Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Εδώ παρουσιάζουμε μία φόρμα υπολογισμού των βαθμών από τα κριτήρια που μπορεί να πάρει μία επιχείρηση που θέλει να συμμετέχει στο πρόγραμμα χρηματοδότησης "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων".

βαθμοί

 

Φόρμα υπολογισμού βαθμολόγησης

Α. Κατάσταση εταίρων/μετόχων εταιρίας (κατηγορία Α και Β) (ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 65%)

Α.1 Εμπειρία εταίρων / μετόχων της επιχείρησης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Αξιολογείται η εμπειρία των τριών (3) μεγαλύτερων σε ποσοστό συμμετοχής εταίρων / μετόχων της επιχείρησης σταθμισμένο με το ποσοστό συμμετοχής τους που θα έχουν σε αυτήν και εξάγεται ο σταθμισμένος μέσος όρος. Εάν θα υπάρξουν λιγότεροι από τρεις (3) ο σταθμισμένος μέσος όρος εξάγεται από τους δηλωθέντες. Στην περίπτωση που στους μετόχους συμπεριλαμβάνεται νομικό πρόσωπο, αξιολογείται η εμπειρία αυτού.(στάθμιση 20%)

Το συνολικό άθροισμα και των 3 ποσοστών συμμετοχής πρέπει να ισούται με 1.00

Α.2 Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής Επενδυτικού Σχεδίου. Εξετάζεται και βαθμολογείται η δυνατότητα εξασφάλισης από τους εταίρους/μετόχους της εταιρίας της Ιδιωτικής Συμμετοχής που απαιτείται για την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου. (στάθμιση 80%)

Β. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 35%)

Β.1 Περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. Αναλυτική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου στην οποία θα πρέπει να περιλαμβάνονται - κατ΄ ελάχιστον - τα ακόλουθα: • Δραστηριότητα της επιχείρησης- νομική μορφή, • Σκοπός του Επενδυτικού Σχεδίου – Παραγόμενες Υπηρεσίες, • Πλεονεκτήματα της επιχείρησης έναντι των άλλων επιχειρήσεων της περιοχής, • Προϋπολογισμός , κατηγορίες και τεκμηρίωση δαπανών, ρεαλιστικότητα προϋπολογισμού, χρηματοδοτικό σχήμα επενδυτικού σχεδίου, • Εξετάζεται το εφικτό του χρονοδιαγράμματος λαμβανομένης υπόψη της ωριμότητας και της πολυπλοκότητας του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση που απαιτούνται άδειες για την έναρξη της επένδυσης (π.χ. άδεια δόμησης) : α) αναφέρονται οι άδειες, β) περιγράφεται η διαδικασία αδειοδότησης, γ) εκτιμάται ο χρόνος για την έκδοσή τους. Αν δεν απαιτείται η έκδοση αδειών ή αυτές έχουν εκδοθεί, παρατίθεται σχετική τεκμηρίωση. Εξετάζεται και αξιολογείται η σαφήνεια και πληρότητα της περιγραφής του επενδυτικού σχεδίου. (Στο κριτήριο αυτό χρησιμοποιείται ελεύθερα εύρος τιμών από τον Αξιολογητή στην κλίμακα 1 έως 10 και στα προκαθορισμένα όρια ανά περίπτωση). (στάθμιση 70%)

Β.2 Προβλέψεις Εσόδων- Εξόδων της επιχείρησης. Εξετάζονται η τεκμηρίωση των δαπανών που προβλέπονται στο επενδυτικό σχέδιο καθώς και οι προβλέψεις των οικονομικών της επιχείρησης (έσοδα- έξοδα) για πέντε έτη από την ολοκλήρωσή του. (στάθμιση 30%)

0Βαθμοί

.

Διάβασε επίσης:

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών άνω των 18 ετών στους τομείς μελέτη - σχεδιασμό - αδειοδότηση - προγραμματισμό - κατασκευή - λειτουργία - συντήρηση εγκαταστάσεων του πόσιμου νερού, του νερού άρδευσης, των αστικών - βιομηχανικών λυμάτων, της ενέργειας και διαχείρισης τεχνολογικών συστημάτων ποιότητας. Οι ανάγκες των ανθρώπων σε νερό - αποχέτευση - ενέργεια - υποδομές - τεχνολογία, υπηρεσίες και προϊόντα, τα προβλήματα που εμφανίζονται σε κάθε προσπάθεια ικανοποίησής τους, ο τρόπος που αντιμετωπίζει ο νομοθέτης τις καταστάσεις αυτές, έγιναν για εμάς όραμα - στόχος και μονόδρομος για να αναπτύξουμε τις βέλτιστες πρακτικές λύσεις για την επίλυσή τους. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν τα σωστά πράγματα με την δική μας συνεργασία.

 

Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος
Chatziliontos I. Christodoulos
Dipl. Chemical Engineer
Msc Environmental Design of Infrastructure Works
TEE - No 83488 | SEPE 330512/2017
YPEXODE - No 26837 - MELETES 18-A & 27-A
GGET - No 14856/95711/08-06-17
YPEN/ENEP. - No 16109 | YPEN/ENEL - No 553
Accommodations Internal Auditor - RCN 6035/2016
ISO 9001 Internal Auditor - RCN 6065/2016
Pitsouli 1, TK 63080, Nea Kallikrateia, Chalkidiki, Greece
mob +30-6983759514, tel 2399022359, fax 2371200937
hatziliontos (papaki) hotmail (teleia) com
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter