Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Προσπαθούμε να τηρούμε τον κώδικα δεοντολογίας κατά την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού τόσο απέναντι στους πελάτες όσο και απέναντι στους συναδέλφους. Το ίδιο επιθυμούμε και από την μεριά σας.

Κώδικας δεοντολογίας επαγγελματία μηχανικού

Το 1961 καθιερώθηκε ο Επαγγελματικός Κώδικας των Ελλήνων Διπλωματούχων Μηχανικών με βασικές αρχές δεοντολογίας για το επάγγελμα. Ο Κώδικας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 26 του 27-11 / 14-12-1926 Π.Δ. και εγκρίθηκε από το ΤΕΕ την 18η Φεβρουαρίου 1961, έχει ως εξής:

Ο Διπλωματούχος Μηχανικός, υποχρεούμενος να τηρεί αυστηρά το γράμμα και το πνεύμα των κατωτέρω τιθέμενων κανόνων, που καθορίζουν τα πλαίσια των βασικών ηθικών υποχρεώσεων, τις οποίες υπέχει όπως αρμόζουν σε Επιστήμονα κατά την άσκηση του επαγγέλματός του, οφείλει:

Άρθρο 1ο

 -Να υποστηρίζει τα νόμιμα συμφέροντα του εντολέα του κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σύμφωνα προς τις γνώσεις του, την πείρα του και τις κείμενες διατάξεις, τηρώντας αυστηρά το επαγγελματικό μυστικό και τους κανόνες του παρόντος Κώδικα.

-Να βοηθά τον εντολέα του, διαφωτίζοντάς τον, να κατανοήσει ορθά την φύση και πραγματική θέση της ανατιθέμενης εργασίας, αντιμαχόμενος πεπλανημένες απόψεις, τείνουσες να οδηγήσουν σε τεχνικά λάθη ή οικονομική ζημία.

-Να επιδιώκει την συνεργασία με άλλους συναδέλφους, όπου τούτο επιβάλλεται, για την άρτια εκτέλεση της ανατιθεμένης σε αυτόν εντολής, μη υπερτιμώντας τα όρια των ικανοτήτων του και ενημερώνοντας τον εντολέα του για την ανάγκη αυτής της συνεργασίας και  των από αυτής ωφελημάτων για την άρτια επιτέλεση της εντολής.

Άρθρο 2ο

-Να μην προβαίνει σε οιανδήποτε ενέργεια δυνάμενη να θέσει σε κίνδυνο την υπόληψη του ίδιου ή της τάξης του, αλλά αντιθέτως να επιδιώκει πάντα την ανύψωση του κύρους αυτής.

Άρθρο 3ο

-Να μην επιδιώκει να υποκαταστήσει κάποιον συνάδελφό του, για τον οποίο ελήφθησαν αποφάσεις αναθέσεως εντολής ή προσλήψεως αυτού σε υπηρεσία, ή και ακόμη, ορμώμενος από ιδιοτέλεια, να μειώνει τις προς τους άνω σκοπούς πιθανότητες του Συναδέλφου του δια αυτόκλητης κριτικής.

-Να μην επιδιώκει εξασφάλιση εντολής υποβιβάζοντας την αμοιβή του, εφόσον πληροφορήθηκε την καθορισθείσα αμοιβή προς άλλο Συνάδελφο.

-Να μην αναλαμβάνει εντολή, εφόσον, είτε εγγράφως είτε με άλλο τρόπο, αποδεδειγμένα έλαβε γνώση, ότι υφίσταται απαίτηση Συναδέλφου του, ασχοληθέντα προηγουμένως επί του ιδίου αντικειμένου, με αμοιβή ή / και αποζημίωση. Η εντολή δύναται να αναληφθεί μόνο κατόπιν εγγράφου αδείας του έχοντα την απαίτηση Συναδέλφου ή μετά την νόμιμη αποχώρηση αυτού.

-Να μην παραχωρεί αμέσως ή εμμέσως ανταλλάγματα προς ανάληψη εντολής ή κατάληψη θέσεως και να μην επιδιώκει αναξιοπρεπώς ή γενικώς με ανάρμοστα μέσα αυτές.

Άρθρο 4ο

-Να λαμβάνει αμοιβή για κάθε προσφερόμενη από αυτόν υπηρεσία.

-Να συμφωνεί ελεύθερα την αμοιβή του με τον εντολέα του, μη υποβιβάζοντας αυτή κάτω των ελαχίστων νομίμων ορίων και να μην παρέχει δωρεάν τις υπηρεσίες του άνευ προγενέστερης έγκρισης της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, αποφεύγοντας έτσι τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Συνεπώς, δωρεά της ληφθείσας αμοιβής για παρασχεθείσες υπηρεσίες του προς τον εργοδότη επιτρέπεται, εν μέρει ή εν όλω, μόνο με δικαιολογημένη αιτία, υποκείμενη στην προγενεστέρη έγκριση της Διοικούσης Επιτροπής του ΤΕΕ, η οποία αποφαίνεται επί του δικαιολογημένου της δωρεάς.

Άρθρο 5ο

-Να μην υποτάσσει τις απαιτήσεις της Επιστήμης και της Τάξης του στο ατομικό του συμφέρον ή σε συμφέροντα τρίτων.

-Να μην προσφέρει οιανδήποτε προς οιονδήποτε υπηρεσία, όταν η γενική εντολή μελέτης ή η ανωτέρα τεχνική θέση, είναι αρμοδιότητας διπλωματούχου Μηχανικού, έχουν όμως ανατεθεί σε μη διπλωματούχο Μηχανικό, αρνούμενος, στις ως άνω περιπτώσεις, η επιστημονική του εργασία να μην τίθεται υπό τον έλεγχο ή την έγκριση μη διπλωματούχου Μηχανικού.

-Να μην καλύπτει με την υπογραφή του έτερα πρόσωπα, φύσει και θέσει αναρμόδια προς εκτέλεση ορισμένης τεχνικής εργασίας.

Άρθρο 6ο

-Να μην καταχράται οιασδήποτε θέσης που κατέχει, και των πλεονεκτημάτων αυτής ή ασφαλείας του, για να συναγωνίζεται προς ανάληψη εντολής ελευθέρους επαγγελματίες Συναδέλφους του ή να καταπιέζει αυτούς στην άσκηση του επαγγέλματός τους, κυρίως δε για λόγους προσωπικούς ή ιδίου οφέλους.

Άρθρο 7ο

-Να τηρεί, ως εμπειρογνώμονας ή διαιτητής, αυστηρή αντικειμενικότητα, ως μάρτυρας δε να εκφέρει γνώμη επί θεμάτων της επιστήμης του, μόνο όταν αυτή στηρίζεται επί πλήρους γνώσης και ειλικρινούς πεποιθήσεως.

- Για τον σκοπό αυτό να μην αποδέχεται τα παραπάνω λειτουργήματα, εφόσον ο ίδιος κατά συνείδηση κρίνει ότι δεν κατέχει τον βαθμό ειδικεύσεως, τον οποίον απαιτούν κατά περίπτωση τα εν λόγω λειτουργήματα.

-Να μη συντάσσει έκθεση, που αιτούνται ενδιαφερόμενοι, δυνάμενη να χρησιμοποιηθεί δημοσίως, εάν δεν αναφέρει σε αυτή για λογαριασμό ποιου συντάχθηκε η έκθεση αυτή.

-Να μην εκφέρει δημόσια γνώμη, εκτός εάν είναι καλώς πληροφορημένος περί των σχετικών γεγονότων και ειλικρινώς πιστεύει σε αυτά που υποστηρίζει.

Άρθρο 8ο

-Να σέβεται την εργασία των Συναδέλφων του, όπως επιθυμεί να βλέπει εκτιμώμενη στην πραγματική της αξία και την δική του εργασία.

-Να αποφεύγει να ασκεί κριτική επί της εργασίας άλλου Συναδέλφου, εν αγνοία αυτού, εκτός εάν οι υπηρεσίες αυτού περατώθηκαν. Αλλά και τότε η κριτική πρέπει να είναι αντικειμενική και στο αρμόζον επίπεδο και εν πάση περιπτώσει να περιφρουρείται η αξιοπρέπεια του επαγγέλματος.

-Να μην παραβλάπτει, αμέσως ή εμμέσως, την εργασία άλλου Συναδέλφου, αποφεύγοντας ακόμη και επανάληψη φημών δυσφημιστικών για αυτόν.

Άρθρο 9ο

-Να περιβάλλει με σεβασμό τους αρχαιοτέρους Συναδέλφους και με στοργή τους νεωτέρους, υποβοηθώντας αυτούς στην κτήση εμπειρίας και στην γενική πρόοδό τους.

-Να υποβοηθεί τους Συναδέλφους του Δημοσίους Λειτουργούς στην εκτέλεση του καθήκοντός τους, και όταν ο ίδιος είναι Δημόσιος Λειτουργός, να εξυπηρετεί κάθε Διπλωματούχο Μηχανικό, ικανοποιώντας πρόθυμα τα λογικά, δίκαια και νόμιμα αιτήματά του.

Άρθρο 10ο

-Να ανακοινώνει τα αποτελέσματα των επιστημονικών του εργασιών και της πείρας του και να βοηθεί την προαγωγή εν τη Επιστήμη και τω επαγγέλματι των υπ' αυτόν Συναδέλφων του, ούτως ώστε να αποκτήσουν ανάλογον πρός την ικανότητά των θέσιν, έχων υπ' όψιν ότι αι γνώσεις, τας οποίας ο ίδιος απέκτησεν, αποτελούν τμήμα κοινής πνευματικής κληρονομίας, αποταμιευθείσης εις διάστημα πολλών γενεών, ταύτην δε έχει ούτος καθήκον να προσαυξάνει και διαμοιράζει μετά των Συναδέλφων του. 

Άρθρο 11ο

-Να περιβάλλει με ευρεία δημοσιότητα τους σκοπούς, την πρόοδο και τις επιτεύξεις του επαγγέλματος και τις ατομικές του επιτεύξεις, εφόσον η δημοσιότητα αυτή σκοπεί στην επιστημονική ενημέρωση και δεν αποβλέπει σε εμπορικούς σκοπούς.

-Να αποφεύγει την άμεση ή έμμεση αυτοδιαφήμιση, κατά τρόπο ασυμβίβαστο προς επιστήμονα.

Άρθρο 12ο

-Να προσπαθεί να βοηθά το κοινό, ώστε να κατανοεί ορθά τα τεχνικής φύσεως δημόσια θέματα και να διαφωτίζει αυτό επί της πραγματικής θέσης αυτών, αντιμαχόμενος αναληθείς ή εξογκωμένες απόψεις, όταν αυτές τείνουν  να οδηγήσουν σε ζημία του δημοσίου συμφέροντος.

-Να βοηθεί, καλούμενος, τους Δημοσίους Λειτουργούς με τις γνώσεις και την πείρα του προς κατάρτιση ή  βελτίωση διατάξεων επί θεμάτων τεχνικού περιεχομένου

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter