Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Εδώ παρουσιάζουμε μία φόρμα υπολογισμού των βαθμών από τα κριτήρια που μπορεί να πάρει μία επιχείρηση που θέλει να συμμετέχει στο πρόγραμμα χρηματοδότησης "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων".

βαθμοί

 

Φόρμα υπολογισμού βαθμολόγησης

Α. Κατάσταση εταίρων/μετόχων εταιρίας (κατηγορία Α και Β) (ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 65%)

Α.1 Εμπειρία εταίρων / μετόχων της επιχείρησης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Αξιολογείται η εμπειρία των τριών (3) μεγαλύτερων σε ποσοστό συμμετοχής εταίρων / μετόχων της επιχείρησης σταθμισμένο με το ποσοστό συμμετοχής τους που θα έχουν σε αυτήν και εξάγεται ο σταθμισμένος μέσος όρος. Εάν θα υπάρξουν λιγότεροι από τρεις (3) ο σταθμισμένος μέσος όρος εξάγεται από τους δηλωθέντες. Στην περίπτωση που στους μετόχους συμπεριλαμβάνεται νομικό πρόσωπο, αξιολογείται η εμπειρία αυτού.(στάθμιση 20%)

Το συνολικό άθροισμα και των 3 ποσοστών συμμετοχής πρέπει να ισούται με 1.00

Α.2 Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής Επενδυτικού Σχεδίου. Εξετάζεται και βαθμολογείται η δυνατότητα εξασφάλισης από τους εταίρους/μετόχους της εταιρίας της Ιδιωτικής Συμμετοχής που απαιτείται για την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου. (στάθμιση 80%)

Β. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 35%)

Β.1 Περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου. Αναλυτική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου στην οποία θα πρέπει να περιλαμβάνονται - κατ΄ ελάχιστον - τα ακόλουθα: • Δραστηριότητα της επιχείρησης- νομική μορφή, • Σκοπός του Επενδυτικού Σχεδίου – Παραγόμενες Υπηρεσίες, • Πλεονεκτήματα της επιχείρησης έναντι των άλλων επιχειρήσεων της περιοχής, • Προϋπολογισμός , κατηγορίες και τεκμηρίωση δαπανών, ρεαλιστικότητα προϋπολογισμού, χρηματοδοτικό σχήμα επενδυτικού σχεδίου, • Εξετάζεται το εφικτό του χρονοδιαγράμματος λαμβανομένης υπόψη της ωριμότητας και της πολυπλοκότητας του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση που απαιτούνται άδειες για την έναρξη της επένδυσης (π.χ. άδεια δόμησης) : α) αναφέρονται οι άδειες, β) περιγράφεται η διαδικασία αδειοδότησης, γ) εκτιμάται ο χρόνος για την έκδοσή τους. Αν δεν απαιτείται η έκδοση αδειών ή αυτές έχουν εκδοθεί, παρατίθεται σχετική τεκμηρίωση. Εξετάζεται και αξιολογείται η σαφήνεια και πληρότητα της περιγραφής του επενδυτικού σχεδίου. (Στο κριτήριο αυτό χρησιμοποιείται ελεύθερα εύρος τιμών από τον Αξιολογητή στην κλίμακα 1 έως 10 και στα προκαθορισμένα όρια ανά περίπτωση). (στάθμιση 70%)

Β.2 Προβλέψεις Εσόδων- Εξόδων της επιχείρησης. Εξετάζονται η τεκμηρίωση των δαπανών που προβλέπονται στο επενδυτικό σχέδιο καθώς και οι προβλέψεις των οικονομικών της επιχείρησης (έσοδα- έξοδα) για πέντε έτη από την ολοκλήρωσή του. (στάθμιση 30%)

0Βαθμοί

.

Διάβασε επίσης:

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter