic Treatment of Winery and Distillery Wastewater” Proceedings of the Fourth International Symposium on Waste Management. Problems in Agro-industries, pp. 325 - 332, IAWQ, Istanbul-Turkey.)

Διπλωματική εργασία στο ΕΜΠ: Μελέτη των μεταβολών στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του παραγώμενου αποβλήτου της Ε. Τσάνταλης ΑΕ και διερεύνηση των επιδράσεών τους στις λειτουργικές παραμέτρους του βιολογικού σταθμού της

Μεταπτυχιακή εργασία στο ΕΑΠ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΕΛ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΛΙΑΣ

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter