Κοινοποίησε

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Σοβαρή ένδειξη του πόσο μεγάλη σημασία δίνεται στην πιστοποίηση - διαπίστευση ISO των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων και στα προϊόντα - υπηρεσίες τους, αποτελεί το γεγονός ότι η χώρα μας ακόμη δεν έθεσε σε εφαρμογή τη‭ν ‬συμμόρφωση‭ ‬του ΕΣΥΔ με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τα σχετικά πρότυπα‭. Μπορεί εμείς να μην ενδιαφερόμαστε για την ποιότητα των προϊόντων που πουλάμε ή αγοράζουμε, οι αγοραστές μας όμως ενδιαφέρονται για το τι αγοράζουν και ετοιμάζονται να μας θέσουν εκτός αγοράς.

iso-9001-2015
Σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου του προέδρου της ‬Ελληνικής ‬Ένωσης Διαπιστευμένων‭ ‬Φορέων Επιθεώρησης-Πιστοποίησης- HellasCer‭t,‭ ‬του προέδρου‭ ‬της‭ ‬Ελληνικής‭‭ ‬Ένωσης‬ Εργαστηρίων - ‭Hell‭asLab‬‬ και του γενικού διευθυντή του ‭Σ‭ΕΒ‬‬,‭ ‬αναφέρθηκε‭‭ ο‭ ‬κίνδυνος‭‭ ‬στον‭‭ ‬οποίο‭ ‬βρίσκετα‭ι ‬η ελληνική οικονομία, να μείνει δίχως αναγνωρισμένο φορέα Διαπίστευσης, μέχρι τέλη του‭ ‬μήνα.‭ ‬Όπως‭ ‬επεσήμαναν,‭ ‬‬στις‭ ‬28‭‭ ‬Φεβρουαρίου‭ ‬‬2017‭ ‬εξέπνευσε‭ ‬η‭ ‬διετής προθεσμία που είχε δώσει η European Cooperation ‭ ‬for Accreditation ‭‬- Ευρωπαϊκή Συνεργασία για τη Διαπίστευση (EA), προκειμένου το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης‭ ‬να‭ ‬προχωρήσει‭ ‬σε ‭‬νομοθετική‭ ‬ρύθμιση,‭ ‬για‭ ‬τη‭ ‬συμμόρφωση‭ ‬του εθνικού μας Οργανισμού Διαπίστευσης - ΕΣΥΔ, με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τα πρότυπα ‭ ‬της ΕΑ. Ως‭ ‬αποτέλεσμα ‭η‭ ‬ΕΑ συνέταξε εισήγηση ‭ ‬προς την επικείμενη συνεδρίαση‭ της‭ ‬MLA‭ ‬Committee‭ ‬‬(Επιτροπή‭ ‬Αμοιβαίας‭ ‬Αναγνώρισης),‭ ‬‬στις‭ ‬27 Απριλίου 2017, για την‭ ανα‭στολή ‭‬της αναγνώρισης όλων των διαπιστεύσεων που‬‬ παρέχει το ΕΣΥΔ. Επί λέξει αναφέρει τα εξής, όπως σημειώθηκε:‭
«…Ακόμα και αν θεωρηθεί ότι το ΕΣΥΔ έκανε τη μέγιστη προσπάθεια για να‬ λύσει το πρόβλημα, η ομάδα της ΕΑ προτείνει να παραμείνουν σε εκκρεμότητα τα ‬ευρήματα ‭ ‬μη συμμόρφωσης και ‬να‭ ‬ανασταλούν ‬οι‭ ‬αμοιβαίες‭ ‬‬πολυμερείς συμφωνίες του ΕΣΥΔ μέχρι να γίνει η τροποποίηση του νόμου, ή τουλάχιστον μέχρι‭ να‭ ‬γίνουν‭ ‬διαθέσιμες‭ ‬ακριβείς‭ ‬πληροφορίες‭ ‬σχετικά‭ ‬‬με‭ ‬το χρονοδιάγραμμα και την πορεία τροποποίησης του νόμου». Μια καθυστέρηση στην προώθηση της σχετικής τροποποίησης, όπως είπαν, σημαίνει στην πράξη την αυτόματη κατάργηση της διεθνούς αναγνώρισης όλων των ‬φορέων ‭ ‬πιστοποίησης στη‭ χώρα ‬μας ‬καθώς ‬και ‬των‭ διαπιστευμένων εργαστηρίων‭ ‬- μερικά‭ ‬από‭ ‬τα‭ ‬οποία‭ ‬είναι‭ ‬και‭ ‬κρατικά -‭ ‬και‭ ‬κατ'‭ ‬‬επέκταση‭ ‬‬των πιστοποιητικών‭ ‬που‭‭ ‬εκδίδουν‭ ‬για‭ ‬τις‭ ‬επιχειρήσεις - πελάτες‭ ‬‬τους.‭ ‬Η‭ ‬‬εξέλιξη‭ ‬αυτή ισοδυναμεί με την ανάσχεση των εξαγωγών και συνολικά των συναλλαγών για μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες, από και προς το εξωτερικό.
Ιδιαιτέρως για την αγορά η κατοχή πιστοποίησης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση‭ εξαγωγών,‭ ‬ ενώ ‬εξίσου ‬ή/και‭ ‬περισσότερο ‬αναγκαία‭ είναι η πιστοποίηση για ‭‬την ‬εισαγωγή ‬προϊόντων (CE)‭ από‭ ‬τις‭ ‬ασιατικές ‭‬αγορές, ‭για‭ ‬τις οποίες η χώρα μας αποτελεί πύλη εισόδου. Όπως εκτιμούν οι φορείς, η απώλεια‭‭ ‬της‭ ‬‬αναγνώρισης‭ ‬‬του‭ ‬‬ΕΣΥΔ‭ ‬‬επηρεάζει‭ ‬άμεσα‭ ‬‬ή‭ ‬έμμεσα περισσότερες από 50.000 επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν το 26% της συνολικής απασχόλησης‭ ‬και‭ ‬αντιστοιχούν‭ ‬‬στο‭ ‬18%‭ ‬‬του‭ ΑΕΠ‭ ‬‬(αγροδιατροφή,‭ ‭‬δομικά‭ ‬υλικά, τουριστικά‭ ‬καταλύματα,‭ ‬‬ηλεκτρολογικός‭ ‬εξοπλισμός,‭‭ ‬βιομηχανικός‭ ‬Εξοπλισμός, μηχανήματα κ.ά.). Οι επιχειρήσεις αυτές θα βρεθούν αντιμέτωπες με τον κίνδυνο να μην μπορούν να‭ εκπληρώσουν σχετικές υποχρεώσεις τους, να τεθούν προσωρινά εκτός‭ ‬αγοράς‭ ‬‬και‭ ‬να‭ ‬χάσουν‭ ‬‬διεθνείς‭ ‬‬συμφωνίες‭ ‬‬και‭ ‬παραγγελίες.‭ ‬‬Επιπλέον,‭ ‬όπως επισημάνθηκε, θα υποστούν εκ νέου το σχετικό κόστος επαναπιστοποίησης, αναζητώντας πιστοποίηση από‭ ‬κάποιο‭ ‬άλλο‭ ‬‬διαπιστευμένο‭ ‬φορέα‭ ‬‬του‭ ‬εξωτερικού κι ‬αυτή‭ ‬τη‭ ‬φορά‭ με το διπλάσιο κόστος σε σχέση με τον Ελληνικό φορέα.‬ Τέλος, σημειώθηκε ότι το ίδιο το ΕΣΥΔ θα απωλέσει έσοδα άνω του 1,5 εκατ. ευρώ, τα οποία σήμερα καταβάλλονται ως τέλη για τις υπηρεσίες διαπίστευσης, που παρέχει στους φορείς πιστοποίησης.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Διάβασε επίσης:
 
 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 6 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Dipl. Chemical Engineer - Msc Environmental Design of Infrastructure Works
Accommodations Internal Auditor - TUV Austria RCN 6035/2016
ISO 9001 Internal Auditor - TUV Austria RCN 6065/2016
ISO 45001 Internal Auditor - Alison 1412-13849119
GDPR Internal Auditor - Alison 1401-13849119
YPEN/ENEP. - No 16109 | YPEN/ENEL - No 553
YPEXODE - No 26837 - MELETES 18-A & 27-A
TEE - No 83488 | SEPE 330512/2017
GGET - No 14856/95711/08-06-17
YPEN / EL. DOM. - No 4517
Contact: tel +302399-022359, fax +302371-200937
Pitsouli 1, TK 63080, Nea Kallikrateia, Chalkidiki, Greece | http://kemioteko.gr
Entrepreneurial & Environmental Facilities Consultant Services:
Design, License, Quality Control & Construction Management,
Instrumentation & Control, Operation & Maintenance
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter