Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Πόσα δείγματα χημικής ανάλυσης πρέπει να λαμβάνονται ετησίως και ποιά είναι τα κριτήρια ελέγχου καλής ή κακής λειτουργίας των βιολογικών καθαρισμών; Πριν από 5 χρόνια περίπου (το 2011) εισήλθε στην ελληνική περιβαλλοντική νομοθεσία η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων από τους βιολογικούς καθαρισμούς. Το νομοθέτημα πάτησε πάνω σε γερά θεμέλια, δηλαδή στα αποτελέσματα μιας τριετούς έρευνας πάνω στο αντικείμενο με τίτλο: "Επαναχρησιμοποίηση Λυμάτων - Διαμόρφωση Προδιαγραφών" που υλοποιήθηκε την περίοδο Νοέμβριος 1999 - Φεβρουάριος 2003 και το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (LIFE99/ENV/GR/000590). Είχαμε την τύχη να παρακολουθήσουμε, τον Φεβρουάριο του 2003, το συνέδριο στο οποίο παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα.

Από τότε μέχρι και σήμερα εμφανίσθηκαν νομοθετήματα (2003, 2007, 2009 περί προστασίας των υδάτων) που προηγήθηκαν της επαναχρησιμοποίησης και γεννήθηκαν νέα νομοθετήματα ελέγχου των υπόγειων υδάτων (2011), η ποινική προστασία του περιβάλλοντος (2012), η νέα κατάταξη των δραστηριοτήτων με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια (2012), νομοθεσία κομποστοποίησης - χώνευσης οργανικών αστικών απορριμάτων με βιολογικές λάσπες (2014) και την εκ νέου κατάταξη των επαγγελματικών δραστηριοτήτων με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια μέσα στο 2016, όλα προφανώς προερχόμενα από ευρωπαϊκές οδηγίες. Η σύγχυση, που προκλήθηκε, σε σχέση με τα νομοθετήματα των δεκαετιών 1960-1970, 1970-1980, 1980-1990 και 1990-2000, τα οποία ρύθμιζαν και εξακολουθούν να ρυθμίζουν μερικώς τις προϋποθέσεις διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων και λασπών στο περιβάλλον είναι μεγάλη. Θέλει όρεξη για διάβασμα και ψάξιμο ώστε να βρει κανείς τι ισχύει ανά περίπτωση. Αυτή την σύγχυση προσπαθεί να φωτίσει εν μέρει το παρόν άρθρο ταξινομώντας τις υποχρεώσεις δειγματοληψίας - ανάλυσης στις εξόδους των βιολογικών καθαρισμών ανάλογα με την δυναμικότητα και το είδος της επαναχρησιμοποίησης - διάθεσης.

1. Αναλύσεις παραγώμενης βιολογικής ιλύος

Σύμφωνα με την απόφαση 80568/4225/91, οι ιδιοκτήτες βιολογικών καθαρισμών θεωρούνται παραγωγοί βιολογικής ιλύος. Οι παραγωγοί βιολογικής ιλύος πρέπει να τηρούν βιβλία σχετικά με αυτήν και να αναλύουν τουλάχιστον μία φορά ανά εξάμηνο την περιεκτικότητά της στα βαρέα μέταλλα του παρακάτω πίνακα. Χωρίς απόφαση Νομάρχη (νοείται πλέον ο ΓΓΠ), που να κάνει χρήση των εξαιρετικών διατάξεων, υποχρεούνται όλοι οι παραγωγοί να εκτελούν αναλύσεις. Οι οριακές τιμές του πίνακα αφορούν την χρήση της ενεργού ιλύος στην γεωργία. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ειδική διαδικασία αδειοδότησης, η οποία ανάμεσα στα άλλα απαιτεί και ανάλυση του εδάφους διάθεσης της ιλύος. Ανάλογη διαδικασία τηρείται όταν η ιλύς μεταφέρεται σε ειδικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Με την απόφαση 114218/97 επικαιροποιείται ο κατάλογος των αναλύσεων ως προς το χρώμιο.

Απόφαση 80568/4225/91 Απόφαση 114218/97

Παράμετροι

Οριακές τιμές

(mg/kg ξηράς ουσίας)

Παράμετροι

Οριακές τιμές

(mg/kg ξηράς ουσίας)

Κάδμιο

20 έως 40

Κάδμιο

20 έως 40

Χαλκός

1000 έως 1750

Χαλκός

1000 έως 1750

Νικέλιο

300 έως 400

Νικέλιο

300 έως 400

Μόλυβδος

750 έως 1200

Μόλυβδος

750 έως 1200

Ψευδάργυρος

2500 έως 4000

Ψευδάργυρος

2500 έως 4000

Υδράργυρος

16 έως 25

Υδράργυρος

16 έως 25

Χρώμιο

Σε αυτή τη φάση δεν είναι δυνατό να καθοριστούν οριακές τιμές για το χρώμιο. Το Συμβούλιο Υπουργών Περ/ντος της ΕΟΚ θα καθορίσει τις οριακές αυτές τιμές αργότερα, με βάση προτάσεις που θα υποβάλλει η Επιτροπή Ε.Κ. μέσα σε ένα χρόνο από την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας

Χρώμιο III

500

Χρώμιο VI

10

Σημείωση (80568/4225/91)

 • Οι παραγωγοί της ιλύος, που προέρχονται από επεξεργασία λυμάτων, υποχρεούνται να παρέχουν σε τακτά διαστήματα στους χρήστες της ιλύος όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στον πίνακα. Οι σχετικές αναλύσεις πραγματοποιούνται από κρατικά ή εξουσιοδοτημένα από το Κράτος εργαστήρια.
 • Είναι δυνατόν με απόφαση του οικείου Νομάρχη, να εξαιρούνται από την ως άνω υποχρέωση οι παραγωγοί ιλύος που προέρχεται από σταθμούς καθαρισμού λυμάτων με ικανότητα επεξεργασίας κάτω των 300 χιλιογράμμων BOD5, ημερησίως, που αντιστοιχούν σε ισοδύναμο πληθυσμού 5000 κατοίκων και οι οποίοι προορίζονται κυρίως για την επεξεργασία λυμάτων οικιακής προέλευσης.
 • Γενικά, η ιλύς πρέπει να αναλύεται τουλάχιστον κάθε έξι μήνες. Εάν η ποιότητα των επεξεργασμένων λυμάτων μεταβάλλεται, η συχνότητα αυτών των αναλύσεων πρέπει να αυξάνεται. Αν τα αποτελέσματα των αναλύσεων δεν μεταβάλλονται σημαντικά κατά τη διάρκεια ενός έτους, η ιλύς πρέπει να αναλύεται τουλάχιστον κάθε δώδεκα μήνες.
 • Στην περίπτωση ιλύος προερχομένης από τους σταθμούς καθαρισμού λυμάτων με ικανότητα επεξεργασίας κάτω των 300 χιλιογράμμων BOD5, ημερησίως, εάν η ανάλυση της δεν έγινε εντός δώδεκα μηνών από την έναρξη ισχύος της απόφασης 80568/4225/91 θα πρέπει να πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε μία ανάλυση εντός δώδεκα μηνών μετά από αυτή τη θέση σε εφαρμογή, ή ενδεχομένως, εντός εξαμήνου μετά την απόφαση με την οποία εγκρίνεται η χρήση στη γεωργία ιλύος προερχομένης από τέτοιους σταθμούς.
 • Οι αρμόδιες αρχές αποφασίζουν για τη συχνότητα των επομένων αναλύσεων βάσει των αποτελεσμάτων της πρώτης ανάλυσης, των ενδεχόμενων μεταβολών στη φύση των λυμάτων που έχουν υποστεί επεξεργασία καθώς και κάθε άλλου σχετικού στοιχείου.
 • Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου, πρέπει να εξετάζονται οι ακόλουθες παράμετροι: - ξηρά ουσία, οργανική ύλη, - pH, - άζωτο, και φώσφορος, - κάδμιο, χαλκός, νικέλιο, μόλυβδος, ψευδάργυρος, υδράργυρος, χρώμιο.
 • Οι αρμόδιες αρχές αποφασίζουν για τη συχνότητα των αναλύσεων που πραγματοποιούνται για το χαλκό, τον ψευδάργυρο και το χρώμιο εάν έχει αποδεχθεί κατά τρόπο που να ικανοποιεί την αρμόδια αρχή ότι τα μέταλλα αυτά δεν υπάρχουν η υπάρχουν σε αμελητέες ποσότητες στα λύματα που επεξεργάζεται ο σταθμός καθαρισμού.

2. Συμβατικές αναλύσεις επεξεργασμένων νερών στην έξοδο του βιολογικού καθαρισμού για απόρριψη σε υδάτινους αποδέκτες

Μη ευαίσθητοι αποδέκτες: Για την περίπτωση αυτή η απόφαση 5673/400/97 ορίζει τα χαρακτηριστικά των νερών σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

Παράμετροι

Συγκέντρωση

% ελάχιστη

μείωση

Μέθοδοι μέτρησης

BOD5

 25mg/l

70%-90% 

Ομοιογενοποιημένο αδιήθητο ακατακάθιστο δείγμα, προσδιορισμός του διαλελυμένου οξυγόνου πριν & μετά, πενθήμερη επώαση στους 20οC σε απόλυτο σκότος, προσθήκη παρεμποδιστή της νιτροποίησης.

40%

δυνάμει του άρθ. 4 παρ. 2

COD

125mg/l 75% Ομοιογενοποιημένο αδιήθητο ακατακάθιστο δείγμα, διχρωμικό κάλιο

SS

35mg/l 90%

Διήθηση αντιπροσωπευτικού δείγματος μέσω φίλτρου μεμβράνης των 0,45 μm, ξήρανση σε θερμοκρασία 105οC και ζύγιση.

35mg/l

δυνάμει του άρθ. 4 παρ. 2 (>10.000 ικ)

90%

δυνάμει του άρθ. 4 παρ. 2 (>10.000 ικ)

60mg/l δυνάμει του άρθ. 4 παρ. 2 (2.000 - 10.000 ικ)

70% δυνάμει του άρθ. 4 παρ. 2 (2.000 - 10.000 ικ)

Φυγοκέντρωση αντιπροσωπευτικού δείγματος επί 5 τουλάχιστον λεπτά με μέση επιτάχυνση 2800-3200, ξήρανση σε θερμοκρασία 105οC και ζύγιση.

Σημείωση:

 • Η ελάχιστη % μείωση εφαρμόζεται ανάλογα με το φορτίο εισερχομένων λυμάτων.
 • Το BOD5 μπορεί να αντικατασταθεί από τον ολικό οργανικό άνθρακα (TOC) ή το ολικά απαιτούμενο οξυγόνο TOD α μπορεί να ... σχέση μεταξύ του BOD5 και της υποκατάστατης παραμέτρου.
 • Η απαίτηση των 35mg/l SS και 90% είναι προαιρετική.
 • Οι αναλύσεις που αφορούν απορρίψεις από τελμάτωση διεξάγωνται σε διηθημένα δείγματα. Ωστόσο η συγκέντρωση του συνόλου των αιωρούμενων στερεών σε αδιήθητα δείγματα υδάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 150 mg/l.
 • Όπου αρθ. 4 παρ. 2 νοείται άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ.

Ευαίσθητοι αποδέκτες: Για την περίπτωση αυτή η απόφαση 5673/400/97 ορίζει τα χαρακτηριστικά των νερών σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

Παράμετροι

Συγκέντρωση

% ελάχιστη

μείωση

Μέθοδοι μέτρησης

Ολικός φώσφωρος

2 mg/l (10.000-1.000.000 ικ)

80%

Φασματοφωτομετρία μοριακής απορρόφησης.

1 mg/l (>100.000 ικ)

 

Ολικό άζωτο

15 mg/l (10.000-100.000 ικ) 70%-80%

10 mg/l (>100000 ικ)

Σημείωση:

 • Η ελάχιστη % μείωση εφαρμόζεται ανάλογα με το φορτίο εισερχομένων λυμάτων.
 • Ολικό άζωτο σημαίνει το άθροισμα του ολικού αζώτου κατά Kjeldahl (οργανικό και αμμωνιακό άζωτο), του αζώτου των νιτρικών ιόντων και του αζώτου των νιτρωδών ιόντων.
 • Οι ως άνω τιµές συγκέντρωσης ολικού αζώτου αποτελούν ετήσιο µέσο όρο. Ωστόσο, οι απαιτήσεις για το άζωτο µπορούν να επαληθευθούν χρησιµοποιώντας τον ηµερήσιο µέσο όρο όταν έχει αποδειχθεί, ότι επιτυγχάνεται το ίδιο επίπεδο προστασίας. Στην περίπτωση αυτή, ο ηµερήσιος µέσος όρος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 mg/l ολικού αζώτου για όλα τα δείγµατα, όταν η θερµοκρασία των λυµάτων στο βιοαντιδραστήρα είναι ανώτερη ή ίση των 12 ºC. Αντί για την προϋπόθεση της θερµοκρασίας, µπορεί να εφαρµοστεί ένας περιορισµένος χρόνος λειτουργίας, ανάλογος µε τις τοπικές κλιµατικές συνθήκες.

Για τις παραπάνω περιπτώσεις η απόφαση 5673/400/97 ορίζει τις ελάχιστες δειγματοληψίες και τις αποκλίσεις σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

Αριθμός δειγμάτων που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε έτους

Ανώτατος επιτρεπτός αριθμός δειγμάτων που αποκλίνουν

4-7

1

6-16

2

17-28

3

29-40

4

41-53

5

54-67

6

69-81

7

82-95

8

96-110

9

111-125

10

126-140

11

141-155

12

156-171

13

172-187

14

188-203

15

204-219

16

220-235

17

236-251

18

252-268

19

269-284

20

285-300

21

301-317

22

318-334

23

335-350

24

351-356

25

Σημείωση:

 • 2000 ικ — 9999 ικ: 12 δείγµατα τον πρώτο χρόνο, 4 δείγµατα τα επόµενα χρόνια εφόσον αποδειχθεί ότι τον πρώτο χρόνο το νερό πληροί τις προϋποθέσεις· εάν κανένα από τα 4 δείγµατα δεν είναι ικανοποιητικό, τον επόµενο χρόνο πρέπει να λαµβάνονται 12 δείγµατα.
 • 10000 ικ — 49999 ικ: 12 δείγµατα
 • >50000 ικ: 24 δείγµατα

2.1. Πρόσθετες αναλύσεις επεξεργασμένων νερών για περιορισμένη άρδευση, νερό ψύξης μιας χρήσης και υπεδάφια διάθεση

Για την περίπτωση αυτή η απόφαση 145116/11 ορίζει τα χαρακτηριστικά των νερών και τις ελάχιστες δειγματοληψίες σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες

Τύπος

επαναχρησιμοποίησης

Escherichia

coli

(EC/100ml)

BOD5

(mg/l)

SS

(mg/l)

Θολότητα

(NTU)

Περιορισμένη άρδευση : Περιοχές όπου δεν αναμένεται πρόσβαση του κοινού, καλλιέργειες ζωοτροφών, βιομηχανικές καλλιέργειες, λιβάδια, δένδρα (μη συμπεριλαμβανομένων των οπωροφόρων), με την προϋπόθεση ότι κατά τη συλλογή οι καρποί δεν βρίσκονται σε επαφή με το έδαφος, καλλιέργειες σπόρων και καλλιέργειες που παράγουν προϊόντα τα οποία υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία πριν την κατανάλωση τους. Άρδευση με καταιονισμό δεν θα εφαρμόζεται

200 διάμεση τιμή

Σύμφωνα με τις επιταγές της ΚΥΑ 5673/400/1997

Σύμφωνα με τις επιταγές της ΚΥΑ 5673/400/1997

-

Βιομηχανική χρήση: Νερό ψύξης μιας χρήσης

Τροφοδότηση υπόγειων υδροφορέων, που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 7 του ΠΔ 51/2-3-2007, με διήθηση διαμέσου εδαφικού στρώματος με επαρκές πάχος και κατάλληλα χαρακτηριστικά.

 

Τύπος

επαναχρησιμοποίησης

Απαιτούμενη

ελάχιστη

επεξεργασία

Ελάχιστη συχνότητα

δειγματοληψιών και

αναλύσεων νερού προς

επαναχρησιμοποίηση

Περιορισμένη άρδευση : Περιοχές όπου δεν αναμένεται πρόσβαση του κοινού, καλλιέργειες ζωοτροφών, βιομηχανικές καλλιέργειες, λιβάδια, δένδρα (μη συμπεριλαμβανομένων των οπωροφόρων), με την προϋπόθεση ότι κατά τη συλλογή οι καρποί δεν βρίσκονται σε επαφή με το έδαφος, καλλιέργειες σπόρων και καλλιέργειες που παράγουν προϊόντα τα οποία υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία πριν την κατανάλωση τους. Άρδευση με καταιονισμό δεν θα εφαρμόζεται

Δευτεροβάθμια βιολογική επεξεργασία με απολύμανση

BOD5, SS, Ν, P: σύμφωνα με τις επιταγές της ΚΥΑ 5673/400/5.3.97 (ΦΕΚ 192/Β/14.3.97)

EC: μια ανά εβδομάδα

Υπολειμματικό χλώριο: συνεχώς (εφόσον εφαρμόζεται χλωρίωση)

Βιομηχανική χρήση: Νερό ψύξης μιας χρήσης

Τροφοδότηση υπόγειων υδροφορέων, που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 7 του ΠΔ 51/2-3-2007, με διήθηση διαμέσου εδαφικού στρώματος με επαρκές πάχος και κατάλληλα χαρακτηριστικά.

Σημείωση:

 • Προσοχή στην τροφοδότηση των υπόγειων υδροφορέων με γεωτρήσεις και κυρίως με υπεδάφιο τρόπο, πρέπει να αποδειχθεί ότι ο υπόγειος υδροφόρος δεν εμπίπτει στην προστασία του άρθρου 7 του ΠΔ 51/2007. Το άρθρο 7 προστατεύει όλους τους υδροφόρους που αξιοποιούνται ή πρόκειται να αξιοποιηθούν μελλοντικά για ανθρώπινη χρήση. Εμπειρικά γνωρίζουμε ότι το 1ο τουλάχιστον υπόγειο υδροφόρο στρώμα δεν υδρομαστεύεται (π.χ. από γεωτρήσεις) για υδρεύσεις διότι θεωρείται ήδη μολυσμένο από λιπάσματα, φυτοφάρμακα και αστικά λύματα ή βιομηχανικά λύματα. Άρα, δεν θα πρέπει να προστατεύεται από το ΠΔ 51/2007, θα πρέπει όμως να βρεθεί μία βάση για πάτημα, μπορεί να υπάρχει μια τέτοια αναφορά στο εγκεκριμένο διαχειριστικό σχέδιο της υδρολεκάνης της περιοχής, οπότε αξίζει τον κόπο να ψαχτεί το θέμα εκεί μέσα.
 • Οι προτεινόμενες μέθοδοι δευτεροβάθμιας επεξεργασίας περιλαμβάνουν διάφορους τύπους του συστήματος ενεργού ιλύος, βιολογικά φίλτρα και περιστρεφόμενους βιολογικούς δίσκους. Άλλα συστήματα που παράγουν εκροή με ισοδύναμη ποιότητα (BOD5/SS σε συμφωνία με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 5673/400/5.3.97 (ΦΕΚ 192/Β/14.3.97) είναι αποδεκτά κατόπιν επαρκούς τεκμηρίωσης. Οι συγκεντρώσεις αζώτου στην εκροή πρέπει να διατηρούνται χαμηλότερα από 45 mg/l, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου υπάρχει μεγάλης διάρκειας αποθήκευση των υγρών αποβλήτων σε ταμιευτήρες, γίνεται άρδευση ευπρόσβλητων στη νιτρορρύπανση ζωνών ή γίνεται εμπλουτισμός του υπόγειου υδροφορέα. Στις περιπτώσεις αυτές οι μέσες συγκεντρώσεις αζώτου πρέπει να μην υπερβαίνουν τα 15 mg/l.
 • Στην περίπτωση κοινοτικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων οικισμών με πληθυσμό μικρότερο από 2000 ισοδύναμους κατοίκους και οικιακών ιδιωτικών συστημάτων επεξεργασίας επιτρέπονται οι τύποι επαναχρη­σιμοποίησης του παραπάνω πίνακα μετά από εφαρμογή μεθόδων επεξεργασίας, που δεν επιτυγχάνουν για τα BOD5/SS τα όρια της ΚΥΑ 5673/400/5.3.97 (ΦΕΚ 192/Β/14.3.97), με την προϋπόθεση ότι τεκμηριωμένα εξασφαλίζεται η μη επαφή κοινού και γεωργών με τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα. Στις περιπτώσεις των κοινοτικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας ως μέγιστη διάμεση τιμή Escherichia coli τίθενται τα 1000 EC/ 100ml.
 • Χλωρίωση, οζόνωση, χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) ή άλλου είδους μέθοδοι καταστροφής ή συγκρά­τησης παθογόνων, που εξασφαλίζουν στην εκροή την απαιτούμενη διάμεση συγκέντρωση Escherichia coli. Σε κάθε περίπτωση και στο βαθμό που η επεξεργασία συνίσταται στην ελάχιστη απαιτούμενη κατά την εφαρμογή της χλωρίωσης θα εξασφαλίζεται γινόμενο υπολειμματικού χλωρίου επί χρόνο επαφής (C·t) μεγαλύτερο ή ίσο από 30 mg·min/lt, εμβολοειδής ροή (λόγος μήκους ροής/πλάτος μεγαλύτερο ή ίσο από 40) και ελάχιστος χρόνος επαφής 30 min, ενώ για απολύμανση με UV θα εξασφαλίζεται ελάχιστη δόση 70 mWsec/cm2 στο τέλος της ζωής των λαμπτήρων και για τον σχεδιασμό του συστήματος UV δεν θα λαμβάνεται τιμή διαπερατότητας μεγαλύτερη από 50%. Θα πρέπει με κατάλληλη μελέτη, που συμπεριλαμβάνεται στη μελέτη σχεδιασμού και εφαρμογής να τεκμηριώνεται η επάρκεια, η αποτελεσματικότητα και κυρίως, η ευχέρεια ελέγχου της αποτελεσματικότητας της απολύμανσης.
 • Θα πρέπει με κατάλληλη μελέτη να τεκμηριώνεται η επάρκεια του εδαφικού συστήματος να επιτυγχάνει συγκράτηση οργανικών.

2.2. Πρόσθετες αναλύσεις επεξεργασμένων νερών για απεριόριστη άρδευση, βιομηχανική χρήση

Για την περίπτωση αυτή η απόφαση 145116/11 ορίζει τα χαρακτηριστικά των νερών και τις ελάχιστες δειγματοληψίες σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες

Τύπος

επαναχρησιμοποίησης

Escherichia

coli

(EC/100ml)

BOD5

(mg/l)

SS

(mg/l)

Θολότητα

(NTU)

Απεριόριστη άρδευση: Όλες οι καλλιέργειες όπως οπωροφόρα δένδρα, λαχανικά, αμπέλια ή καλλιέργειες των οποίων τα προϊόντα καταναλώνονται ωμά, θερμοκήπια. Η απεριόριστη άρδευση επιτρέπει την εφαρμογή διαφόρων μεθόδων εφαρμογής της άρδευσης συμπεριλαμβανομένου του καταιονισμού.

5 για το 80% των δειγμάτων και 50 για το 95 % των δειγμάτων

10 για το 80% των δειγμάτων

10 για το 80% των δειγμάτων

διάμεση τιμή

Βιομηχανική χρήση: επανακυκλοφορούμενο νερό ψύξης, νερό για λέβητες, νερό διεργασιών κλπ, όχι νερό ψύξης μιας χρήσης

 

Τύπος

επαναχρησιμοποίησης

Απαιτούμενη

ελάχιστη

επεξεργασία

Ελάχιστη συχνότητα

δειγματοληψιών και

αναλύσεων νερού προς

επαναχρησιμοποίηση

Απεριόριστη άρδευση: Όλες οι καλλιέργειες όπως οπωροφόρα δένδρα, λαχανικά, αμπέλια ή καλλιέργειες των οποίων τα προϊόντα καταναλώνονται ωμά, θερμοκήπια. Η απεριόριστη άρδευση επιτρέπει την εφαρμογή διαφόρων μεθόδων εφαρμογής της άρδευσης συμπεριλαμβανομένου του καταιονισμού.

Δευτεροβάθμια βιολογική 

επεξεργασία ακολουθούμενη

από Τριτοβάθμια επεξεργασία 

και Απολύμανση

BOD5 SS,N, P: σύμφωνα με τις επιταγές της ΚΥΑ 5673/400/5.3.97 (ΦΕΚ 192/Β/14.3.97)

Θολότητα και διαπερατότητα: για ανακτημένο νερό από εγκαταστάσεις επεξεργασίας με ισοδύναμο πληθυσμό μεγαλύτερο από 50000 κατοίκους τέσσερις ανά εβδομάδα και δύο ανά εβδομάδα στις υπόλοιπες περιπτώσεις

EC: για ανακτημένο νερό από εγκαταστάσεις επεξεργασίας με ισοδύναμο πληθυσμό μεγαλύτερο από 50000 κατοίκους τέσσερις ανά εβδομάδα και δύο ανά εβδομάδα στις υπόλοιπες περιπτώσεις. Κατ εξαίρεση για νησιωτικές περιοχές μετεκμηριωμένη έλλειψη κατάλληλης εργαστηριακής υποδομής μία ανά εβδομάδα

Υπολειμματικό Cl2 συνεχώς (εφόσον εφαρμόζεται χλωρίωση)

Βιομηχανική χρήση: επανακυκλοφορούμενο νερό ψύξης, νερό για λέβητες, νερό διεργασιών κλπ, όχι νερό ψύξης μιας χρήσης

Σημείωση:

 • Οι προτεινόμενες μέθοδοι δευτεροβάθμιας επεξεργασίας περιλαμβάνουν διάφορους τύπους του συστήματος ενεργού ιλύος, βιολογικά φίλτρα και περιστρεφόμενους βιολογικούς δίσκους. Άλλα συστήματα που παράγουν εκροή με ισοδύναμη ποιότητα (BOD5/SS σε συμφωνία με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 5673/400/5.3.97 (ΦΕΚ 192/Β/14.3.97) είναι αποδεκτά κατόπιν επαρκούς τεκμηρίωσης. Οι συγκεντρώσεις αζώτου στην εκροή πρέπει να διατηρούνται χαμηλότερα από 45 mg/l, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου υπάρχει μεγάλης διάρκειας αποθήκευση των υγρών αποβλήτων σε ταμιευτήρες, γίνεται άρδευση ευπρόσβλητων στη νιτρορρύπανση ζωνών ή γίνεται εμπλουτισμός του υπόγειου υδροφορέα. Στις περιπτώσεις αυτές οι μέσες συγκεντρώσεις αζώτου πρέπει να μην υπερβαίνουν τα 15 mg/l. Στην περίπτωση άρδευσης σε περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητες λόγω νιτρορύπανσης απαιτείται απομάκρυνση αζώτου μέσω νιτροποίησης – απονιτροποίησης, ώστε οι συγκεντρώσεις αμμωνιακού αζώτου και ολικού αζώτου να είναι μικρότερες από 2 mg/l και 15 mg/l αντίστοιχα.
 • Κατάλληλο σύστημα που να επιτυγχάνει τα αναφερόμενα όρια για το BOD5, τα SS και τη θολότητα. Ενδεικτικά, κατ’ ελάχιστον προσθήκη κατάλληλου κροκιδωτικού (π.χ.θειικού αργιλίου ) σε δόση μεγαλύτερη από 10 mg/l και απευθείας διύλιση σε διυλιστήριο άμμου με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: βάθος διυλιστικού μέσου (L) ≥ 1,40 m, ενεργή διάμετρο κόκκων άμμου (De) ≈ 1 mm, συντελεστή ομοιομορφίας κόκκων άμμου (u) 1,45-1,60 και επιφανειακή φόρτιση ≤ 8 m3/m2/hr για κανονικές συνθήκες λειτουργίας.
 • Χλωρίωση, οζόνωση, χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) ή άλλου είδους μέθοδος καταστροφής ή συγκρά­τησης παθογόνων, που εξασφαλίζουν στην εκροή την απαιτούμενη συγκέντρωση Escherichia coli για το 80% των δειγμάτων. Σε κάθε περίπτωση κατά την εφαρμογή της χλωρίωσης θα εξασφαλίζεται συγκέντρωση υπολειμμα­τικού χλωρίου ≥ 2mg/l, εμβολοειδής ροή (λόγος μήκους ροής/πλάτος μεγαλύτερο ή ίσο από 40) και ελάχιστος χρόνος επαφής 60 min, ενώ η αναγκαιότητα αποχλωρίωσης πριν από την επαναχρησιμοποίηση θα εξετάζεται κατά περίπτωση. Για απολύμανση με UV θα εξασφαλίζεται ελάχιστη δόση 60 mWsec/cm2 στο τέλος της ζωής των λαμπτήρων και για τον σχεδιασμό του συστήματος UV δεν θα λαμβάνεται τιμή διαπερατότητας μεγαλύτερη από 70%. Θα πρέπει με κατάλληλη μελέτη, που συμπεριλαμβάνεται στη μελέτη σχεδιασμού και εφαρμογής να τεκμηριώνεται η επάρκεια, η αποτελεσματικότητα και κυρίως, η ευχέρεια ελέγχου της αποτελεσματικότητας της απολύμανσης.
 • Για νερό βιομηχανικών διεργασιών θα εφαρμόζονται από την ενδιαφερόμενη βιομηχανία τα εκάστοτε απαι­τούμενα πρόσθετα προχωρημένα συστήματα επεξεργασίας για απομάκρυνση ιόντων και άλλων διαλυμένων ενώσεων ή/και στοιχείων.

2.3. Πρόσθετες αναλύσεις επεξεργασμένων νερών για αστική - περιαστική χρήση και διάθεση με γεωτρήσεις

Για την περίπτωση αυτή η απόφαση 145116/11 ορίζει τα χαρακτηριστικά των νερών και τις ελάχιστες δειγματοληψίες σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες

Τύπος

επαναχρησιμοποίησης

Ολικά

κολοβακτηρίδια

(EC/100ml)

BOD5

(mg/l)

SS

(mg/l)

Θολότητα

(NTU)

Αστική χρήση: Μεγάλες εκτάσεις (νεκροταφεία, πρανή αυτοκινητόδρομων, γήπεδα γκολφ, δημόσια πάρκα), εγκαταστάσεις αναψυχής, κατάσβεση πυρκαϊών, συμπύκνωση εδαφών, καθαρισμός οδών και πεζoδρόμων, διακοσμητικά σιντριβάνια. Πότισμα με καταιονισμό απαγορεύεται.

2 για το 80% των δειγμάτων και 20 για το 95 % των δειγμάτων

10για το 80% των δειγμάτων

2 για το 80% των δειγμάτων

διάμεση τιμή

Περιαστικό πράσινο: συμπεριλαμβανομένων των αλσών και δασών

Εμπλουτισμός υπόγειων υδροφορέων, που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 7 του ΠΔ 51/2-3-2007 (ΦΕΚ54Α/8-3-2007), με γεωτρήσεις

 

Τύπος

επαναχρησιμοποίησης

Απαιτούμενη

ελάχιστη

επεξεργασία

Ελάχιστη συχνότητα

δειγματοληψιών και

αναλύσεων νερού προς

επαναχρησιμοποίηση

Αστική χρήση: Μεγάλες εκτάσεις (νεκροταφεία, πρανή αυτοκινητόδρομων, γήπεδα γκολφ, δημόσια πάρκα), εγκαταστάσεις αναψυχής, κατάσβεση πυρκαϊών, συμπύκνωση εδαφών, καθαρισμός οδών και πεζoδρόμων, διακοσμητικά σιντριβάνια. Πότισμα με καταιονισμό απαγορεύεται.

Δευτεροβάθμια βιολογική επεξεργασία με απολύμανση

BOD5, SS, Ν, P: σύμφωνα με τις επιταγές της ΚΥΑ 5673/400/5.3.97 (ΦΕΚ 192/Β/14.3.97)

EC: μια ανά εβδομάδα

Υπολειμματικό χλώριο: συνεχώς (εφόσον εφαρμόζεται χλωρίωση)

Περιαστικό πράσινο: συμπεριλαμβανομένων των αλσών και δασών

Εμπλουτισμός υπόγειων υδροφορέων, που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 7 του ΠΔ 51/2-3-2007 (ΦΕΚ54Α/8-3-2007), με γεωτρήσεις

Σημείωση:

 • Όπως η σημείωση (α) του Πίνακα 1 με την πρόσθετη απαίτηση να επιτυγχάνεται απομάκρυνση αζώτου μέσω νιτροποίησης–απονιτροποίησης, ώστε οι συγκεντρώσεις αμμωνιακού αζώτου και ολικού αζώτου να είναι μικρότερες από 2 mg/l και 15 mg/l αντίστοιχα
 • Κατάλληλο σύστημα μεμβρανών (συνιστάται τουλάχιστον υπερδιήθηση) ή ισοδύναμο σύστημα επεξεργασίας που να επιτυγχάνει τα αναφερόμενα στον Πίνακα 3 όρια για το BOD5, τα SS και τη θολότητα. Στην περίπτωση χρήσης βιολογικών αντιδραστήρων μεμβράνης (membrane bioreactors) είναι δυνατή η συγχώνευση της δευτερο­βάθμιας και προχωρημένης επεξεργασίας.
 • Χλωρίωση, οζόνωση, χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) ή άλλου είδους μέθοδος καταστροφής ή συγκρά­τησης παθογόνων, που εξασφαλίζουν στην εκροή την απαιτούμενη συγκέντρωση ολικών κολοβακτηριδίων για το 80% των δειγμάτων. Σε κάθε περίπτωση κατά την εφαρμογή της χλωρίωσης θα εξασφαλίζεται συγκέντρωση υπολειμματικού χλωρίου ≥ 2 mg/l, εμβολοειδής ροή (λόγος μήκους ροής/πλάτος μεγαλύτερο ή ίσο από 40) και ελάχιστος χρόνος επαφής 60 min, ενώ η αναγκαιότητα αποχλωρίωσης πριν από την επαναχρησιμοποίηση θα εξετάζεται κατά περίπτωση. Για απολύμανση με UV θα εξασφαλίζεται ελάχιστη δόση 60 mWsec/cm2 στο τέλος της ζωής των λαμπτήρων και για τον σχεδιασμό του συστήματος UV δεν θα λαμβάνεται τιμή διαπερατότητας μεγαλύτερη από 70%. Θα πρέπει με κατάλληλη μελέτη, που συμπεριλαμβάνεται στη μελέτη σχεδιασμού και εφαρμογής να τεκμηριώνεται η επάρκεια, η αποτελεσματικότητα και κυρίως, η ευχέρεια ελέγχου της αποτελε­σματικότητας της απολύμανσης.
 • Στις περιπτώσεις δασών είναι δυνατή η κατά περίπτωση, μετά από τεκμηρίωση, εφαρμογή των απαιτήσεων του Πίνακα 2 ή του Πίνακα 1.
 • κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται το πότισμα με καταιονισμό σε περιπτώσεις άρδευσης εκτάσεων (π.χ. γηπέδων γκολφ) όπου είναι τεχνικά δύσκολη η εφαρμογή άλλου συστήματος άρδευσης.

2.4. Πρόσθετες αναλύσεις βαρέων μετάλλων επεξεργασμένων νερών για περιορισμένη και απεριόριστη άρδευση

Για την περίπτωση αυτή η απόφαση 145116/11 ορίζει τα χαρακτηριστικά των νερών και τις ελάχιστες δειγματοληψίες σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες

Μέταλλο

Μέγιστη

συγκέντρωση(mg/l)

Al (αργίλιο)

5

As (αρσενικό)

0.1

Be (βηρύλλιο)

0.1

Cd (κάδμιο)

0.01

Co (κοβάλτιο)

0.05

Cr (χρώμιο)

0.1

Cu (χαλκός)

0.2

F (φθόριο)

1.0

Fe (σίδηρος)

3.0

Li (λίθιο)

2.5

Mn (μαγγάνιο)

0.2

Mo (μολυβδαίνιο)

0.01

Ni (νικέλιο)

0.2

Pb (μόλυβδος)

0.1

Se (σελήνιο)

0.02

V (βανάδιο)

0.1

Zn (ψευδάργυρος)

2.0

Hg (υδράργυρος)

0.002

B (Βόριο)

2

Σημείωση:

 • Η ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψιών και αναλύσεων για τις ανωτέρω παραμέτρους καθορίζεται σε:
 • 12 ανά έτος για ανακτημένα υγρά απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας με ισοδύναμο πληθυσμό μεγαλύ­τερο από 200,000 κατοίκους και υγρά βιομηχανικά απόβλητα από βιομηχανικές δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες (ανεξαρτήτως μεγέθους δραστηριότητας) της ΚΥΑ 5673/400/5.3.97 (ΦΕΚ 192/Β/14.3.97).
 • 4 ανά έτος για ανακτημένα υγρά απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας με ισοδύναμο πληθυσμό μεταξύ 50,000-200,000 κατοίκων
 • 2 ανά έτος για ανακτημένα υγρά απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας με ισοδύναμο πληθυσμό μεταξύ 10,000-50,000 κατοίκων και υγρά βιομηχανικά απόβλητα από βιομηχανικές δραστηριότητες που εμπίπτουν στις κατηγορίες (ανεξαρτήτως μεγέθους δραστηριότητας) της ΚΥΑ 5673/400/5.3.97 (ΦΕΚ 192/Β/14.3.97).
 • 1 ανά έτος για ανακτημένα υγρά απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας με ισοδύναμο πληθυσμό μεταξύ 2,000-10,000 κατοίκων
 • Για εγκαταστάσεις επεξεργασίας με ισοδύναμο πληθυσμό μικρότερο των 2,000 και οικιακά ιδιωτικά συστήματα επεξεργασίας δεν απαιτείται έλεγχος για τη διαπίστωση τήρησης των ανωτέρω ορίων.

2.5. Πρόσθετες αναλύσεις αγρονομικών χαρακτηριστικών επεξεργασμένων νερών για περιορισμένη και απεριόριστη άρδευση

Για την περίπτωση αυτή η απόφαση 145116/11 ορίζει τα χαρακτηριστικά των νερών και τις ελάχιστες δειγματοληψίες σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες

Πιθανό πρόβλημα κατά την άρδευση

Μονάδες

Βαθμός περιορισμών κατά την εφαρμογή

Μηδαμινός

Μικρός-Μέτριος

Μεγάλος

Αλατότητα (Επηρεάζει την διαθεσιμότητα του νερού στο έδαφος)

ECw

dS/ m

< 0.7

0.7 -3.0

> 3.0

ή

TDS (ολικά διαλυμένα

mg/l

< 450

450 -2000

> 2000

Διαπερατότητα

SAR = 0 - 3 και ECw =

> 0.7

0.7 -0.2

< 0.2

3 – 6

> 1.2

1.2 -0.3

< 0.3

6 -12

> 1.9

1.9 -0.5

< 0.5

12-20

> 2.9

2.9 -1.3

< 1.3

20-40

> 5.0

5.0 -2.9

< 2.9

Ειδική τοξικότητα ιόντων

Νάτριο (Na)

Επιφανειακή άρδευση (προσρόφηση δια των ριζών)

SAR

< 3

3 -9

> 9

Καταιονισμός (προσρόφηση δια των φύλλων)

mg/l

70

> 70

Χλωριόντα (Cl)

Επιφανειακή άρδευση (προσρόφηση δια των ριζών)

mg/l

< 140

140 -350

> 350

Καταιονισμός (προσρόφηση δια των φύλλων)

mg/l

100

> 100

Άλλες επιπτώσεις

Άζωτο (NO3-N)

mg/l

< 5

5 -30

> 30

HCO3 (μόνο για άρδευση για καταιονισμό)

mg/l

< 90

90-500

> 500

Ph

Τυπικό διάστημα 6.5-8.5

Σημείωση:

 • ECw ηλεκτρική αγωγιμότητα σε deciSiemens ανα μέτρο στους 25°C
 • SAR βαθμός απορρόφησης νατρίου
 • NO3-N νιτρικό άζωτο σε όρους αζώτου
 • Η ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψιών και αναλύσεων για τις παραμέτρους του ανωτέρω Πίνακα καθορίζεται σε:
  • 2 ανά έτος για ανακτημένα υγρά απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας με ισοδύναμο πληθυσμό μεγαλύτερο από 10,000 κατοίκους
  • 1 ανά έτος για τις υπόλοιπες περιπτώσεις.
 • Επισημαίνεται ότι τα όρια του ανωτέρω πίνακα είναι ενδεικτικά και επιθυμητά χωρίς να είναι επιτακτικά και η ισχύς τους θα καθορίζεται κατά περίπτωση σε συνάρτηση με την ενδεχόμενη ανάμιξη των ανακτημένων υγρών αποβλήτων με καθαρά νερά, το είδος της καλλιέργειας, τα χαρακτηριστικά του εδάφους, τις κλιματικές συνθήκες, τον εξοπλισμό άρδευσης και άλλα στοιχεία της μελέτης άρδευσης.

Γενική σημείωση: Για τις εγκαταστάσεις των οποίων τα απόβλητα, λόγω της φύσης και προέλευσής τους, τεκμηριωμένα, μέσα από τα στοιχεία της Μ.Π.Ε. για τα έργα της Α΄ κατηγορίας, της περιβαλλοντικής έκθεσης για τα έργα Β΄ κατηγορίας ή της δήλωσης υπαγωγής σε Π.Π.Δ., δεν προκύπτει να διαθέτουν οργανικό φορτίο, δεν απαιτείται, κατά την κρίση πάντοτε της αδειοδοτούσας αρχής, δευτεροβάθμια - τριτοβάθμια βιολογική επεξεργασία, εφόσον βέβαια με κατάλληλη επεξεργασία εξασφαλίζονται, ανάλογα με το είδος της επαναχρησιμοποίησης, τα ελάχιστα όρια των παραπάνω πινάκων. Επίσης, για βιομηχανικές ή άλλες εγκαταστάσεις, των οποίων τα απόβλητα λόγω της προέλευσης και της φύσης τους καθώς και της παραγωγικής διαδικασίας της εγκατάστασης τεκμηριωμένα, μέσα από τα στοιχεία της Μ.Π.Ε. για τα έργα της Α΄ κατηγορίας, της περιβαλλοντικής έκθεσης για τα έργα Β΄ κατηγορίας ή της δήλωσης υπαγωγής σε Π.Π.Δ., δεν προκύπτει να διαθέτουν μικροβιολογικό φορτίο δεν απαιτείται, κατά την κρίση πάντοτε της αδειοδοτούσας αρχής, απολύμανση αυτών πριν από την επαναχρησιμοποίησή τους

 

Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα στο 6983-759514 ή στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. για ενημέρωση. Η επιχείρησή μας Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Χριστόδουλος μελετά την κάθε περίπτωση ξεχωριστά και προτείνει πάντα ό,τι είναι καλύτερο για τον οργανισμό ή τον ιδιώτη.

Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος
Chatziliontos I. Christodoulos
Dipl. Chemical Engineer
Msc Environmental Design of Infrastructure Works
Registry of TEE - No 83488
Registry of YPEXODE - No 39718 - MEK A
Registry of YPEXODE - No 30309 - MEΕΠ Α1
Registry of ENEP - No 16109
Pitsouli 1, TK 63080, Nea Kallikrateia, Chalkidiki, Greece
mobile +306983-759514, tel 23990-22359
email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.