Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Η επιχείρηση Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος έχει αναπτύξει την δική της Πολιτική Ποιότητας, η οποία καθορίζει τις καθημερινές της λειτουργίες για να διασφαλίσει την ποιότητά τους. Η Πολιτική Ποιότητας γνωστοποιείται και υλοποιείται σε όλη την επιχείρηση.

ΧΑΤΖΗΛΙΟΝΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ (Χ.Ι.Χ.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ:

"Σχεδιασμό, μελέτη, αδειοδότηση, διοίκηση, διεύθυνση, διαχείριση, επίβλεψη, επιστασία, επιτήρηση, επιθεώρηση, αξιολόγηση, πιστοποίηση, τεκμηρίωση, συναρμολόγηση, κατασκευή, εγκατάσταση, εκπαίδευση, λειτουργία, επισκευή, συντήρηση και επιδιόρθωση βιομηχανικών - τεχνικών - υδραυλικών - κτιριακών - χημικών - βιολογικών - περιβαλλοντικών - τηλεμετρικών εγκαταστάσεων, στους τομείς της ενέργειας, των κτιρίων, του τουρισμού, της μεταποίησης, των μεταφορών, των κατασκευών, της παροχής υπηρεσιών και της προστασίας του περιβάλλοντος"

Σε συμμόρφωση με το πρότυπο ISO 9001:2015

(c) 2017 [Χ.Ι.Χ.]

 

Πολιτική ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας της επιχείρησης είναι να: 

  • Εκτελεί έργα που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών όπως έχουν διατυπωθεί στις προσφορές ή τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί, τηρώντας το κόστος σε ανταγωνιστικά επίπεδα.
  • Διασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες των πελατών, λαμβανομένων υπόψη των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις αναθέσεις εργασιών περιλαμβανομένων των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων, έχουν προσδιοριστεί και εκπληρώνονται με στόχο την επίτευξη της ικανοποίησής τους.
  • Λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα προληπτικά μέτρα για την διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.
  • Απασχολεί προσωπικό ή να συνεργάζεται με εξωτερικούς επαγγελματίες, που επιλέγονται, με βάση τα κριτήρια και τις απαιτήσεις της κάθε εργασίας, αλλά και την διάθεση συμμετοχής στο όραμα της επιχείρησης.
  • Εφαρμόζει πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού από εξειδικευμένους εκπαιδευτές.
  • Αξιοποιεί την σύγχρονη τεχνολογία και να βρίσκεται σε διαρκή εκσυγχρονισμό του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού.
  • Παρακολουθεί συστηματικά και να τηρεί σε υψηλό επίπεδο τον βαθμό ικανοποίησης των πελατών της.
  • Εφαρμόζει συστηματικό πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας κατά την εκτέλεση των έργων.
  • Υλοποιεί τους στόχους ποιότητας που θέτει, μέσα από την αποτελεσματική αξιολόγησή τους.
  • Το όνομα της επιχείρησης να αποτελεί εξασφάλιση για την ποιότητα των έργων που εκτελεί.

Για την επίτευξη των παραπάνω η επιχείρηση εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνο με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015, που περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες, οι οποίες επηρεάζουν την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει καθώς και τις σχέσεις της με τους πελάτες.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας είναι το εργαλείο για την ανάπτυξη, βελτίωση και περαιτέρω καταξίωση της επιχείρησης στην αγορά που κινείται και έχει την αμέριστη στήριξη της Διοίκησης σε θέματα πόρων - μέσων για την αποτελεσματική εφαρμογή και βελτίωσή του.

Η Πολιτική Ποιότητας, που έχει θεσπίσει η επιχείρηση, είναι κατανοητή από όλα τα στελέχη της και αποτελεί καθημερινό μέλημά τους η εκπλήρωσή της.