Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Εδώ παρουσιάζουμε μία ανάλυση ευαισθησίας των κριτηρίων για τις επιχειρήσεις που θέλουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα χρηματοδότησης "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων" προκειμένου να ανιχνευθούν τα πονηρά σημεία του προγράμματος.

Συνοπτικός πίνακας αξιολόγησης

Κριτήριο Βαρύτητα Στάθμιση Συντελεστής 1ος ετ. 2ος ετ. 3ος ετ. Σύνολο
Π1% Β1 Π2% Β2 Π3% Β3
Α1. Εμπειρία 65% 20% 13% 50% 30% 20%
Α2. Ιδιωτική Συμμετοχή 80% 52%
Β1. Επενδυτικό σχέδιο 35% 70% 24.5%
Β2. Έσοδα - Έξοδα 30% 10.5%
Σύνολα

Όπου Β1, Β2, Β3 είναι ο βαθμός εμπειρίας και Π1, Π2, Π3 είναι το ποσοστό συμμετοχής των 3 εταίρων για το κριτήριο Α1, στα υπόλοιπα κριτήρια ο βαθμός δεν εξαρτάται από τους εταίρους. Ο μέσος βαθμός του κριτηρίου Α1 προκύπτει από τον τύπο Βαθ.Α1=Π1*Β1+Π2*Β2+Π3*Β3. Από εκεί και μετά ο ολικός βαθμός κάθε κριτηρίου σε σχέση με τα υπόλοιπα υπολογίζεται με τον πολλαπλασιασμό του βαθμού που πήρε επί τον ποσοστιαίο συντελεστή βαρύτητάς του (Ολ.Βαθ.Α1=13%*Βαθ.Α1, Ολ.Βαθ.Α2=52%*Βαθ.Α2, Ολ.Βαθ.Β1=24.5%*Βαθ.Β1, Ολ.Βαθ.Β2=10.5%*Βαθ.Β2). Η άθροιση των ολικών βαθμών δίνει την συνολική βαθμολογία της πρότασης.

Κριτήρια

Τα κριτήρια αξιολόγησης της επιχείρησης είναι τέσσερα και εντάσσονται σε δύο ομάδες (Α. κατάσταση εταίρων, Β. επενδυτικό σχέδιο):

 1. Α1. Η εμπειρία των εταίρων της στον τουρισμό, λαμβάνεται υπόψη μόνο για τους 3 μεγαλύτερους μετόχους της
 2. Α2. Η ιδιωτική συμμετοχή, δηλαδή από που θα καλυφθούν οι δαπάνες που δεν θα χρηματοδοτηθούν και ποιος ο βαθμός ετοιμότητας
 3. Β1. Η πληρότητα περιγραφής του επενδυτικού σχεδίου
 4. Β2. Η τεκμηρίωση των δαπανών προετοιμασίας και των εσόδων - εξόδων κατά την 5ετή λειτουργία της επιχείρησης

Βαρύτητα

Από τον πίνακα προκύπτει ότι μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται στην 1η ομάδα των κριτηρίων: εμπειρία - ιδιωτική συμμετοχή.

Στάθμιση

Σε κάθε ομάδα υπάρχει ένα κριτήριο στο οποίο δίνεται η μεγαλύτερη βαρύτητα και αυτό προκύπτει από την τιμή της στάθμισης. Έτσι για την 1η ομάδα σημαντικότερο κριτήριο είναι η ιδιωτική συμμετοχή (80%) ενώ για την 2η ομάδα σημαντικότερο κριτήριο είναι το επενδυτικό σχέδιο (70%).

Συντελεστής

Πολλαπλασιάζοντας την βαρύτητα με την στάθμιση (Β%*Σ%) προκύπτει για το κάθε κριτήριο η βαρύτητά του μέσα στο σύνολο όλων των κριτηρίων. Οπότε με βάση τους συντελεστές του πίνακα αμέσως εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δώσουν την μέγιστη προσοχή στις επιλογές τους σχετικά με την ιδιωτική συμμετοχή (52%). Η σειρά ταξινόμησης των κριτηρίων αξιολόγησης με βάση τον ιδιαίτερο συντελεστή βαρύτητας του καθενός έχει ως εξής:

 1. Ιδιωτική συμμετοχή - 52%
 2. Επενδυτικό σχέδιο - 24.5%
 3. Εμπειρία - 13%
 4. Έσοδα - έξοδα - 10.5%

Ανάλυση ευαισθησίας κριτηρίων

Εδώ αναλύονται τα κριτήρια με βάση την σειρά βαρύτητας που τους έχει προσδώσει ο νομοθέτης.

