Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Ο νόμος 3982/2011 και τα εκτελεστικά του προεδρικά διατάγματα καθόρισαν τις κατηγορίες εγκαταστάσεων (με βάση το είδος και το μέγεθός τους) και τα επαγγέλματα που μπορούν να ασκηθούν ως δραστηριότητες σε αυτές.

xeiristis-mixanimaton-ergon

Κατηγορίες εγκαταστάσεων - επαγγέλματα

Τεχνικές εγκαταστάσεις:

 • εγκαταστάσεις σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες,
 • εγκαταστάσεις εξόρυξης ορυκτών και μεταλλευμάτων,
 • εγκαταστάσεις άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου,
 • εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και ατμού,
 • εγκαταστάσεις δικτύων εξυπηρέτησης κτιρίων, ήτοι ηλεκτρικά δίκτυα και συναφείς εγκαταστάσεις, υδραυλικές, ψυκτικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις καύσης υγρών και αερίων καυσίμων, καθώς και πάσης φύσεως λέβητες,
 • λοιπές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις,
 • μη σταθερά μηχανήματα και εξοπλισμός,
 • εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και παροχής νερού,
 • εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων,
 • εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων, αποβλήτων και ανάκτησης υλικών,
 • εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών, καθώς και εγκαταστάσεις κατάψυξης ή συντήρησης ευπαθών προϊόντων

Τεχνικά έργα:

 • ηλεκτροσυγκολλήσεις,
 • οξυγονοκολλήσεις,
 • χειρισμό μηχανημάτων έργου,
 • γόμωση και πυροδότηση εκρηκτικών,
 • καύση πυροτεχνημάτων

Αδειοδότηση τεχνικών επαγγελμάτων

Τα τεχνικά επαγγέλματα στις προαναφερόμενες εγκαταστάσεις επιτρέπεται να ασκηθούν από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αφού λάβουν όμως την προβλεπόμενη άδεια στα χέρια τους.

Άδεια φυσικού προσώπου

 • Το φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να διαθέτει αντίστοιχο τίτλο σπουδών, επαγγελματική εμπειρία και εφόσον απαιτείται επιτυχημένη συμμετοχή σε εξετάσεις.
 • Η επαγγελματική εμπειρία δύναται να αντικαθίσταται με την παρακολούθηση ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Η άδεια εκδίδεται από την περιφέρεια της επαγγελματικής έδρας.
 • Αν δεν υπάρχει επαγγελματική έδρα τότε στην περιφέρεια της μόνιμης κατοικίας.
 • Η άδεια εκδίδεται από την περιφέρεια μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή όλων των δικαιολογητικών
 • Αν απαιτείται και εξέταση η άδεια εκδίδεται από την περιφέρεια μέσα σε δύο μήνες
 • Αν η εξέταση διενεργήθηκε από άλλο ειδικό φορέα η άδεια εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή όλων των δικαιολογητικών (ένα από αυτά είναι και η χορηγηθείσα βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης)
 • Ο Περιφερειάρχης συγκροτεί με απόφασή του τριμελείς επιτροπές που διενεργούν τις εξετάσεις στην έδρα της περιφέρειας.
 • Για την εξυπηρέτηση των νησιών ειδικά, επιτρέπεται η συγκρότηση επιτροπών και σε άλλες νησιωτικές πόλεις της νησιωτικής περιφέρειας.
 • Η περιφέρεια που αδειοδοτεί και οι εξεταστικές της επιτροπές οφείλουν να διαθέτουν ανεξαρτησία, αμεροληψία, ικανό προσωπικό, τις αναγκαίες υποδομές, και σύστημα εσωτερικού ελέγχου
 • Με υπουργική απόφαση επιτρέπεται να συσταθεί εξεταστική επιτροπή σε μια περιφέρεια που θα είναι αρμόδια για διενέργεια εξετάσεων και για άλλες περιφέρειες
 • Η προηγούμενη απόφαση καλύπτει και την περίπτωση που σε μία περιφέρεια δεν έχει οριστεί εξεταστική επιτροπή ή υπάρχει επιτροπή αλλά αδυνατεί αντικειμενικά να διενεργήσει εξετάσεις.
 • Πριν την έκδοση της άδειας και την διενέργεια εξετάσεων, το φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να έχει κάνει αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας προς την περιφέρεια, από την οποία θα πρέπει να έχει λάβει ως απάντηση και την σχετική βεβαίωση αναγγελίας.
 • Για κάθε αναγγελία ή έκδοση άδειας ή εξέταση θα πρέπει να καταβάλλει ανταποδοτικό παράβολο στον Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό της αντίστοιχης Περιφέρειας.

Άδεια νομικού προσώπου

 • Το νομικό πρόσωπο δύναται να λάβει άδεια εφόσον τα φυσικά πρόσωπα που θα παρέχουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες κατέχουν ήδη νόμιμη άδεια
 • Η άδεια του νομικού προσώπου είναι αορίστου χρόνου
 • Οφείλει να διαθέτει συμβάσεις έργου με αδειοδοτημένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμβάσεις εργασίας με αδειοδοτημένα φυσικά πρόσωπα
 • Εφόσον τα φυσικά πρόσωπα μετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο δεν απαιτούνται συμβάσεις έργου ή εργασίας
 • Το νομικό πρόσωπο καταθέτει τα παρακάτω δικαιολογητικά στην αντίστοιχη περιφέρεια:
  • επικυρωμένο καταστατικό
  • επικυρωμένη τροποποίηση του καταστατικού
  • επικυρωμένο πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης του νομικού προσώπου, μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση, μη εκκαθάρισης και λύσης
  • απόσπασμα του βιβλίου των μετόχων
  • τις προαναφερόμενες θεωρημένες συμβάσεις έργου ή εργασίας
  • τις επικυρωμένες άδειες επαγγέλματος
  • τις ασφάλειες επαγγελματικής ευθύνης

 

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter