Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Τυχαίες μεταβλητές, πυκνότητες πιθανότητας, κατανομές.

Χριστόδουλος Χατζηλιόντος

Κατανομή Bernoulli

Πυκνότητα Πιθανότητα Μέση Διακύμανση
p p q
Διάγραμμα πυκνότητας
Διάγραμμα πιθανότητας
 1. Για την τυχαία μεταβλητή Χ με πεδίο τιμών την τιμή 0 με πιθανότητα q=1-p και την τιμή 1 με πιθανότητα p, η Χ ακολουθεί την Κατανομή Bernoulli.

Διωνυμική κατανομή

Πυκνότητα Πιθανότητα Μέση Διακύμανση

n p n p q
Διάγραμμα πυκνότητας
File:Binomial distribution pmf.svg
Διάγραμμα πιθανότητας
File:Binomial distribution cdf.svg
 1. Αν X είναι ο αριθμός των επιτυχιών σε μια ακολουθία n δοκιμών Bernoulli, τότε η X ακολουθεί την διωνυμική κατανομή b(x;n,p).
 2. Για την ακολoυθία ανεξάρτητων τυχαίων μεταβλητών Bernoulli, X1 ,X2 ,..., Xn με παράμετρο p, η τυχαία μεταβλητή X = X1 + X2 +...+ Xn ακολουθεί την διωνυμική κατανομή b(x;n,p).

Αρνητική διωνυμική κατανομή - Κατανομή Pascal

Πυκνότητα Πιθανότητα Μέση Διακύμανση

Διάγραμμα πυκνότητας
File:Negbinomial.gif
Διάγραμμα πιθανότητας
 1. Αν X είναι ο αριθμός των αποτυχιών σε μια ακολουθία δοκιμών Bernoulli, μέχρι να εμφανιστούν r επιτυχίες, τότε η X ακολουθεί την κατανομή Pascal NB(x;r,p).
 2. Για την ακολoυθία ανεξάρτητων τυχαίων μεταβλητών, της γεωμετρικής κατανομής, X1 ,X2 ,..., Xn με παράμετρο p, η τυχαία μεταβλητή X = X1 + X2 +...+ Xn ακολουθεί την κατανομή Pascal NB(x;r,p).

Γεωμετρική κατανομή

Πυκνότητα Πιθανότητα Μέση Διακύμανση

Διάγραμμα πυκνότητας
File:Geometric pmf.svg
Διάγραμμα πιθανότητας
File:Geometric cdf.svg
 1. Για την διακριτή τυχαία μεταβλητή Χ, που αποτελεί τον αριθμό των αποτυχιών, με πιθανότητα 1-p, σε μια σειρά δοκιμών Bernoulli, πριν εμφανιστεί η πρώτη επιτυχία, η Χ ακολουθεί την γεωμετρική κατανομή G(x;p).

Υπεργεωμετρική κατανομή

Πυκνότητα Πιθανότητα Μέση Διακύμανση

Διάγραμμα πυκνότητας
File:HypergeometricPDF.png
Διάγραμμα πιθανότητας
File:HypergeometricCDF.png
 1. Η διακριτή τυχαία μεταβλητή Χ αυτής της παραγράφου, με n=1, 2, ..., N=1, 2, ..., m= 0, 1, 2, ...,N, x=0, 1, 2, ..., min(m,n), ακολουθεί την υπεργεωμετρική κατανομή h(x;N,n,m).
 2. Η διακριτή τυχαία μεταβλητή Χ της υπεργεωμετρικής κατανομής, με σταθερό x, n και p=m/N και για πολύ μεγάλο Ν, ακολουθεί ασυμπτωτικά την διωνυμική κατανομή b(x;n,p).

Κατανομή Poisson

Πυκνότητα Πιθανότητα Μέση Διακύμανση
{\displaystyle {\frac {\lambda ^{k}e^{-\lambda }}{k!}}}  ή  λ λ
Διάγραμμα πυκνότητας
File:Poisson pmf.svg
Διάγραμμα πιθανότητας
File:Poisson cdf.svg
 1. Αν X είναι ο αριθμός των επιτυχιών σε μια ακολουθία n δοκιμών Bernoulli, με n πολύ μεγάλο, p πολύ μικρό και σταθερό γινόμενο λ = n p, τότε η X ακολουθεί ασυμπτωτικά την κατανομή Poisson P(x;n,p).

