Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Ερωτηματολόγιο Αδειοδότησης Κέντρων Αποθήκευσης - Διανομής.

Χριστόδουλος Χατζηλιόντος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Για τον προσδιορισμό της κατηγορίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για απαλλαγή/έκδοση Αδειών Εγκατάστασης και υποβολή Γνωστοποίησης των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής του Ν.4302/2014

Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης προς τον ενδιαφερόμενο: 1. Όλα τα πεδία του Ερωτηματολογίου που άπτονται της δραστηριότητάς σας, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια. 2. Τα πεδία με (*) συμπληρώνονται από την Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται το παρόν Ερωτηματολόγιο. 3. Όπου υπάρχουν τετραγωνάκια, οι απαντήσεις θα πρέπει να δίνονται με την προσθήκη ενός Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι. 4. Το Ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται και υπογράφεται με αποκλειστική σας ευθύνη.

Προς:

(Συμπληρώνεται το αντίστοιχο κέντρο υποδοχής της αίτησης)

(*) Αρ. Πρωτοκόλλου:

(*) Κοινοποίηση:

(*) Ημερομηνία:

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Α1. Στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου
Όνομα: Επώνυμο:
Ονομ/μο πατέρα:
Ονομ/μο μητέρας:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Αριθμός Διαβατηρίου: Εκδούσα Αρχή:
ΑΦΜ: ΔΟΥ:
Ημερομηνία γέννησης: Τόπος γέννησης:
Διεύθυνση (Νομός, Δήμος, Οδός, Αριθμός, ΤΚ):
Τηλέφωνα:
e-mail: Φαξ:
Α2. Στοιχεία εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου
Όνομα: Επώνυμο:
Ονομ/μο πατέρα:
Ονομ/μο μητέρας:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Αριθμός Διαβατηρίου: Εκδούσα Αρχή:
ΑΦΜ: ΔΟΥ:
Ημερομηνία γέννησης: Τόπος γέννησης:
Διεύθυνση (Νομός, Δήμος, Οδός, Αριθμός, ΤΚ):
Τηλέφωνα:
e-mail: Φαξ:
Α3. Πληροφορίες για Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής
Α3.1. Στοιχεία Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής
Επωνυμία:
ΑΦΜ: ΔΟΥ:
Έτος ίδρυσης:
Διεύθυνση/Θέση:
Οδός: Αριθμός:
Θέση: ΤΚ:
Δήμος:
Περιφερειακή Ενότητα:
Γεωγραφικές Συντεταγμένες: βάσει GOOGLE MAP:
βάσει ΕΓΣΑ ΄87:
Α3.2. Χαρακτηριστικά Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής
1. Είδος εμπορευμάτων που πρόκειται να αποθηκεύονται:
2.α. Κωδικοί κατά Κ.Α.Δ.2008 κύριων δραστηριοτήτων:
2.β. Κωδικοί κατά Κ.Α.Δ. 2008 δευτερεύουσας δραστηριότητας:
3. Το Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής πρόκειται να εγκατασταθεί ή είναι εγκατεστημένο σε Επιχειρηματικό Πάρκο: ΝΑΙ / ΟΧΙ
4. Το Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής αποθηκεύει εμπορεύματα που υπάγονται στις εξαιρέσεις του άρθρου 2 του Ν.4302/2015 ( εκρηκτικά, χημικά, κ.λ.π.): ΝΑΙ / ΟΧΙ
5. Εάν στο Κέντρο Διανομής και Αποθήκευσης ασκούνται δευτερεύουσες δραστηριότητες του Ν.4302/2014 περιγράψτε σύντομα την παραγωγική διαδικασία και τα παραγόμενα προϊόντα) και τους κύριους τύπους μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν: Παραγωγική διαδικασία:
Παραγώμενα προϊόντα:
Τεχνικός εξοπλισμός:
Α4. Λόγος υποβολής Ερωτηματολογίου
Έγκριση  Εγκατάστασης σε υφιστάμενο κτίριο ΝΑΙ / ΟΧΙ Νέα Γνωστοποίηση Λειτουργίας ΝΑΙ / ΟΧΙ
Έγκριση Εγκατάστασης σε υπό ανέγερση κτίριο ΝΑΙ / ΟΧΙ Μεταβολή Γνωστοποίησης λόγω μηχανολογικού εκσυγχρονισμού ΝΑΙ / ΟΧΙ
Έγκριση Εγκατάστασης για Επέκταση ή Εκσυγχρονισμό μηχανολογικό ή προσθήκη δραστηριότητας χωρίς κτηριακή προσθήκη ΝΑΙ / ΟΧΙ

Μεταβολή Γνωστοποίησης λόγω Επέκτασης ή μηχανολογικό Εκσυγχρονισμό ή προσθήκη δραστηριότητας χωρίς κτηριακή προσθήκη

ΝΑΙ / ΟΧΙ
Έγκριση Εγκατάστασης για Επέκταση ή Εκσυγχρονισμό μηχανολογικό ή προσθήκη δραστηριότητας με κτηριακή προσθήκη ΝΑΙ / ΟΧΙ

Μεταβολή Γνωστοποίησης λόγω Επέκτασης ή μηχανολογικό Εκσυγχρονισμό ή προσθήκη δραστηριότητας  με  κτηριακή προσθήκη

ΝΑΙ / ΟΧΙ
Παράταση Άδειας Εγκατάστασης ΝΑΙ / ΟΧΙ Τεχνική Ανασυγκρότηση ή προθεσμία προς μεταφορά ΝΑΙ / ΟΧΙ
Άλλο:
Άλλο:
Άλλο:
Β. ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Β1. Κατάταξη δραστηριότητας
Β1.1. Κριτήρια Κατάταξης δραστηριότητας σε κατηγορίες όχλησης και περιβαλλοντικών επιπτώσεων
1. Κριτήρια / Μεγέθη κύριας δραστηριότητας Ίδρυση ή Υφιστάμενη κατάσταση Μετά την επέκταση/ή εκσυγχρονισμό
κ.μ. αποθηκευτικού όγκου του  Κ.Α.Δ.
κ.μ. αποθηκευμένων προϊόντων του Κ.Α.Δ.
Άλλο (π.χ. ψυκτικός όγκος, τ.μ.)
2. Κριτήρια / Μεγέθη δευτερεύουσας δραστηριότητας Ίδρυση ή Υφιστάμενη κατάσταση Μετά την επέκταση/ή εκσυγχρονισμό
KW
Τόνοι/ημέρα
Τόνοι/έτος
Άλλο
3.Στην περίπτωση που η συμπληρωματική δραστηριότητα εμπίπτει στο παράρτημα ΙΧ της ομάδας 9 της ΚΥΑ 1958/2012 συμπληρώστε τα κριτήρια κατάταξης:
Β1.2. Απόβλητα
1. Από την αποθηκευτική ή την παραγωγική διαδικασία δημιουργούνται: Στερεά απόβλητα Υγρά απόβλητα Αέρια απόβλητα
ΝΑΙ / ΟΧΙ ΝΑΙ / ΟΧΙ ΝΑΙ / ΟΧΙ
2. Η διάθεση των υγρών αποβλήτων στην περίπτωση που υπάρχουν γίνεται: α. μετά από επεξεργασία με προγραμματισμένη επαναχρησιμοποίηση σύμφωνα με την ΚΥΑ 145116/2011 (Β΄ 354) και την ΚΥΑ 5673/400/1997 (Β΄ 192) ΝΑΙ / ΟΧΙ
β. ή/και με άλλο τρόπο: (περιγραφή)
Β.1.3 Λύματα
1. Τα λύματα από τους χώρους υγιεινής θα διοχετεύονται σε: Δίκτυο ΝΑΙ / ΟΧΙ Σηπτική δεξαμενή ΝΑΙ / ΟΧΙ
Β2. Κτίριο
Β.2.1. Η εγκατάσταση /εκσυγχρονισμός  του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής θα γίνει σε κτίσματα που ήδη υπάρχουν ΝΑΙ / ΟΧΙ
Εάν ναι, τα κτίσματα αυτά καλύπτονται με οικοδομική άδεια: ΝΑΙ / ΟΧΙ
Β.2.2. Η εγκατάσταση / εκσυγχρονισμός του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής θα γίνει σε κτίσματα που θα ανεγερθούν ΝΑΙ / ΟΧΙ
Εάν ναι, τα κτίσματα αυτά θα κατασκευαστούν με έναν από τους δύο παρακάτω τρόπους: Σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν χωρίς παρεκκλίσεις ΝΑΙ / ΟΧΙ
Κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών διατάξεων που ισχύουν ΝΑΙ / ΟΧΙ
Β.2.3. Εφόσον η εγκατάσταση /εκσυγχρονισμός της δραστηριότητας θα γίνει σε πολυώροφο κτίριο επιτρέπεται η εγκατάσταση της δραστηριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3741/1929 (ΦΕΚ 4 Α’) «Περί ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους», όπως εκάστοτε ισχύει; ΝΑΙ / ΟΧΙ
Β.2.4. Ιδιοκτησιακό καθεστώς:
Β.2.5. Εντός Πολεοδομικού Σχεδίου: ΝΑΙ / ΟΧΙ
Β.2.6. Συνθήκες γειτνιάσεως: Η γύρω από την εγκατάσταση περιοχή περιλαμβάνει: Κατοικίες Καταστήματα Εργαστήρια
ΝΑΙ / ΟΧΙ ΝΑΙ / ΟΧΙ ΝΑΙ / ΟΧΙ
Οικόπεδα Ακάλυπτους Αποθήκες
ΝΑΙ / ΟΧΙ ΝΑΙ / ΟΧΙ ΝΑΙ / ΟΧΙ
Συνεργεία Δρόμους Άλλο
ΝΑΙ / ΟΧΙ ΝΑΙ / ΟΧΙ
Το γήπεδο της εγκατάστασης συνορεύει με: Κτίρια κατοικιών Δρόμο/ους Οικόπεδα
ΝΑΙ / ΟΧΙ ΝΑΙ / ΟΧΙ ΝΑΙ / ΟΧΙ
'Αλλο:
Β.2.7. Για την αρχική εγκατάσταση/εκσυγχρονισμό του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής αναφέρατε τις χρήσεις γης της περιοχής, εφόσον δεν επισυνάπτονται στο παρόν, και τυχόν υφιστάμενες διατάξεις (υγειονομικές, πολεοδομικές κ.λπ.) που γνωρίζετε, από τις οποίες προκύπτουν περιορισμοί ή απαγορεύσεις σχετικά με την εγκατάσταση/εκσυγχρονισμό του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής.
Β3. Άδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση
Προβλέπεται η εκτέλεση έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων και χρήσης νερού (πχ. γεώτρηση);
Β4. Λοιπά θέματα
Β.4.1. Κατασκευή κυκλοφοριακής σύνδεσης
1. Το γήπεδο εντός του οποίου θα εγκατασταθεί  το Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής έχει είσοδο ή έξοδο σε εθνική ή επαρχιακή ή δημοτική οδό. ΝΑΙ / ΟΧΙ
Β.4.2. Χρήση υγραερίου
1. Θα γίνει χρήση υγραερίου; ΝΑΙ / ΟΧΙ
Β.4.3. Χρήση φυσικού αερίου
1. Θα γίνει χρήση φυσικού αερίου; ΝΑΙ / ΟΧΙ
Β.4.4. Ατμολέβητες / Ατμογεννήτριες / Δεξαμενές / Φιάλες
1. Γίνεται χρήση ατμολεβήτων της ΥΑ οικ.10735/651/2012 (Β΄ 2656); ΝΑΙ / ΟΧΙ
Εάν ναι, συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: Ατμολέβητας

Κατηγορία (Α, Β ή Γ)

Πιστοποιητικό παραλαβής (αναγράφεται αριθμός, ημερομηνία)

Πιστοποιητικό ελέγχου (αναγράφεται αριθμός, ημερομηνία, διάρκεια)

1.
2.
3.
 
2. Υπάρχουν δεξαμενές / φιάλες; ΝΑΙ / ΟΧΙ
Εάν ναι, συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα για κάθε δεξαμενή και για κάθε φιάλη: Είδος και ποσότητα

Κατηγορία (φορητή ή σταθερή)

Χωρητικότητα για κάθε μία

Περιεχόμενο για κάθε μία

1.
2.
3.
4.
 
Β.4.5. Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος
Θα γίνει χρήση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους; ΝΑΙ / ΟΧΙ
Εάν ναι, συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: Η/Ζ Κατηγορία (εφεδρικό ή παραγωγό) Ισχύς εφεδρικού (kVA) Ισχύς παραγωγού (MW)
1.
2.
 
Β.4.6. Γερανογέφυρα
Υπάρχει Γερανογέφυρα; ΝΑΙ / ΟΧΙ
Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Γ1. Στατιστικά Στοιχεία
Γ.1.1. Συνολικό ύψος επένδυσης κατ’ εκτίμηση (μηχανολογικός εξοπλισμός, κτίρια, οικόπεδο κ.λπ.)
Γ.1.2. Συνολικός εκτιμούμενος αριθμός των ατόμων που πρόκειται να απασχοληθούν/απασχολούνται στο Κ.Α.Δ.
Γ.1.3. Συνολική επιφάνεια οικοπέδου εγκατάστασης
Δ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δ1. Επιλογή τρόπων επικοινωνίας
Ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) Φαξ Ταχυμεταφορά (Courier) Τηλεφωνικώς (πρόσκληση του αιτούντα για να προσέλθει στην Υπηρεσία)
ΝΑΙ / ΟΧΙ ΝΑΙ / ΟΧΙ ΝΑΙ / ΟΧΙ ΝΑΙ / ΟΧΙ ΝΑΙ / ΟΧΙ

 

Ημερομηνία: ___ / ___ / ______

 

Υπογραφή

 

 

  

Γνήσιο Υπογραφής

 

 

 

 

 

(*) Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις Υπηρεσίας

 

 

 

 

 

Ημερομηνία: ___ / ___ / ______

 

 

 

