Κοινοποίησε

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Το 2002 αναλάβαμε την διαχείριση της λειτουργίας και συντήρησης των συστημάτων ύδρευσης - αποχέτευσης της περιοχής που εδρεύουμε. Εκείνη την περίοδο τα συστήματα αποτελούνταν από 73500μ αγωγούς ύδρευσης, 12 δεξαμενές ύδρευσης συνολικής χωρητικότητας 1750κμ, 10 γεωτρήσεις ύδρευσης συνολικής δυναμικότητας 450κμ/ώρα, 4 ενδιάμεσα αντλιοστάσια ύδρευσης συνολικής δυναμικότητας 170κμ/ώρα, 55000μ αγωγούς αποχέτευσης λυμάτων, 3 αντλιοστάσια λυμάτων και έναν βιολογικό καθαρισμό δυναμικότητας 30000 ισοδύναμων κατοίκων.

Το 2015, στο τελείωμα της θητείας μας, παραδώσαμε επιπλέον των παραπάνω 114000μ αγωγών επέκτασης ύδρευσης, 8 δεξαμενές ύδρευσης συνολικής χωρητικότητας 4300κμ, 11 νέες γεωτρήσεις ύδρευσης συνολικής δυναμικότητας 440κμ/ώρα, 8 νέα ενδιάμεσα αντλιοστάσια ύδρευσης συνολικής δυναμικότητας 440κμ/ώρα, 1200μ αγωγούς επέκτασης αποχέτευσης λυμάτων, 2000μ αγωγούς επέκτασης αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, ανακατασκευή του ενός από τα 3 αντλιοστάσια λυμάτων και τον ίδιο βιολογικό καθαρισμό με αυξημένη δυναμικότητα κατά 6000 ισοδύναμους κατοίκους.

Έχοντας καταγράψει στο ενεργητικό μας πλήθος δράσεων, όπως περιγράφονται και παρακάτω, πιστεύουμε ότι, εσύ ο μελλοντικός πελάτης μας, μπορείς να βασιστείς στην εμπειρία και στις γνώσεις μας για θέματα ύδρευσης - αποχέτευσης - ενέργειας και να μας εμπιστευθείς την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους με βάση την τελευταία λέξη της τεχνολογίας.

 • 2002/2015-Επιτήρηση και ρύθμιση λειτουργίας βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων
 • 2003-Εφαρμογή εκτεταμένου καθαρισμού σε βιολογική εγκατάσταση με συσσωρευμένα υπερβολικά καθιζήματα
 • 2004-Συγγραφή ΜΠΕ για την περιβαλλοντική αδειοδότηση κατασκευής και λειτουργίας υδρογεώτρησης βάθους 250μ, διατομής 8,5in, 80μ περιφραγματικά 17.5in και παροχή 40κμ/ώρα
 • 2005-Συγγραφή ΜΠΕ για την περιβαλλοντική αδειοδότηση κατασκευής και λειτουργίας πλαστικού αγωγού 7χλμ pvc Φ125 10-16ατμ και αντλιοστασίου με δεξαμενή νερού από οπλισμένο σκυρόδεμα 3μΧ3μΧ3μ με 2 υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα 30Hp, επιτήρηση της όλης κατασκευής
 • 2006-Συγγραφή ΜΠΕ για την περιβαλλοντική αδειοδότηση κατασκευής και λειτουργίας υδρογεώτρησης βάθους 120μ, διατομής 8,5in, 80μ περιφραγματικά 17.5in και παροχή 40κμ/ώρα
 • 2006-Συγγραφή ΜΠΕ για την περιβαλλοντική αδειοδότηση κατασκευής και λειτουργίας υδρογεώτρησης βάθους 250μ, διατομής 8,5in, 80μ περιφραγματικά 17.5in και παροχή 30κμ/ώρα
 • 2006-Επιτήρηση κατασκευής επέκτασης 600μ βαρυτικού αγωγού λυμάτων Φ315 και 10 κυκλικών φρεατίων κατά μήκος παραλίας σε συνθήκες υψηλού ορίζοντα νερού μέσα στο όρυγμα
 • 2007-Σχεδιασμός και επιτήρηση κατασκευής φρεατίου 4μΧ10μΧ4μ και τοποθέτησης 3 γραμμών ρύθμισης πίεσης σε βαρυτικό αγωγό ύδρευσης οικισμού Φ355 10ατμ
 • 2007-Σχεδιασμός και επιτήρηση κατασκευής ανωδομής και ηλεκτρολογικών αντλιοστάσιου λυμάτων με αυτοματισμό λειτουργίας 2 αντλιών 54kw εναλλάξ
 • 2007-Σχεδιασμός και επιτήρηση στεγάνωσης παλιάς υδατοδεξαμενής, μετατροπή σε αντλιοστάσιο με 2 υποβρύχιες αντλίες 20Hp οδηγούμενες από ινβέρτερ και πιεζοηλεκτρικούς μετρητές πίεσης για την σταθεροποίηση της πίεσης σε δίκτυο ύδρευσης οικισμού
 • 2008-Σχεδιασμός και επιτήρηση κατασκευής αντλιοστάσιου με 2 υποβρύχιες αντλίες 20Hp οδηγούμενες από ινβέρτερ και πιεζοηλεκτρικούς μετρητές πίεσης για την σταθεροποίηση της πίεσης σε δίκτυο ύδρευσης οικισμού
 • 2009-Συγγραφή ΜΠΕ για την περιβαλλοντική αδειοδότηση κατασκευής και λειτουργίας πλαστικού αγωγού 2.5χλμ pvc Φ125 10ατμ και αντλιοστασίου με δεξαμενή νερού από οπλισμένο σκυρόδεμα 3μΧ3μΧ3μ με 2 υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα 20Hp, επιτήρηση της όλης κατασκευής
 • 2009/2010-Επιτήρηση επέκτασης δικτύου ομβρύων υδάτων κατά 300μ με αγωγό Φ315 και κατασκευή 80μ σχαροστασίων συλλογής των υδάτων
 • 2009/2010-Σχεδιασμός και επιτήρηση κατασκευής 350 νέων παροχών καταναλωτή με φρεάτιο προκάτ 35Χ35, 8.3χλμ πλαστικών αγωγών ύδρευσης προς αντικατάσταση παλιών αμιάντινων, τοποθέτηση 60τεμ τηλεσκοπικών βανών σε όλες τις διασταυρώσεις οικισμού για την αντιμετώπιση της υψηλής συχνότητας βλαβών και τον περιορισμό της όχλησης των διακοπών νερού από το επίπεδο του οικισμού στο επίπεδο πλέον γραμμής οικοδομικού τετραγώνου
 • 2009/2013-Σχεδιασμός και επιτήρηση κατασκευής 9χλμ πλαστικών αγωγών ύδρευσης προς αντικατάσταση παλιών αμιάντινων και τοποθέτηση 450τεμ τηλεσκοπικών βανών σε όλες τις διασταυρώσεις οικισμού για την αντιμετώπιση της υψηλής συχνότητας βλαβών και τον περιορισμό της όχλησης των διακοπών νερού από το επίπεδο του οικισμού στο επίπεδο πλέον γραμμής οικοδομικού τετραγώνου
 • 2010/2012-Σχεδιασμός και επιτήρηση μετατόπισης 1.5χλμ αγωγών ύδρευσης από περιοχή κατασκευής νέων οδικών αξόνων και κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού ύδρευσης 1.5χλμ ΡΕ Φ200 16ατμ
 • 2010/2013-Συγγραφή μελέτης για την κατασκευή 9,7χλμ βαρυτικών αγωγών αποχέτευσης, 250 κυκλικά φρεάτια επίβλεψης, 250 οικιακές παροχές αποχέτευσης, ένα αντλιοστάσιο συλλογής και κατάθλιψης με 2 αντλίες και τηλεμετρικό σταθμό μετάδοσης δεδομένων, 12,9χλμ καταθλιπτικού αγωγού ΡΕ Φ160 10ατμ, συγγραφή, υποβολή και υποστήριξη φακέλου του έργου στο ΕΣΠΑ, η πρόταση εγκρίθηκε και 3εκ.ευρώ είναι διαθέσιμα για την εκτέλεσή του.
 • 2009/2015-Σχεδιασμός, συγγραφή μελέτης, συγγραφή, υποβολή και υποστήριξη φακέλου του έργου στο ΕΣΠΑ, επιτήρηση της κατασκευής 7 υδρογεωτρήσεων βάθους 320μ, διαμέτρου 10.5in, με περιφραγματικά 80μ και 17.5in, διαθέσιμη παροχή 40κμ/ώρα, αξιοποίηση των 7 υδρογεωτρήσεων με 7 αντλητικά συγκροτήματα 40Hp και σταθμό τηλεμετρίας δεδομένων μέσω ίντερνετ, κατασκευή 13.5χλμ καταθλιπτικών αγωγών pvc φ125 10ατμ και κατασκευή 2 υδατοδεξαμενών διαμέτρου 20μ και ύψους 5μ από οπλισμένο σκυρόδεμα και θεμελίωση με 60 φρεατοπασάλους Φ60 βάθους 15μ η κάθε μία. Ο φάκελος έγκριθηκε από το ΕΣΠΑ και 3.00εκ. δώθηκαν για την κατασκευή του έργου.
 • 2013-Σχεδιασμός και κατασκευή μονάδας παραγωγής και έγχυσης υδατικού διαλύματος πολυηλεκτρολύτη σε δεξαμενή καθίζησης
 • 2014-Σχεδιασμός και κατασκευή μονάδας ελέγχου υδρομέτρων καταναλωτή (1/2, 3/4 και 1in) με βάση ηλεκτρομαγνητικό υδρόμετρο ακριβείας.
 • 2014-Σχεδιασμός, κατασκευή και προγραμματισμός δύο μονάδων τηλεμετρίας μέσω adsl ίντερνετ και 3G ίντερνετ για την επιτήρηση της πίεσης του δικτύου ύδρευσης σε δύο οικισμούς2014-Σχεδιασμός, κατασκευή και προγραμματισμός μονάδας τηλεμετρίας μέσω adsl ίντερνετ σε βιολογικό καθαρισμό με δυνατότητα επιτήρησης 4 καμερών, 3 αεροσυμπιεστών, πίεσης δικτύου αέρα, 2 αντλιών και ξέστρων καθίζησης, 2 αντλιών τροφοδοσίας λυμάτων και ολικής αμπερομέτρησης της εγκατάστασης
 • 2015-Σχεδιασμός, κατασκευή και προγραμματισμός μονάδας τηλεμετρίας μέσω adsl ίντερνετ σε αντλιοστάσιο λυμάτων με δυνατότητα επιτήρησης 2 καμερών, 2 αντλιών λυμάτων, ολικής αμπερομέτρησης της εγκατάστασης και εξειδικευμένης ανάλυσης ενέργειας ανά αντλία με RTU Modbus αναλυτές ενέργειας
 • 2015-Σχεδιασμός, κατασκευή και προγραμματισμός μίας μονάδας τηλεμετρίας μέσω 3G ίντερνετ για την επιτήρηση του εισερχόμενου νερού και της διαθέσιμης στάθμης σε δεξαμενή ύδρευσης οικισμού

Δες επίσης:

Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα στο 6983-759514 ή στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στοΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. για ενημέρωση. Η επιχείρησή μας μελετά την κάθε περίπτωση ξεχωριστά και προτείνει πάντα ό,τι είναι καλύτερο για τον οργανισμό ή τον ιδιώτη.