Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Με βάση το νόμο 4235/2014, στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης επιχειρήσεων προς την ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία, παράλληλα, με την επιβολή μέτρων συμμόρφωσης, δύναται να επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. Δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις στις περιπτώσεις: α) Όταν η επιχείρηση στα πλαίσια του αυτοελέγχου διαπιστώσει μη συμμόρφωση προς τη νομοθεσία, δηλώσει αυτοβούλως στην αρμόδια αρχή και λάβει άμεσα τα δέοντα μέτρα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, για τον περιορισμό του κινδύνου, υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν δεν έχει εγκαταλείψει την εγκατάσταση ή δεν έχει καταναλωθεί, β) Όταν μη ασφαλή τρόφιμα, ζωοτροφές, ΖΥΠ ή ΠΠ αποσύρονται ή/και κατάσχονται βάσει του συστήματος RASFF, εφόσον αυτά έχουν παραχθεί εκτός της Χώρας και μόνο στις περιπτώσεις που αποδειχθεί άγνοια ή απουσία δόλου από τον υπεύθυνο της επιχείρησης που προορίζεται το φορτίο, γ) Όταν τρόφιμα, ζωοτροφές, ΖΥΠ ή ΠΠ διατέθηκαν ή διακινήθηκαν και το επίπεδο των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων δεν επέτρεπε την τεκμηρίωση βλάβης για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων. Ωστόσο, λαμβάνονται άμεσα τα απαραίτητα μέτρα συμμόρφωσης για την αποτροπή του κινδύνου, όταν αυτός διαπιστωθεί.

Ζωϊκά υποπροϊόντα

Γενικά

1. Η κατά την άσκηση του επίσημου έλεγχου, καθ' οιονδήποτε τρόπο, άρνηση, παρακώλυση ή κωλυσιεργία αυτού, ως και η μη παροχή ή παροχή ψευδών ή ελλιπών ή ανακριβών πληροφοριών και στοιχείων: πρόστιμο 1.000-30.000 ευρώ
2. Μη συμμόρφωση ως προς την υποχρέωση καταβολής των προβλεπόμενων τελών: Διπλάσιο έως τριπλάσιο οφειλόμενου τέλους
3. Μη συμμόρφωση ως προς την υποχρέωση εγγραφής στα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία Μητρώα: 1.000-10.000
4. Μη συμμόρφωση που ενέχει σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή προκαλεί βλάβη στην υγεία των καταναλωτών: 61.000-500.000

Διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων και παραγώμενων προϊόντων

Παραγωγοί ΖΥΠ:

1. Μη ορθός χειρισμός των παραγόμενων ΖΥΠ εντός των επιχειρήσεων τροφίμων: πρόστιμο 200 - 30.000

2. Μη ύπαρξη διαδικασιών διαχείρισης παραγόμενων ΖΥΠ στο σύστημα αυτοελέγχου της εγκατάστασης/μονάδας: πρόστιμο 200 - 30.000

3. Μη ορθή συλλογή: πρόστιμο 200 - 30.000

4. Μη ορθή κατηγοριοποίηση καθώς και ταυτοποίηση υλικών: πρόστιμο 200 - 30.000

5. Μη ορθή προσωρινή αποθήκευση: πρόστιμο 200 - 30.000

6. Μη κατάλληλη συσκευασία και επισήμανση των υλικών: πρόστιμο 200 - 30.000

7. Μη καταγραφή των παραγόμενων ποσοτήτων ΖΥΠ ανά κατηγορία υλικών: πρόστιμο 200 - 30.000

8. Μη εξασφάλιση ιχνηλασιμότητας: πρόστιμο 200 - 30.000

9. Μη τήρηση μητρώου αποστολών: πρόστιμο 200 - 30.000

10. Μη έκδοση ή μη ορθά συμπληρωμένου εμπορικού εγγράφου: πρόστιμο 200 - 30.000

11. Μη τήρηση αρχείου με τα σχετικά εμπορικά έγγραφα και υγειονομικά πιστοποιητικά: πρόστιμο 200 - 30.000

12. Μη εφαρμογή ή ελλιπής εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών για τον προσδιορισμό της ταυτότητας των προμηθευτών και πελατών: πρόστιμο 200 - 30.000

13. Μη τήρηση των υποχρεώσεων ενημέρωσης των αρμοδίων αρχών: πρόστιμο 200 - 30.000

14. Μη ορθή διαχείριση υλικών ειδικού κινδύνου, αίματος, τυρογάλακτος: πρόστιμο 200 - 30.000

15. Μη ορθή διαχείριση νεκρών ζώων: πρόστιμο 200 - 30.000

16. Μη εγκεκριμένες χρήσεις που αφορούν τη σίτιση ζώων: πρόστιμο 200 - 30.000

17. Μη εγκεκριμένη απόρριψη ή χρήση: πρόστιμο 200 - 30.000

18. Μη τήρηση των απαιτήσεων για τις πρώτες ύλες που προορίζονται για παραγωγή ζελατίνης και συνδετικού ιστού (ως ΖΥΠ) με τις πρώτες ύλες για την παραγωγή προϊόντων ζωικής προελεύσεως: πρόστιμο 200 - 30.000

19. Αποστολή ΖΥΠ και ΠΠ από ευπαθή είδη ζώων από εκμεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις, μονάδες ή ζώνες που υπόκεινται σε περιορισμούς σύμφωνα με την ενωσιακή κτηνιατρική νομοθεσία, ή λόγω της εμφάνισης σοβαρής μεταδοτικής νόσου: πρόστιμο 200 - 30.000

Μονάδες διαχείρισης ΖΥΠ και ΠΠ:

1. Η λειτουργία εγκατάστασης/μονάδας χωρίς έγκριση: πρόστιμο 200-20.000 ευρώ

2. Υπέρβαση της δυναμικότητας: πρόστιμο 200-20.000 ευρώ

3. Μη ορθή διαχείριση: πρόστιμο 200-20.000 ευρώ

4. Μη καταγραφή των διαχειριζόμενων ποσοτήτων ΖΥΠ και παραγόμενων προϊόντων ανά κατηγορία υλικών: πρόστιμο 200-20.000 ευρώ

5. Μη κατάλληλη συσκευασία και σήμανση/ταυτοποίηση των ΠΠ: πρόστιμο 200-20.000 ευρώ

6. Μη ύπαρξη ή μη ορθά συμπληρωμένου εμπορικού εγγράφου: πρόστιμο 200-20.000 ευρώ

7. Μη εξασφάλιση ιχνηλασιμότητας: πρόστιμο 200-20.000 ευρώ

8. Μη τήρηση μητρώων αποστολών: πρόστιμο 200-20.000 ευρώ

9. Μη τήρηση αρχείου με τα σχετικά εμπορικά έγγραφα και υγειονομικά πιστοποιητικά: πρόστιμο 200-20.000 ευρώ

10. Μη εφαρμογή ή ελλιπής εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών για τον προσδιορισμό της ταυτότητας των προμηθευτών και πελατών: πρόστιμο 200-20.000 ευρώ

11. Μη τήρηση των γενικών απαιτήσεων υγιεινής: πρόστιμο 200-20.000 ευρώ

12. Μη υλοποίηση εσωτερικών ελέγχων: πρόστιμο 200-20.000 ευρώ

13. Μη θέσπιση, υλοποίηση και διατήρηση επικαιροποιημένης γραπτής διαδικασίας ή διαδικασιών που βασίζονται στις αρχές της ανάλυσης κινδύνου και κρισίμων σημείων ελέγχου (HACCP): πρόστιμο 200-20.000 ευρώ

14. Μη τήρηση των ειδικών απαιτήσεων και παραμέτρων για παραλαβή ΖΥΠ και ΠΠ από μη εγκεκριμένη ή καταχωρισμένη μονάδα: πρόστιμο 200-20.000 ευρώ

15.Παράδοση ΠΠ σε μη εγκεκριμένη ή καταχωρισμένη μονάδα: πρόστιμο 200-20.000 ευρώ

16. Μη εγκεκριμένη χρήση ή απόρριψη ΖΥΠ ή ΠΠ: πρόστιμο 200-20.000 ευρώ

17. Μη ορθή λειτουργία νεκροταφείων ζώων συντροφιάς: πρόστιμο 200-20.000 ευρώ

18. Μη τήρηση των υποχρεώσεων ενημέρωσης των αρμοδίων αρχών: πρόστιμο 200-20.000 ευρώ

Χρήστες ΖΥΠ:

1. Δραστηριότητα μη καταχωρισμένη: πρόστιμο 200-10.000 ευρώ

2. Μη εγκεκριμένη χρήση ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων τους για επιδείξεις, καλλιτεχνικές δραστηριότητες και για διαγνωστικούς, εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς: πρόστιμο 200-20.000 ευρώ

3. Μη συμμόρφωση με τους ειδικούς κανόνες για τα ερευνητικά και διαγνωστικά δείγματα: πρόστιμο 200-20.000 ευρώ

4. Μη συμμόρφωση με τους ειδικούς κανόνες και τις απαιτήσεις για τα εμπορικά δείγματα και τα εκθέματα: πρόστιμο 200-20.000 ευρώ

5. Μη εγκεκριμένη χρήση ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων τους για ειδικούς σκοπούς σίτισης: πρόστιμο 200-20.000 ευρώ

Μεταφορείς ΖΥΠ και ΠΠ:

1. Μεταφορά ΖΥΠ/ΠΠ με μη εγκεκριμένο όχημα ή εμπορευματοκιβώτιο: πρόστιμο 200-20.000 ευρώ

2. Μη κατάλληλη ταυτοποίηση του οχήματος ή εμπορευματοκιβωτίου: πρόστιμο 200-20.000 ευρώ

3. Μεταφορά μη εγκεκριμένης κατηγορίας υλικών: πρόστιμο 200-20.000 ευρώ

4. Μεταφορά σε μη κατάλληλες συνθήκες (θερμοκρασία οχήματος): πρόστιμο 200-20.000 ευρώ

5. Μεταφορά χωρίς τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα (εμπορικό έγγραφο ή/και υγειονομικό πιστοποιητικό): πρόστιμο 200-20.000 ευρώ

6. Μεταφορά με μη ορθά συμπληρωμένο εμπορικό έγγραφο: πρόστιμο 200-20.000 ευρώ

7. Μη κατάλληλες συνθήκες ασφαλούς μεταφοράς όσον αφορά τους περιέκτες, το όχημα και τα υλικά συσκευασίας: πρόστιμο 200-20.000 ευρώ

8. Μη κατάλληλη συσκευασία και επισήμανση των υλικών: πρόστιμο 200-20.000 ευρώ

9. Μη τήρηση των απαιτήσεων καθαρισμού και απολύμανσης του οχήματος: πρόστιμο 200-20.000 ευρώ

10. Μη εξασφάλιση ιχνηλασιμότητας: πρόστιμο 200-20.000 ευρώ

11. Μη τήρηση μητρώων αποστολών: πρόστιμο 200-20.000 ευρώ

12. Μη τήρηση αρχείου με τα σχετικά εμπορικά έγγραφα και υγειονομικά πιστοποιητικά: πρόστιμο 200-20.000 ευρώ

13. Μη εφαρμογή ή ελλιπής εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών για τον προσδιορισμό της ταυτότητας των προμηθευτών και πελατών: πρόστιμο 200-20.000 ευρώ

14. Μη τήρηση αρχείου με τα αποδεικτικά καθαρισμού και απολύμανσης του οχήματος: πρόστιμο 200-20.000 ευρώ

15. Παραλαβή ή παράδοση από/σε μη εγκεκριμένη ή μη καταχωρισμένη μονάδα: πρόστιμο 200-20.000 ευρώ

16. Μη τήρηση των υποχρεώσεων ενημέρωσης των αρμοδίων αρχών: πρόστιμο 200-20.000 ευρώ

Εισαγωγείς, εξαγωγείς ΖΥΠ και ΠΠ / ενδοενωσιακό εμπόριο:

1. Αποστολή ΖΥΠ και ΠΠ από ευπαθή είδη ζώων από εκμεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις, μονάδες ή ζώνες που υπόκεινται σε περιορισμούς σύμφωνα με την ενωσιακή κτηνιατρική νομοθεσία, ή λόγω της εμφάνισης σοβαρής μεταδοτικής νόσου: πρόστιμο 1.000-30.000 ευρώ

2. Μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για τα ΖΥΠ και ΠΠ που εισάγονται στην Χώρα ή διαμετακομίζονται μέσω της Χώρας: πρόστιμο 1.000-30.000 ευρώ

3. Μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, γιο τις εξαγωγές ΖΥΠ και ΠΠ: πρόστιμο 1.000-30.000 ευρώ

4. Εξαγωγή ΖΥΠ και ΠΠ, τα οποία προορίζονται για αποτέφρωση ή υγειονομική ταφή: πρόστιμο 1.000-30.000 ευρώ

5. Εξαγωγή ΖΥΠ και ΠΠ σε τρίτες χώρες που δεν είναι μέλη του ΟΟΣΑ για χρήση σε μονάδα παραγωγής βιοαερίου ή μονάδα λιπασματοποίηση: πρόστιμο 1.000-30.000 ευρώ

6. Μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για τα ΖΥΠ και ΠΠ που διακινούνται στη Χώρα: πρόστιμο 1.000-30.000 ευρώ

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter