Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Στο έργο αυτό παρείχαμε τις ακόλουθες υπηρεσίες (κατεχοντας πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας κατά ΕΛΟΤ 1429-2008):

 1. χωροθέτηση
 2. σχεδιασμός
 3. αδειοδότηση (διοικητική, πολεοδομική, περιβαλλοντική, αρχαιολογική, υπηρεσίας υδάτων, ΕΣΠΑ)
 4. υδραυλικοί υπολογισμοί
 5. ηλεκτρομηχανικοί υπολογισμοί
 6. αναθέσεις σε στατικούς μελετητές
 7. αναθέσεις σε γεωτεχνικούς μελετητές
 8. αναθέσεις σε γεωλόγους μελετητές
 9. αναθέσεις σε τοπογράφους μελετητές
 10. αναθέσεις σε περιβαλλοντικούς μελετητές
 11. σύνταξη τευχών δημοπράτησης
 12. διεξαγωγή δημοπρασίας
 13. έλεγχο δικαιολογητικών μειοδότη
 14. διεύθυνση έργου
 15. επίβλεψη έργου
 16. έλεγχο εκθέσεων εργαστηριακών δοκιμών
 17. έκδοση πρωτοκόλλων χαρακτηρισμού βράχου
 18. έλεγχο - διορθώσεις επιμετρήσεων
 19. έκδοση αποφάσεων έγκρισης επιμετρήσεων
 20. έλεγχο - διορθώσεις λογαριασμών
 21. έκδοση αποφάσεων έγκρισης λογαριασμών
 22. έλεγχο - διορθώσεις ανακεφαλαιωτικών πινάκων
 23. μηνιαία δελτία δαπανών ΕΣΠΑ
 24. τροποποιήσεις πράξης ένταξης στο ΕΣΠΑ

Γεωτρήσεις ύδρευσης

Διάτρηση γεωτρήσεων

Περιφραγματικά γεωτρήσεων - Τοποθέτηση

Περιφραγματικά γεωτρήσεων - τσιμέντωση


Τυφλοί σωλήνες - Φιλτροσωλήνες - Πιεζομετρικοί σωλήνες γεωτρήσεων

Τοιχείο ΔΕΗ γεώτρησης - Τρίγωνο γείωσης

Βανοστάσια γεωτρήσεων

Αξιοποίηση γεωτρήσεων

Φρεατοπάσσαλοι θεμελίωσης DN600

Κατασκευή φρεατοπασσάλων

Δοκιμαστική φόρτιση φρεατοπασσάλων - Αποκατάσταση

Κυλινδρικές δεξαμενές ύδρευσης από σκυρόδεμα

Πυθμένας δεξαμενών (καλούπι, οπλισμός, διάστρωση)

Κυλινδρικά τοιχεία δεξαμενών (καλούπι, οπλισμός, διάστρωση)

Οροφή δεξαμενών (καλούπι, οπλισμός, διάστρωση)

Βανοστάσιο δεξαμενών