(Υπογραφή παραλαβόντα) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΣΗΜΕΙΟ Α. ΓΝΩΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Για την περιοχή εγκατάστασης/εκσυγχρονισμού της μονάδας ή για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα δύναται να απαιτούνται ειδικά κατά περίπτωση δικαιολογητικά ή γνώμες Υπηρεσιών μεταξύ των παρακάτω περιοριστικά αναφερομένων (αναφέρατε ποια έχετε προμηθευθεί ή πρόκειται να προμηθευτείτε ή γνωρίζετε ότι απαιτούνται):
Γνώμη/άλλο δικαιολογητικό χορηγούμενο από τον ΑΔΜΗΕ, σε περίπτωση διέλευσης γραμμών μέσης και υψηλής τάσης ΦΕΚ 101/Δ/13-04-1974, ΦΕΚ 110/Δ/20-05-1975

Παρατηρήσεις:

 

Γνώμη/ άλλο δικαιολογητικό της εκάστοτε αρχής ύδρευσης (π.χ. ΕΥΔΑΠ κ.λπ), σε περίπτωση που από την περιοχή διέρχεται κλειστός ή ανοικτός αγωγός νερού. Υγειονομική Διάταξη Α5/2280/1983 (Β΄ 720), όπως ισχύει

Παρατηρήσεις:

 

Γνώμη/άλλο δικαιολογητικό από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε περίπτωση που η δραστηριότητα περιλαμβάνει επεξεργασία μεταλλεύματος ΥΑ Δ7/Α/οικ.12050/2223/2011, (Β΄ 1227), άρθρο 103

Παρατηρήσεις:

 

Γνώμη/άλλο δικαιολογητικό από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε περίπτωση ύπαρξης αρχαιολογικών χώρων Ν. 3028/2002

Παρατηρήσεις:

 

Γνώμη/άλλο δικαιολογητικό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), εφόσον η δραστηριότητα βρίσκεται πλησίον εγκατάστασης για την οποία  ευθύνη λειτουργίας έχει η ΥΠΑ ΥΑ Δ3/Δ/3271/2009 (Β΄ 191)
Παρατηρήσεις:
Γνώμη/άλλο δικαιολογητικό της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας σε περίπτωση που η δραστηριότητα χωροθετείται σε αγροτική έκταση και εφόσον ενδέχεται να βρίσκεται σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας Άρθρο 56 παρ.2 Ν.2637/98, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.37 του άρθρου 24 του Ν.2945/2001

Παρατηρήσεις:

 

Γνώμη/άλλο δικαιολογητικό της εκάστοτε αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας εφόσον η περιοχή εγκατάστασης εμπίπτει στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας Άρθρο 46 του Ν.998/1979, όπως ισχύει

Παρατηρήσεις:

 

Τυχόν γνώμη/άλλο δικαιολογητικό φορέα που απαιτείται ειδικώς από την κείμενη νομοθεσία για τη συγκεκριμένη περιοχή ή για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα (π.χ. περιοχές Natura, ΕΟΦ κ.λπ.) Η Αδειοδοτούσα Αρχή μνημονεύει την ειδικότερη νομοθεσία και αιτιολογεί την απαίτηση της γνώμης/δικαιολογητικού βάσει αυτής.

Παρατηρήσεις:

 

ΣΗΜΕΙΟ Β. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ
Για την περιοχή εγκατάστασης/εκσυγχρονισμού της μονάδας ή για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα απαιτείται η τήρηση ελάχιστων αποστάσεων:
Σε σχέση με γειτνιάζουσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Ν. 4056/2012

Παρατηρήσεις:

 

Σε σχέση με χαρακτηρισμένες λατομικές περιοχές Άρθρο 48 του Ν. 4512/2018

Παρατηρήσεις:

 

Για την ίδρυση μονάδων παραγωγής ή αποθήκευσης εκρηκτικών Άρθρο 2 της ΚΥΑ 3329/21-2-1989 (Β΄ 132)

Παρατηρήσεις:

 

Αποστάσεις από οριοθετημένα υδατικά συστήματα (ρέματα, ποτάμια) Η Αδειοδοτούσα Αρχή μνημονεύει την ειδικότερη νομοθεσία και αιτιολογεί την απαίτηση της γνώμης/δικαιολογητικού βάσει αυτής.

Παρατηρήσεις:

 

Αποστάσεις που απαιτούνται βάσει ειδικής διάταξης (π.χ. λίμνη Υλίκη, ιαματικές πηγές, Ιερές Μονές, ιδρύματα, γηροκομεία κ.λπ.) που τυχόν υπάρχει Η Αδειοδοτούσα Αρχή μνημονεύει την ειδικότερη νομοθεσία και αιτιολογεί την απαίτηση της γνώμης/δικαιολογητικού βάσει αυτής.

Παρατηρήσεις:

 

#7a7a7a

Διάβασε επίσης:.

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter