Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Ερωτηματολόγιο Αδειοδότησης Βιομηχανιών Μεταποίησης.

Χριστόδουλος Χατζηλιόντος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Για τον προσδιορισμό της κατηγορίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση εγκρίσεων εγκατάστασης και λειτουργίας ή την κατάθεση γνωστοποίησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων

Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης προς τον ενδιαφερόμενο επενδυτή: 1. Όλα τα πεδία του Ερωτηματολογίου που άπτονται της δραστηριότητάς σας, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια. 2. Τα πεδία με (*) συμπληρώνονται από την Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται το παρόν Ερωτηματολόγιο. 3. Όπου υπάρχουν τετραγωνάκια, οι απαντήσεις θα πρέπει να δίνονται με την προσθήκη ενός Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι. 4. Το Ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται και υπογράφεται με αποκλειστική σας ευθύνη.

Προς:

(Συμπληρώνεται το αντίστοιχο κέντρο υποδοχής της αίτησης)

(*) Αρ. Πρωτοκόλλου:

(*) Κοινοποίηση:

(*) Ημερομηνία:

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Α1. Στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου
Όνομα: Επώνυμο:
Ονομ/μο πατέρα:
Ονομ/μο μητέρας:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Αριθμός Διαβατηρίου: Εκδούσα Αρχή:
ΑΦΜ: ΔΟΥ:
Διεύθυνση (Νομός, Δήμος, Οδός, Αριθμός, ΤΚ):
Τηλέφωνα:
e-mail: Fax:
Α2. Στοιχεία εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου
Όνομα: Επώνυμο:
Ονομ/μο πατέρα:
Ονομ/μο μητέρας:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Αριθμός Διαβατηρίου: Εκδούσα Αρχή:
ΑΦΜ: ΔΟΥ:
Διεύθυνση (Νομός, Δήμος, Οδός, Αριθμός, ΤΚ):
Τηλέφωνα:
e-mail: Fax:
Α3. Πληροφορίες για τη μεταποιητική ή συναφή δραστηριότητα
Α3.1. Στοιχεία μονάδας
Επωνυμία:
ΑΦΜ: ΔΟΥ:
Έτος ίδρυσης:
Οδός: Αριθμός:
Θέση: Δήμος:
Περιφερειακή Ενότητα:
Γεωγραφικές Συντεταγμένες: βάσει GOOGLE MAP:
βάσει ΕΓΣΑ ΄87:
Α3.2. Χαρακτηριστικά δραστηριότητας
1. Είδος δραστηριότητας (σύντομη περιγραφή):
2. Κύριοι τύποι μηχανημάτων:
3. Κωδικός/-οί αριθμός/-οί δραστηριότητας κατά NACE:
4. Χρησιμοποιούμενες πρώτες & δευτερεύουσες ύλες:
5. Διαδικασία παραγωγής:
6. Παραγόμενα προϊόντα ή αποθηκευμένα προϊόντα εφόσον πρόκειται για δραστηριότητα αποθήκευσης:
Α4. Περιγραφή Αιτήματος
Νέα γνωστοποίηση εγκατάστασης (ίδρυση) ΝΑΙ / ΟΧΙ Γνωστοποίηση λειτουργίας ΝΑΙ / ΟΧΙ
Μεταβολή γνωστοποίησης εγκατάστασης λόγω μηχανολογικού εκσυγχρονισμού ΝΑΙ / ΟΧΙ Έγκριση λειτουργίας ΝΑΙ / ΟΧΙ
Μεταβολή γνωστοποίησης εγκατάστασης λόγω προσθήκης δραστηριότητας ΝΑΙ / ΟΧΙ Τεχνική ανασυγκρότηση ή προθεσμία προς μεταφορά ΝΑΙ / ΟΧΙ
Έγκριση εγκατάστασης λόγω ίδρυσης ΝΑΙ / ΟΧΙ Υπαγωγή σε ΠΠΔ ΝΑΙ / ΟΧΙ
Έγκριση εγκατάστασης λόγω αλλαγής/προσθήκης δραστηριότητας ΝΑΙ / ΟΧΙ Άλλο:
Έγκριση εγκατάστασης λόγω μετάπτωσης δραστηριότητας σε διαφορετικό βαθμό όχλησης ΝΑΙ / ΟΧΙ Άλλο:
Έγκριση εγκατάστασης λόγω λήξεως χορηγηθείσας έγκρισης εγκατάστασης ΝΑΙ / ΟΧΙ Άλλο:
Παράταση έγκρισης εγκατάστασης ΝΑΙ / ΟΧΙ Άλλο:
Β. ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Β1. Κατάταξη δραστηριότητας
Β1.1. Μηχανολογικός εξοπλισμός
Ίδρυση / Υφιστάμενη κατάσταση Αιτούμενα προς κατάργηση Αιτούμενα προς εκσυγχρονισμό Μετά από επέκταση / εκσυγχρονισμό
1. Συνολική κινητήρια ισχύς των μηχανημάτων, που σχετίζονται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία (kW)
2. Συνολική θερμική ισχύς των μηχανημάτων, που σχετίζονται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία (kW)
3. Συνολική κινητήρια και θερμική ισχύς των μηχανημάτων προστασίας περιβάλλοντος (kW)
4. Συνολική κινητήρια και θερμική ισχύς των μηχανημάτων που δε σχετίζονται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία (π.χ. μηχανήματα πυρόσβεσης, εξυπηρέτησης κτιρίων,  κλιματισμού, κ.λπ.) (kW)
5. Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού (€)
Β1.2. Εξαιρέσεις από την παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 3982/2011

1. Μονάδα επεξεργασίας εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών και αερίων υπό πίεση;

Εάν ναι, συνολική ημερήσια παραγωγή:

ΝΑΙ / ΟΧΙ

2. Αποθήκη όπου φυλάσσεται ποσότητα ανώτερη των 100 κιλών εύφλεκτων, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών;

Εάν ναι, συνολική αποθηκευτική ικανότητα

ΝΑΙ / ΟΧΙ

3. Αποθήκη εκρηκτικών που υπερβαίνουν τα όρια της παρ. 2δ του άρθρου 1 της ΚΥΑ 3329/15.2.89 (ΦΕΚ 132Β), όπως εκάστοτε ισχύει;

Εάν ναι, συνολική αποθηκευτική ικανότητα

ΝΑΙ / ΟΧΙ

4. Αποθήκη, όπου φυλάσσεται ποσότητα αερίων υπό πίεση ανώτερη των 200 κιλών;

Εάν ναι, συνολική αποθηκευτική ικανότητα

ΝΑΙ / ΟΧΙ
Β1.3. Κριτήρια κατάταξης ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/2012 (Β΄1048)ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (Β΄2471)
1. kW
2. Δυναμικότητα (t/ημέρα)
3. Δυναμικότητα (t/έτος)
4. Αποθηκευτική ικανότητα (t)
5. Αποθηκευτική ικανότητα (m3)
6. Άλλο

Στην περίπτωση που η δραστηριότητα εμπίπτει στο παράρτημα ΙΧ της ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (Β’ 2471) συμπληρώστε τη μοριοδότηση βάσει των κριτηρίων και υποκριτηρίων του Πίνακα 4 του εν λόγω παραρτήματος μαζί με τη σχετική τεκμηρίωση:

Β2. Απόβλητα δραστηριότητας
1. Από την παραγωγική διαδικασία δημιουργούνται: Στερεά απόβλητα Υγρά απόβλητα Αέρια απόβλητα
ΝΑΙ / ΟΧΙ ΝΑΙ / ΟΧΙ ΝΑΙ / ΟΧΙ
Επικίνδυνα Απόβλητα ΝΑΙ / ΟΧΙ
Αν ναι, θα γίνεται διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων από τον φορέα; ΝΑΙ / ΟΧΙ
2. Η διάθεση των υγρών αποβλήτων στην περίπτωση που υπάρχουν γίνεται: α. μετά από επεξεργασία με προγραμματισμένη επαναχρησιμοποίηση σύμφωνα με την ΚΥΑ 145116/2011 (Β΄ 354) και την ΚΥΑ 5673/400/1997 (Β΄ 192) ΝΑΙ / ΟΧΙ
β. ή/και με άλλο τρόπο: (περιγραφή)
3. Για μονάδες διαχείρισης αποβλήτων: Κωδικοί αποβλήτων σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κωδικό Αποβλήτων (ΕΚΑ):
4. Τα λύματα από τους χώρους υγιεινής θα διοχετεύονται σε: Δίκτυο ΝΑΙ / ΟΧΙ Σηπτική δεξαμενή ΝΑΙ / ΟΧΙ
Β3. Κτίριο / Θέση δραστηριότητας
1. Η εγκατάσταση/ εκσυγχρονισμός της μονάδας θα γίνει σε κτίσματα που ήδη υπάρχουν; ΝΑΙ / ΟΧΙ
Εάν ναι, τα κτίσματα αυτά: Καλύπτονται με οικοδομική άδεια; ΝΑΙ / ΟΧΙ
Απαιτείται νομιμοποίηση / τακτοποίηση πολεοδομική; ΝΑΙ / ΟΧΙ
Εάν ναι, αναφέρατε σε ποια φάση τακτοποίησης/νομιμοποίησης βρίσκονται:
2. Η εγκατάσταση/ εκσυγχρονισμός της μονάδας θα γίνει σε κτίσματα που θα ανεγερθούν ΝΑΙ / ΟΧΙ
Εάν ναι, τα κτίσματα αυτά θα κατασκευαστούν: σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν χωρίς παρεκκλίσεις ΝΑΙ / ΟΧΙ
κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών διατάξεων που ισχύουν ΝΑΙ / ΟΧΙ
3. Η εγκατάσταση/ εκσυγχρονισμός της δραστηριότητας θα γίνει σε πολυώροφο κτίριο; ΝΑΙ / ΟΧΙ
Εάν ναι, επιτρέπεται η εγκατάσταση της δραστηριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3741/1929 (Α΄ 4) «Περί ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους»; ΝΑΙ / ΟΧΙ
4. Η εγκατάσταση θα γίνει σε χώρο κύριας χρήσης; ΝΑΙ / ΟΧΙ
5. Ιδιοκτησιακό καθεστώς:
6. Εμβαδόν στεγασμένης επιφάνειας της δραστηριότητας
7. Η μονάδα πρόκειται να εγκατασταθεί ή είναι εγκατεστημένη σε οργανωμένο υποδοχέα μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του άρθρου 41 §4 του ν. 3982/2011; ΝΑΙ / ΟΧΙ
8. Συνθήκες γειτνιάσεως: Η γύρω από την εγκατάσταση περιοχή περιλαμβάνει: Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Χαρακτηρισμένες λατομικές περιοχές Αεροδρόμιο
ΝΑΙ / ΟΧΙ ΝΑΙ / ΟΧΙ ΝΑΙ / ΟΧΙ
Μονάδες που εμπίπτουν στην οδηγία SEVESO Υδατικά συστήματα (ρέματα, ποτάμια, λίμνες κ.λπ.) Άλλο:
ΝΑΙ / ΟΧΙ ΝΑΙ / ΟΧΙ
Το γήπεδο της εγκατάστασης συνορεύει με: Κατοικίες Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Δρόμους
ΝΑΙ / ΟΧΙ ΝΑΙ / ΟΧΙ ΝΑΙ / ΟΧΙ
Αποθήκες Οικόπεδα Άλλο:
ΝΑΙ / ΟΧΙ ΝΑΙ / ΟΧΙ ΝΑΙ / ΟΧΙ
9. Για την περιοχή εγκατάστασης/εκσυγχρονισμού της μονάδας υπάρχουν διατάξεις από τις οποίες προκύπτουν περιορισμοί ή απαγορεύσεις σχετικά με την εγκατάσταση/ εκσυγχρονισμό της μονάδας (συμβουλευθείτε σχετικά τον Πίνακα του Παραρτήματος του παρόντος ερωτηματολογίου). ΝΑΙ / ΟΧΙ
Αν ΝΑΙ αναφέρατε ποιες γνωρίζετε:
10. Αναφέρατε τις χρήσεις γης της περιοχής εγκατάστασης, εφόσον δεν επισυνάπτονται στο παρόν, καθώς και το ΦΕΚ διοικητικής πράξης καθορισμού τους (π.χ. ΓΠΣ, ΣΧΟΑΑΠ, ΤΧΣ, ZOE):
Β4. Άδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση
1. Προβλέπεται η εκτέλεση έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων και χρήσης νερού (πχ. γεώτρηση);
2. Κατανάλωση νερού:
Β5. Άδεια κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας
1. Το γήπεδο εντός του οποίου θα εγκατασταθεί η μονάδα έχει πρόσοψη στον αιγιαλό; ΝΑΙ / ΟΧΙ
Εάν ναι, προβλέπεται να γίνουν τεχνικά έργα στον αιγιαλό και την παραλία; ΝΑΙ / ΟΧΙ
Εάν πρόκειται να γίνουν έργα στον αιγιαλό και την παραλία στη θέση αυτή, επιτρέπεται η κατασκευή τους; ΝΑΙ / ΟΧΙ
Β6. Κυκλοφοριακή σύνδεση
Το γήπεδο εντός του οποίου θα εγκατασταθεί η μονάδα έχει είσοδο ή έξοδο σε : Εθνική οδό Επαρχιακή οδό Δημοτική οδό
ΝΑΙ / ΟΧΙ ΝΑΙ / ΟΧΙ ΝΑΙ / ΟΧΙ
Β7. Χρήση υγραερίου / φυσικού αερίου
1. Θα γίνει χρήση υγραερίου; ΝΑΙ / ΟΧΙ
2. Θα γίνει χρήση φυσικού αερίου; ΝΑΙ / ΟΧΙ
Β8.  Ατμολέβητες
Γίνεται χρήση ατμολεβήτων της ΥΑ οικ.10735/651/2012 (Β΄ 2656); ΝΑΙ / ΟΧΙ
Εάν ναι, συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: Ατμολέβητας

Κατηγορία (Α, Β ή Γ)

Πιστοποιητικό παραλαβής (αναγράφεται αριθμός, ημερομηνία)

Πιστοποιητικό ελέγχου (αναγράφεται αριθμός, ημερομηνία, διάρκεια)

1.
2.
3.
 
Β9.  Δεξαμενές / Φιάλες
Υπάρχουν δεξαμενές / φιάλες; ΝΑΙ / ΟΧΙ
Εάν ναι, συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα για κάθε δεξαμενή και για κάθε φιάλη: Περιεχόμενο

Κατηγορία (φορητή ή σταθερή)

Πλήθος

Συνολική χωρητικότητα (λίτρα)

1.
2.
3.
4.
 
Β10. Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος
Θα γίνει χρήση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους; ΝΑΙ / ΟΧΙ
Εάν ναι, συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: Η/Ζ Κατηγορία (εφεδρικό ή παραγωγό) Ισχύς εφεδρικού (kVA) Ισχύς παραγωγού (MW)
1.
2.
 
Β11. SEVESO
Αποθηκεύονται για τη λειτουργία της εγκατάστασης ουσίες που εμπίπτουν στη στήλη 1 του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 172058/2016 (Β΄ 354) για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης; ΝΑΙ / ΟΧΙ
Εάν ναι, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία κατατάσσεται η εγκατάσταση: Ανώτερης βαθμίδας Κατώτερης βαθμίδας Σε καμία εκ των δύο
ΝΑΙ / ΟΧΙ ΝΑΙ / ΟΧΙ ΝΑΙ / ΟΧΙ
Γ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. Συνολικό ύψος επένδυσης κατ’ εκτίμηση (μηχανολογικός εξοπλισμός, κτίρια, οικόπεδο κ.λπ.)
2. Συνολικός αριθμός των ατόμων που πρόκειται να απασχοληθούν/απασχολούνται στη μονάδα:
Τεχνικό προσωπικό
Διοικητικό προσωπικό
Εργατοτεχνικό προσωπικό
Λοιπό προσωπικό
Δ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ταχυδρομείο e-mail Fax Ταχυμεταφορά (Courier) Τηλεφωνικώς (πρόσκληση του αιτούντα για να προσέλθει στην Υπηρεσία)
ΝΑΙ / ΟΧΙ ΝΑΙ / ΟΧΙ ΝΑΙ / ΟΧΙ ΝΑΙ / ΟΧΙ ΝΑΙ / ΟΧΙ

 

Ημερομηνία: ___ / ___ / ______

 

Υπογραφή

 

 

  

Γνήσιο Υπογραφής

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΣΗΜΕΙΟ Α. ΓΝΩΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Για την περιοχή εγκατάστασης/εκσυγχρονισμού της μονάδας ή για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα δύναται να απαιτούνται ειδικά κατά περίπτωση δικαιολογητικά ή γνώμες Υπηρεσιών μεταξύ των παρακάτω περιοριστικά αναφερομένων (αναφέρατε ποια έχετε προμηθευθεί ή πρόκειται να προμηθευτείτε ή γνωρίζετε ότι απαιτούνται):
Γνώμη/άλλο δικαιολογητικό χορηγούμενο από τον ΑΔΜΗΕ, σε περίπτωση διέλευσης γραμμών μέσης και υψηλής τάσης ΦΕΚ 101/Δ/13-04-1974, ΦΕΚ 110/Δ/20-05-1975

Παρατηρήσεις:

 

Γνώμη/ άλλο δικαιολογητικό της εκάστοτε αρχής ύδρευσης (π.χ. ΕΥΔΑΠ κ.λπ), σε περίπτωση που από την περιοχή διέρχεται κλειστός ή ανοικτός αγωγός νερού. Υγειονομική Διάταξη Α5/2280/1983 (Β΄ 720), όπως ισχύει

Παρατηρήσεις:

 

Γνώμη/άλλο δικαιολογητικό από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε περίπτωση που η δραστηριότητα περιλαμβάνει επεξεργασία μεταλλεύματος ΥΑ Δ7/Α/οικ.12050/2223/2011, (Β΄ 1227), άρθρο 103

Παρατηρήσεις:

 

Γνώμη/άλλο δικαιολογητικό από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε περίπτωση ύπαρξης αρχαιολογικών χώρων Ν. 3028/2002

Παρατηρήσεις:

 

Γνώμη/άλλο δικαιολογητικό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), εφόσον η δραστηριότητα βρίσκεται πλησίον εγκατάστασης για την οποία  ευθύνη λειτουργίας έχει η ΥΠΑ ΥΑ Δ3/Δ/3271/2009 (Β΄ 191)
Παρατηρήσεις:
Γνώμη/άλλο δικαιολογητικό της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας σε περίπτωση που η δραστηριότητα χωροθετείται σε αγροτική έκταση και εφόσον ενδέχεται να βρίσκεται σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας Άρθρο 56 παρ.2 Ν.2637/98, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.37 του άρθρου 24 του Ν.2945/2001

Παρατηρήσεις:

 

Γνώμη/άλλο δικαιολογητικό της εκάστοτε αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας εφόσον η περιοχή εγκατάστασης εμπίπτει στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας Άρθρο 46 του Ν.998/1979, όπως ισχύει

Παρατηρήσεις:

 

Τυχόν γνώμη/άλλο δικαιολογητικό φορέα που απαιτείται ειδικώς από την κείμενη νομοθεσία για τη συγκεκριμένη περιοχή ή για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα (π.χ. περιοχές Natura, ΕΟΦ κ.λπ.) Η Αδειοδοτούσα Αρχή μνημονεύει την ειδικότερη νομοθεσία και αιτιολογεί την απαίτηση της γνώμης/δικαιολογητικού βάσει αυτής.

Παρατηρήσεις:

 

ΣΗΜΕΙΟ Β. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ
Για την περιοχή εγκατάστασης/εκσυγχρονισμού της μονάδας ή για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα απαιτείται η τήρηση ελάχιστων αποστάσεων:
Σε σχέση με γειτνιάζουσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Ν. 4056/2012

Παρατηρήσεις:

 

Σε σχέση με χαρακτηρισμένες λατομικές περιοχές Άρθρο 48 του Ν. 4512/2018

Παρατηρήσεις:

 

Για την ίδρυση μονάδων παραγωγής ή αποθήκευσης εκρηκτικών Άρθρο 2 της ΚΥΑ 3329/21-2-1989 (Β΄ 132)

Παρατηρήσεις:

 

Αποστάσεις από οριοθετημένα υδατικά συστήματα (ρέματα, ποτάμια) Η Αδειοδοτούσα Αρχή μνημονεύει την ειδικότερη νομοθεσία και αιτιολογεί την απαίτηση της γνώμης/δικαιολογητικού βάσει αυτής.

Παρατηρήσεις:

 

Αποστάσεις που απαιτούνται βάσει ειδικής διάταξης (π.χ. λίμνη Υλίκη, ιαματικές πηγές, Ιερές Μονές, ιδρύματα, γηροκομεία κ.λπ.) που τυχόν υπάρχει Η Αδειοδοτούσα Αρχή μνημονεύει την ειδικότερη νομοθεσία και αιτιολογεί την απαίτηση της γνώμης/δικαιολογητικού βάσει αυτής.

Παρατηρήσεις:

 

#7a7a7a

Διάβασε επίσης:.

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter