Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 4 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Ο νέος νόμος 4442/16 για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων ήρθε στο προσκήνιο στις 07-12-2016 προσπαθώντας να ξεθολώσει τα ήδη ταραγμένα νερά των διαδικασιών αδειοδότησης που επιβλήθηκαν με νομοθετήματα του 2012 και του 2014. Θα το καταφέρει;

Καινοτομίες

Είναι γεγονός ότι ο νέος νόμος εισάγει καινοτόμες μεθόδους, λέξεις, έννοιες και διαδικασίες (γίνεται φανερή η αποφυγή των λέξεων άδεια και αδειοδότηση):

 • Ομαδοποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων σε 15 ομάδες με βάση τα 4 πρώτα ψηφία του ΚΑΔ (κωδικός αριθμός δραστηριότητας)
  • ΟΜΑΔΑ 1η: ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
  • ΟΜΑΔΑ 2η: ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ
  • ΟΜΑΔΑ 3η: ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
  • ΟΜΑΔΑ 4η: ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
  • ΟΜΑΔΑ 5η: ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
  • ΟΜΑΔΑ 6η: ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ
  • ΟΜΑΔΑ 7η: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
  • ΟΜΑΔΑ 8η: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΑΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
  • ΟΜΑΔΑ 9η: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • ΟΜΑΔΑ 10η: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  • ΟΜΑΔΑ 11η: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  • ΟΜΑΔΑ 12η: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  • ΟΜΑΔΑ 13η: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
  • ΟΜΑΔΑ 14η: ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
  • ΟΜΑΔΑ 15η: ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • Γνωστοποίηση: είναι η υποχρεωτική διαδικασία με την οποία ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει εκ των προτέρων την αρμόδια αρχή για την έναρξη λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας, την οποία προτίθεται να ασκήσει σε ορισμένο χώρο ή εγκατάσταση, χωρίς να απαιτείται εκ των προτέρων έλεγχος. Η υπαγωγή οικονομικής δραστηριότητας σε καθεστώς γνωστοποίησης χωρεί με σκοπό την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και εφόσον κατά την εκτίμηση και αξιολόγηση της βλάβης ή των κινδύνων ή των συνεπειών άσκησης της δραστηριότητας συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  • η άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας, με βάση αντικειμενικά κριτήρια και τις υπάρχουσες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, προκαλεί βλάβη ή κίνδυνο βλάβης για το δημόσιο συμφέρον, ιδίως για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, των περιοίκων, του κοινού και για το φυσικό ή πολιτιστικό περιβάλλον γενικότερα, και το επίπεδο του κινδύνου, η πιθανότητα της επέλευσης του και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις είναι τέτοιας έκτασης, που δικαιολογούν την υπαγωγή,
  • η υπαγωγή της συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας σε καθεστώς γνωστοποίησης στην αρμόδια αρχή είναι το απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτροπή της βλάβης ή του κινδύνου
 • Έγκριση: είναι κάθε πράξη της αρμόδιας αρχής που αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη λειτουργίας μιας οικονομικής δραστηριότητας σε ορισμένο χώρο ή εγκατάσταση, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει και εκ των προτέρων έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές. Η υπαγωγή οικονομικής δραστηριότητας σε καθεστώς έγκρισης κρίνεται δικαιολογημένη για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, μόνον εφόσον κατά την εκτίμηση και αξιολόγηση των κινδύνων ή των συνεπειών άσκησης της δραστηριότητας, συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
  • η άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας, με βάση αντικειμενικά κριτήρια και τις υπάρχουσες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, προκαλεί αυξημένο κίνδυνο για το δημόσιο συμφέρον, ιδίως για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, των περιοίκων, του κοινού και για το φυσικό ή πολιτιστικό περιβάλλον, γενικότερα, και το επίπεδο του κινδύνου, η πιθανότητα της επέλευσης του και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις είναι τέτοιας έκτασης, που δικαιολογούν την υπαγωγή,
  • η υπαγωγή της συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας σε καθεστώς έγκρισης, είναι το απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτροπή της βλάβης ή του κινδύνου και
  • η αποτροπή της βλάβης ή του κινδύνου δεν μπορεί να επιτευχθεί με την υπαγωγή σε καθεστώς γνωστοποίησης.
 • ΟΠΣ-ΑΔΕ: Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων αποτελεί το κεντρικό σύστημα για την υποστήριξη των διαδικασιών υπαγωγής στο καθεστώς γνωστοποίησης ή έγκρισης και ελέγχου των οικονομικών δραστηριοτήτων. Το ΟΠΣ-ΑΔΕ αποτελείται από τρία κύρια υποσυστήματα:
  • Υποσύστημα Καταγραφής Γνωστοποίησης και Εγκρίσεων και δημιουργίας μητρώου επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα:
   • αναλυτικό κατάλογο των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας, όπως γνωστοποίηση και εγκρίσεις για την ενημέρωση των πολιτών,
   • μητρώο που περιλαμβάνει κατάλογο των γνωστοποιήσεων που έχει υποβάλει κάθε φορέας οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και των εγκρίσεων που έχει λάβει και
   • μητρώο των επιμέρους εγκαταστάσεων κάθε επιχείρησης, για τις οποίες έχει υποβληθεί γνωστοποίηση ή και έχουν ληφθεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις, καθώς και των δομών για τις οποίες οι επιχειρήσεις είναι υπεύθυνες.
  • Υποσύστημα Διαχείρισης Εγκρίσεων των επιχειρήσεων που υποστηρίζει:
   • το μηχανισμό γνωστοποίησης και
   • τη διαδικασία από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της έγκρισης σε ηλεκτρονική μορφή και
  • Υποσύστημα Διαχείρισης Ελέγχων που επιτρέπει την αυτοματοποίηση του σχεδιασμού των ελέγχων, βάσει ανάλυσης κινδύνου δημοσίου συμφέροντος και της καταγραφής των αποτελεσμάτων κάθε ελέγχου που διεξάγεται με τη χρήση πρότυπων φύλλων ελέγχου.
 • Συστήματα διαχείρισης ποιότητας: Στους αναγκαίους όρους για την έκδοση της έγκρισης, δύναται να περιλαμβάνεται και η τήρηση συγκεκριμένων προτύπων, η συμμόρφωση με τα οποία τίθεται ως εναλλακτική προϋπόθεση για την εξασφάλιση της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και πιστοποιείται από οργανισμούς αξιολόγησης.
 • Ιδιώτες ελεγκτές: Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν για τη διεξαγωγή των ελέγχων και την αξιολόγηση των πορισμάτων τη συνεργασία ιδιωτικών φορέων. Οι ιδιωτικοί αυτοί φορείς μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Η συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς επιτρέπεται μόνο υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
  • αν οι συνθήκες απαιτούν περισσότερους ανθρώπινους πόρους με μεγαλύτερη εξειδίκευση, για να διαπιστωθεί το επίπεδο συμμόρφωσης των φορέων των οικονομικών δραστηριοτήτων, είτε κατά τη λειτουργία τους είτε για τη διεξαγωγή εκ των προτέρων ελέγχων για τη χορήγηση έγκρισης και
  • εφόσον τίθεται ζήτημα ιδιαίτερα αυξημένου κινδύνου του δημοσίου συμφέροντος

Ελλείψεις - Καθυστερήσεις

Ο νέος νόμος για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων δείχνει αμέσως τις έλλειψεις του σε διάφορα σημεία, γεγονός που καθιστά τις ανωτέρω καινοτομίες θεωρίες ανεφάρμοστες, μετατιθέμενες σε χρόνο μελλοντικό:

 1. Άρθρο 5 - Γνωστοποίηση: Με Προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζεται, κατά τροποποίηση και των ισχυουσών διατάξεων, η υπαγωγή της δραστηριότητας σε διαδικασία προηγούμενης γνωστοποίησης και η αρμόδια αρχή παραλαβής της. Με το ίδιο ή όμοιο διάταγμα μπορεί να καταργούνται οι διατάξεις που αντιβαίνουν στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου. (μέγιστη προθεσμία έκδοσης η 31-12-2018)
 2. Άρθρο 5 - Γνωστοποίηση: Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, σύμφωνα με τις αρχές του παρόντος νόμου, η σχετική διαδικασία σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων που έχουν γνωστοποιηθεί, οι αρχές στις οποίες υποβάλλεται η γνωστοποίηση προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους δραστηριότητες, τα τυχόν έγγραφα που τηρούνται στην έδρα της δραστηριότητας, ο τρόπος υποβολής και εφαρμογής της γνωστοποίησης μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις, σύμφωνα με τις αρχές του παρόντος νόμου, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή της υποχρέωσης γνωστοποίησης από το φορέα άσκησης οικονομικής δραστηριότητας (μέγιστη προθεσμία έκδοσης η 31-12-2018).
 3. Άρθρο 5 - Γνωστοποίηση: Από την έναρξη της ισχύος του Προεδρικού διατάγματος και της κοινής υπουργικής απόφασης, και εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά με τις πράξεις αυτές, δεν απαιτείται η λήψη αδειών που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία ως αναγκαίες για τη λειτουργία της δραστηριότητας στο χώρο άσκησης της, αλλά μόνο η γνωστοποίηση του παρόντος νόμου.
 4. Άρθρο 7 - Έγκριση: Με Προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται, κατά τροποποίηση και των ισχυουσών διατάξεων, η υπαγωγή της δραστηριότητας σε διαδικασία έγκρισης και η αρμόδια αρχή χορήγησης της. Με το ίδιο ή όμοιο διάταγμα μπορεί να υπάγεται σε διαδικασία έγκρισης νέα οικονομική δραστηριότητα ή υφιστάμενη δραστηριότητα για την οποία απαιτείται γνωστοποίηση ή δραστηριότητα που ασκείται ελεύθερα και να καταργούνται οι διατάξεις που αντιβαίνουν στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου δύναται να προηγείται διαδικασία διαβούλευσης (μέγιστη προθεσμία έκδοσης η 31-12-2018).
 5. Άρθρο 7 - Έγκριση: Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται τα δικαιολογητικά, η διαδικασία και το περιεχόμενο της έγκρισης για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, οι αναγκαίοι όροι για την έκδοση της, ο τρόπος υποβολής και εφαρμογής της διαδικασίας έγκρισης μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις, σύμφωνα με τις αρχές του παρόντος νόμου, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που είναι αναγκαίο για τη χορήγηση προηγούμενης έγκρισης στο φορέα άσκησης οικονομικής δραστηριότητας (μέγιστη προθεσμία έκδοσης η 31-12-2018).
 6. Άρθρο 7 - Έγκριση: Από την έναρξη της ισχύος του Προεδρικού διατάγματος και της κοινής υπουργικής απόφασης, και εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά με τις πράξεις αυτές, δεν απαιτείται η λήψη αδειών που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία ως αναγκαίες για τη λειτουργία της δραστηριότητας στο χώρο άσκησης της, αλλά μόνο η λήψη προηγούμενης έγκρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
 7. Άρθρο 11 - Παράβολο: Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, προβλέπεται η υποχρέωση καταβολής παραβόλου και ορίζονται το ύψος του παραβόλου, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, ο τρόπος μεταφοράς των πιστώσεων στα αρμόδια όργανα, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια (άγνωστη προθεσμία έκδοσης). 
 8. Άρθρο 13 - Αρμόδιες αρχές: Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη συνεργασία με τους ιδιωτικούς φορείς, η ειδική διαδικασία ανάθεσης σε αυτούς, οι κανόνες απόδοσης ευθυνών για τους ιδιωτικούς φορείς, οι κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους όρους της ανάθεσης, οι απαιτήσεις που αποδεικνύουν την ύπαρξη προσόντων για τη διεξαγωγή των ενεργειών που τους ανατίθενται, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τα παραπάνω θέμα (άγνωστη προθεσμία έκδοσης).
 9. Άρθρο 14 - ΟΠΣ/ΑΔΕ: Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Οικονομικών καθορίζονται το πλαίσιο δημιουργίας, ανάπτυξης και λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ, οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών και της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε., οι πληροφορίες που δημοσιεύονται σε αυτό, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, καθώς και ο τρόπος και οι όροι ή οι περιορισμοί πρόσβασης στις πληροφορίες αυτές (άγνωστη προθεσμία έκδοσης).
 10. Άρθρο 16 - Μεταβατικές διατάξεις: Με πράξη Υπουργικού Συμβουλίου συνίσταται Ομάδα Διαχείρισης Έργου, στην οποία μετέχουν ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας, ως Πρόεδρος, εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και, κατά περίπτωση, εκπρόσωποι των συναρμόδιων Υπουργείων. Η ομάδα Διαχείρισης Έργου προγραμματίζει, παρακολουθεί, συντονίζει και προωθεί τις απαραίτητες δράσεις για την εφαρμογή του παρόντος νόμου (άγνωστη προθεσμία έκδοσης).
 11. Άρθρο 16 - Μεταβατικές διατάξεις: Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης διαπιστώνεται η θέση σε λειτουργία του ΟΠΣ-ΑΔΕ του άρθρου 14. Η διαπίστωση της λειτουργίας είναι δυνατή είτε σε φάσεις είτε ως πλήρης (άγνωστη προθεσμία έκδοσης).
 12. Άρθρο 24 - Εξουσιοδοτήσεις: Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης που εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, τα τυχόν έγγραφα που τηρούνται στην έδρα της δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, η κλιμάκωση των επιβαλλόμενων κυρώσεων, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό με τη γνωστοποίηση θέμα (μέγιστη προθεσμία έκδοσης η 07-01-2017).
 13. Άρθρο 24 - Εξουσιοδοτήσεις: Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών μπορεί να ανακαθορίζεται το ύψος του παραβόλου του άρθρου 11, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη μεταφορά των πιστώσεων στα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 11 (άγνωστη προθεσμία έκδοσης).
 14. Άρθρο 24 - Εξουσιοδοτήσεις: Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης κατατάσσονται οι μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες σε κατηγορίες από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς και καθορίζονται τα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, τα οποία πρέπει να λαμβάνονται για την πρόληψη και αποτροπή των κινδύνων εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς στις εγκαταστάσεις των ως άνω δραστηριοτήτων, με βάση την κατάταξη αυτή, καθώς και οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης (άγνωστη προθεσμία έκδοσης).
 15. Άρθρο 30 - Απλούστευση ρυθμίσεων για την άδεια κοινοχρήστου χώρου: Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, που εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση από τους Δήμους της άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου (μέγιστη προθεσμία έκδοσης η 07-03-2017).
 16. Άρθρο 33 - Ρυθμίσεις Αρχαιολογίας: Εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδονται ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Συμβουλίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, προσδιορίζονται οι περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στις οποίες μπορούν να ιδρύονται οι δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, οι τυχόν ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα (μέγιστη προθεσμία έκδοσης η 07-12-2018).
 17. Άρθρο 36 - Εξουσιοδότηση: Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται η διαδικασία έκδοσης της βεβαίωσης γνωστοποίησης για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, θέατρα και κινηματογράφους, το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, τα τυχόν έγγραφα που τηρούνται στην έδρα της δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, η κλιμάκωση των επιβαλλόμενων κυρώσεων εντός των ορίων του παρόντος νόμου, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό με τη γνωστοποίηση θέμα (μέγιστη προθεσμία έκδοσης η 07-01-2017).
 18. Άρθρο 36 - Εξουσιοδότηση: Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών μπορεί να ανακαθορίζεται το ύψος του παραβόλου του άρθρου 11, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη μεταφορά των πιστώσεων στα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 11 (άγνωστη προθεσμία έκδοσης).
 19. Άρθρο 40 - Γνωστοποίηση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων: Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού καθορίζονται το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, τα τυχόν έγγραφα που τηρούνται στην έδρα της δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, η κλιμάκωση των επιβαλλόμενων κυρώσεων, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό με τη γνωστοποίηση θέμα (άγνωστη προθεσμία έκδοσης).
 20. Άρθρο 40 - Γνωστοποίηση λειτουργίας και χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών: Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού καθορίζονται το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, η κλιμάκωση των επιβαλλόμενων κυρώσεων, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό με τη γνωστοποίηση θέμα.

Θα υπάρχει αυτή η κυβέρνηση για να νομοθετήσει τις μελλοντικές της προβλέψεις την στιγμή που τις προβλέπει; Αν όχι, ποιός εγγυάται ότι η νέα κυβέρνηση θα συνεχίσει το ίδιο έργο; Δυστυχώς δεν υπάρχουν εγγυήσεις και η απόδειξη ότι αυτός ο νόμος δεν πρόκειται να εφαρμοστεί, εάν ανέβει στο προσκήνιο άλλη κυβέρνηση, είναι αυτός ο ίδιος ο νόμος, ο οποίος κατήργησε τον νόμο 4264/2014 (άλλος καινοτόμος νόμος περί αδειοδότησης επιχειρήσεων, που εκδώθηκε από την προηγούμενη κυβερνηση, αλλά δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί αφού μέσα στους 8 μήνες των προβλεπόμενων αλλαγών από την έκδοσή του ήρθε η νέα κυβέρνηση και τον κατήργησε)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διάβασε επίσης:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα στο tel +30-2399-022359, fax +30-2371-200937, hatziliontos @ hotmail.com για ενημέρωση. Η επιχείρησή μας Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Χριστόδουλος μελετά την κάθε περίπτωση ξεχωριστά και προτείνει πάντα ό,τι είναι καλύτερο για την επενδυτική επιχείρηση, τον οργανισμό ή τον ιδιώτη.
 • Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών άνω των 17 ετών στους τομείς μελέτη - σχεδιασμό - αδειοδότηση - προγραμματισμό - κατασκευή - λειτουργία - συντήρηση εγκαταστάσεων του πόσιμου νερού, του νερού άρδευσης, των αστικών - βιομηχανικών λυμάτων, της ενέργειας και διαχείρισης τεχνολογικών συστημάτων ποιότητας.
 • Οι ανάγκες των ανθρώπων σε νερό - αποχέτευση - ενέργεια - υποδομές - τεχνολογία, τα προβλήματα που εμφανίζονται σε κάθε προσπάθεια ικανοποίησής τους, ο τρόπος που αντιμετωπίζει ο νομοθέτης τις καταστάσεις αυτές έγιναν για εμάς στόχος και μονόδρομος για να αναπτύξουμε τις βέλτιστες πρακτικές λύσεις για την επίλυσή τους και να κερδίσουμε την ικανοποίηση και εμπιστοσύνη του πελάτη.

 

Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος
Chatziliontos I. Christodoulos
Dipl. Chemical Engineer
Msc Environmental Design of Infrastructure Works
Registry of TEE - No 83488
Registry of YPEXODE - No 39718 - MEK A
Registry of YPEXODE - No 30309 - MEΕΠ Α1
Registry of ENEP - No 16109
Accommodations Internal Auditor - RCN 6035/2016
ISO 9001 Internal Auditor - RCN 6065/2016
Pitsouli 1, TK 63080, Nea Kallikrateia, Chalkidiki, Greece
tel 2399022359, fax 2371200937
email hatziliontos @ hotmail.com | kemioteko @ hotmail.com