Κοινοποίησε

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Ογδόντα μία σημαντικές απαντήσεις σε αντίστοιχα ερωτηματικά που δημιουργήθηκαν μετα την εκκίνηση της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα "Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης".

1. Ποιούς δικαιούχους αφορά η Δράση;

Απάντηση: Οι δυνητικοί δικαιούχοι της Δράσης κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τις δύο ακόλουθες κατηγορίες: • Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. • Κατηγορία Δικαιούχων Β: Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής αναλύονται στο Κεφάλαιο Ι.1.4 της Πρόσκλησης – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.
2. Είναι δυνατή η σύσταση εταιρειών;
Απάντηση: Επιτρέπεται η σύσταση συνεργαζόμενων σχημάτων/μορφών επιχείρησης, μικρών και πολύ μικρών, στις οποίες θα συμμετέχουν εταίροι/δικαιούχοι από τις επιλέξιμες κατηγορίες δικαιούχων, εφόσον τηρούνται οι εξής προϋποθέσεις: α) συμμετοχή με ίσα εταιρικά μερίδια, β) συνέργεια ή συμπληρωματικότητα μεταξύ των ειδικοτήτων των συνεργαζομένων φυσικών προσώπων, γ) Οι συνεργαζόμενοι δικαιούχοι/εταίροι θα πρέπει να συστήσουν Εταιρεία που θα έχει τη νομική μορφή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ή Ομόρρυθμης Εταιρείας, ή Ετερόρρυθμης Εταιρείας ή Ι.Κ.Ε ή ή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Ν. 4019/2011 ή Συνεταιρισμού, δ) στην περίπτωση όπου αυτοαπασχολούμενοι συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα για τη δημιουργία νέας επιχείρησης , θα πρέπει να έχουν διακόψει την υφιστάμενη ατομική επαγγελματική τους δραστηριότητα μέχρι την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης, ε) δεν επιτρέπονται οι συμπράξεις- ενώσεις ατομικών επιχειρήσεων Συχνές ερωτήσεις- απαντήσεις «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» στ) αποκλείονται από τα συνεργατικά σχήματα, οι συνεργασίες φυσικών προσώπων τα οποία κατά την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, είναι μεταξύ τους είτε σύζυγοι, είτε συγγενείς Α’ και Β’ βαθμού. Τα ως άνω αναφέρονται στο Κεφάλαιο Ι.1.4 της Πρόσκλησης.
3. Η Δράση θέτει ηλικιακά όρια;
Απάντηση: Όχι, ηλικιακός περιορισμός δεν υπάρχει, αρκεί να πληρούνται οι προϋποθέσεις της Πρόσκλησης όπως αναλύονται στο Κεφάλαιο Ι.1.4 αυτής.
4. Ποιές μορφές επιχειρήσεων χρηματοδοτούνται από τη Δράση;
Απάντηση: Οι μορφές επιχειρήσεων που χρηματοδοτούνται από τη Δράση είναι Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 ή Συνεταιρισμός. (Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 της Πρόσκλησης)
5. Τι σημαίνουν οι όροι συνέργεια και συμπληρωματικότητα στην περίπτωση δημιουργίας συνεργασιών μεταξύ των δικαιούχων;
Απάντηση: Ως συνέργεια θεωρείται η από κοινού άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας δύο ή περισσοτέρων φυσικών προσώπων με την ίδια ειδικότητα (π.χ. δύο συνεργαζόμενα φυσικά πρόσωπα με δίπλωμα ηλεκτρολόγου μηχανικού). Ως συμπληρωματικότητα θεωρείται η από κοινού άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας δύο ή περισσοτέρων φυσικών προσώπων με διαφορετικές ειδικότητες που ωστόσο συνδυαστικά μεγιστοποιούν τα αποτελέσματα της επιχείρησης που θα ιδρύσουν (π.χ. συνεργασία μεταξύ ενός πολιτικού μηχανικού και ενός αρχιτέκτονα). Η συμπληρωματικότητα ή η συνέργεια ειδικοτήτων θα πρέπει να τεκμηριώνονται στο επιχειρηματικό σχέδιο. (Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 της Πρόσκλησης)
6. α) Μπορεί ένας αυτοαπασχολούμενος να επιχορηγηθεί για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με έδρα την οικία του; β) Τι σημαίνει αυτοτελής επαγγελματικός χώρος;
Απάντηση: α) Προϋπόθεση για την ενίσχυση των δικαιούχων της Δράσης είναι η οργάνωση της δραστηριότητάς τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο (βλ. Κεφ. Ι.1.4 της Συχνές ερωτήσεις- απαντήσεις «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» Πρόσκλησης). Ως εκ τούτου το επιχειρηματικό τους σχέδιο θα πρέπει να υλοποιηθεί σε χώρο εκτός της κατοικίας (κύριας ή δευτερεύουσας) τους. Σημειώνεται ότι στο έντυπο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και συγκεκριμένα στα στοιχεία του αυτοαπασχολούμενου, μπορεί να δηλωθεί η τωρινή έδρα της υφιστάμενης επιχείρησης, ανεξαρτήτως εάν αφορά σε κατοικία. Εφόσον όμως εγκριθεί το επιχειρηματικό σχέδιο και μέχρι την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ένταξης, ο δικαιούχος θα πρέπει να έχει κάνει μεταβολή της έδρας του, μεταφέροντας αυτή σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Διευκρινίζεται ότι το επιχειρηματικό σχέδιο θα αφορά αποκλειστικά και μόνο στην έδρα της επιχείρησης, η οποία όπως προαναφέρθηκε, θα πρέπει να βρίσκεται σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά όλες οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση. β) Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα). (Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.2 της Πρόσκλησης _ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ)
7. Σε ποιές περιφέρειες αφορά η Δράση; Ποιός είναι ο συνολικός προϋπολογισμός της;
Απάντηση: Η Δράση αφορά και στις δεκατρείς (13) περιφέρειες της χώρας. Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της Δράσης ανέρχεται σε 50 εκατ. € και θα κατανεμηθεί σε δύο κύκλους (1ος κύκλος Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ 2016: 65% και 2ος κύκλος Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ 2016: 35% του προϋπολογισμού της Δράσης). Η παρούσα Δράση του 1ου κύκλου χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 32,5 εκατ. € (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Π/Υ (Δ/Δ) € Ανατολική Μακεδονία- Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα 19.500.000 Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη 5.785.000 Αττική 5.070.000 Στερεά Ελλάδα 1.261.000 Νότιο Αιγαίο 884.000 ΣΥΝΟΛΟ 32.500.000 (Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.2 της Πρόσκλησης)
8. Ποιά είναι τα όρια εισοδηματικών κριτηρίων στη Δράση για κάθε κατηγορία δικαιούχου (Α: Άνεργοι και B: Αυτοαπασχολούμενοι);
Απάντηση: Και για τις δύο κατηγορίες δικαιούχων (Α: Άνεργοι και B: Αυτοαπασχολούμενοι) το συνολικό δηλωθέν εισόδημά για το φορολογικό έτος 2015 θα πρέπει να μην υπερβαίνει, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, τις 20.000,00€ για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000,00€ για το οικογενειακό εισόδημα. (Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 της Πρόσκλησης)
9. Μπορεί κάποιος ενδιαφερόμενος επενδυτής να υποβάλει δύο επιχειρηματικά σχέδια στη Δράση;
Απάντηση: Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο αίτησης χρηματοδότησης επιχειρηματικού σχεδίου (είτε αυτοτελώς, είτε ως εταίρος). (Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 της Πρόσκλησης)
10. Μπορεί κάποιος ενδιαφερόμενος να διαθέτει και μη επιλέξιμους ΚΑΔ, αλλά το επιχειρηματικό σχέδιο του να αφορά μόνο στους επιλέξιμους;
Απάντηση: • Στην Κατηγορία Δικαιούχων Α (Άνεργοι): Οι δικαιούχοι θα πρέπει να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ στους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2008), όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα II από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και έως την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης που θα οριστεί στην απόφαση με τον προσωρινό κατάλογο των δυνητικών δικαιούχων της Δράσης και να τους διατηρήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου. Θα πρέπει να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου. • Στην Κατηγορία Δικαιούχων Β (Αυτοαπασχολούμενοι): Οι δικαιούχοι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών), σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ. Μέχρι την υποβολή των δικαιολογητικών ένταξης θα πρέπει να έχουν καταργηθεί οι ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας που δεν είναι επιλέξιμοι. Θα πρέπει να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου. Δύναται να διατηρηθούν ΚΑΔ του λιανικού και χονδρικού εμπορίου (σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της Πρόσκλησης), ως συμπληρωματική δευτερεύουσα δραστηριότητα και υπό την προϋπόθεση ότι η δευτερεύουσα δραστηριότητα είναι απαραίτητη για την άσκηση της κύριας επιλέξιμης δραστηριότητας. (Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 της Πρόσκλησης) ΠΡΟΣΟΧΗ! Το δεύτερο σημείο της απάντησης τροποποιείται βάσει της με Α.Π. 1170/290/Α2/08.03.2016 Απόφασης πρώτης (1ης ) τροποποίησης της πρόσκλησης ως εξής: • Στην Κατηγορία Δικαιούχων Β (Αυτοαπασχολούμενοι): Οι δικαιούχοι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης ήδη επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών), σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ. Μέχρι την υποβολή των δικαιολογητικών ένταξης θα πρέπει να έχουν καταργηθεί οι ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν είναι επιλέξιμοι. Θα πρέπει να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Δύναται να διατηρηθούν ΚΑΔ του λιανικού και χονδρικού εμπορίου (σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της Πρόσκλησης), ως συμπληρωματική δευτερεύουσα δραστηριότητα και υπό την προϋπόθεση ότι η δευτερεύουσα δραστηριότητα είναι απαραίτητη για την άσκηση της κύριας επιλέξιμης δραστηριότητας.»
11. Μπορεί κάποιος δικαιούχος να έχει χρηματοδοτηθεί στο παρελθόν από άλλες δράσεις;
Απάντηση: Οι δικαιούχοι θα πρέπει να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης. Εφόσον το επιχειρηματικό τους σχέδιο ενταχθεί στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης μέχρι και την ημερομηνία ένταξής τους δεν έχουν ενταχθεί σε άλλα προγράμματα ή/και έγγραφη παραίτησή τους από αίτηση χρηματοδότησής τους από άλλο Ε.Π., εάν αυτή βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης. Η αίτηση θα πρέπει να φέρει σφραγίδα γνωστοποίησης από την οικεία Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. ή τον αρμόδιο ΕΦ. (Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 της Πρόσκλησης)
12. Μπορεί κάποιος αυτοαπασχολούμενος να συμμετάσχει σε συνεργατικό σχήμα και ταυτοχρόνως να διατηρήσει και την ατομική του επιχείρηση;
Απάντηση: Όχι, στην περίπτωση όπου αυτοαπασχολούμενοι συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα για τη δημιουργία νέας επιχείρησης, θα πρέπει να έχουν διακόψει την υφιστάμενη ατομική επαγγελματική τους δραστηριότητα μέχρι την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης. Επισημαίνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου υποχρεούνται να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ. (Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 της Πρόσκλησης)
13. Για την ένταξη στη Δράση, στην περίπτωση της κατηγορίας Α’ των ανέργων, χρειάζεται να παρακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι το σεμινάριο συμβουλευτικής του ΟΑΕΔ;
Απάντηση: Όχι, δεν απαιτείται για τη συγκεκριμένη Δράση.
14. Μπορεί κάποιος συνταξιούχος να υποβάλλει στη Δράση ως αυτοαπασχολούμενος, δηλαδή να έχει κάνει έναρξη επιχείρησης πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της Δράσης;
Απάντηση: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μη λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης. (Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 της Πρόσκλησης)
15. Από πότε οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν κάνει έναρξη της νέας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας;
Απάντηση: Για την κατηγορία δικαιούχων των ανέργων και για τα συνεργατικά σχήματα ισχύει το εξής: Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στο διάστημα από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης τους και έως την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης που θα οριστεί στην απόφαση με τον προσωρινό κατάλογο των δυνητικών δικαιούχων της Δράσης. Για τους αυτοαπασχολούμενους που δεν θα συμμετέχουν σε συνεργατικό σχήμα ισχύει το εξής: Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ήδη επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών), σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ. Μέχρι την υποβολή των δικαιολογητικών ένταξης θα πρέπει να έχουν καταργηθεί οι ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας που δεν είναι επιλέξιμοι. (Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 της Πρόσκλησης) Η δεύτερη παράγραφος της απάντησης τροποποιείται βάσει της με Α.Π. 1170/290/Α2/08.03.2016 Απόφασης πρώτης (1ης ) τροποποίησης της πρόσκλησης ως εξής: Για τους αυτοαπασχολούμενους που δεν θα συμμετέχουν σε συνεργατικό σχήμα ισχύει το εξής: Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ήδη επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών), σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ. Μέχρι την υποβολή των δικαιολογητικών ένταξης θα πρέπει να έχουν καταργηθεί οι ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν είναι επιλέξιμοι. (Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 της Πρόσκλησης)
16. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανικό ή χονδρικό εμπόριο είναι επιλέξιμες για τη Δράση;
Απάντηση: Οι δραστηριότητες του λιανικού και χονδρικού εμπορίου είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ αν αποτελούν συμπληρωματική δευτερεύουσα δραστηριότητα και υπό την προϋπόθεση ότι η δευτερεύουσα δραστηριότητα είναι απαραίτητη για την άσκηση της κύριας επιλέξιμης δραστηριότητας, δηλ. απαραίτητη για την παροχή της υπηρεσίας (Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 της Πρόσκλησης). Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), όπως επίσης και οι δευτερεύουσες συμπληρωματικές δραστηριότητες ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα II της Πρόσκλησης.
17. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της μαζικής εστίασης είναι επιλέξιμες για τη Δράση;
Απάντηση: Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα II της Πρόσκλησης. Σ’ αυτές ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται ο κλάδος της εστίασης.
18. Εντάσσονται στη Δράση οι επιχειρήσεις τύπου franchising;
Απάντηση: Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης). (Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.5 της Πρόσκλησης – ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ)
19. Ειδικότητες όπως π.χ. του μηχανικού ή του δικηγόρου οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους αντίστοιχους ασφαλιστικούς τους φορείς, αλλά δεν έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ. μπορούν να υποβάλλουν στη Δράση με την ιδιότητα του ανέργου;
Απάντηση: Απαραίτητη προϋπόθεση για να υποβάλλει κάποιος στη Δράση με την ιδιότητα του ανέργου αποτελεί να είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης. Αρμόδιος φορέας για τις προϋποθέσεις εγγραφής στα μητρώα ανέργων του είναι ο ΟΑΕΔ. (βλ. σχετ. http://www.oaed.gr/index.php?option =com_content&view =article&id=605&Itemid=556&lang=el).
20. Μπορεί ο ενδιαφερόμενος να υποβάλλει αίτηση στον πρώτο κύκλο και εάν δεν εγκριθεί να υποβάλλει στον δεύτερο κύκλο;
Απάντηση: Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο δεύτερο κύκλο θα εξειδικευθούν στη σχετική πρόσκληση.
21. Τι εννοούμε με τον όρο «μισθωτή εργασία»;
Απάντηση: Για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης μισθωτή εργασία θεωρείται η εργασιακή σχέση που υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες: α) στο πλαίσιο σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο, β) βάσει σύμβασης, προφορικής ή έγγραφης, με την οποία το φυσικό πρόσωπο αποκτά σχέση εξαρτημένης εργασίας με άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα να ορίζει και να ελέγχει τον τρόπο, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών, γ) οι οποίες ρυθμίζονται από τη νομοθεσία περί μισθολογίου και ειδικών μισθολογίων των υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου, το ακαθάριστο εισόδημα των οποίων (υπηρεσιών) καταχωρείται στον Πίνακα 4 – ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ του εντύπου Ε1 (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού Έτους 2015). Διευκρινίζεται ότι για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης ο όρος μισθωτή εργασία δεν περιλαμβάνει τους ατομικούς επιχειρηματίες που, για τους σκοπούς της φορολογίας εισοδήματος, το εισόδημα τους θεωρείται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία (περίπτ. στ, παράγρ. 2, άρθρο 12 του ΚΦΕ).
22. Τι περιλαμβάνει το συνολικό δηλωθέν εισόδημα που ζητείται;
Απάντηση: Το συνολικό δηλωθέν εισόδημα αφορά στο εισόδημα που αποκτά κάθε φυσικό πρόσωπο από διάφορες πηγές όπως εισόδημα α) από μισθωτή εργασία και συντάξεις, β) από επιχειρηματική δραστηριότητα, γ) από Κεφάλαιο και δ) από υπεραξία μεταβίβασης Κεφαλαίου, όπως αυτά προκύπτουν από το έντυπο «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος» (έντυπο Ε1) και το έντυπο «Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου» (εκκαθαριστικό). Στην παρούσα Δράση εξετάζεται το συνολικό δηλωθέν εισόδημα που αποκτήθηκε κατά το φορολογικό έτος 2015.
23.Έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση κάποιος που εντός του έτους 2015, εργαζόταν ως μισθωτός, αλλά πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης έχει διακόψει τη σχέση μισθωτής εργασίας και δραστηριοποιείται πλέον επαγγελματικά σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά του; Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;
Απάντηση: Μπορεί να υποβάλλει στη Δράση, εφόσον κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης δεν έχει σχέση μισθωτής εργασίας και πληροί σωρευτικά όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αυτές αναλύονται στο Κεφ. Ι.1.4 της πρόσκλησης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τα δυνητικά εντασσόμενα επιχειρηματικά σχέδια αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της πρόσκλησης.
24.Αυτοαπασχολούμενος ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής, είναι όμως εταίρος σε ΙΚΕ, μπορεί να υποβάλλει στη Δράση;
Απάντηση: Μπορεί να υποβάλλει, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής της Δράσης όπως αυτές αναλύονται στο Κεφ. Ι.1.4 της πρόσκλησης – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.
25. Ποιό είναι το ποσοστό επιδότησης στη Δράση;
Απάντηση: Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού κάθε επιχειρηματικού σχεδίου. (Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.2 της Πρόσκλησης)
26. Ποιός είναι ο προϋπολογισμός που χρηματοδοτείται;
Απάντηση: Το ύψος επένδυσης (επιχορηγούμενος Π/Υ) θα πρέπει να είναι από 5.000€ έως 25.000€. Το ποσό των 25.000 € αυξάνεται εφόσον το επιχειρηματικό σχέδιο υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα. Ειδικότερα, για συνεργασία δύο συμμετεχόντων δικαιούχων, ο συνολικός προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως 40.000 €, ενώ για συνεργασία τριών ή περισσοτέρων δικαιούχων, αυτός μπορεί να ανέλθει έως 50.000€. Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% της επιλέξιμης δαπάνης. (Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.2 της Πρόσκλησης)
27. Σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός του επιχειρηματικού σχεδίου υπερβαίνει τα ανώτατα όρια δημόσιας χρηματοδότησης, μπορεί το επιχειρηματικό σχέδιο να ενταχθεί στη Δράση;
Απάντηση: Στην περίπτωση που το επιχειρηματικό σχέδιο έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 25.000€ (ή αντίστοιχα 40.000€ ή 50.000€), το ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού, θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου. Παρά το γεγονός ότι οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, το σύνολο του επιχειρηματικού σχεδίου και το σύνολο του κόστους αυτού αποτελούν αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου. (βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6.2 της Πρόσκλησης – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ)
28. Ποιά είναι η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων;
Απάντηση: Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων θα πρέπει να είναι κατά μέγιστο είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους (βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6.2 της Πρόσκλησης).
29. Ποιά είναι η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων;
Απάντηση: Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται MONO ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους Δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (http://www.ependyseis.gr/mis). Το έντυπο υποβολής θα είναι διαθέσιμο στο ΠΣΚΕ από την ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης. Σημειώνουμε ότι δεν κατατίθεται φυσικός φάκελος με τεκμηρίωση (δικαιολογητικά) κατά τη φάση της υποβολής. Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μετά την αξιολόγηση και την προσωρινή βαθμολογική κατάταξη και μόνον για τα δυνητικά εντασσόμενα επενδυτικά σχέδια. (βλ. Κεφάλαιο Ι.1.8 της Πρόσκλησης – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ)
30. Επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων;
Απάντηση: Η συστέγαση επιχειρήσεων δεν επιτρέπεται. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων, θα ανακαλείται η απόφαση ένταξης. (βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6.1 της Πρόσκλησης)
31. Ποια είναι η ημερομηνία έναρξης και λήξης επιλεξιμότητας των δαπανών;
Απάντηση: Οι δαπάνες μπορεί να είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία που θα υποβάλλει ηλεκτρονικά ο κάθε δυνητικός δικαιούχος την αίτηση χρηματοδότησης του έως και 24 μήνες από την ημερομηνία απόφασης ένταξης του στη Δράση. (βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6.1 της Πρόσκλησης) Η απάντηση τροποποιείται βάσει της με Α.Π. 1170/290/Α2/08.03.2016 Απόφασης πρώτης (1ης ) τροποποίησης της πρόσκλησης ως εξής: Απάντηση: Οι δαπάνες μπορεί να είναι επιλέξιμες από τις 8 Μαρτίου 2016 έως και 24 μήνες από την ημερομηνία απόφασης ένταξης του στη Δράση.
32. Η δαπάνη για αγορά/χρηματοδοτική μίσθωση μεταφορικού μέσου είναι επιλέξιμη;
Απάντηση: Είναι επιλέξιμη η δαπάνη για αγορά /χρηματοδοτική μίσθωση μεταφορικού μέσου εφόσον εξυπηρετεί τη σκοπιμότητα του επιχειρηματικού σχεδίου, είναι επαγγελματικής χρήσης και πληρούνται οι προϋποθέσεις του Kεφαλαίου Ι.1.6.1 της Πρόσκλησης – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ.
33. Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμος;
Απάντηση: Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη του ανακτήσιμου ΦΠΑ. • Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι επιλέξιμη δαπάνη μόνο εφόσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ, όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα, είναι επιλέξιμη δαπάνη εφόσον βαρύνει δαπάνες που χρησιμοποιούνται για την άσκηση εξαιρούμενων ή απαλλασσόμενων του ΦΠΑ δραστηριοτήτων του δικαιούχου. • Στις περιπτώσεις που ο ΦΠΑ βαρύνει δαπάνες, οι οποίες χρησιμοποιούνται τόσο για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, όσο και για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες παρέχεται το σχετικό δικαίωμα, ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη κατά το ποσοστό που δεν μπορεί να ανακτηθεί. (βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6.1 της Πρόσκλησης)
34. Δαπάνες για εκπαίδευση/επιμόρφωση δικαιολογούνται;
Απάντηση: Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης από πιστοποιημένους από τον ΕΟΠΠΕΠ φορείς. Οι επιλέξιμες δαπάνες αναφέρονται στο Κεφάλαιο Ι.1.6.1 της Πρόσκλησης.
35. Ο εξοπλισμός που θα αγορασθεί μέσω της Δράσης μπορεί να είναι μεταχειρισμένος;
Απάντηση: Είναι επιλέξιμη η δαπάνη για την αγορά εξοπλισμού, με την προϋπόθεση ότι ο εξοπλισμός είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούριος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης κι επιπλέον πληροί όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις της Δράσης. (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της Πρόσκλησης)
36. Μπορεί ο εργαζόμενος που θα προσληφθεί και θα επιδοτηθεί να έχει βαθμό συγγένειας με τον δικαιούχο του επιχειρηματικού σχεδίου;
Απάντηση : Η δαπάνη της νέας θέσης εργασίας δεν είναι επιλέξιμη εφόσον ο εργαζόμενος είναι σύζυγος ή συγγενής έως και 2ου βαθμού με τον εργοδότη δικαιούχο του επιχειρηματικού σχεδίου. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, η εν λόγω προϋπόθεση ισχύει για όλους τους εταίρους. (βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6.1 της Πρόσκλησης)
37. Ποιό είναι το ύψος δαπάνης για το μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις εργασίας;
Απάντηση : Το μέγιστο ποσό (στον προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου) για την εν λόγω δαπάνη είναι 12.000€. Στο μισθολογικό κόστος της νέας θέσης εργασίας συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις και εργοδοτικές εισφορές. Το κόστος της νέας θέσης εργασίας θα πρέπει να είναι εύλογο και ανάλογο με το χρόνο απασχόλησης. (βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6.1 της Πρόσκλησης)
38. Πότε υποβάλλονται τα δικαιολογητικά;
Απάντηση : Δεν κατατίθεται φυσικός φάκελος με τεκμηρίωση (δικαιολογητικά) κατά τη φάση της υποβολής. Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης έως την ημερομηνία που θα ορίζεται στην απόφαση με τον προσωρινό κατάλογο δυνητικών δικαιούχων της Δράσης και μόνο για τα δυνητικά εντασσόμενα επιχειρηματικά σχέδια. (βλ. Κεφάλαιο Ι.1.8 της Πρόσκλησης)
39. Είναι απαραίτητη η προσκόμιση προτιμολογίων ή/και εντύπων προσφορών για την τεκμηρίωση των δαπανών, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου, ή/και κατά την υποβολή των δικαιολογητικών ένταξης;
Απάντηση: Δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση προτιμολογίων ή/και εντύπων προσφορών σε κανένα από τα δύο στάδια (ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και υποβολής των δικαιολογητικών ένταξης). Επισημαίνεται ότι για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου και δικαιολογητικών. Αντίστοιχα, και στα δικαιολογητικά ένταξης, όπως αυτά αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της πρόσκλησης δεν συμπεριλαμβάνονται προτιμολόγια ή/και έντυπα προσφορών. (βλ. Κεφάλαιο Ι.1.8 της πρόσκλησης)
40. Πώς γίνεται η καταβολή της χρηματοδότησης;
Απάντηση : • Η Πρώτη Αίτηση Ενδιάμεσης Επαλήθευσης δαπανών είναι δυνατόν να υποβληθεί μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 25% του συνολικού οικονομικού και αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου. • Η Δεύτερη Αίτηση Ενδιάμεσης Επαλήθευσης δαπανών Προόδου είναι δυνατόν να υποβληθεί μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 50% του συνολικού οικονομικού και αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου. • Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής Αίτησης Τελικής Επαλήθευσης δαπανών του επιχειρηματικού σχεδίου του χωρίς να έχει προηγηθεί υποβολή Αίτησης Ενδιάμεσης Επαλήθευσης δαπανών. (βλ. Κεφάλαιο Ι.1.11.2 της Πρόσκλησης - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ- ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ)
41. Είναι δυνατή η λήψη προκαταβολής από τη Δράση;
Απάντηση : Δύναται, εφόσον ζητηθεί από τον ενισχυόμενο, να καταβληθεί προκαταβολή έως το 40% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού (Δημόσια Δαπάνη) του επιχειρηματικού σχεδίου μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών ένταξης από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ/τον ΕΦ και με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής από τον δικαιούχο. Δύναται ο Δικαιούχος να κάνει χρήση των ειδικών τραπεζικών λογαριασμών με τη μορφή «Ανοιχτών Καταπιστευτικών Λογαριασμών (Escrow Accounts)» ή άλλων χρηματοδοτικών μέσων, υπό την προϋπόθεση να υπάρχει θεσμοθετημένο πλαίσιο ως προς τη λειτουργία τους. (βλ. Κεφάλαιο Ι.1.11.3 της Πρόσκλησης – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ)
42. Ποιά είναι η διαδικασία αξιολόγησης των επιχειρηματικών σχεδίων;
Απάντηση: Γίνεται συγκριτική αξιολόγηση ηλεκτρονικά από δύο αξιολογητές, με βάση τα κριτήρια της παρούσας πρόσκλησης. Κάθε κριτήριο έχει το δικό του συντελεστή βαρύτητας. Η βαθμολογία των κριτηρίων προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολογίας του κάθε υποκριτηρίου επί τον συντελεστή βαρύτητας με πολλαπλασιασμό κάθε κριτηρίου επί δέκα (10) για αναγωγή στην κλίμακα του 100,00. Η τελική βαθμολογία του επιχειρηματικού σχεδίου προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογούμενων κριτηρίων επί τον συντελεστή βαρύτητας. Η μέγιστη τελική βαθμολογία ενός επιχειρηματικού σχεδίου είναι το 100,00. Η διαδικασία αξιολόγησης, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της αναλυτικής Πρόσκλησης.
43. α) Είναι δυνατή η διακοπή της λειτουργίας μιας επιχείρησης πριν από την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου; β)Ποιές είναι οι μακροχρόνιες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που θα επιδοτηθούν για εξοπλισμό;
Απάντηση: α) Η διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης, καθώς και η μη παραγωγική της λειτουργία πριν την αποπληρωμή του έργου (όχι λήξη του έργου ή υποβολή αιτήματος ελέγχου) αποτελεί λόγο ανάκλησης της απόφασης ένταξης. Με βάση τα παραπάνω, τουλάχιστον μέχρι και την τελική εκταμίευση, η επιχείρηση θα πρέπει να εμφανίζει ενδείξεις παραγωγικής λειτουργίας (π.χ. ηλεκτροδότηση ακινήτου, εγκατεστημένος εξοπλισμός, μισθωτήριο συμβόλαιο σε ισχύ, κλπ). (βλ. Κεφάλαιο Ι.1.13 της Πρόσκλησης – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ) β) Σε περίπτωση χρήσης της κατηγορίας δαπάνης 8 (Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας) υπάρχει υποχρέωση της διατήρησης της επένδυσης και για τρία (3) έτη μετά από την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης και επιπλέον να τηρούνται οι ειδικότερες υποχρεώσεις που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Ι.1.14.2 της Πρόσκλησης -ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ.
44. Μπορεί κάτοχος δύο τίτλων σπουδών που ασκεί και τις δύο δραστηριότητες να υποβάλει επιχειρηματικό σχέδιο που να αφορά και στις δύο;
Απάντηση: Ένας δικαιούχος που είναι κάτοχος δύο τίτλων σπουδών μπορεί να υποβάλει στη Δράση επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο να είναι συναφές με τουλάχιστον ένα εκ των δύο τίτλων σπουδών σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους ΚΑΔ. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις της Πρόσκλησης. Επισημαίνεται ότι η συνάφεια της δραστηριότητας του επιχειρηματικού σχεδίου είναι κριτήριο αξιολόγησης. (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της Πρόσκλησης)
45. Μπορεί να γίνει χρήση διπλής επαγγελματικής δραστηριότητας με συνεργάτη από διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο (π.χ. λογιστής-δικηγόρος);
Απάντηση: Δύναται να υποβληθεί επιχειρηματικό σχέδιο από δύο ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα με διαφορετικές ειδικότητες, εφόσον τεκμηριωθεί στο επιχειρηματικό σχέδιο ότι συνδυαστικά μεγιστοποιούν τα αποτελέσματα της επιχείρησης που θα ιδρύσουν. Η συμπληρωματικότητα αποτελεί κριτήριο που θα αξιολογηθεί.
46. Απαιτείται εγγυητική επιστολή για τη χορήγηση προκαταβολής?
Απάντηση: Ναι, απαιτείται ισόποση εγγυητική επιστολή. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν ειδικό λογαριασμό που θα τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και μέσω του οποίου θα εξοφλούνται οι προμηθευτές του Δικαιούχου κατά το ποσοστό επιχορήγησης της Δράσης, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που θα καθοριστούν στο επόμενο διάστημα. Η χρήση του λογαριασμού αυτού δεν απαιτεί την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής.
47. Στο πρόγραμμα για πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να ενταχθεί ατομική επιχείρηση που εγκρίθηκε, αλλά δεν επιχορηγήθηκε με προηγούμενο πρόγραμμα;
Απάντηση: Οι δικαιούχοι θα πρέπει να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης. Η εν λόγω προϋπόθεση αφορά στην ένταξη του δικαιούχου σ' άλλο Πρόγραμμα ανεξάρτητα εάν έχει λάβει το ποσό της επιχορήγησης από το συγκεκριμένο Πρόγραμμα. Διευκρινίζεται ότι εφόσον πριν από την ημερομηνία υποβολής στη Δράση έχει εκδοθεί απόφαση ανάκλησης από πρόγραμμα που είχε ενταχθεί, τότε ο υποψήφιος δικαιούχος δύναται να υποβάλλει στη Δράση, υπό την προϋπόθεση να πληροί όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Σε κάθε περίπτωση, η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ/ο ΕΦ της Δράσης επιφυλάσσεται για τη διασταύρωση της ορθότητας των στοιχείων που δηλώνονται από τον δικαιούχο.
48. Η αγορά λογισμικού επιδοτείται σαν επιλέξιμη δαπάνη από τη Δράση;
Απάντηση: Η δαπάνη που αφορά στην αγορά λογισμικού είναι επιλέξιμη αρκεί η επιχείρηση να είναι νόμιμος κάτοχος της άδειας χρήσης αυτού και να υπάρχουν τα απαιτούμενα παραστατικά απόκτησής του. Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν ιδιοκατασκευή λογισμικού από την ίδια την επιχείρηση που εγκρίθηκε για χρηματοδότηση. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των δαπανών της Δράσης.
49. Το μισθωτήριο επαγγελματικής στέγης πόσα χρόνια θα πρέπει να είναι σε ισχύ από την έναρξή του;
Απάντηση: Η μίσθωση θα πρέπει να έχει συναφθεί σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το οποίο διέπει και τη διάρκειά της. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι προκειμένου να δηλωθούν δαπάνες που αφορούν συγκεκριμένο μίσθιο, θα πρέπει να υφίσταται νόμιμη σύμβαση μίσθωσης. Σε περίπτωση λήξης των μισθωτήριων επαγγελματικών μισθώσεων που διέπονται από το Νόμο 4242/2014 και το άρθρο 5 στο ΠΔ 34/1995 πριν την ημερομηνία λήξης του επιχειρηματικού σχεδίου, δύναται να πιστοποιούνται οι δαπάνες ενοικίου εφόσον υποβληθεί Υ/Δ του δικαιούχου ότι κάνει χρήση του νόμου και εξακολουθεί να στεγάζεται σε χώρο που έχει λήξει το μισθωτήριο συμβόλαιο ή ότι εξακολουθεί να στεγάζεται στον ίδιο χώρο με σιωπηρή παράταση. Σε περίπτωση αλλαγής επαγγελματικού χώρου, θα πρέπει να τηρούνται οι όροι της Πρόσκλησης ως προς τις επιτρεπόμενες τροποποιήσεις. Επισημαίνεται ότι η επιχείρηση, τουλάχιστον μέχρι και την τελική εκταμίευση θα πρέπει να εμφανίζει ενδείξεις παραγωγικής λειτουργίας (π.χ. ηλεκτροδότηση ακινήτου, εγκατεστημένος εξοπλισμός, μισθωτήριο συμβόλαιο σε ισχύ, κλπ). Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που έχουν κάνει χρήση της ρήτρας ευελιξίας, σύμφωνα με το άρθρο 98 ΚΑΝ. ΕΕ 1303/2013 υπάρχει υποχρέωση διατήρησής τους για τουλάχιστον μια τριετία μετά την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης.
50. Η βαθμολόγηση εισοδήματος πώς διαμορφώνονται σε περίπτωση συνεργασίας;
Απάντηση: Στο Παράρτημα V ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, σελίδα 11, αναφέρεται ότι σε περίπτωση δημιουργίας εταιρικού σχήματος, η βαθμολογία του κριτηρίου A. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ προκύπτει από τον σταθμικό μέσο όρο της βαθμολογίας των εταίρων.
51. Ο κωδικός δραστηριότητας της επιχείρησης θα πρέπει να ανήκει στην Υποκατηγορία CPA για να είναι καταρχήν επιλέξιμη (69.10.1 Νομικές υπηρεσίες Δικηγόροι) ή μπορεί να διαθέτει δραστηριότητα σε τάξεις NACE (69.1 Νομικές Δραστηριότητες);
Απάντηση: Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), όπως επίσης και οι δευτερεύουσες συμπληρωματικές δραστηριότητες ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα II της Πρόσκλησης. Για την κατηγορία Β - Αυτοαπασχολούμενοι: Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ήδη επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών), σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ. Επομένως, στο έντυπο υποβολής, στα στοιχεία των αυτοαπασχολούμενων θα πρέπει να δηλώνεται η δραστηριότητα της επιχείρησης (ΚΑΔ) στη μεγαλύτερη ανάλυσή της, όπως αυτή αποτυπώνεται στο έγγραφο της Δ.Ο.Υ Σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως κατηγορίας δικαιούχου ισχύει το εξής: Στα στοιχεία του επιχειρηματικού σχεδίου και ειδικότερα στο πεδίο που αφορά στην δραστηριότητα του επιχειρηματικού σχεδίου (ΚΑΔ) θα πρέπει να αναγράφεται ο ΚΑΔ σε τουλάχιστον τεταρτοβάθμια ανάλυση, προκειμένου να αποφευχθεί η περίπτωση να συμπεριληφθεί και μη επιλέξιμος ΚΑΔ (π.χ. στον ΚΑΔ 69.1, δεν είναι επιλέξιμοι στη Δράση οι ΚΑΔ 69.10.19.01 Υπηρεσίες Ασκούμενου Δικηγόρου, 69.10.02 υπηρεσίες δικαστικού επιμελητή). Επισημαίνεται ότι μέχρι την υποβολή των δικαιολογητικών ένταξης θα πρέπει να έχουν καταργηθεί οι ΚΑΔ που δεν συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ και επομένως οι δικαιούχοι της Δράσης θα πρέπει να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Επιπλέον, η μεγαλύτερη ανάλυση του ΚΑΔ διευκολύνει την αξιολόγηση της συνάφειας του ΚΑΔ με τον τίτλο σπουδών του δικαιούχου.
52. Ατομική επιχείρηση η οποία έκανε έναρξη τον Ιούλιο του 2010 ως σύμβουλος επιχειρήσεων συμμετέχοντας στο πρόγραμμα Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες που έπρεπε να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, και χρηματοδοτήθηκε με 24.000 ευρώ για 3 χρόνια μπορεί να συμμετάσχει στη Δράση;
Απάντηση: Εφόσον η ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης στο Πρόγραμμα Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες ήταν το 2010, επομένως πριν από την τη χρονική περίοδο που τίθεται στη Δράση «…να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από 1/1/2012 και έως την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής...» βλ. Κεφ. Ι.1.4 της Πρόσκλησης, μπορεί η εν λόγω επιχείρηση να συμμετάσχει στη Δράση, υπό την προϋπόθεση ότι πληροί σωρευτικά όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις συμμετοχής.
53. Στα δύο προγράμματα οι δαπάνες είναι επιλέξιμες μετά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής. Αν η επιχείρηση δώσει προκαταβολή για την σύνταξη του φακέλου πριν την ηλεκτρονική υποβολή χωρίς την έκδοση τιμολογίου θα θεωρηθεί επιλέξιμη η συγκεκριμένη δαπάνη από το πρόγραμμα?
Απάντηση: Οι δαπάνες δύναται να θεωρηθούν επιλέξιμες από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου και έως 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του. Επομένως, για να πιστοποιηθούν οι δαπάνες του επιχειρηματικού σχεδίου ως επιλέξιμες θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στην περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της εφαρμοστέας φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας και να τηρούνται τα οριζόμενα στην αναλυτική πρόσκληση της Δράσης.
54. Γιατρός ενδιαφέρεται για τη δημιουργία υποκαταστήματος. Η ενέργεια αυτή είναι επιλέξιμη;
Απάντηση: Η δημιουργία υποκαταστήματος δεν είναι επιλέξιμη ενέργεια. Υπενθυμίζεται ότι προϋπόθεση για την ενίσχυση των δικαιούχων της Δράσης είναι η οργάνωση της δραστηριότητάς τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο (βλ. Κεφ. Ι.1.4 της Πρόσκλησης). Το επιχειρηματικό σχέδιο θα αφορά αποκλειστικά και μόνο στην έδρα της επιχείρησης, η οποία όπως προαναφέρθηκε, θα πρέπει να βρίσκεται σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά όλες οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση.
55. Η ειδικότητα γιατρού χρειάζεται και αυτή αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ ή μόνο το πτυχίο;
Απάντηση: Σύμφωνα με την Πρόσκληση της Δράσης, οι δυνητικοί δικαιούχοι της Δράσης θα πρέπει να δραστηριοποιούνται/να δραστηριοποιηθούν σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών). Επομένως ειδικότητα που σχετίζεται με το επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να είναι από σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισότιμης προς αυτή σχολής, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
56. Τι γίνεται στην περίπτωση που ένας δευτερεύων ΚΑΔ δεν είναι στους επιλέξιμους; Πρέπει να διαγραφεί;
Απάντηση: Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα εγκριθούν θα πρέπει να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ, καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης τους. Δύναται να διαθέτουν ΚΑΔ του λιανικού και χονδρικού εμπορίου (σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της Πρόσκλησης), ως συμπληρωματική δευτερεύουσα δραστηριότητα και υπό την προϋπόθεση ότι η δευτερεύουσα δραστηριότητα είναι απαραίτητη για την άσκηση της κύριας επιλέξιμης δραστηριότητας.
57. Μια υφιστάμενη επιχείρηση με ΚΑΔ 69.10 ή 69.20 μπορεί να ενταχθεί στη Δράση; Διαφορετικά μπορεί να προσθέσει τώρα και μέχρι την υποβολή, τεταρτοβάθμιο ΚΑΔ;
Απάντηση: Εφόσον στο έγγραφο της Δ.Ο.Υ. αναγράφονται οι ΚΑΔ 69.10 ή/και 69.20, χωρίς να υπάρχει περαιτέρω ανάλυση και αφού οι εν λόγω ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της Πρόσκλησης, δεν απαιτείται μεταβολή ΚΑΔ σε μεγαλύτερη ανάλυση έως την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Στο έντυπο υποβολής και συγκεκριμένα στα στοιχεία των αυτοαπασχολούμενων θα πρέπει να δηλωθεί η δραστηριότητα της επιχείρησης (ΚΑΔ) όπως αυτή αποτυπώνεται στο έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Ωστόσο, στα στοιχεία του επιχειρηματικού σχεδίου και ειδικότερα στο πεδίο που αφορά στην δραστηριότητα του επιχειρηματικού σχεδίου (ΚΑΔ), θα πρέπει να αναγράφεται ο ΚΑΔ σε τουλάχιστον τεταρτοβάθμια ανάλυση, προκειμένου να αποφευχθεί η περίπτωση να συμπεριληφθεί και μη επιλέξιμος ΚΑΔ (π.χ. στον ΚΑΔ 69.10, δεν είναι επιλέξιμοι στην Δράση οι ΚΑΔ 69.10.19.01 Υπηρεσίες Ασκούμενου Δικηγόρου, 69.10.02 υπηρεσίες δικαστικού επιμελητή).
58. Τα ποσά προηγούμενης ρύθμισης ασφαλιστικών εισφορών μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες δαπάνες;
Απάντηση: Όλες οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στην περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.
59. Μετά την ένταξη στη Δράση, οι εταίροι μιας επιχείρησης μπορούν να αποκτήσουν μεταξύ τους συζυγική σχέση;
Απάντηση: Ο χρόνος πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής στην Δράση ορίζεται ρητά στην Πρόσκληση της. Ειδικότερα, ως προς τη συζυγική σχέση αναφέρεται στο Κεφ. Ι.1.4 "Αποκλείονται οι συνεργασίες φυσικών προσώπων τα οποία κατά την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου είναι μεταξύ τους είτε σύζυγοι, είτε συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού".
60. Το κόστος για την αγορά λογιστικού προγράμματος και υποστήριξής του μπορεί να ενταχθεί στην κατηγορία δαπάνης «Αμοιβές τρίτων» ή πρέπει να πάει όλο το ποσό στην κατηγορία δαπάνης «Αγορά εξοπλισμού»;
Απάντηση: Ανάλογα με το είδος της δαπάνης, καταχωρείται στην αντίστοιχη κατηγορία δαπάνης όπως αυτές αναλύονται στο Κεφάλαιο Ι.1.6 της Πρόσκλησης. Ειδικότερα, η δαπάνη για την αγορά λογισμικού εντάσσεται κατά περίπτωση στην κατηγορία δαπάνης 7 «Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού» ή 8 «Αγορά /Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού /Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας», ενώ η δαπάνη για υπηρεσίες υποστήριξης εντάσσεται στην κατηγορία δαπάνης 2 «Δαπάνες για αμοιβές τρίτων». Σε κάθε περίπτωση η δαπάνη θα τεκμηριώνεται από τα αντίστοιχα συμφωνητικά και παραστατικά τιμολόγησης στα οποία θα αναλύεται επαρκώς το κόστος της προμήθειας του λογισμικού και το κόστος της υπηρεσίας. Επιπλέον θα πρέπει να τηρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις που αναγράφονται στην Πρόσκληση της Δράσης και στα συνοδευτικά Παραρτήματά της που αφορούν στις δαπάνες.
61. Το επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) που αποτελεί αντικείμενο βαθμολογίας για την επιδότηση, πότε κατατίθεται εφόσον ο φυσικός φάκελος αποστέλλεται μετά την προέγκριση;
Απάντηση: Στο έντυπο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης που υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ, ο δυνητικός δικαιούχος της Δράσης θα προβαίνει σε αναλυτική παρουσίαση του επιχειρηματικού του σχεδίου και ειδικότερα θα αναλύονται ο στόχος του επιχειρηματικού σχεδίου, η συσχέτιση του ΚΑΔ του επιχειρηματικού σχεδίου με τη συνάφεια ειδικότητας (τίτλου σπουδών) του δικαιούχου/εταίρων, η συνέργεια ή συμπληρωματικότητα μεταξύ των ειδικοτήτων σε περίπτωση συνεργατικών σχημάτων, τα παραγόμενα προϊόντα/υπηρεσίες-αγορά στόχος και οι προβλέψεις εσόδων-εξόδων της επιχείρησης. Τα προαναφερόμενα στοιχεία θα πρέπει να περιγράφονται με τη δέουσα σαφήνεια και πληρότητα δεδομένου ότι είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κριτήρια (βλ. Παράρτημα V της Πρόσκλησης της Δράσης).
62. Α) Στην περίπτωση σύστασης ομόρρυθμης εταιρίας από δύο άνεργους πτυχιούχους ποιός κάνει την αίτηση; Τα μόριά τους υπολογίζονται ως ο μέσος όρος της βαθμολογίας των δύο εταίρων; Β) Εάν δεν έχει προϋπάρξει προηγούμενη χρηματοδότηση, ούτε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, τους αντίστοιχους πίνακες που υπάρχουν στα παραρτήματα της προκήρυξης δεν τους συμπληρώνουμε;
Απάντηση: Α) Αναφέρεται ρητά στην πρόσκληση της Δράσης (Κεφ. Ι.1.4) ότι το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής ισχύουν και στην περίπτωση συνεργασιών δικαιούχων, για κάθε δικαιούχο εταίρο ξεχωριστά. Η βαθμολόγηση των επιμέρους κριτηρίων στην περίπτωση συνεργατικού σχήματος, αναλύεται διεξοδικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της Πρόσκλησης. Στην περίπτωση δημιουργίας εταιρικού σχήματος, υποβάλλεται μια αίτηση χρηματοδότησης επιχειρηματικού σχεδίου, στην οποία συμπληρώνονται τα στοιχεία όλων των εταίρων, σύμφωνα με το έντυπο υποβολής το οποίο θα είναι διαθέσιμο στο ΠΣΚΕ από την ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης. Β) Οι πίνακες των Παραρτημάτων, συμπληρώνονται κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του δικαιούχου. Σε κάθε περίπτωση όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν σε χρόνο και τόπο που θα οριστεί στην απόφαση με τον προσωρινό πίνακα δυνητικών δικαιούχων.
63. Μονοπρόσωπες ΙΚΕ και Μονοπρόσωπες ΕΠΕ εντάσσονται; Είναι διαφορετική νομική μορφή από τις ΙΚΕ και ΕΠΕ;
Απάντηση: Η Μονοπρόσωπη ΙΚΕ και η Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, αφορούν στην ίδια νομική μορφή όπως αυτές των ΙΚΕ και ΕΠΕ, με τη διαφορά ότι μπορεί να συσταθεί από ένα πρόσωπο. Οι νομικές αυτές μορφές επιχειρήσεων μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες για τη σύσταση εταιρίας στη Δράση, υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στην Πρόσκληση. Επισημαίνεται ότι: Α) η σύσταση αυτής της νομικής μορφής επιχειρήσεων αφορά μόνο στην κατηγορία δικαιούχων Α – Άνεργοι. Β) Προκειμένου για υφιστάμενες επιχειρήσεις (δηλαδή κατηγορία δικαιούχων Β – Αυτοαπασχολούμενοι) δεν είναι επιλέξιμη αυτή η νομική μορφή επιχείρησης. Ο όρος «αυτοαπασχολούμενος» αναφέρεται σε φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, συνεπώς η μονοπρόσωπη ΙΚΕ και ΕΠΕ δεν συμπεριλαμβάνονται στις επιλέξιμες κατηγορίες δικαιούχων της Δράσης.
64. Μπορούν να υποβάλουν πρόταση αυτοαπασχολούμενοι που είχαν υπαχθεί σε άλλο πρόγραμμα ως ατομικοί επιχειρηματίες την τελευταία 3ετία, αλλά δεν έχουν υπερβεί το όριο των € 200.000 ενισχύσεων ήσσονος σημασίας;
Απάντηση: Οι δικαιούχοι θα πρέπει να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης. Η εν λόγω προϋπόθεση που τίθεται στη παρούσα Δράση είναι επιπρόσθετη της προϋπόθεσης των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis) που ισχύει για όλες τις δράσεις κρατικών ενισχύσεων.
65. Είναι απαραίτητο να έχει βρεθεί ο χώρος εγκατάστασης πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου;
Απάντηση: Δεν είναι απαραίτητο, καθώς δεν θα είναι υποχρεωτική στο έντυπο υποβολής η συμπλήρωση της ακριβούς διεύθυνσης του επιχειρηματικού σχεδίου (π.χ. οδός, αριθμός και ταχυδρομικός κωδικός), εφόσον δεν θα υφίσταται έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Θα πρέπει όμως να δηλωθεί η περιφέρεια, καθώς και ο δήμος του τόπου υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Εφόσον όμως εγκριθεί το επιχειρηματικό σχέδιο και μέχρι την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ένταξης, ο δικαιούχος θα πρέπει υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (π.χ. βεβαίωση έναρξης στη Δ.Ο.Υ., μισθωτήριο συμβόλαιο) στα οποία θα αναγράφεται η ακριβής διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης. Διευκρινίζεται ότι για τις περιπτώσεις των αυτοαπασχολούμενων που στη παρούσα φάση ως έδρα της επιχείρησής του έχουν την κατοικία τους θα πρέπει να γνωρίζουν τα ακόλουθα: • Στο έντυπο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και συγκεκριμένα στα στοιχεία του αυτοαπασχολούμενου, μπορεί να δηλωθεί η τωρινή έδρα της υφιστάμενης επιχείρησης, ανεξαρτήτως εάν αφορά σε κατοικία. Εφόσον όμως εγκριθεί το επιχειρηματικό σχέδιο και μέχρι την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ένταξης, ο δικαιούχος θα πρέπει να έχει κάνει μεταβολή της έδρας του, μεταφέροντας αυτή σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. • Το επιχειρηματικό σχέδιο θα αφορά αποκλειστικά και μόνο στην έδρα της επιχείρησης, η οποία όπως προαναφέρθηκε, θα πρέπει να βρίσκεται σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Τονίζεται επιπλέον ότι ο δικαιούχος θα πρέπει να πληροί σωρευτικά όλες οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση.
66. Ετερόρρυθμη Εταιρεία με δραστηριότητα τα λογιστικά – φοροτεχνικά (και οι δύο εταίροι πτυχιούχοι) – ημερομηνία έναρξης 01.01.2011 - και ποσοστά συμμετοχής των δύο εταίρων 90 % - 10% είναι επιλέξιμη στη περίπτωση Β’ της προκήρυξης;
Απάντηση: Η Δράση απευθύνεται σε: α) άνεργους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και β) σε φυσικά πρόσωπα (αυτοαπασχολούμενους) πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητα τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος. Ο όρος «αυτοαπασχολούμενος» αναφέρεται σε φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, συνεπώς η ετερόρρυθμη εταιρεία (νομικό πρόσωπο) δεν συμπεριλαμβάνεται στις επιλέξιμες κατηγορίες δικαιούχων της Δράσης και ως εκ τούτου δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης.
67. Αν μια επιχείρηση είχε συμμετάσχει σε άλλο επιχορηγούμενο πρόγραμμα, π.χ. στον Αναπτυξιακό Νόμο, ΕΣΠΑ κλπ μετά το 2012, μπορεί να συμμετέχει πάλι? Επιχορηγούμενο πρόγραμμα θεωρείται και αν μια επιχείρηση είχε πάρει επιχορήγηση για άτομα μέσω Voucher ή Νέων θέσεων εργασίας?
Απάντηση: Δεν μπορεί να συμμετέχει εφόσον έχει ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης (Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 της Πρόσκλησης).
68. Αν ένας από τους μετόχους μίας ΜΜΕ συμμετέχει είτε ως Φυσικό Πρόσωπο είτε ως εταιρία και σε μια δεύτερη εταιρία, όπου η 2η εταιρία είχε πάρει επιχορήγηση μετά το 2012 μέσω Αναπτυξιακού ή ΕΣΠΑ, μπορεί η 1η ΜΜΕ να συμμετέχει στο Πρόγραμμα? (είναι συνεργαζόμενες). Επίσης, αν ένας από τους μετόχους μίας ΜΜΕ συμμετέχει είτε ως Φυσικό Πρόσωπο είτε ως εταιρία και σε μια δεύτερη εταιρία, όπου η 2η εταιρία είχε πάρει επιχορήγηση άτομα μέσω Voucher ή Nέων θέσεων μετά το 2012, μπορεί η 1η ΜΜΕ να συμμετέχει στο Πρόγραμμα?
Απάντηση: Οι δικαιούχοι θα πρέπει να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης (Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 της Πρόσκλησης). Επομένως, εφόσον έχει ενταχθεί με μια εκ των προαναφερόμενων ιδιοτήτων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα δεν μπορεί να συμμετάσχει στις δράσεις που υφίσταται ο συγκεκριμένος περιορισμός.
69. Ένας ιατρός, ο οποίος πληροί τα Εισοδηματικά Κριτήρια και έχει επιλέξιμο ΚΑΔ αλλά μετά το 2012 πήρε ένα άτομο με Voucher και ένα άτομο μέσω Προγράμματος Νέων Θέσεων Εργασίας μπορεί να μπει στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα
Απάντηση: Δεν μπορεί να συμμετέχει στη Δράση εφόσον έχει ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης. Η δυνατότητα υποβολής στη Δράση προϋποθέτει την πλήρωση σωρευτικά όλων των απαιτούμενων τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής που αναλύονται στο Κεφάλαιο Ι.1.4 της Πρόσκλησης.
70. Αν μια επιχείρηση είχε επιχορηγηθεί από το Πρόγραμμα Διαρθρωτικής Προσαρμογής, το οποίο περιελάμβανε Κατάρτιση και Παροχή Συμβουλευτικών υπηρεσιών, μετά το 2012, μπορεί να συμμετέχει στο Πρόγραμμα;
Απάντηση: Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Ι.1.4 της Πρόσκλησης, «Οι δικαιούχοι θα πρέπει να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης». Το Πρόγραμμα Διαρθρωτικής Προσαρμογής των επιχειρήσεων που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» είχε ως επιλέξιμες ενέργειες πέραν της κατάρτισης και υπηρεσίες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση σε θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας, ή προσωπικού ή σε οργανωτικά συστήματα - διαδικασίες. Συνεπώς, δεν συμπεριλαμβάνεται στην εξαίρεση της ως άνω προϋπόθεσης και δεν μπορεί να συμμετέχει στο Πρόγραμμα.
71. Ενδιαφερόμενος που έχει ενταχθεί το 2014 στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013, μπορεί να συμμετάσχει στις Δράσεις «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ή «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»
Απάντηση: Η υλοποίηση της Δράσης «Ενίσχυση δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή» (στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013 και με ΕΦΔ ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) αφορά σε ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης των δικαιούχων, οι οποίες εξαιρούνται από τον περιορισμό που τίθεται στις δράσεις «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα». Επομένως, εφόσον πληροί όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής της δράσης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει σε μια ΜΟΝΟ από τις δύο δράσεις.
72. Στο Κεφάλαιο Ι.1.6 της Πρόσκλησης αναφέρεται ότι αποκλείονται οι συνεργασίες φυσικών προσώπων τα οποία κατά την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου είναι μεταξύ τους είτε σύζυγοι, είτε συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού. Ο περιορισμός αυτός αφορά σε συγγενείς εξ’ αίματος ή και εξ αγχιστείας και εφόσον αφορά και στην δεύτερη περίπτωση πως αποδεικνύεται;
Απάντηση: Ο περιορισμός της μη ύπαρξης συγγένειας στην περίπτωση συνεργασιών μεταξύ φυσικών προσώπων αφορά και στους δύο τύπους συγγένειας (εξ αίματος και εξ αγχιστείας) και αποδεικνύεται με την προσκόμιση από κάθε εταίρο του συνεργατικού σχήματος: α) πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και επιπλέον β) Υπεύθυνης Δήλωσης, στην οποία θα βεβαιώνεται η μη ύπαρξη μεταξύ τους συγγένειας μέχρι 2ου βαθμού εξ αίματος ή/και εξ αγχιστείας.
73. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος ή οι εταίροι ενός συνεργατικού σχήματος δεν συμμετέχουν σε άλλες επιχειρήσεις ή τα οικονομικά στοιχεία αυτών για τα έτη 2014 και 2015 είναι μηδενικά, είτε διότι δεν είχαν ακόμη συστήσει την επιχείρηση, είτε διότι ήταν/είναι άνεργοι, τότε τί θα πρέπει να συμπληρωθεί στον πίνακα της καρτέλας Ι.5.4 «Συγκεντρωτικά Στοιχεία Μεγέθους Επιχείρησης»;
Απάντηση: Σε περίπτωση μη ύπαρξης οικονομικών στοιχείων για τα έτη 2014 & 2015, θα συμπληρώνονται μηδενικά σε όλα τα πεδία του πίνακα της καρτέλας I.5.4. Επισημαίνεται επίσης ότι σε περίπτωση συνεργατικών σχημάτων, όπου συμμετέχει ένας τουλάχιστον αυτοαπασχολούμενος, δεν θα πρέπει να συμπεριληφθούν τα στοιχεία της/των υφιστάμενης/ων ατομικών επιχειρήσεων, οι οποίες σύμφωνα με την πρόσκληση θα πρέπει να διακόψουν την υφιστάμενη ατομική δραστηριότητά τους μέχρι την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης, παρά μόνο τα στοιχεία των συνδεδεμένων/συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, εφόσον υπάρχουν.
74. Μπορεί να γίνει χρήση εγγυητικής επιστολής από τράπεζα του εξωτερικού;
Απάντηση: Δεν απαιτείται το χρηματοδοτικό ίδρυμα που θα εκδώσει την εγγυητική επιστολή να έχει την κύρια ή την καταστατική του έδρα στην Ελλάδα, αλλά δύναται να διατηρεί στην Ελλάδα υποκατάστημα, δευτερεύουσα έδρα κλπ εφόσον πληροί τους οικείους κανόνες (πχ άδεια από την ΤτΕ) και νομίμως παρέχει εγγυήσεις για τις ανάγκες εφαρμογής του άρθρου 131 παρ. 4 του Κανονισμού 1303/2013.
75. Εκμίσθωση γραφείου από σύζυγο ή συγγενή Α’ και Β’ Βαθμού και πρόσληψη συζύγου ή συγγενή Α’ και Β’ Βαθμού δεν επιτρέπεται. Τί γίνεται με τους έχοντες σύμφωνο συμβίωσης;
Απάντηση: Ισχύουν τα ίδια και όταν υπάρχει σύμφωνο συμβίωσης διότι σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του Ν. 4356/2015 «Στις προσωπικές σχέσεις των μερών του συμφώνου μεταξύ τους εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τις σχέσεις των συζύγων από το γάμο, εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική ειδική ρύθμιση στον παρόντα ή άλλο νόμο».
76. Ατομικός επιχειρηματίας (ελεύθερος επαγγελματίας) που το εισόδημά του φορολογείται με τη κλίμακα των μισθωτών, λόγω του ότι το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων του προέρχεται από έναν συνεργάτη/εργοδότη, μπορεί να υποβάλλει αίτηση στη Δράση των Πτυχιούχων ή αποκλείεται επειδή θεωρείται ότι έχει σχέση μισθωτής εργασίας;
Απάντηση: Ο ατομικός επιχειρηματίας που κάνει χρήση της δυνατότητας του άρθρου 12 (παρ. 2, περίπτωση στ) του ΚΦΕ (Ν. 4172/2013) και αυτό απεικονίζεται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 (Έντυπο Ε1), καθώς και στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό) που τη συνοδεύει, ανήκει στις επιλέξιμες κατηγορίες δικαιούχων και μπορεί να υποβάλει αίτηση στη Δράση, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το εισόδημα του φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών/συνταξιούχων. (βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ της Πρόσκλησης, υποσημείωση 1). Σε κάθε περίπτωση πρέπει να πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις και όροι της Πρόσκλησης.
77. Μπορεί ο ίδιος ενδιαφερόμενος δικαιούχος να υποβάλει αιτήσεις χρηματοδότησης για το ίδιο ή άλλο επιχειρηματικό σχέδιο παράλληλα στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και σε μια άλλη Δράση απ' αυτές του ΕΠΑνΕΚ που προκηρύχθηκαν στις 11/02/2016;
Απάντηση: Ο δικαιούχος/εταίροι του επιχειρηματικού σχεδίου μπορούν να συμμετέχουν με μια ΜΟΝΟ αίτηση χρηματοδότησης επιχειρηματικού σχεδίου σε μία ΜΟΝΟ από τις τέσσερις (4) δράσεις που προκηρύχθηκαν στις 11/02/2016 στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ».
78. Με ποιο τρόπο φορολογείται η ενίσχυση που θα πάρει ένας Δικαιούχος;
Απάντηση: Σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με Αρ. Πρωτ: ΔΕΑΦ 1080132 ΕΞ 2015/02/06/2015 (ΑΔΑ: ΩΖΩΨΗ-Β5Ξ), οι επιδοτήσεις δεν εξαιρούνται από το σύνολο των εσόδων από επιχειρηματικές συναλλαγές αλλά προσμετρώνται στον υπολογισμό του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα. Ωστόσο, όπως έχει γίνει πάγια δεκτό από τη Διοίκηση, τα εισπραττόμενα ποσά των επιχορηγήσεων για αγορά παγίων δεν θεωρούνται προσθετικά στοιχεία των ακαθάριστων εσόδων, δηλαδή δεν προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά αποτελούν μειωτικό στοιχείο των πραγματοποιηθεισών νέων επενδύσεων. Περαιτέρω, οι αποσβέσεις υπολογίζονται στην αξία κτήσης των παγίων αφού αφαιρεθούν τα ποσά των επιχορηγήσεων, ενώ για τις επιχορηγήσεις που καταβάλλονται για την κάλυψη συγκεκριμένων δαπανών, αυτές δεν προσαυξάνουν τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά αποτελούν μειωτικό στοιχείο του κόστους της δαπάνης που επιχορηγήθηκε.
79. Ενδιαφερόμενος στου οποίου την ατομική επιχείρηση συμμετείχε για πρακτική άσκηση ωφελούμενος του Προγράμματος Κατάρτισης "Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών" και έπειτα τον προσέλαβε για άλλους 6 μήνες λαμβάνοντας επιχορήγηση για τις ασφαλιστικές του εισφορές για το χρονικό διάστημα απασχόλησής του, μπορεί να συμμετάσχει στη δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»;
Απάντηση: Το πρόγραμμα "Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών" που προκηρύχθηκε με την με Α.Π. 11577/5.7600/1-4-2013 Πρόσκληση της ΕΥΕ-ΕΚΤ του Υπ. Εργασίας, στο πλαίσιο του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”, απευθύνονταν σε άνεργους νέους ηλικίας από 18 έως 29 ετών για συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης, τα οποία συμπεριλάμβαναν τα εξής: α) θεωρητική κατάρτιση, β) πρακτική άσκηση διάρκειας 500 ωρών, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, και γ) υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης των καταρτιζομένων. Στην ίδια πρόσκληση προβλεπόταν η δυνατότητα επιχορήγησης της επιχείρησης για την πρόσληψη του ωφελουμένου αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης, η οποία όμως θα αποτελούσε αντικείμενο άλλης πρόσκλησης. Κατόπιν τούτου με την με Α.Π. 110116- 27/12/2013 απόφαση, προκηρύχθηκε από τον ΟΑΕΔ «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων νέων που είχαν ενταχθεί στα προγράμματα "Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών" ή “Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού”. Δικαιούχοι της δράσης ήταν επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και είχαν προσλάβει με σχέση εξαρτημένης εργασίας τους ωφελουμένους του προγράμματος "Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών" ή “Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού” την επομένη της λήξης της πρακτικής τους άσκησης η οποία είχε πραγματοποιηθεί στους δικαιούχους αυτούς. Συνεπώς, βάσει των ανωτέρω, εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει ενταχθεί ως ατομική επιχείρηση στο ως άνω πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, τότε ΔΕΝ πληροί όλες τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής του Προγράμματος «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
80. Ενδιαφερόμενος ο οποίος πληροί όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη δράση ως άνεργος, υποβάλλει αίτηση χρηματοδότης και μέχρι την υποβολή των δικαιολογητικών ένταξης στη δράση, εφόσον εγκριθεί, μπορεί να δουλέψει ως μισθωτός;
Απάντηση: Ο χρόνος πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής στη Δράση ορίζεται ρητά στη Πρόσκλησή της. Ειδικότερα για τους ανέργους σημειώνεται στο Κεφάλαιο I.1.4 ότι δυνητικοί δικαιούχοι της Δράσης είναι Α: «Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης».
81. Το κόστος προμήθειας βιβλίων και συγγραμμάτων, όπως επίσης το κόστος συνδρομής σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων είναι επιλέξιμη δαπάνη για την δράση;
Απάντηση: Οι δαπάνες προμήθειας βιβλίων και συνδρομητικής πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων οι οποίες είναι αναγκαίες για την άσκηση της επιχορηγούμενης επαγγελματικής δραστηριότητας είναι αποδεκτές για τη Δράση. Ενδεικτικά, η δαπάνη προμήθειας βιβλίων μπορεί να συμπεριληφθεί στην κατηγορία δαπάνης 4 «Προμήθεια Αναλωσίμων», ενώ η δαπάνη συνδρομητικής πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων μπορεί να συμπεριληφθεί στην κατηγορία δαπάνης 2 «Δαπάνες για αμοιβές τρίτων». Σε κάθε περίπτωση οι εν λόγω δαπάνες θα τεκμηριώνονται και θα αναλύονται στα αντίστοιχα παραστατικά τιμολόγησης. Επισημαίνεται επίσης ότι, για να θεωρηθούν επιλέξιμες οι δαπάνες της επιχείρησης θα πρέπει να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που τίθενται στην Πρόσκληση της Δράσης.

Σημείωση: Οι παρούσες απαντήσεις συνιστούν απλές διευκρινίσεις και δεν συνιστούν τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων της Πρόσκλησης της παρούσας Δράσης και των Παραρτημάτων της.

(πηγή: espa.gr)