Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα στον πλανήτη μας αφήνει το αποτύπωμά της υπό την μορφή επιπτώσεων, αρνητικών ή πρακτικά ουδέτερων. Θετικές επιπτώσεις μάλλον δεν γίνεται να υπάρξουν εκτός και αν οριστούν μόνο για τον άνθρωπο και τοπικά. Η σημασία των επιπτώσεων καθορίζεται από το αν οι δραστηριότητες κινούνται στα πλαίσια ή όχι του βιώσιμου ισορροπημένου ενεργειακού κύκλου της φύσης. Κατά πόσο δηλαδή εκτρέπουν αυτόν τον κύκλο ισορροπίας τοπικά, ευρύτερα ή παγκόσμια. Η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων πλέον θεσπίζεται νομοθετικά και το βάρος της απόδειξης πέφτει στην μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οι δραστηριότητες ομαδοποιούνται και ταξινομούνται συνήθως σε 3 κατηγορίες βαρύτητας περιβαλλοντικών επιπτώσεων: υψηλή (Α1), μεσαία (Α2) και χαμηλή (Β), ενώ πριν μερικά χρόνια οι κατηγορίες ήταν 4, οι Α1, Α2, Β1, Β2. Η κατηγοριοποίηση των επιπτώσεων καθορίζει τον όγκο και την δυσκολία σύνταξης της μελέτης.

Παράλληλα, η κατηγορία καθορίζει και την ελεγκτική αρχή που ελέγχει την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αναλόγως εκδίδει ή όχι την άδεια περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Έτσι, η κατηγορία Α1 ελέγχεται από το πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ και νυν ΥΠΕΝ, η Α2 από τις περιφερειακές διευθύνσεις περιβάλλοντος και η Β από τις υπηρεσίες που εκδίδουν την άδεια λειτουργίας της δραστηριότητας (εκτός μερικών εξαιρέσεων).

Περιβαλλοντική ομαδοποίηση δραστηριοτήτων (ομάδες)

Όπως προαναφέρθηκε, οι δραστηριότητες αρχικά ταξινομούνται κατά ομάδα, προφανώς ομοειδών χαρακτηριστικών. Οι ομάδες είναι 12 στον αριθμό και ονομάζονται ως εξής:

 1. Ομάδα 1η - Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών
 2. Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα
 3. Ομάδα 3η - Λιμενικά έργα
 4. Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών
 5. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες
 6. Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής
 7. Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
 8. Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες
 9. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
 10. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 11. Ομάδα 11η - Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών
 12. Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες

Για να δεις αναλυτικότερα ποιες δραστηριότητες περιλαμβάνονται σε κάθε ομάδα, κάνε κλικ στον αντίστοιχο ενεργό σύνδεσμο.

Περιβαλλοντική κατηγοριοποίηση δραστηριοτήτων (κατηγορίες Α1, Α2 και Β)

Όλες οι δραστηριότητες, όλων των ομάδων υπόκεινται σε μία περιβαλλοντική κατηγορία, την Α1, την Α2 ή την Β. Η κατηγορία Α1 είναι της υψηλότερης περιβαλλοντικής όχλησης ή επίπτωσης, η Α2 μεσαίας και η Β χαμηλής. Για να γίνει αυτή η κατάταξη ελέγχονται κάποια κριτήρια, δηλαδή ελέγχεται η τιμή μιας ή περισσοτέρων παραμέτρων. Η συνήθης παράμετρος είναι το μέγεθος της δραστηριότητας που μπορεί να καθορίζεται από την έκταση, ή το μήκος του, ή τον όγκο του ή την δυναμικότητά του (ρυθμός επεξεργασίας ή παραγωγής). Παράλληλα μπορεί να απαιτείται να ελεγχθούν και άλλες παράμετροι όπως π.χ. η θέση της δραστηριότητας, αν βρίσκεται εντός ή εκτός σχεδίου, εντός ή εκτός ορίων οικισμών, αν βρίσκεται ή όχι σε προστατευόμενες περιοχές (NATURA, αρχαία, παραδοσιακές περιοχές κλπ). Συνήθως η τάση είναι να μικραίνει η περιβαλλοντική κατηγορία καθώς μικραίνει το μέγεθος της δραστηριότητας και αντιστρόφως. Σε κάποιες περιπτώσεις δραστηριοτήτων ο νομοθέτης μπορεί να έχει αποφασίσει την κατάταξη του συνόλου των μεγεθών σε μία μόνο κατηγορία (Α1 ή Α2 ή Β) ή σε δύο μόνο κατηγορίες (Α1, Α2 ή Α2, Β). Υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις δραστηριοτήτων που ο έλεγχος των κριτηρίων δεν μπορεί να τις κατατάξει σε καμμιά από τις 3 περιβαλλοντικές κατηγορίες, οπότε αυτές λέμε ότι απαλλάσσονται από την διαδικασία. Βεβαίως η απαλλαγή θα πρέπει να στοιχειοθετείται με επίσημα έγγραφα και να επιδιώκεται η έκδοση σχετικής απόφασης απαλλαγής από την αρμόδια υπηρεσία.

Ένας νομικίστικος ορισμός των περιβαλλοντικών κατηγοριών είναι:

 • περιβαλλοντική κατηγορία Α1: είναι η λίστα με εκείνες τις δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και για τις οποίες απαιτείται η διεξαγωγή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) προκειμένου να επιβάλλονται ειδικοί όροι και περιορισμοί για την προστασία του περιβάλλοντος
 • περιβαλλοντική κατηγορία Α2: είναι η λίστα με εκείνες τις δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και για τις οποίες απαιτείται η διεξαγωγή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) προκειμένου να επιβάλλονται ειδικοί όροι και περιορισμοί για την προστασία του περιβάλλοντος
 • περιβαλλοντική κατηγορία Β: είναι η λίστα με εκείνες τις δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη σημαντικές μόνο επιπτώσεις στο περιβάλλον και υπόκεινται σε γενικές προδιαγραφές, όρους και περιορισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος

Κριτήρια περιβαλλοντικής κατηγοριοποίησης δραστηριοτήτων

1. Τα χαρακτηριστικά του έργου ή της δραστηριότητας και ιδιαίτερα: α) το είδος και το μέγεθος του έργου ή της δραστηριότητας, β) η συσσώρευση και αλληλεπίδραση με άλλα έργα, γ) η χρήση των φυσικών πόρων, δ) η παραγωγή αποβλήτων, ε) η ρύπανση και οι οχλήσεις, στ) ο κίνδυνος σοβαρού ατυχήματος, ιδίως ως προς χρησιμοποιούμενες ουσίες ή τεχνολογίες.

2. Η περιβαλλοντική ευαισθησία των γεωγραφικών περιοχών που ενδέχεται να θιγούν από το έργο ή δραστηριότητα, ιδίως ως προς: α) την υπάρχουσα χρήση γης με έμφαση στα θεσμοθετημένα σχέδια χωροταξικής οργάνωσης (όπως Ρυθμιστικά Σχέδια, ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, όρια οικισμών), β) τον σχετικό πλούτο, την ποιότητα και την αναγεννητική ικανότητα των φυσικών πόρων της περιοχής, στις παράκτιες περιοχές, στις ορεινές και δασικές περιοχές, στις περιοχές που έχουν ενταχθεί στο Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών του νόμου “Προστασία της Βιοποικιλότητας”, σε περιοχές στις οποίες καταστρατηγούνται ήδη τα πρότυπα για την ποιότητα του περιβάλλοντος, που καθορίζει η νομοθεσία σε πυκνοκατοικημένες περιοχές και σε τοπία ιστορικής, πολιτιστικής ή αρχαιολογικής σημασίας.

3. Τα χαρακτηριστικά των ενδεχομένων σημαντικών επιπτώσεων του έργου ή δραστηριότητας, οι οποίες εξετάζονται σε συνάρτηση με κριτήρια που καθορίζονται ανωτέρω στα σημεία α και β, ιδίως ως προς: α) την έκταση των επιπτώσεων (γεωγραφική περιοχή και μέγεθος του θιγομένου πληθυσμού), β) το διασυνοριακό χαρακτήρα των επιπτώσεων, γ) το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των επιπτώσεων, την πιθανότητα των επιπτώσεων, δ) τη διάρκεια, τη συχνότητα και την αναστρεψιμότητα των επιπτώσεων.

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter