Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Προδιαγραφές κατασκευής τουριστικών κατοικιών

 1. Οι τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες αναγνωρίζονται ως αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα, της ομάδας των μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων του κλάδου των τουριστικών επιχειρήσεων, με αυτοτέλεια λειτουργίας, με ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση, με διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, πλήρως εξοπλισμένες με έπιπλα - ιματισμό - κουζίνα - λουτρό, δομούνται με όρους δόμησης κατοικίας, επιτρέπεται η ημερήσια μίσθωσή τους, δεν επιθεωρούνται - κατατάσσονται σε τάξεις (όπως τα ξενοδοχεία ή τα ενοικιαζόμενα) ούτε και υπόκεινται σε έλεγχο καταλληλότητας της έκτασης και της αρχιτεκτονικής τους μελέτης.
 2. Για την ίδρυση και λειτουργία των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών εφαρμόζονται οι διατάξεις περί γνωστοποίησης του νόμου 4442/2016 διότι ο ΚΑΔ τους "55.20.02 Αυτοεξυπηρετούμενα  καταλύματα - τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες" περιλαμβάνεται στις διατάξεις περί γνωστοποίησης (βλ. 135gr. Οργάνωση φακέλου γνωστοποίησης τουριστικών - υγειονομικών επιχειρήσεων).
 3. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι προδιαγραφές και εργασίες που περιγράφονται εδώ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη παράλληλα με τις εργασίες διερεύνησης των όρων δόμησης και παράλληλα με την σύνταξη των σχετικών μελετών άδειας δόμησης. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένες από τις αρχικές επιθυμίες του πελάτη ενδεχομένως να μην καλύπτονται και να χρειαστούν αναθεώρηση.
 4. Η συνέχεια με περισσότερες λεπτομέρειες πιο κάτω...

  Είσαι απλός επισκέπτης. Η συνέχεια του περιεχομένου, με όλες του τις λεπτομέρειες και πληροφορίες, είναι διαθέσιμη μόνο στους εγγεγραμμένους χρήστες του Ενημερωτικού Δελτίου. Αν είσαι ήδη χρήστης παρακαλούμε κάνε εισαγωγή στο σύστημα εδώ: Είσοδος

  Διάβασε επίσης:
   

  • Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα στο tel +30-2399-022359, fax +30-2371-200937, hatziliontos @ hotmail.com για ενημέρωση. Η επιχείρησή μας Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Χριστόδουλος μελετά την κάθε περίπτωση ξεχωριστά και προτείνει πάντα ό,τι είναι καλύτερο για την επενδυτική επιχείρηση, τον οργανισμό ή τον ιδιώτη.
  • Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών άνω των 17 ετών στους τομείς μελέτη - σχεδιασμό - αδειοδότηση - προγραμματισμό - κατασκευή - λειτουργία - συντήρηση εγκαταστάσεων του πόσιμου νερού, του νερού άρδευσης, των αστικών - βιομηχανικών λυμάτων, της ενέργειας και διαχείρισης τεχνολογικών συστημάτων ποιότητας.
  • Οι ανάγκες των ανθρώπων σε νερό - αποχέτευση - ενέργεια - υποδομές - τεχνολογία, τα προβλήματα που εμφανίζονται σε κάθε προσπάθεια ικανοποίησής τους, ο τρόπος που αντιμετωπίζει ο νομοθέτης τις καταστάσεις αυτές έγιναν για εμάς στόχος και μονόδρομος για να αναπτύξουμε τις βέλτιστες πρακτικές λύσεις για την επίλυσή τους και να κερδίσουμε την ικανοποίηση και εμπιστοσύνη του πελάτη.

   

  Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος
  Chatziliontos I. Christodoulos
  Dipl. Chemical Engineer
  Msc Environmental Design of Infrastructure Works
  Registry of TEE - No 83488
  Registry of YPEXODE - No 39718 - MEK A
  Registry of YPEXODE - No 30309 - MEΕΠ Α1
  Registry of ENEP - No 16109
  Accommodations Internal Auditor - RCN 6035/2016
  ISO 9001 Internal Auditor - RCN 6065/2016
  Pitsouli 1, TK 63080, Nea Kallikrateia, Chalkidiki, Greece
  tel 2399022359, fax 2371200937
  email hatziliontos @ hotmail.com | kemioteko @ hotmail.com
   
                 
   

   

  *Διάβασε τις πιο πάνω παραγράφους με τα νέα δεδομένα της ισχύουσας νομοθεσίας (ενημέρωση στις 07-09-2017)Η παρακάτω διαδικασία, υπό τον τύπο έγκρισης, θα ακολουθείται μέχρι την 30-09-2017 ή μέχρι να ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό σύστημα ΟΠΣ-ΑΔΕ και εκδοθεί η απόφαση καθορισμού των λεπτομερειών της νέας διαδικασίας γνωστοποίησης.*

  1. Η αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων συντελείται σε ένα στάδιο, χωρίς προηγούμενη έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου ή γηπέδου και αρχιτεκτονικής μελέτης (σημείωση: η αρχιτεκτονική μελέτη ίσως να απαιτείται για έλεγχο από την ΕΠΑΕ αν είμαστε στην φάση κατασκευής).
  2. Το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών εκδίδεται, άνευ αυτοψίας, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την υποβολή όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται με λεπτομέρεια παρακάτω και εφ’ όσον πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δέκα (10) ημερών τεκμαίρεται ότι το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας έχει εκδοθεί και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για τη χορήγησή του αρχή, η οποία οφείλει να τη χορηγήσει.
  3. Το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας είναι αόριστης διάρκειας.
  4. Τα δικαιολογητικά των οποίων η ισχύς λήγει αντικαθίστανται υποχρεωτικά προ της λήξης τους, άλλως το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας ανακαλείται. Οποιαδήποτε αλλαγή στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκμεταλλεύεται το τουριστικό κατάλυμα συνεπάγεται έκδοση νέου Ειδικού Σήματος Λειτουργίας με μόνη την υποβολή για τις τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, των δικαιολογητικών:
   1. αίτηση,
   2. ποινικό μητρώο
   3. υπεύθυνες δηλώσεις περί προδιαγραφών (βλ. πιο κάτω) καθώς και
   4. απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ίσου με το 20% του ποσού που καθορίζεται πιο κάτω.
   5. ειδικά για τις κολυμβητικές δεξαμενές εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις.
  5. Η αίτηση χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας τουριστικής επιπλωμένης κατοικίας μπορεί να κατατίθεται όχι μόνον από τον ιδιοκτήτη των αναφερόμενων τουριστικών καταλυμάτων, αλλά και από πρόσωπο που τυχόν εκμεταλλεύεται αυτές, δυνάμει σχετικής μισθωτικής σύμβασης, θεωρημένης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ή δυνάμει άλλης σύμβασης, οι οποίες θα προσκομίζονται στην αρμόδια Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή οι υπεύθυνες δηλώσεις, που προβλέπονται πιο κάτω, συμπληρώνονται από τον ιδιοκτήτη της κατοικίας.
  6. Για την έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας τουριστικής επιπλωμένης κατοικίας υποβάλλονται στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία τουρισμού (ΠΥΤ) του Ε.Ο.Τ. τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
   1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στην οποία ανήκει. Για το νομικό πρόσωπο η αίτηση υποβάλλεται από τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπό του και συνοδεύεται από τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία του.
   2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη. Το ανωτέρω δικαιολογητικό αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή. Το αντίγραφο του ποινικού μητρώου γενικής χρήσης δεν είναι δυνατόν να υποβληθεί μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής του.
   3. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας ή άδειας δόμησης, η οποία εκδίδεται από την υπηρεσία δόμησης του οικείου Ο.Τ.Α. ή άλλη αρμόδια αρχή. Για χώρους που έχουν διατηρηθεί προσκομίζεται αντίγραφο της αίτησης όπου βεβαιώνεται η περαίωση της διαδικασίας διατήρησης του χώρου. Για κατασκευές ή χρήσεις που έχουν τακτοποιηθεί, προσκομίζεται η βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας ή η βεβαίωση εξόφλησης ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου έως 31.5.2013 από το πληροφοριακό σύστημα του Τ.Ε.Ε.
   4. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, για τις τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες δυναμικότητας τουλάχιστον είκοσι (20) κλινών πενήντα μίας (51) κλινών και άνω. Στο πιστοποιητικό μνημονεύονται όλες οι εγκαταστάσεις και λειτουργίες του τουριστικού καταλύματος, συμπεριλαμβανομένων και:
    1. των τμημάτων που έχουν διατηρηθεί
    2. των τμημάτων που έχουν τακτοποιηθεί λειτουργικά
   5. Βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος του καταλύματος ή βεβαίωση σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο του Δήμου, οι οποίες εκδίδονται
    1. από τον οικείο φορέα λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος
    2. ή από λογαριασμό καταβολής τελών αποχέτευσης
    3. από την αρμόδια Διεύθυνση της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, εάν δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο
    4. ή εναλλακτικά με όλα τα παρακάτω:
     1. βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού
     2. τεκμηρίωση τεχνικών στοιχείων ως προς την επάρκεια των εγκαταστάσεων διάθεσης υγρών αποβλήτων σύμφωνα με την ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία
     3. υπεύθυνη δήλωση του ίδιου μηχανικού ότι πληρούνται οι προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας
     4. όμοια υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του τουριστικού καταλύματος ή του νομίμου εκπροσώπου, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο
     5. ενημέρωση του Ηλεκτρονικού Μητρώου του Έργου (Η.Μ.Ε.) και της Ταυτότητας Κτιρίου μετά την έναρξη ισχύος των σχετικών διατάξεων.
    5. Στην περίπτωση που το κατάλυμα αδειοδοτείται περιβαλλοντικά και σύμφωνα με τους όρους για τη διαχείριση και τη διάθεση υγρών αποβλήτων, που προβλέπονται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, συνδέεται με το αποχετευτικό δίκτυο του οικείου Ο.Τ.Α., προσκομίζεται αποδεικτικό σύνδεσης με το δίκτυο αυτό.
   6. Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου/γηπέδου, συντεταγμένο από αρμόδιο μηχανικό, στο οποίο αποτυπώνεται η κατοικία/κατοικίες «ως κατασκευάστηκαν», οι χώροι που διαθέτουν, ο περιβάλλων χώρος και η διαμόρφωση αυτού, καθώς και τυχούσες προαιρετικές εγκαταστάσεις (κολυμβητικές δεξαμενές κ.λπ.). Το τοπογραφικό διάγραμμα υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα με κλίμακα 1:500 ή 1:200. Στο τοπογραφικό διάγραμμα:
    1. βεβαιώνεται από τον μηχανικό η θέση του οικοπέδου/γηπέδου (δήμος/περιοχή), η έκταση αυτού και ο τρόπος προσπέλασής του.
    2. αναγράφονται ο τίτλος ιδιοκτησίας και η οικοδομική άδεια ή η άδεια δόμησης με τις οποίες έχει ανεγερθεί το κτίσμα ή και τα τμήματα που τυχόν έχουν τακτοποιηθεί ή διατηρηθεί βάσει της οικείας πολεοδομικής νομοθεσίας.
    3. βεβαιώνεται από τον μηχανικό ότι δεν απαγορεύεται από την ισχύουσα, για την περιοχή που κείται το οικόπεδο/γήπεδο νομοθεσία, η δημιουργία τουριστικής επιπλωμένης κατοικίας
   7. τεχνική έκθεση μηχανικού στην οποία βεβαιώνονται οι υπάρχουσες κατοικίες, οι πλήρεις διαστάσεις αυτών, τα εμβαδά των εσωτερικών χώρων και η δυναμικότητά τους (κλίνες, δωμάτια)
   8. Υπεύθυνες δηλώσεις:
    1. του αιτούντος ή εντεταλμένου μηχανικού ότι το κατάλυμα έχει ανεγερθεί και πληροί όλες τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα υπουργική απόφαση αναφορικά με το οικόπεδο/γήπεδο και το κτίσμα
    2. του αιτούντος ότι είναι ιδιοκτήτης του οικοπέδου/ γηπέδου που ορίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ιδιοκτητών ποσοστών εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίας, υποβάλλονται είτε ανεξάρτητες δηλώσεις είτε κοινή όπου αναγράφονται τα στοιχεία όλων, το ποσοστό συνιδιοκτησίας του καθενός και η συναίνεσή τους για την χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας στον αιτούντα. Σε περίπτωση που στο οικόπεδο/γήπεδο έχει συσταθεί κάθετη ιδιοκτησία προσκομίζεται η σχετική πράξη σύστασης και ο κανονισμός συνιδιοκτητών ακινήτου, αν υπάρχει, από τα οποία προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η συγκεκριμένη χρήση του ακινήτου.
   9. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (A.E.Π.Ο.) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), εφόσον απαιτείται (ΠΠΔ απαιτείται για νέα έργα περιβαλλοντικής κατηγορίας Β, δεν απαιτείται για υφιστάμενα έργα περιβαλλοντικής κατηγορίας Β, εφόσον η έκδοση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή η δήλωση υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις απαιτούνται για την έκδοση της άδειας δόμησης, δεν απαιτείται η υποβολή των ως άνω παραστατικών):
    1. για τα έργα και δραστηριότητες που αδειοδοτούνται από τον ΕΟΤ:
     1. εάν πρόκειται να κατασκευαστούν ή εάν πρόκειται να υλοποιηθούν εργασίες εκσυγχρονισμού ή επέκτασης με επέκταση γηπέδου ή οικοπέδου, η υπηρεσία που χορηγεί την έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου ή γηπέδου, ή την έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης (για περιπτώσεις που δεν απαιτείται έγκριση καταλληλότητας γηπέδου ή οικοπέδου)
     2. εάν είναι υφιστάμενα ή εάν πρόκειται να υλοποιηθούν εργασίες εκσυγχρονισμού ή επέκτασης χωρίς επέκταση γηπέδου ή οικοπέδου, η υπηρεσία που χορηγεί το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας
    2. Για τα έργα και τις δραστηριότητες που δεν αδειοδοτούνται από τον ΕΟΤ:
     1. η κατά περίπτωση Υπηρεσία, η οποία εκδίδει την Άδεια Ίδρυσης προκειμένου για Εγκαταστάσεις για τις οποίες απαιτείται η έκδοση της εν λόγω Άδειας πριν την κατασκευή τους.
     2. Στην περίπτωση που για τον εκσυγχρονισμό, επέκταση ή τροποποίηση της υφιστάμενης Εγκατάστασης δεν απαιτείται έκδοση νέας Άδειας Ίδρυσης, αρμόδια Υπηρεσία είναι η κατά περίπτωση Υπηρεσία, η οποία εκδίδει την Άδεια Λειτουργίας ή την Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας
    3. Για έργα και δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στις ως άνω περιπτώσεις, αρμόδια Υπηρεσία είναι η Υπηρεσία Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.) της οικείας Περιφέρειας
   10. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου 10 ευρώ ανά δωμάτιο υπέρ Ελληνικού Δημοσίου σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. στον ΚΑΕ 3741.
  7. Εφ’ όσον οι τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες διαθέτουν κολυμβητικές δεξαμενές, κατατίθενται επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
   1. βεβαίωση του αρμόδιου μηχανικού ότι η κολυμβητική δεξαμενή είναι κατασκευασμένη κατά τρόπο άρτιο και σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές ηλεκτρομηχανολογικής επάρκειας.
   2. υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου μηχανικού ότι η κολυμβητική δεξαμενή πληρεί τις ισχύουσες προδιαγραφές
   3. όμοια υπεύθυνη δήλωση και του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης του τουριστικού καταλύματος.
  8. Στην περίπτωση που η κολυμβητική δεξαμενή κατασκευασθεί μετά τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, κατατίθενται εκ των υστέρων τα ως άνω δικαιολογητικά και η σχετική άδεια δόμησης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής και τροποποιείται το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας με την προσθήκη μνείας για την ύπαρξή της.