Κανονική κατανομή

Πυκνότητα Πιθανότητα Μέση Διακύμανση
{\displaystyle f(x)={\tfrac {1}{\sqrt {2\pi \sigma ^{2}}}}\,e^{-(x-\mu )^{2}/2\sigma ^{2}}} {\displaystyle {\frac {1}{2}}\left[1+\operatorname {erf} \left({\frac {x-\mu }{\sigma {\sqrt {2}}}}\right)\right]} μ σ2
Διάγραμμα πυκνότητας

File:Normal Distribution PDF.svg

Διάγραμμα πιθανότητας
File:Normal Distribution CDF.svg

 1. Για την τυχαία μεταβλητή Χ, που ακολουθεί την κανονική κατανομή 𝛮(𝜇, 𝜎2), η τυχαία μεταβλητή 𝛶 = (𝛸−𝜇)/𝜎 ακολουθεί την κανονική κατανομή 𝛮(0, 1).
 2. Για τις 𝑋1 και 𝑋2 ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές, που ακoλουθούν τις κανονικές κατανομές 𝛮(𝜇1, 𝜎12) και 𝛮(𝜇2, 𝜎22), αντίστοιχα, η τυχαία μεταβλητή 𝛧 = 𝑋1 ± 𝑋2 ακολουθεί την κανονική κατανομή 𝛮(𝜇1 ± 𝜇2, 𝜎12 + 𝜎22).
 3. Για το τυχαίο δείγμα X = (𝛸1, 𝛸2, … , 𝛸𝑛), από κανονική κατανομή 𝛮(𝜇, 𝜎2), η δειγματική μέση τιμή (δμτ) 𝛸 ακολουθεί την κανονική κατανομή 𝛮(𝜇, 𝜎2/n).
 4. Για το τυχαίο δείγμα X = (𝛸1, 𝛸2, … , 𝛸𝑛), από κατανομή Fischer 𝐹(𝑥), για την οποία ισχύει ότι 𝐸(𝑋𝑖) = 𝜇 και Var(𝑋𝑖) = 𝜎2 < ∞, η τυχαία μεταβλητή (𝛸−𝜇) / (𝜎/√𝑛) συγκλίνει κατά νόμο στην τυπική κανονική κατανομή, που σημαίνει ότι, για αρκούντος μεγάλο 𝑛 ( 𝑛 ≥ 30 ), ακολουθεί την τυπική κανονική κατανομή 𝛮(0,1).
 5. Για τα ανεξάρτητα τυχαία δείγματα X = (𝛸1, 𝛸2, … , 𝛸𝑛) και Y = (Y1, Y2, … , Ym), από κανονική κατανομή 𝛮(𝜇1, 𝜎12) και 𝛮(𝜇2, 𝜎22), αντίστοιχα, η τυχαία μεταβλητή (δμτ 𝑋 − δμτ 𝑌) ακολουθεί την κανονική κατανομή 𝛮(𝜇 = 𝜇1 − 𝜇2, 𝜎= (𝜎12/n) + (𝜎22/m) ).

  Κατανομή Student

  Πυκνότητα Πιθανότητα Μέση Διακύμανση
  0
  Διάγραμμα πυκνότητας
  File:Student t pdf.svg
  Διάγραμμα πιθανότητας
  File:Student t cdf.svg

  1. Για τις ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές 𝑋1 και 𝑋2, όπου 𝑋1 ακολουθεί την κανονική κατανομή 𝛮(0,1) και η 𝑋2 ακoλουθεί την κατανομή Chi Square 𝓧𝑛2, η τυχαία μεταβλητή 𝑌 = 𝑋1 / √(𝑋2/𝑛) ακολουθεί την κατανομή Student 𝑡𝑛.
  2. Για το τυχαίο δείγμα X = (𝛸1, 𝛸2, … , 𝛸𝑛), από την κανονική κατανομή 𝛮(𝜇, 𝜎2), οι τυχαίες μεταβλητές δμτ 𝛸 και 𝑆2 είναι ανεξάρτητες και η τυχαία μεταβλητή (δμτ 𝛸−𝜇) / (𝜎/√𝑛) ακολουθεί την κατανομή Student 𝑡𝑛-1.
  3. Για τα ανεξάρτητα τυχαία δείγματα X = (𝛸1, 𝛸2, … , 𝛸𝑛) και Y = (Y1, Y2, … , Ym), από κανονική κατανομή 𝛮(𝜇1, 𝜎12) και 𝛮(𝜇2, 𝜎22), με δειγματική μέση τιμή X και Y, με δειγματική διασπορά 𝑆12 και 𝑆22αντίστοιχα, η [(δμτ Χ - δμτ Υ) - (μ1 - μ2)] / S, όπου S = √[(n-1)S12+(m-1)S22] √[n+m] / √[n+m-2] √[nm] , ακολουθεί την κατανομή Student 𝑡𝑛+m-2.

  Κατανομή Fischer

  Πυκνότητα Πιθανότητα Μέση Διακύμανση

  Διάγραμμα πυκνότητας
  File:F-distribution pdf.svg
  Διάγραμμα πιθανότητας
  File:F dist cdf.svg

  1. Για τις ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές 𝛸1 και 𝛸2που ακολουθούν τις κατανομές Chi Square 𝓧2𝑛1 και 𝓧2𝑛2, αντίστοιχα, η τυχαία μεταβλητή 𝑌 = (𝑋1/𝑛1) / (𝑋2/𝑛2) ακολουθεί την κατανομή Fischer 𝐹(𝑛1, 𝑛2).
  2. Για τα ανεξάρτητα τυχαία δείγματα X = (𝛸1, 𝛸2, … , 𝛸𝑛) και Y = (Y1, Y2, … , Ym), από κανονική κατανομή 𝛮(𝜇1, 𝜎12) και 𝛮(𝜇2, 𝜎22), με δειγματική διασπορά 𝑆12 και 𝑆22, αντίστοιχα, η (𝑆12/𝜎12) ⁄ (𝑆22/𝜎22) ακολουθεί την κατανομή Fischer 𝐹(𝑛−1, 𝑚 −1).

  Κατανομή Chi Square

  Πυκνότητα Πιθανότητα Μέση Διακύμανση
  k 2k
  Διάγραμμα πυκνότητας
  File:Chi-square pdf.svg
  Διάγραμμα πιθανότητας
  File:Chi-square cdf.svg

  1. Για τις ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές 𝛸1, 𝛸2, … , 𝛸𝑛, που ακολουθούν την κανονική κατανομή 𝛮(0,1), η καθεμία, η τυχαία μεταβλητή 𝑌 = ∑ 𝑋𝑖2 ακολουθεί την κατανομή Chi Square 𝓧2𝑛.
  2. Για τις ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές 𝛸1, 𝛸2, … , 𝛸𝑘, που ακολουθούν τις κατανομές Chi Square 𝓧2𝑛𝑖, 𝑖 = 1,2, … , 𝑘, αντίστοιχα, η τυχαία μεταβλητή 𝑌 = ∑ 𝑋2𝑖 ακολουθεί την κατανομή Chi Square 𝓧2𝑛, όπου 𝑛 = 𝑛1 + 𝑛2 + ⋯ + 𝑛𝑘 .
  3. Για τις ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές 𝛸1 και 𝛸2, που ακoλουθούν η 𝑋1 την κατανομή Chi Square 𝓧2𝑛1 και η 𝑋1 + 𝑋2 την κατανομή Chi Square 𝓧2𝑛, με 𝑛 > 𝑛1, η 𝑋2 ακολουθεί την κατανομή Chi Square 𝓧2𝑛−𝑛1 .
  4. Για το τυχαίο δείγμα X = (𝛸1, 𝛸2, … , 𝛸𝑛), από την κανονική κατανομή 𝛮(𝜇, 𝜎2), οι τυχαίες μεταβλητές δμτ 𝛸 και 𝑆2 είναι ανεξάρτητες και η τυχαία μεταβλητή (𝑛−1) 𝑆2 / 𝜎2 ακολουθεί την κατανομή Chi Square 𝓧2𝑛−1.

  .

  Διάβασε επίσης:

   

  Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

   

  Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
  Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
  Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
  Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
  Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
  Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
  Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
  Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
  ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
  Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
  Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
  τηλ +302399-022359
  Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
  Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
  Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
  Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
  Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
  Follow us 
   facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter