Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Τα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας (ΕΣΛ) ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ), που έχουν εκδοθεί με βάση το παλιό σύστημα κατάταξης, παύουν αυτο­δίκαια να ισχύουν την 31/12/2017. Μέχρι την ημερομηνία αυτή όλα τα ΕΕΔΔ υποχρεούνται να διαθέτουν πιστοποιητικό κατάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της νέας απόφασης 21185/20145 της υπουργού τουρισμού.


Δες επίσης:


Το ίδιο ισχύει και για τα ξενοδοχεία, δηλαδή τα ΕΣΛ ξενοδοχείων, που έχουν εκδοθεί με βάση το παλιό σύστημα κατάταξης, παύουν αυτο­δίκαια να ισχύουν την 31/12/2017. Μέχρι την ημερομηνία αυτή όλα τα ξενοδοχεία υποχρεούνται να διαθέτουν πιστοποιητικό κατάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της νέας απόφασης 216/2015 της υπουργού τουρισμού.

Σύστημα κατάταξης των ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων σε κατηγορίες κλειδιών (ΕΕΔΔ)

 1. Τα ΕΕΔΔ, ορίζονται ως εγκαταστάσεις διαμονής που διαθέτουν χώρους διανυκτέρευσης σε δωμάτια ή και σε διαμερίσματα ενός ή περισσοτέρων χώρων με λουτρό και αποτελούν μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα του ν. 4276/2014. Αναπτύσσονται σε συγκροτήματα μέχρι 20 δωματίων ή και διαμερισμάτων, λαμβανομένων υπόψη στον υπολογισμό υπνοδωματίων και των καθιστικών εφόσον σε αυτά εκμισθώνονται κλίνες.
 2. Κατατάσσονται σε τρεις (3) κατηγορίες κλειδιών, με ανώτατη την κατηγορία των τεσσάρων (4) κλειδιών και κατώτατη την κατηγορία των δύο (2) κλειδιών, βάσει υποχρεωτικών τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών τις οποίες πρέπει να πληροί η επιχείρηση και βαθμολογούμενων κριτηρίων, από την εφαρμογή των οποίων η επιχείρηση υποχρεούται να συγκεντρώσει τουλάχιστον τον αριθμό μορίων, που αποτελεί τη «βάση» της κατηγορίας, στην οποία πρόκειται να καταταγεί.
 3. Τα ΕΕΔΔ που πληρούν τις υποχρεωτικές τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και τα οποία δεν συγκεντρώνουν ελάχιστο αριθμό μορίων, που αποτελεί τη «βάση» για κατάταξη στην κατηγορία των 3 και 4 κλειδιών κατατάσσονται στην κατηγορία των 2 κλειδιών.
 4. Η επιλογή των κριτηρίων, που εξασφαλίζουν την κάλυψη της βάσης των βαθμολογούμενων κριτηρίων ανήκει στον επιχειρηματία.
 5. Οι βάσεις για κάθε κατηγορία κλειδιών ορίζονται ως εξής: 3.500 μόρια για 3 κλειδιά και 5.500 μόρια για 4 κλειδιά.

Προδιαγραφές οικοπέδου/γηπέδου – κτιρίου για τη δημιουργία ΕΕΔΔ

 1. Έκταση οικοπέδου/γηπέδου
  1. Η έκταση του οικοπέδου/γηπέδου όπου υφίσταται ή πρόκειται να δημιουργηθεί επιχείρηση ΕΕΔΔ πρέπει να είναι ενιαία και να ανήκει σε έναν ή περισσότερους ιδιοκτήτες εξ αδιαιρέτου, το σύνολο δε των ποσοστών συνιδιοκτησίας να καλύπτει το 100% της έκτασης ή/ και να είναι μισθωμένη, ή/και να έλκονται επί αυτής δικαιώματα εξ άλλης σύμβασης.
  2. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχείρηση ΕΕΔΔ σε μεμονωμένο ιδιοκτήτη ποσοστού εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίας, εκτός αν έχει την προς τούτο συναίνεση του συνόλου των συνιδιοκτητών.
  3. Σε περίπτωση οικοπέδων/γηπέδων, στα οποία έχει συσταθεί κάθετη ιδιοκτησία επιτρέπεται η δημιουργία επιχείρησης ΕΕΔΔ, εφ’ όσον αυτό δεν απαγορεύεται από τη σχετική πράξη σύστασης ή τον κανονισμό συνιδιοκτητών ακινήτου.
 2. Προσπέλαση
  1. Η προσπέλαση στα ΕΕΔΔ γίνεται από αναγνωρισμένο ως κοινόχρηστο ή ιδιωτικό δρόμο ή μη αναγνωρισμένη αγροτική οδό και δια δουλείας διόδου, η οποία θα βεβαιώνεται και αποτυπώνεται σε τεχνική έκθεση.
  2. Σε περίπτωση, που η προσπέλαση στο γήπεδο γίνεται μόνο από τη θάλασσα, η αίτηση εξετάζεται μόνο εφ’ όσον αποδειχθεί ότι επιτρέπεται να κατασκευαστεί το απαραίτητο λιμενικό έργο, το οποίο προτείνεται από τον αιτούντα, για τη θαλάσσια προσπέλαση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να εξασφαλίζεται ιδίως η ικανοποιητική μεταφορά προς το κατάλυμα, η τροφοδοσία του και η αποκομιδή των απορριμμάτων.
 3. Το κτίριο στο οποίο αναπτύσσεται το κατάλυμα πρέπει να έχει αμιγή χρήση ΕΕΔΔ, επιτρεπομένης της ύπαρξης μίας (1) κατοικίας που χρησιμοποιείται από τον ιδιοκτήτη ή πρόσωπο που εκμεταλλεύεται την επιχείρηση. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η λειτουργία εμπορικών καταστημάτων και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, με ανεξάρτητη για το καθένα είσοδο, τα οποία δεν εντάσσονται στις εγκαταστάσεις των ΕΕΔΔ.
 4. Δηλώνεται ότι ο αιτών πληροί τις προδιαγραφές του οικοπέδου/γηπέδου και του κτιρίου για τη δημιουργία ΕΕΔΔ.
 5. Για τον υπολογισμό της δυναμικότητας του ΕΕΔΔ, δηλώνεται η βούληση του αιτούντος/επιχειρηματία να εκμισθώνει κλίνες στους χώρους καθιστικού των διαμερισμάτων, σε ποια εκ των διαμερισμάτων θα εκμισθώνει κλίνες στο καθιστικό και τον αριθμό των κλινών ανά συγκεκριμένο διαμέρισμα.

Κατάταξη ΕΕΔΔ σε κατηγορίες κλειδιών-Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας ΕΕΔΔ

 1. Η κατάταξη των επιχειρήσεων ΕΕΔΔ σε κατηγορίες κλειδιών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4276/2014.
 2. Η χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε επιχειρήσεις ΕΕΔΔ γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4276/2014.
 3. Για την κατάταξη επιχειρήσεων ΕΕΔΔ στις κατηγορίες κλειδιών, που έχουν ΕΣΛ με το παλιό καθεστώς, δεν ελέγχονται οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας, αλλά μόνο οι υποχρεωτικές λειτουργικές προδιαγραφές και η συγκέντρωση βάσει βαθμολογούμενων κριτηρίων του ελάχιστου αριθμού μορίων που απαιτείται για κάθε κατηγορία. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, με τον όρο τεχνικές προδιαγραφές νοούνται οι προδιαγραφές οικοπέδου / γηπέδου – κτιρίου καθώς και τα κριτήρια με Α/Α 1-9 του Παραρτήματος Α (βλ. Υποχρεωτικές και προαιρετικές προδιαγραφές για τη νόμιμη κατάταξη ενοικιαζόμενων δωματίων σε κατηγορίες με κλειδιά).
 4. Οι επιχειρήσεις ΕΕΔΔ οι οποίες διαθέτουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (ΕΣΛ) κατηγορίας ενός (1) κλειδιού λογίζονται ως ΕΕΔΔ κατηγορίας δύο (2) κλειδιών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των ανωτέρω παραγράφων.

 

 • Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα στο tel +30-2399-022359, fax +30-2371-200937, hatziliontos @ hotmail.com για ενημέρωση. Η επιχείρησή μας Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Χριστόδουλος μελετά την κάθε περίπτωση ξεχωριστά και προτείνει πάντα ό,τι είναι καλύτερο για την επενδυτική επιχείρηση, τον οργανισμό ή τον ιδιώτη.
 • Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών άνω των 17 ετών στους τομείς μελέτη - σχεδιασμό - αδειοδότηση - προγραμματισμό - κατασκευή - λειτουργία - συντήρηση εγκαταστάσεων του πόσιμου νερού, του νερού άρδευσης, των αστικών - βιομηχανικών λυμάτων, της ενέργειας και διαχείρισης τεχνολογικών συστημάτων ποιότητας.
 • Οι ανάγκες των ανθρώπων σε νερό - αποχέτευση - ενέργεια - υποδομές - τεχνολογία, τα προβλήματα που εμφανίζονται σε κάθε προσπάθεια ικανοποίησής τους, ο τρόπος που αντιμετωπίζει ο νομοθέτης τις καταστάσεις αυτές έγιναν για εμάς στόχος και μονόδρομος για να αναπτύξουμε τις βέλτιστες πρακτικές λύσεις για την επίλυσή τους και να κερδίσουμε την ικανοποίηση και εμπιστοσύνη του πελάτη.

 

Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος
Chatziliontos I. Christodoulos
Dipl. Chemical Engineer
Msc Environmental Design of Infrastructure Works
Registry of TEE - No 83488
Registry of YPEXODE - No 39718 - MEK A
Registry of YPEXODE - No 30309 - MEΕΠ Α1
Registry of ENEP - No 16109
Accommodations Internal Auditor - RCN 6035/2016
ISO 9001 Internal Auditor - RCN 6065/2016
Pitsouli 1, TK 63080, Nea Kallikrateia, Chalkidiki, Greece
tel 2399022359, fax 2371200937
email hatziliontos @ hotmail.com | kemioteko @ hotmail.com