1. Ιδιωτική συμμετοχή

Το κριτήριο της ιδιωτικής συμμετοχής μπορεί να καλύψει μονομιάς την μισή και παραπάνω βαθμολόγηση (5.2 βαθμοί κριτηρίου στο σύνολο) αν πάρει το 10άρι ή να καταποντήσει την πρόταση αν πάρει το χαμηλότερο 3άρι (1.56 βαθμοί κριτηρίου στο σύνολο) ακόμα και αν όλα τα υπόλοιπα κριτήρια λάβουν δεκάρια (4.8 βαθμοί υπολοίπων κριτηρίων στο σύνολο). Εκτός λοιπόν από την υψηλή του βαρύτητα το κριτήριο της ιδιωτικής συμμετοχής χαρακτηρίζεται και από υψηλή ευαισθησία λόγω μεγάλου εύρους βαθμολόγησης (10 έως 3 βαθμοί). Θεωρούμε ότι το κριτήριο της ιδιωτικής συμμετοχής είναι αυτό που θα καθορίσει την ένταξη στο πρόγραμμα χρηματοδότησης, αλλά δεν είναι αυτό που θα καθορίσει την επιτυχία της υλοποίησης της πρότασης μέσα από το πρόγραμμα (κίνδυνοι απένταξης, κίνδυνοι επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων δαπανών, κίνδυνοι χαρακτηρισμού κάποιων δαπανών ως μη επιλέξιμων).

Συνεπώς, δεν αρκεί κάποιος να ονειρευτεί ένα τουριστικό συγκρότημα στο τάδε οικόπεδο ή αγροτεμάχιο προκειμένου να έχει σοβαρές πιθανότητες να το χρηματοδοτήσει. Πρέπει το όνειρό του να έχει πιο πριν αναλυθεί σοβαρά, χωρίς να λαμβάνει υπόψην του την ύπαρξη κάποιου προγράμματος χρηματοδότησης, δηλαδή να στηθεί αποκλειστικά με ιδιωτική συμμετοχή, εξετάζοντας τα ακόλουθα:

 • είναι λυμένα τα ιδιοκτησιακά θέματα της έκτασης;
 • επιτρέπεται εκεί η κατασκευή και λειτουργία τουριστικής επιχείρησης (χρήσεις γης, πολεοδομικοί όροι);
 • υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας ή μισθωτήρια;
 • τι άδειες χρειάζονται για να χτιστεί και λειτουργήσει εκεί το συγκρότημα;
 • έχουν ληφθεί αυτές οι άδειες;
 • τι εκτιμήσεις χρόνου αδειοδότησης μπορούν να γίνουν για τις άδειες που υπολείπονται (μεγάλο το ρίσκο, το δημόσιο με απλά τρικ μπορεί να καθυστερεί επ' άπειρον);
 • έχουν συνταχθεί οι ελάχιστα απαιτούμενες μελέτες που υποστηρίζουν την κατασκευασιμότητα;
 • έχει συνταχθεί αξιόπιστο χρονοδιάγραμμα κατασκευών;
 • έχει συνταχθεί αξιόπιστη προμέτρηση υλικών και εργασιών;
 • έχει συνταχθεί αξιόπιστος προϋπολογισμός με τιμές μονάδος υπεχωδε και αγοράς (από λήψη προσφορών);
 • πόσα χρήματα υπάρχουν διαθέσιμα αυτή την στιγμή σε σχέση με τον προϋπολογισμό;
 • πόσα υπολείπονται ακόμη για να καλυφθεί ο προϋπολογισμός;
 • έχουν γίνει επαφές για να βρεθούν αυτά που υπολείπονται;
 • έχουν εξασφαλιστεί ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις (τραπεζικές ή εταιρικές);

Με βάση τους όρους της προκήρυξης, ο δημόσιος χρηματοδότης θέλει, ανάμεσα στις άλλες απαιτήσεις, να χρηματοδοτήσει το πολύ το 45%-50% της πρότασης και η επιχείρηση να καλύψει το υπόλοιπο 50%-55% με ιδιωτικά κεφάλαια (ιδιωτική συμμετοχή) και μάλιστα έχοντας διασφαλίσει με κάποιον τρόπο τουλάχιστον το 60% από τα ιδιωτικά κεφάλαια. Το τι και το πως της ιδιωτικής συμμετοχής είδαμε ότι βαθμολογείται διαφορετικά. Η απόλυτη εξασφάλιση του 100% της ιδιωτικής συμμετοχής παίρνει το 10άρι ενώ αν έχει απομείνει μη εξασφαλισμένο ποσοστό 20%<Π<=40% παίρνει 3άρι. Ας δούμε αναλυτικά πως βαθμολογούνται οι υποπεριπτώσεις:

 1. Δίνονται 10 βαθμοί: με εξασφάλιση του 100% εξολοκλήρου από ίδια κεφάλαια ή εξολοκλήρου με εγκεκριμένο δάνειο ή με συνδυασμό των 2
 2. Δίνονται 9 βαθμοί: με εξασφάλιση του 100% για 60%-100% εξολοκλήρου από ίδια κεφάλαια ή εξολοκλήρου με εγκεκριμένο δάνειο ή με συνδυασμό των 2 και το υπόλοιπο 0%-40% με βεβαίωση πρόθεσης χορήγησης δανείου
 3. Δίνονται 7 βαθμοί: με εξασφάλιση του 100% εξολοκλήρου από βεβαίωση πρόθεσης χορήγησης δανείου
 4. Δίνονται 6 βαθμοί: με εξασφάλιση του 60% για 80%-100% ιδιωτική συμμετοχή
 5. Δίνονται 3 βαθμοί: με εξασφάλιση του 60% για 60%-80% ιδιωτική συμμετοχή

Τώρα θα εξετάσουμε τι εννοεί ο δημόσιος χρηματοδότης "ίδια κεφάλαια", "εγκεκριμένο δάνειο", "βεβαίωση πρόθεσης χορήγησης δανείου" και πως αποδεικνύονται αυτά.

1.1. Ίδια κεφάλαια

1.1.1. Με καταβολή ή αύξηση εταιρικού κεφαλαίου

Απαιτούνται Τραπεζικές βεβαιώσεις στις οποίες αναφέρονται τα διαθέσιμα υπόλοιπα των λογαριασμών των φυσικών προσώπων της τελευταίας ημέρας του προηγούμενου μήνα πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και Βεβαιώσεις κατοχής κινητών αξιών (ομολόγων, μετοχών εισηγμένων εταιρειών, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων) στις οποίες αποτιμάται η τρέχουσα αξία τους της τελευταίας ημέρας του προηγούμενου μήνα πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Για τις Ατομικές Επιχειρήσεις η καταβολή του κεφαλαίου αποδεικνύεται με όμοια ως προς τα ανωτέρω σημεία στοιχεία του Επιχειρηματία.

1.1.2. Με χρήση των φορολογηθέντων αποθεματικών ή των κερδών εις νέον νομικού προσώπου της εταιρείας

Απαιτούνται Οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης και πρόσφατο οριστικό ισοζύγιο για εταιρείες που τηρούν βιβλία Γ΄ Κατηγορίας ή, για εταιρείες που τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας, καταρτισθείς προς τούτο ισολογισμός της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης και ισοζύγιο λογαριασμών του προηγούμενου μήνα υπογεγραμμένα από το λογιστή και το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας και Απόφαση της Γ.Σ. της εταίρου/ μετόχου για τη συμμετοχή της στην αύξηση κεφαλαίου του φορέα για τους σκοπούς της επένδυσης. Όταν μια επιχείρηση - μέτοχος δηλώνει ότι θα καλύψει την ιδία συμμετοχή του φορέα της επένδυσης με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον ή με δέσμευση των φορολογηθέντων αποθεματικών της, πρέπει να ελέγχεται ότι υπάρχει επαρκής ρευστότητα. Για τον υπολογισμό της ρευστότητας αφαιρούμε από το κυκλοφορούν ενεργητικό τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Η ρευστότητα πρέπει να είναι θετική και μετά την αφαίρεση του ποσού της Ιδίας Συμμετοχής. Δεν λαμβάνεται υπόψη το Τακτικό Αποθεματικό.

1.1.3. Με αύξηση εταιρικού κεφαλαίου πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου

1.1.3.1. Για κεφαλαιουχικές εταιρείες (Α.Ε. - Ε.Π.Ε. - Ι.Κ.Ε.)

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Μετόχων/Εταίρων για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και Φ.Ε.Κ. δημοσίευσή αυτών (πρέπει να αναφέρεται ρητά ο σκοπός). Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου (για τις Α.Ε.) για την πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου και Φ.Ε.Κ. δημοσίευσής αυτών ή σχετική καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών εφόσον εκκρεμεί η δημοσίευση. Κίνηση (καρτέλες) των λογαριασμών 40 και 43 στην μεγαλύτερη δυνατή ανάλυσή τους. Αποδεικτικά κατάθεσης της εισφοράς μετρητών στο Τραπεζικό λογαριασμό όψεως της εταιρείας, κίνηση του λογαριασμού αυτού της τελευταίας ημέρας του προηγούμενου μήνα πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και αποδεικτικό καταβολής του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου.

1.1.3.2. Για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε, Ε.Ε.)

Καταστατικό τη εταιρείας ή / και τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας για την αύξηση του κεφαλαίου τα οποία φέρουν τη θεώρηση (σφράγιση) του αρμόδιου φορέα στο οποίο έχουν κατατεθεί. (πρέπει να αναγράφεται ρητά ο σκοπός της αύξησης του κεφαλαίου). Βεβαίωση μεταβολών από Γ.Ε.ΜΗ. Σε περίπτωση που ο φορέας τηρεί Βιβλία Γ΄ Κατηγορίας κίνηση (καρτέλες) των λογαριασμών 40 και 43 για στη μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση. Αποδεικτικά κατάθεσης της εισφοράς μετρητών στο τραπεζικό λογαριασμό όψεως της εταιρείας για καταβολή ή αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου, κίνηση του λογαριασμού αυτού της τελευταίας ημέρας του προηγούμενου μήνα πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και αποδεικτικό καταβολής του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου.

1.2. Εγκεκριμένο δάνειο

Ο τραπεζικός δανεισμός δεν είναι υποχρεωτικός. Εάν χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να έχει τη μορφή τραπεζικού δανείου ή ομολογιακού δανείου εκδιδομένου σε δημόσια ή μη εγγραφή, ή δανείου από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, αποκλειόμενης της μορφής αλληλόχρεου λογαριασμού. Επιτρέπεται η κίνηση του ανωτέρου δανείου να γίνεται και μέσω αλληλόχρεου λογαριασμού, εφόσον υπάρχει ξεχωριστή πράξη στον εν λόγω λογαριασμό, από την οποία να προκύπτει ότι το δάνειο προορίζεται για την υλοποίηση της επένδυσης, με σαφή αναφορά των όρων σύναψης του δανείου. Διευκρινίζεται ότι αλληλόχρεοι λογαριασμοί που υπάρχουν και χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις πριν την ένταξη των επενδυτικών τους σχεδίων στην παρούσα Δράση, δεν αφορούν αποκλειστικά το σχέδιο, επομένως δεν θεωρούνται τραπεζικός δανεισμός για το επενδυτικό σχέδιο, και δεν απαιτείται να προσκομισθεί για αυτούς Πρόσθετη Πράξη. Το επενδυτικό δάνειο μπορεί να λαμβάνεται και σε ξένο νόμισμα. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον η επιχείρηση προσφύγει σε δανεισμό για την κάλυψη του χρηματοδοτικού σχήματος της επένδυσης, είναι υποχρεωμένη να προσκομίσει κατά την υλοποίηση του προγράμματος αντίγραφο της σχετικής σύμβασης με τις απαραίτητες πρόσθετες πράξεις, εφόσον η κίνηση του δανείου λάβει χώρα μέσω ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού. Το δάνειο αποδεικνύεται με έγκριση δανείου ή σύμβαση δανείου από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα από την Τράπεζα της Ελλάδας. Θα πρέπει να αναφέρονται οι βασικοί όροι της έγκρισης, όπως: αντικείμενο και προϋπολογισμός της δανειοδοτούμενης επένδυσης, το ύψος του εγκεκριμένου δανείου, η διάρκεια και ο χρόνος αποπληρωμής του, το επιτόκιο, οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις για την χορήγησή του. Ειδικότερα στην περίπτωση έγκρισης δανείου δεν θα πρέπει να αναφέρεται στο σχετικό δικαιολογητικό ότι χορηγείται στο πλαίσιο του προγράμματος με εκχώρηση της επιχορήγησης. Επισημαίνεται ότι η έγκριση δανείου θα πρέπει να φέρει ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης του επενδυτή.  Η δημόσια χρηματοδότηση καταβάλλεται απευθείας στην επιχείρηση και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση της δημόσιας χρηματοδότησης (εκτός της προκαταβολής) σε τράπεζα για την παροχή βραχυπρόθεσμου δανείου που θα αντιστοιχεί σε μέρος ή στο σύνολο της δημόσιας χρηματοδότησης που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση της επένδυσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η καταβολή της δημόσιας χρηματοδότησης γίνεται απευθείας στην Τράπεζα με την οποία έχει υπογραφεί η σύμβαση εκχώρησης, για το ισόποσο τμήμα του βραχυπρόθεσμου αυτού δανείου. Στις περιπτώσεις εκχώρησης, ο επενδυτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τη σύμβαση εκχώρησης με το Πιστωτικό Ίδρυμα στον αρμόδιο φορέα διαχείρισης και παρακολούθησης του προγράμματος. Η δυνατότητα της εκχώρησης της δημόσιας χρηματοδότησης σε τράπεζα, δεν μπορεί να εφαρμοστεί όταν ο δικαιούχος προβεί σε δήλωση προσχώρησης για χρήση του Escrow Account. Οι χρεωστικοί τόκοι, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγματος και χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του δικαιούχου δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη. Η δυνατότητα κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης (επιχείρηση) πρέπει να αποδεικνύεται με την κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας στον ΕΦ και να συνάδει με τα δηλωθέντα από τον δυνητικό δικαιούχο στην αίτηση χρηματοδότησής του. Μετά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας, ο ΕΦ δύναται να ζητήσει επικαιροποίηση των δικαιολογητικών στοιχείων για την δυνατότητα κάλυψης ιδιωτικής συμμετοχής.

1.3. Βεβαίωση πρόθεσης χορήγησης δανείου

Βεβαίωση Τράπεζας για πρόθεση δανειοδότησης του Επενδυτικού Σχεδίου. Θα πρέπει να αναφέρονται οι βασικοί όροι της πρόθεσης δανειοδότησης, όπως: αντικείμενο και προϋπολογισμός της δανειοδοτούμενης επένδυσης, το ύψος του εγκεκριμένου δανείου, η διάρκεια και ο χρόνος αποπληρωμής του, το επιτόκιο, οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις για την χορήγησή του. Ειδικότερα στην περίπτωση Βεβαίωσης Τράπεζας για πρόθεση δανειοδότησης του Επενδυτικού Σχεδίου (προέγκριση δανείου) δεν θα πρέπει να αναφέρεται στο σχετικό δικαιολογητικό ότι χορηγείται στο πλαίσιο του προγράμματος με εκχώρηση της επιχορήγησης. Επισημαίνεται ότι η βεβαίωση για πρόθεση δανειοδότησης θα πρέπει να φέρει ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης του επενδυτή.  Ο δυνητικός δικαιούχος οφείλει να υποβάλει μέχρι το πρώτο αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης δαπανών τη Σύμβαση δανείου από το περιεχόμενο της οποίας να προκύπτει ότι το δάνειο αφορά στην χρηματοδότηση της συγκεκριμένης επένδυσης, άλλως απαιτείται η υποβολή αιτήματος τροποποίησης Χρηματοδοτικού Σχήματος.

2. Επενδυτικό σχέδιο

Αναφορικά με την βαθμολόγηση, ισχύουν τα ίδια όπως και στην ιδιωτική συμμετοχή, με την διαφορά ότι αυτό το κριτήριο επηρεάζει το 1/4 της συνολικής βαθμολογίας. Αν και βαρύνει την βαθμολογία μόνο κατά 25%, θεωρούμε ότι αυτό το κριτήριο θέλει την μέγιστη προσοχή κυρίως κατά την κατάρτισή του αλλά και κατά την εκτέλεσή του εντός του προγράμματος για να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι απένταξης, επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων δαπανών, χαρακτηρισμού κάποιων δαπανών ως μη επιλέξιμων, κίνδυνοι που στο τέλος θα έχουν μειώσει το ποσοστό δημόσιας επιχορήγησης του έργου και θα έχουν αυξήσει αναλόγως τις δαπάνες από την τσέπη του επιχειρηματία.

Το επενδυτικό σχέδιο, προκειμένου να μπορέσει να εκτελεστεί νομίμως, μετά την ένταξή του στο πρόγραμμα, θα πρέπει να έχει λάβει τις απαραίτητες άδειες κατασκευών, το πολύ μέσα σε 12 μήνες. Η προκήρυξη αναφέρεται ενδεικτικά μόνο στην οικοδομική άδεια, αλλά τονίζει μαζί με όποια άλλη πιθανόν απαιτείται άδεια. Ούτως ή άλλως η επιχείρηση υποχρεούται να περιγράψει τις διαδικασίες με τα χρονοδιαγράμματά τους εντός του επενδυτικού σχεδίου. Ανάμεσα στις διαδικασίες περιλαμβάνονται και αυτές της αδειοδότησης των κατασκευών. Η πραγματικότητα όμως καθώς και άλλες παράμετροι θα καθορίσουν ποιές άδειες και πότε θα έχουν χορηγηθεί στην επιχείρηση.

2.1. Παράμετροι αδειοδοτήσεων

Παρακάτω βλέπουμε ενδεικτικά παραμέτρους, γνωμοδοτήσεις, εγκρίσεις και άδειες που πρέπει ενδεχομένως να έχει λάβει η επιχείρηση προκειμένου να μην έχει προβλήματα με την χρηματοδότηση. Δεν εφαρμόζονται όλες αυτές σε όλες τις περιπτώσεις αλλά ανά περίπτωση. Θα πρέπει να σαρωθούν όλες όμως με επιμέλεια και προσοχή. Ιδίως όπου φαίνεται ότι απαλλάσσεται από μία διαδικασία επιβάλλεται να γίνουν τα ελάχιστα δέοντα για να ληφθεί ένα επίσημο χαρτί απαλλαγής, διότι ο ενδιαφερόμενος, όχι οι αξιολογητές - επιθεωρητές, οφείλει να αποδείξει ότι απαλλάσσεται.

 1. Θέση ακινήτου: εντός ή εκτός σχεδίου
 2. Επιτρεπόμενες χρήσεις γης
 3. Όροι δόμησης του ΦΕΚ της περιοχής
 4. Εντός ή εκτός περιοχής NATURA
 5. Εντός ή εκτός παραδοσιακής περιοχής
 6. Είδος κτιρίου διαμονής: ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα, βίλες ή κάμπινγκ
 7. Δυναμικότητα του κτιρίου σε κλίνες
 8. Το κτίριο θα κατασκευαστεί τώρα ή υπάρχει ήδη;
 9. Το υφιστάμενο κτίριο:
  1. Έχει ελεγχθεί για τυχούσες αυθαιρεσίες;
  2. Χρήζει αλλαγών διαρρύθμισης;
  3. Απαιτείται επέκταση κτιρίου;
  4. Υπάρχουν διαθέσιμα τετραγωνικά για την επέκταση;
  5. Μήπως χρειάζεται αγορά ή μίσθωση όμορου οικοπέδου/γηπέδου;
  6. Υπάρχει διαθέσιμο όμορο οικόπεδο/γήπεδο;
 10. Καθεστώς ιδιοκτησίας:
  1. διαιρεμένο ή αδιαίρετο;
  2. συνηγορούν όλοι οι συνιδιοκτήτες;
  3. υπάρχει κανονισμός ιδιοκτησιών με ρητές απαγορεύσεις;
 11. Υπάρχει γνωμοδότηση όλων των αρχαιολογικών υπηρεσιών της περιοχής;
  1. έχουν θέσει ως προαπαιτούμενο τον ορισμό αρχαιολογικής επίβλεψης;
  2. έχουν θέσει άλλους όρους;
 12. Υπάρχει απόφαση χαρακτηρισμού έκτασης από δασαρχείο;
 13. Έχει εκδοθεί έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου - γηπέδου;
 14. Έχει εκδοθεί περιβαλλοντική άδεια;
  1. έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες που να αποδεικνύουν απαλλαγή από την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης;
 15. Έχει εκδοθεί η οικοδομική άδεια;
 16. Κοντά στην θέση του κτιρίου υπάρχει δίκτυο νερού;
  1. έχει ληφθεί βεβαίωση εργολαβικής υδροδότησης;
  2. έχει ληφθεί βεβαίωση μελλοντικής υδροδότησης με πόσιμο νερό;
  3. αν δεν υπάρχει δίκτυο πόσιμου νερού τότε απαιτείται άδεια κατασκευής υδρογεώτρησης
 17. Κοντά στην θέση του κτιρίου υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης;
  1. Βεβαίωση δυνατότητας μελλοντικής σύνδεσης
  2. Αν όχι τότε βόθρος με βεβαίωση μελλοντικής αποδοχής των λυμάτων από τον κοντυνότερο βιολογικό καθαρισμό του δήμου
  3. Αν όχι βόθρος τότε βιολογικός καθαρισμός με άδεια διάθεσης ή επαναχρησιμοποίησης λυμάτων

 

Διάβασε επίσης:

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter