Κοινοποίησε

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

 

Η πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης αποτελεί τα τελευταία 20 περίπου χρόνια έναν ολοένα και αναπτυσσόμενο τομέα τόσο σε μέγεθος (πλήθος πιστοποιήσεων), όσο και σε εξειδίκευση (ποιότητα, περιβάλλον, υγεία και ασφάλεια στην εργασία, ποιότητα στις εργαστηριακές δοκιμές, ασφάλεια τροφίμων, ασφάλεια πληροφοριών κ.ο.κ.). Σημαντικότερος λόγος για την ανάπτυξη, διάδοση και πιστοποίηση των Συστημάτων Διαχείρισης που βασίζονται σε πρότυπα είναι το άνοιγμα των συνόρων σε παγκόσμιο επίπεδο με την είσοδο μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών και αλυσίδων καταστημάτων στις επιμέρους / εθνικές /τοπικές αγορές. Ταυτόχρονα η αύξηση της εξωστρέφειας των τοπικών / εθνικών επιχειρήσεων έδωσε την δυνατότητα της συνεργασίας με διάφορες μορφές (αντιπροσώπευση, υπεργολαβία) με άλλες επιχειρήσεις σε ευρωπαϊκό κυρίως (Βαλκάνια, Νότια Μεσόγειος) αλλά και σε διεθνές επίπεδο (Ασία). Τέλος, η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας, η τεράστια ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών (κυρίως της κινητής τηλεφωνίας) και η διείσδυση των υπηρεσιών του διαδικτύου συνέτειναν στην σημερινή οικονομική πραγματικότητα του «παγκόσμιου χωριού».

Ιστορικά ξεκινώντας διαπιστώνουμε ότι μέχρι να φτάσει ένα προϊόν στον τελικό του χρήστη / καταναλωτή απαιτείται να διανύσει μια μεγάλη διαδρομή που θα το μετατρέψει από ένα σύνολο πρώτων υλών σε προϊόν κατάλληλο για τη χρήση για την οποία προορίζεται. Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο κομμάτι επιχειρήσεων που εμπλέκεται στην αλυσίδα μεταποίησης με αυξανόμενη εξειδίκευση (ενώ φθίνουν οι επιχειρήσεις κάθετης παραγωγής) είναι ταυτόχρονα πελάτης και προμηθευτής κάποιων άλλων κρίκων αυτής της αλυσίδας. Η διεθνοποίηση των αγορών με την εξάλειψη – σχεδόν- των εμπορικών φραγμών οδηγεί ένα πολύ μεγάλο πλήθος επιχειρήσεων στη συνεργασία με άλλες είτε ως προμηθευτές, είτε ως πελάτες. Η προφανής αδυναμία των επιχειρήσεων να χειριστούν σε βάθος χρόνου την αξιοπιστία των άλλων επιχειρήσεων (είτε ως προμηθευτές, είτε ως πελάτες), αξιοπιστία που επιμερίζεται στις προδιαγραφές και στην ποιότητα των προϊόντων που προμηθεύονται ή πωλούν, στους χρόνους και τρόπους παράδοσης, στους χρόνους και τρόπους συμφωνίας και παραγγελίας των προϊόντων, στους χρόνους και τρόπους επιστροφής των προϊόντων ή/και απαίτησης για αποζημίωση οδήγησε στην ανεύρεση εναλλακτικών λύσεων.

Ταυτόχρονα οι κρατικοί σχηματισμοί μετασχηματίζονται και ως συστατικά μέρη ευρύτερων σχηματισμών (Ευρωπαϊκή Ένωση, NAFTA, ΠΟΕ κοκ) «αναγκάζονται» να άρουν σχεδόν όλους τους φραγμούς, όχι μόνο τους εμπορικούς αλλά και τους τεχνικούς. Η νέα αυτή πραγματικότητα οδήγησε «νομοτελειακά» αφενός στην δημιουργία τεχνικών προτύπων που να προέρχονται και να εκφράζουν υπερεθνικούς ή και διεθνείς σχηματισμούς ( CEN, CENELEC, ETSI, ISO IEC κοκ), αφετέρου στη δημιουργία σχημάτων πιστοποίησης δευτέρου (από τον ίδιο τον πελάτη) και τρίτου μέρους (από ανεξάρτητο των συμβαλλομένων μέρος). Κλασσικό παράδειγμα τέτοιου είδους μηχανισμού πιστοποίησης είναι η πιστοποίηση CE που σήμερα αφορά ένα πολύ σημαντικό μέρος των παραγόμενων προϊόντων (εξαιρουμένων των τροφίμων, των φαρμάκων, των χημικών και σειρά άλλων) και ξεκίνησε το 1973 με τα ηλεκτρολογικά προϊόντα. Η συγκεκριμένη δε σήμανση εξελισσόμενη ¨απαίτησε¨ την ύπαρξη, εφαρμογή και ορισμένες φορές την πιστοποίηση συστημάτων που να διασφαλίζουν την επαναλήψιμη παραγωγή προϊόντων σύμφωνα με δεδομένες προδιαγραφές.

Τέτοιου είδους συστήματα έως μία δεδομένη χρονική στιγμή υπήρχαν και εφαρμόζονταν στο στρατιωτικό τομέα αφορώντας την παραγωγή προϊόντων χαρακτηριζόμενων ως ¨αμιγώς¨ αμυντικό υλικό. Η κατακτημένη εμπειρία στον αμυντικό τομέα οδήγησε σε ¨καταιγιστική¨ έκδοση προτύπων και αντίστοιχη εισαγωγή και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης με πρώτα αυτά της Ποιότητας. Υπενθυμίζεται στο σημείο αυτό ότι το 1986 ο Βρετανικός Οργανισμός Τυποποίησης (BSI) εξέδωσε σχεδόν αυτούσια ως βρετανικά πρότυπα (BS 5750 parts 1, 2 & 3) τα αντίστοιχα νατοϊκά πρότυπα (AQAP 110, 120 & 130). To 1987 (σε λιγότερο από ένα χρόνο!) υιοθετήθηκαν από τον ISO και εκδόθηκαν (επίσης σχεδόν αυτούσια) ως διεθνή πρότυπα ISO 9001, 9002 & 9003.
Έτσι στα τέλη της δεκαετίας του ’80 έχουμε για πρώτη φορά έκδοση προτύπων που δεν είναι τεχνικά, με την έννοια της καταγραφής τεχνικών χαρακτηριστικών που πρέπει να πληροί ένα προϊόν ή του τρόπου ελέγχου των, αλλά πρότυπα που ορίζουν τις ελάχιστες – διοικητικές και λειτουργικές απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί μια επιχείρηση, ώστε να αποδεικνύει πρώτα εσωτερικά και δευτερευόντως προς το εξωτερικό της περιβάλλον, ότι μπορεί να παράγει συνεχώς προϊόντα που ανταποκρίνονται σε δεδομένες προδιαγραφές ανεξάρτητα από που προέρχονται αυτές (πελάτες, νομοθεσία, ίδιες προδιαγραφές ή οποιοσδήποτε συνδυασμός τους).

Σημαντικότατο πλεονέκτημα αυτών των πρώτων προτύπων (που διατηρήθηκε σχεδόν σε όλα τα πρότυπα που αφορούν Συστήματα Διαχείρισης και εκδόθηκαν αργότερα), η δυνατότητα (προσαρμοσμένης) εφαρμογής τους σε όλων των ειδών τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριότητας, όλων των μεγεθών σε όλα τα πλάτη και μήκη του κόσμου. Τα Πρότυπα για τα Συστήματα Διαχείρισης καθιερώθηκαν το 1987 με τα πρότυπα της σειράς ISO 9000 και άρχισαν να εφαρμόζονται σ’ όλο τον κόσμο με πρωτοπόρο την Ευρώπη. Η διεθνής σειρά προτύπων διαχείρισης ISO 9000 καταγράφει τρόπους για τη δημιουργία, τεκμηρίωση και διατήρηση ενός αποτελεσματικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας, το οποίο θα αποδεικνύει στους πελάτες πρωτίστως αλλά και σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς την ικανότητα παροχής προϊόντων και υπηρεσιών απόλυτα συμμορφούμενων με τις απαιτήσεις παραγωγής και διάθεσης.

Στην Ελλάδα η εφαρμογή τους άρχισε πολύ σύντομα, στις αρχές της δεκαετίας του ΄90 από ορισμένες πρωτοπόρες βιομηχανίες, κυρίως υψηλής τεχνολογίας και θυγατρικές πολυεθνικών. Σταδιακά όλο και περισσότερες επιχειρήσεις, από όλους τους κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας υιοθετούσαν την εισαγωγή Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα της σειράς ISO 9000 (που σταδιακά με σταθμό τα 2000 περιορίστηκαν στο πρότυπο ISO 9001:2000), με αποτέλεσμα το φαινόμενο σε λίγα χρόνια να πολλαπλασιαστεί τόσο έντονα που σήμερα μπορούμε να πούμε ότι η Ελληνική επιχειρηματική κοινότητα έχει πλήρως κατανοήσει την αναγκαιότητα και τα οφέλη της οργάνωσης των Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας και την εν συνεχεία πιστοποίηση τους από ένα ανεξάρτητο Οργανισμό Διαπιστευμένο για τον σκοπό αυτό. Ταυτόχρονα και βασιζόμενοι πάνω στην εξαιρετικά μεγάλη επιτυχία των προτύπων που αφορούσαν Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας ο ISO αλλά και αρκετοί εθνικοί φορείς τυποποίησης προχώρησαν στην έκδοση άλλων προτύπων που καθορίζουν απαιτήσεις Συστημάτων Διαχείρισης σε διαφορετικούς τομείς πέραν της ποιότητας. Έτσι σήμερα έχουν εκδοθεί και εφαρμόζονται μια πληθώρα προτύπων που αφορούν Συστήματα Διαχείρισης τα οποία αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω:

  • ISO 9001:2000 - Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας - Απαιτήσεις
  • ISO 14001:2004 - Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – Απαιτήσεις και καθοδήγηση για τη χρήση του
  • ISO 22000 (HACCP) - Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων – Απαιτήσεις για τους οργανισμούς της αλυσίδας τροφίμων
  • ΕΛΟΤ 1801 - Συστήματα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
  • ISO 27001:2005 - Συστήματα Ασφαλούς Διαχείρισης Πληροφοριών
  • ISO 17025:2005 – Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων

Η εισαγωγή κάποιων από τα νέα πρότυπα αυτά στις επιχειρήσεις ήταν ραγδαία π.χ. τα Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP), λόγω και της νομοθετικής υποχρέωσης δημιουργίας και εφαρμογής σχεδίων HACCP σε όλες τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με τρόφιμα που απορρέει από τον Κανονισμού 852/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ κάποια άλλα βρίσκονται σε φάση διερεύνησης από τις επιχειρήσεις για την σταδιακή υιοθέτηση και εφαρμογής τους. Τέλος ένα σημαντικό πλεονέκτημα των Συστημάτων Διαχείρισης που βασίζονται σε πρότυπα είναι η πλήρης συμβατότητά τους. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μια επιχείρηση μπορεί να εφαρμόσει ταυτόχρονα περισσότερα από ένα Συστήματα Διαχείρισης βασισμένα σε διαφορετικά πρότυπα χωρίς να δημιουργούνται μεταξύ τους ¨συγκρούσεις¨, αλλά αντίθετα επιτυγχάνονται σημαντικότατες συνέργειες.

πηγή: ΚΕΕΕ

Ενημερώσου επίσης για:

Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα στο 6983-759514 ή στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. για ενημέρωση. Η επιχείρησή μας μελετά την κάθε περίπτωση ξεχωριστά και προτείνει πάντα ό,τι είναι καλύτερο για τον οργανισμό ή τον ιδιώτη.