Κοινοποίησε

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Σοβαρή ένδειξη του πόσο μεγάλη σημασία δίνεται στην πιστοποίηση - διαπίστευση ISO των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων και στα προϊόντα - υπηρεσίες τους, αποτελεί το γεγονός ότι η χώρα μας ακόμη δεν έθεσε σε εφαρμογή τη‭ν ‬συμμόρφωση‭ ‬του ΕΣΥΔ με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τα σχετικά πρότυπα‭. Μπορεί εμείς να μην ενδιαφερόμαστε για την ποιότητα των προϊόντων που πουλάμε ή αγοράζουμε, οι αγοραστές μας όμως ενδιαφέρονται για το τι αγοράζουν και ετοιμάζονται να μας θέσουν εκτός αγοράς.

iso-9001-2015
Σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου του προέδρου της ‬Ελληνικής ‬Ένωσης Διαπιστευμένων‭ ‬Φορέων Επιθεώρησης-Πιστοποίησης- HellasCer‭t,‭ ‬του προέδρου‭ ‬της‭ ‬Ελληνικής‭‭ ‬Ένωσης‬ Εργαστηρίων - ‭Hell‭asLab‬‬ και του γενικού διευθυντή του ‭Σ‭ΕΒ‬‬,‭ ‬αναφέρθηκε‭‭ ο‭ ‬κίνδυνος‭‭ ‬στον‭‭ ‬οποίο‭ ‬βρίσκετα‭ι ‬η ελληνική οικονομία, να μείνει δίχως αναγνωρισμένο φορέα Διαπίστευσης, μέχρι τέλη του‭ ‬μήνα.‭ ‬Όπως‭ ‬επεσήμαναν,‭ ‬‬στις‭ ‬28‭‭ ‬Φεβρουαρίου‭ ‬‬2017‭ ‬εξέπνευσε‭ ‬η‭ ‬διετής προθεσμία που είχε δώσει η European Cooperation ‭ ‬for Accreditation ‭‬- Ευρωπαϊκή Συνεργασία για τη Διαπίστευση (EA), προκειμένου το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης‭ ‬να‭ ‬προχωρήσει‭ ‬σε ‭‬νομοθετική‭ ‬ρύθμιση,‭ ‬για‭ ‬τη‭ ‬συμμόρφωση‭ ‬του εθνικού μας Οργανισμού Διαπίστευσης - ΕΣΥΔ, με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τα πρότυπα ‭ ‬της ΕΑ. Ως‭ ‬αποτέλεσμα ‭η‭ ‬ΕΑ συνέταξε εισήγηση ‭ ‬προς την επικείμενη συνεδρίαση‭ της‭ ‬MLA‭ ‬Committee‭ ‬‬(Επιτροπή‭ ‬Αμοιβαίας‭ ‬Αναγνώρισης),‭ ‬‬στις‭ ‬27 Απριλίου 2017, για την‭ ανα‭στολή ‭‬της αναγνώρισης όλων των διαπιστεύσεων που‬‬ παρέχει το ΕΣΥΔ. Επί λέξει αναφέρει τα εξής, όπως σημειώθηκε:‭
«…Ακόμα και αν θεωρηθεί ότι το ΕΣΥΔ έκανε τη μέγιστη προσπάθεια για να‬ λύσει το πρόβλημα, η ομάδα της ΕΑ προτείνει να παραμείνουν σε εκκρεμότητα τα ‬ευρήματα ‭ ‬μη συμμόρφωσης και ‬να‭ ‬ανασταλούν ‬οι‭ ‬αμοιβαίες‭ ‬‬πολυμερείς συμφωνίες του ΕΣΥΔ μέχρι να γίνει η τροποποίηση του νόμου, ή τουλάχιστον μέχρι‭ να‭ ‬γίνουν‭ ‬διαθέσιμες‭ ‬ακριβείς‭ ‬πληροφορίες‭ ‬σχετικά‭ ‬‬με‭ ‬το χρονοδιάγραμμα και την πορεία τροποποίησης του νόμου». Μια καθυστέρηση στην προώθηση της σχετικής τροποποίησης, όπως είπαν, σημαίνει στην πράξη την αυτόματη κατάργηση της διεθνούς αναγνώρισης όλων των ‬φορέων ‭ ‬πιστοποίησης στη‭ χώρα ‬μας ‬καθώς ‬και ‬των‭ διαπιστευμένων εργαστηρίων‭ ‬- μερικά‭ ‬από‭ ‬τα‭ ‬οποία‭ ‬είναι‭ ‬και‭ ‬κρατικά -‭ ‬και‭ ‬κατ'‭ ‬‬επέκταση‭ ‬‬των πιστοποιητικών‭ ‬που‭‭ ‬εκδίδουν‭ ‬για‭ ‬τις‭ ‬επιχειρήσεις - πελάτες‭ ‬‬τους.‭ ‬Η‭ ‬‬εξέλιξη‭ ‬αυτή ισοδυναμεί με την ανάσχεση των εξαγωγών και συνολικά των συναλλαγών για μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες, από και προς το εξωτερικό.
Ιδιαιτέρως για την αγορά η κατοχή πιστοποίησης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση‭ εξαγωγών,‭ ‬ ενώ ‬εξίσου ‬ή/και‭ ‬περισσότερο ‬αναγκαία‭ είναι η πιστοποίηση για ‭‬την ‬εισαγωγή ‬προϊόντων (CE)‭ από‭ ‬τις‭ ‬ασιατικές ‭‬αγορές, ‭για‭ ‬τις οποίες η χώρα μας αποτελεί πύλη εισόδου. Όπως εκτιμούν οι φορείς, η απώλεια‭‭ ‬της‭ ‬‬αναγνώρισης‭ ‬‬του‭ ‬‬ΕΣΥΔ‭ ‬‬επηρεάζει‭ ‬άμεσα‭ ‬‬ή‭ ‬έμμεσα περισσότερες από 50.000 επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν το 26% της συνολικής απασχόλησης‭ ‬και‭ ‬αντιστοιχούν‭ ‬‬στο‭ ‬18%‭ ‬‬του‭ ΑΕΠ‭ ‬‬(αγροδιατροφή,‭ ‭‬δομικά‭ ‬υλικά, τουριστικά‭ ‬καταλύματα,‭ ‬‬ηλεκτρολογικός‭ ‬εξοπλισμός,‭‭ ‬βιομηχανικός‭ ‬Εξοπλισμός, μηχανήματα κ.ά.). Οι επιχειρήσεις αυτές θα βρεθούν αντιμέτωπες με τον κίνδυνο να μην μπορούν να‭ εκπληρώσουν σχετικές υποχρεώσεις τους, να τεθούν προσωρινά εκτός‭ ‬αγοράς‭ ‬‬και‭ ‬να‭ ‬χάσουν‭ ‬‬διεθνείς‭ ‬‬συμφωνίες‭ ‬‬και‭ ‬παραγγελίες.‭ ‬‬Επιπλέον,‭ ‬όπως επισημάνθηκε, θα υποστούν εκ νέου το σχετικό κόστος επαναπιστοποίησης, αναζητώντας πιστοποίηση από‭ ‬κάποιο‭ ‬άλλο‭ ‬‬διαπιστευμένο‭ ‬φορέα‭ ‬‬του‭ ‬εξωτερικού κι ‬αυτή‭ ‬τη‭ ‬φορά‭ με το διπλάσιο κόστος σε σχέση με τον Ελληνικό φορέα.‬ Τέλος, σημειώθηκε ότι το ίδιο το ΕΣΥΔ θα απωλέσει έσοδα άνω του 1,5 εκατ. ευρώ, τα οποία σήμερα καταβάλλονται ως τέλη για τις υπηρεσίες διαπίστευσης, που παρέχει στους φορείς πιστοποίησης.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Διάβασε επίσης:
 
 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών άνω των 18 ετών στους τομείς μελέτη - σχεδιασμό - αδειοδότηση - προγραμματισμό - κατασκευή - λειτουργία - συντήρηση εγκαταστάσεων του πόσιμου νερού, του νερού άρδευσης, των αστικών - βιομηχανικών λυμάτων, της ενέργειας και διαχείρισης τεχνολογικών συστημάτων ποιότητας. Οι ανάγκες των ανθρώπων σε νερό - αποχέτευση - ενέργεια - υποδομές - τεχνολογία, υπηρεσίες και προϊόντα, τα προβλήματα που εμφανίζονται σε κάθε προσπάθεια ικανοποίησής τους, ο τρόπος που αντιμετωπίζει ο νομοθέτης τις καταστάσεις αυτές, έγιναν για εμάς όραμα - στόχος και μονόδρομος για να αναπτύξουμε τις βέλτιστες πρακτικές λύσεις για την επίλυσή τους. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν τα σωστά πράγματα με την δική μας συνεργασία.

 

Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος
Chatziliontos I. Christodoulos
Dipl. Chemical Engineer
Msc Environmental Design of Infrastructure Works
TEE - No 83488 | SEPE 330512/2017
YPEXODE - No 26837 - MELETES 18-A & 27-A
GGET - No 14856/95711/08-06-17
YPEN/ENEP. - No 16109 | YPEN/ENEL - No 553
Accommodations Internal Auditor - RCN 6035/2016
ISO 9001 Internal Auditor - RCN 6065/2016
Pitsouli 1, TK 63080, Nea Kallikrateia, Chalkidiki, Greece
mob +30-6983759514, tel 2399022359, fax 2371200937
hatziliontos (papaki) hotmail (teleia) com
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter