Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Αριθμ. 13/02-01/180616/1180/16 (ΦΕΚ 2274 Β/22-7-16): Τροποποίηση της με αριθ. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/ 5.1.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β’ 54/26.01.2011) με τίτλο «Προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α’ 98).

2. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’/22.09.2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων……. Μετονομασία ……. του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας….».

3. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α’/23.09.2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Του Π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ 185/τ.Α’/3.9.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας», όπως ισχύει.

5. Το Π.δ. 100/2014 (Α’ 168) «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

6. Την με αριθ. 105755/14.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ 2222/Β/15.10.2015) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξανδρου Χαρίτση», όπως ισχύει.

7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 11.07.2006 «περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του ΕΚ 1260/1999», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8.12.2006 «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού 1083/2006 του Συμβουλίου “περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

9. Τον Κανονισμό (EK) 397/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε ό,τι αφορά την επιλεξιμότητα των επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια στη στέγαση.

10. Την υπ’ αριθ. Ε(2007)5338/26.10.2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (CCI GR161 ΡΟ001).

11. Την υπ’ αριθ. Ε (2007) 5442/5.11.07 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Την υπ’ αριθ. Ε (2007) 5337/26.10.2007 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονίας - Θράκης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Την υπ’ αριθ. Ε (2007) 5439/5.11.2007 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

14. Την υπ’ αριθ. Ε (2007) 5332/26.10.2007 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος - Ηπείρου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

15. Την υπ’ αριθ. Ε (2007) 5443/26.11.2007 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

16. Τον Ν.2472/1997 (ΦΕΚ Α’50/10.4.1997) περί «Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

17. Τον Ν.3471/2006 (ΦΕΚ Α 133/28-06-2006) περί «Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν.2472/1997», όπως ισχύει.

18. Το Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α’/03.12.2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 3, 14 και το άρθρο 24, παράγραφοι 1 και 2 αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

19. Το Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α’/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

20. Το Ν. 3912/2011 (ΦΕΚ 17/Α/17.02.2011) περί σύστασης του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.), ως καθολικού διαδόχου της ανώνυμης εταιρείας με ειδικό τίτλο «ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.», που συστήθηκε με το Ν. 3066/2002, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

21. Το Ν. 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/19.5.2008) «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/4-6-2010) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» και ειδικότερα το άρθρο 10Α.

22. Το Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/09.11.2015): «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 “Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ”, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 “Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας” και άλλες διατάξεις».

23. Το Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/τ.Α’/25.7.1997) «Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 18 «Επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία» από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), όπως και το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.», όπως ισχύει.

24. Την υπ’ αριθ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/Β’/ 28.12.2015) κοινή υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26 .09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β’)».

25. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων

σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006

26. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006

27. Την υπ’ αριθ. 31654/ΕΥΘΥ1415/20.7.2010 (ΦΕΚ 1262/Β’/6.8.2010) κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ» και άμεση ενίσχυση παρεμβάσεων για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης οικιών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

28. Την υπ’ αριθ. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/5.1.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β 54/26.01.2011) με τίτλο «Προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

29. Την με αριθ. Δ13/Φ7.11/18797/29.07.2008 (ΦΕΚ 1540/Β/04.08.2008) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης για τη σύσταση και οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο (πρώην) Υπουργείο Ανάπτυξης με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του (τέως) Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την με Α.Π. 7718/293/23.04.2010 (ΦΕΚ 525/Β’/26.04.2010) όμοια απόφαση.

30. Την υπ’ αριθ. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.2008 υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ Β’ 540/ 27.3.2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

31. Την απόφαση της Επιτροπής C(2015) 2771/ 30.04.2015 όσον αφορά την τροποποίηση της απόφασης C(2013) 1573 για την έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με το κλείσιμο των επιχειρησιακών προγραμμάτων που εγκρίθηκαν για παροχή συνδρομής από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής (2007-2013).

32. Το πρακτικό της από 18/4/2016 συνεδρίασης της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον».

33. Το με αριθ. 3446/949/Α2/28-06-2016 έγγραφο προέγκρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία.

34. Το γεγονός ότι από την παρούσα τροποποίηση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Την τροποποίηση της με Α.Π. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/ 5.1.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β 54/26.01.2011) με τίτλο «Προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως κατωτέρω:

Α. Τα εδάφια δεκαοκτώ έως είκοσι δύο της παραγράφου 1.2 «Σύντομη περιγραφή - Διάρκεια Προγράμματος» του Οδηγού του Προγράμματος, αντικαθίστανται ως εξής:

«Η υποβολή αιτήσεων ορίζεται μέχρι εξαντλήσεως των κεφαλαίων του Προγράμματος ανά Περιφέρεια, και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της λήξης της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 (31.12.2015).

Η επιλεξιμότητα των δαπανών του Προγράμματος όσον αφορά τους συγχρηματοδοτούμενους πόρους λήγει στις 31.12.2015, σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 1 του κανονισμού 1083/2006, όπως κάθε φορά ισχύει. Εξαίρεση αποτελούν οι δαπάνες για την καταβολή δανείων από το Ταμείο «Εξοικονομώ κατ’ oίκον» και την επιδότηση επιτοκίου, όπου:

α) καταληκτική ημερομηνία εκταμίευσης των δανείων ορίζεται η 15.12.2016

β) η επιδότηση επιτοκίου είναι επιλέξιμη για όλη τη διάρκεια του δανείου και το σχετικό ποσό που αφορά στην επιδότηση επιτοκίου για την περίοδο μετά την 30/11/2016 μεταφέρεται από το Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ Οίκον σε δεσμευμένο λογαριασμό μεσεγγύησης που τηρείται στο όνομα της ΕΤΕΑΝ ΑΕ,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της Επιτροπής C(2013) 1573, όπως έχει τροποποιηθεί με την απόφαση C(2015) 2771/30.04.2015.

Για τις αιτήσεις που υπάγονται στο Πρόγραμμα μετά την 1.1.2016, καταληκτική ημερομηνία για την καταβολή της ενίσχυσης από το Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης, που αφορά σε εθνικούς πόρους, ορίζεται η 30.06.2017.».

Β. Η παράγραφος 1.3 «Συνολικός προϋπολογισμός Προγράμματος και περιφερειακή κατανομή» του Οδηγού του Προγράμματος, αντικαθίσταται ως εξής:

«Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (Ε.Π.Α.Ε.) και «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) του ΕΣΠΑ 2007-2013. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 408,2 εκ. €.

Η ενδεικτική κατανομή του προϋπολογισμού των 408,2 εκ. € στο «Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», που αφορά κυρίως επιστρεπτέες ενισχύσεις (δάνειο), και στο «Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης», που αφορά μη επιστρεπτέες ενισχύσεις (επιχορήγηση κεφαλαίου και κόστος επιθεωρήσεων), είναι 101 εκ € και 307,2 εκ. € αντίστοιχα.

Ο ενδεικτικός επιμερισμός του προϋπολογισμού του προγράμματος ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα/ Άξονα

Προτεραιότητας παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΧΙII. Για τον επιμερισμό λαμβάνεται υπόψη η συνεισφορά των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης σύστασης του Ταμείου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον», καθώς και το πλήθος κτηρίων και νοικοκυριών των Περιφερειών.

Στον ανωτέρω προϋπολογισμό του «Ταμείου Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» συμπεριλαμβάνονται τα διαχειριστικά κόστη του Προγράμματος για τον Δικαιούχο και τη διαχείριση φακέλου δανείου. Η επιλεξιμότητα των δαπανών για τα διαχειριστικά κόστη του Προγράμματος, όσον αφορά τους συγχρηματοδοτούμενους πόρους, λήγει στις 31.12.2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της Επιτροπής C(2013) 1573, όπως έχει τροποποιηθεί με την απόφαση C(2015) 2771/30.04.2015.

Στον ανωτέρω προϋπολογισμό του «Προγράμματος Άμεσης Ενίσχυσης» συμπεριλαμβάνονται τα κόστη του Προγράμματος για την αμοιβή του ενεργειακού επιθεωρητή και του συμβούλου έργου.

Οι τόκοι που δημιουργούνται από τα κεφάλαια του «Ταμείου Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα/ Άξονα Προτεραιότητας χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής στις αντίστοιχες Περιφέρειες, που καλύπτει κάθε άξονας προτεραιότητας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Τα ποσά των τόκων που έχουν δημιουργηθεί έως 31/01/2016 ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα/ Άξονα Προτεραιότητας παρουσιάζονται στο Παράρτημα XIV.

Ποσό έως 40 εκ. € από τις επιστροφές των δανείων που χορηγούνται επενδύονται μέσω του Προγράμματος Άμεσης Ενίσχυσης. Το εν λόγω ποσό κατανέμεται ανά Περιφέρεια με βάση τη ζήτηση στο Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης και η τελική κατανομή παρουσιάζεται στο Παράρτημα XV.».

Γ. Το σημείο «α.» στο δεύτερο εδάφιο του Κεφαλαίου 4 με τίτλο «Επιλέξιμος Προϋπολογισμός – Κίνητρα- Δανειακή Σύμβαση» αντικαθίσταται ως εξής:

«α. το κόστος, που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων. H επιλέξιμη αμοιβή προ Φ.Π.Α. καθορίζεται ως εξής:

i) για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών (πολυκατοικία), όταν η επιθεώρηση αφορά στο σύνολο του κτηρίου, η αμοιβή καθορίζεται σε 1 €/τ.μ. θερμαινόμενης επιφανείας του κτιρίου, με ελάχιστο επιλέξιμο ποσό ανεξαρτήτως επιφάνειας τα 200 € ,

ii) για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών (πολυκατοικία), όταν η επιθεώρηση αφορά σε τμήμα κτιρίου (μεμονωμένο διαμέρισμα), η αμοιβή καθορίζεται σε 2 €/τ.μ. θερμαινόμενης επιφανείας του κτιρίου, με ελάχιστο επιλέξιμο ποσό ανεξαρτήτως επιφάνειας τα 150 €,

iii) για μονοκατοικία η αμοιβή καθορίζεται σε 1,5 €/ τ.μ. θερμαινόμενης επιφανείας του κτιρίου, με ελάχιστο επιλέξιμο ποσό ανεξαρτήτως επιφάνειας τα 200 €.»

Δ. Το σημείο 3 στο εδάφιο του Κεφαλαίου 4 με τίτλο «Επιλέξιμος Προϋπολογισμός – Κίνητρα- Δανειακή Σύμβαση», που αναφέρεται στους όρους της δανειακής σύμβασης αντικαθίσταται ως εξής:

«Η διάρκεια του δανείου είναι τέσσερα (4), πέντε (5) ή έξι (6) έτη και η επιδότηση επιτοκίου αφορά σε όλη τη διάρκεια του δανείου».

Ε. Το τελευταίο εδάφιο του Κεφαλαίου 4 με τίτλο «Επιλέξιμος Προϋπολογισμός – Κίνητρα- Δανειακή Σύμβαση» αντικαθίσταται ως εξής:

«Το ποσό που αφορά στην επιδότηση επιτοκίου των δανείων για την περίοδο μετά την 01/12/2016 μεταφέρεται από το Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ Οίκον σε δεσμευμένο λογαριασμό μεσεγγύησης που τηρείται στο όνομα της ΕΤΕΑΝ ΑΕ. Καταληκτική ημερομηνία για την ανωτέρω μεταφορά του ποσού ορίζεται η 31.12.2016.».

ΣΤ. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6.2 «Κατάταξη – Υπαγωγή έργων Ωφελουμένων» προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Για την περίοδο μετά την 01.01.2016, ο Δικαιούχος υποβάλλει στην επενδυτική επιτροπή και πίνακα επιλαχουσών αιτήσεων, που ο επιλέξιμος προϋπολογισμός τους δεν υπερβαίνει το 20% του Προϋπολογισμού των προς υπαγωγή αιτήσεων, η οποία τον εγκρίνει και καταρτίζει, ανά Περιφέρεια, πίνακα επιλαχουσών αιτήσεων Ωφελουμένων.».

Ζ. Μετά το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 6.2 «Κατάταξη – Υπαγωγή έργων Ωφελουμένων» προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Για την περίοδο μετά την 01.01.2016, ο Δικαιούχος ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους και μέχρι εξαντλήσεως του σχετικού προϋπολογισμού δύναται να υπαγάγει αιτήσεις από τον πίνακα επιλαχουσών αιτήσεων Ωφελουμένων τροποποιώντας την οικεία απόφαση υπαγωγής χωρίς έγκριση νέου πίνακα Ωφελουμένων από την επενδυτική επιτροπή.».

Η. Πριν το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7.1 «Εκταμίευση προκαταβολής δανείου- Έναρξη Υλοποίησης Έργου – Έκδοση παραστατικών» προστίθεται υπέρτιτλος των εδαφίων ένα έως επτά, ως εξής:

«Για τις αιτήσεις που θα υπαχθούν έως 31.12.2015».

Θ. Μετά το έβδομο εδάφιο της παραγράφου 7.1 «Εκταμίευση προκαταβολής δανείου- Έναρξη Υλοποίησης Έργου – Έκδοση παραστατικών» προστίθενται υπέρτιτλος και νέα εδάφια ως εξής:

«Για τις αιτήσεις που θα υπαχθούν μετά την 01.01.2016

Εντός δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίηση των αποφάσεων υπαγωγής, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί προσκαλούν τους Ωφελούμενους για υπογραφή των δανειακών συμβάσεων. Εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την γνωστοποίηση των αποφάσεων υπαγωγής στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό και σε κάθε περίπτωση όχι μετά τις 30/11/2016, υπογράφονται οι δανειακές συμβάσεις κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 4. Δεν επιτρέπεται καμία παράταση της ανωτέρω προθεσμίας. Η μη υπογραφή της δανειακής σύμβασης από τον Ωφελούμενο εντός της ανωτέρω προθεσμίας των σαράντα πέντε (45) ημερών συνεπάγεται αυτοδίκαια την υπαναχώρηση του Ωφελούμενου και ο Δικαιούχος προβαίνει στην αντικατάστασή του βάσει του πίνακα επιλαχουσών αιτήσεων Ωφελουμένων, τροποποιώντας την οικεία απόφαση υπαγωγής.

Η υπογραφή της δανειακής σύμβασης από τον Ωφελούμενο συνεπάγεται αποδοχή των όρων της απόφασης υπαγωγής.

Η υπογραφή της δανειακής σύμβασης συνεπάγεται τη δυνατότητα εκταμίευσης προκαταβολής που αντιστοιχεί στο ύψος του δανείου. Η εκταμίευση του συνόλου του δανείου γίνεται εντός 2 εβδομάδων από την αντίστοιχη εντολή του ωφελούμενου για την πληρωμή των προμηθευτών / αναδόχων και το αργότερο έως 15.12.2016. Η εντολή του ωφελούμενου για την πληρωμή των προμηθευτών / αναδόχων γνωστοποιείται στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό το αργότερο εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης και όχι μετά την 30/11/2016.».

Ι. Μετά τα εδάφια που προστέθηκαν με την ανωτέρω παράγραφο Θ, προστίθεται στα υπόλοιπα εδάφια της παραγράφου 7.1 υπέρτιτλος ως εξής:

«Για το σύνολο των αιτήσεων ισχύουν τα κάτωθι:»

ΙΑ. Στην παράγραφο 7.1 «Εκταμίευση προκαταβολής δανείου- Έναρξη Υλοποίησης Έργου – Έκδοση παραστατικών» όπου αναφέρεται « Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)» αντικαθίσταται με «Κ.Β.Σ./ Κ.Φ.Α.Σ.»

ΙΒ. Η παράγραφος 7.4 «Προθεσμίες Υλοποίησης του έργου» του Οδηγού του Προγράμματος, αντικαθίσταται ως εξής:

«Η υλοποίηση των παρεμβάσεων και η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον Ωφελούμενο στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος (3) μηνών (συμβατικός χρόνος υλοποίησης) από την ημερομηνία εκταμίευσης προκαταβολής του δανείου ή την ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης εφόσον δεν καταβάλλεται προκαταβολή, κατά περίπτωση. Παρατάσεις της ανωτέρω προθεσμίας υλοποίησης και προσκόμισης των δικαιολογητικών μπορούν να χορηγούνται κατά περίπτωση από τον Δικαιούχο, για συνολικό μέγιστο χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μήνες.

Η εξόφληση των δαπανών πρέπει να ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μήνα από την ημερομηνία προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον Ωφελούμενο στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

Για τις αιτήσεις που θα υπαχθούν μετά την 01.01.2016, δεν επιτρέπεται καμία παράταση του ανωτέρω διαστήματος των τριών (3) μηνών για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν από τον Ωφελούμενο στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μήνα από το πέρας της προθεσμίας ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων.»

ΙΓ. Το Παράρτημα “ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙII: Προϋπολογισμός Προγράμματος ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και Περιφέρεια” αντικαθίσταται εξολοκλήρου ως ακολούθως:

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/5.1.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β’ 54/26.01.2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2016

(βλέπε ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 


 

Αριθμ. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/11 (ΦΕΚ 54 Β/26-1-2011) : Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

(Με την υπ' αριθμ. Φ.Β1/2.1/5332/238/12 (ΦΕΚ 675 Β/7-3-2012) απόαση Υφυπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας-Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ορίζεται ότι : 1. Την τροποποίηση της με Α.Π. Φ.B1/E2.1/244/6/5.1.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας κοι Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β 54/26.01.2011) με τίτλο «Προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς το συνημμένο Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος καθώς και τα συνημμένα σε αυτόν Παραρτήματα, τα οποία αντικαθίστανται δια της παρούσας και ισχύουν στο εξής για το σύνολο των ωφελουμένων του Προγράμματος. Εξαιρούνται από τη δυνατότητα (α) ανάθεσης σε σύμβουλο έργου, (β) καθορισμού της χρονικής διάρκειας του δανείου σε πέντε ή έξι έτη, (γ) ένταξη στην κατηγορία ωφελουμένων Α1 και (δ) εκταμίευσης προκαταβολής ποσού του δανείου που αντιστοιχεί στο σαράντα τοις εκατό (40%) του επιλέξιμου προϋπολογισμού της απόφασης υπαγωγής, της παρούσας τροποποίησης, όσοι από τους ωφελούμενους έχουν συμπεριληφθεί σε απόφαση υπαγωγής.. . . . . . .βλ. την ως άνω απόφαση)

Έχοντας υπόψη:

1. Το ΠΔ 63/2005 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98Α΄).

2. Το ΠΔ 89/2010 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 154 Α΄).

3. Το ΠΔ 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του ΠΔ. 189/2009».

4. Το ΠΔ 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 214/Α/7.10.2009).

5. Την υπ’ αριθμ. 2876/2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/Β).

6. Την υπ’ αριθμ. 2877/2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/Β/7.10.2009).

7. Το ΠΔ 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/Α/7.10.2009).

8. Το ΠΔ 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ221/Α/5.11.2009).

9. Την υπ’ αριθμ. 6939/26.11.2009 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής περί διορισμού Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 505/ΥΟΔΔ/1.12.2009).

10. Το ΠΔ 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ Α΄ 165/14.07.2000).

11. Το ΠΔ 51/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκε, (ΦΕΚ, 19 Α/1.2.1988).

12. Την υπ’ αριθμ. 46500/ΔΙΟΕ 1914 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Παναγιώτη Ρήγα».

13. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 11.7.2006 «περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του ΕΚ 1260/1999», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Κανονισμό (ΕΕ) 539/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16/6/2010 και ισχύει.

14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8.12.2006 «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού 1083/2006 του Συμβουλίου «περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης».

15. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 397/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαίου 2009 για την τροποποίηση του Κανονισμού 1080/2006 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε ό,τι αφορά την επιλεξιμότητα των επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια στη στέγαση.

16. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267/3.12.2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α΄/4.3.2009) και το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α΄/31.3.2010) και ισχύει, «και ιδίως της παρ. 2 του άρθρου 17 και του άρθρου 21».

17. Την υπ’ αριθμ. 7725/28-3-2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (CCI 2007GR 16UNS001)

18. Την υπ’ αριθ. Ε(2007)5338/26.10.2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (CCI GR161 ΡΟ001).

19. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 5442/5.11.07 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».

20. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 5337/26.10.2007 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονίας - Θράκης».

21. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 5439/5.11.2007 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου».

22. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 5332/26.10.2007 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος - Ηπείρου».

23. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 5443/26.11.2007 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττικής».

24. Τον Ν.2472/1997 (ΦΕΚ Α΄50/10.4.1997) περί «Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 3783/2009 (ΦΕΚ Α 136/7.8.2009) και ισχύει.

25. Τον Ν.3471/2006 (ΦΕΚ Α 133/2006) περί «Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν.2472/1997».

26. Το Π.Δ. της 4.7.1979 (ΦΕΚ 362/Δ’/4.7.1979) «Περί εγκρίσεως κανονισμού δια την θερμομόνωση των κτιρίων».

27. Το Ν. 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/19-5-2008) «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις».

28. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Ενεργειακή Απόδοση (ΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.2 της Οδηγίας 2006/32/ΕΚ, όπως αυτό απεστάλη με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. Δ16/Φ2.15/13621/1064/4-6-2008 έγγραφο του τέως Υπουργείου Ανάπτυξης προς την Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

29. Την υπ’ αριθμ. Δ6/Β/οικ. 5825/30.3.2010 ΚΥΑ «Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης των Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) (ΦΕΚ 407/Β΄/3.4.2010).

30. Την Εγκύκλιο «Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)» (οικ. 1603/4.10.2010).

31. Το άρθρο 6 του Νόμου 3818/2010 (ΦΕΚ 17/Α/2010) «Προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων του Ν. Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις».

32. Το ΠΔ 100/2010 (ΦΕΚ 177/Α΄/30.09.2010) Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού.

33. Το ΠΔ 72/2010 (ΦΕΚ 132/Α/2010) «Συγκρότηση, διοικητική - οργανωτική δομή και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)»

34. Το Ν. 3066/2002 (ΦΕΚ 252/Α/18-10-2002) «περί Σύστασης Φορέα Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/30-10-2003), με το άρθρο 9 του ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259/Α/23-12-2004), με το άρθρο 10 του ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α/14-2-2006), με το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/19-5-2008), με το άρθρο 27 του ν. 3728/2008 (ΦΕΚ 258/Α/18-12-2008) και με το άρθρο 22 του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122/Α/21-7-2009) και ισχύει σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 αυτού.

35. Το Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/4-6-2010) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» και ειδικότερα το άρθρο 10 αυτού.

36. Την υπ’ αριθ. 31654/ΕΥΘΥ1415/20.07.2010 (ΦΕΚ αρ. 1262 6/8/2010) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τη σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» και άμεση ενίσχυση παρεμβάσεων για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης οικιών.

37. Τη συμφωνία χρηματοδότησης της 4/08/2010 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΑΕ» Α.Ε.» (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε)

38. Την υπ’ αριθμ. 15563/29.06.2010 επιστολή του Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης και τα υπ’ αριθμ. πρωτ.: 3208/15.07.2010, 3885/07/07/2010, 62391/1567/12.07.2010 και 5635/09.07.2010, έγγραφα των Γενικών Γραμματέων της Περιφέρειας Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου αντιστοίχως.

39. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 35707/ΕΥΘΥ/1615/17.08.2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σχετικά με τον ορισμό των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον».

40. Την προκήρυξη από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών με σκοπό τη συνεπένδυση ιδίων κεφαλαίων τους από κοινού με κεφάλαια του Ταμείου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον», όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ στις 07.09.2010.

41. Τη με αρ. πρωτ. 2825/25.11.2010 απόφαση της Επενδυτικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνονται τα αποτελέσματα της επιλογής χρηματοοικονομικών οργανισμών μέσω των οποίων θα υλοποιηθεί το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον».

42. Την υπ’ αριθμ. 15636/2938Δ/Φ.03/16.12.2008 (ΦΕΚ Β΄ 2555/17.12.2008) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. Δ13/Φ5.27/18038/8.12.2000 (ΦΕΚ Β΄ 1502/8.12.2000) κοινής υπουργικής απόφασης «Σύσταση Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» στο Υπουργείο Ανάπτυξης».

43. Την υπ’ αριθμ. Δ13/Φ 7.11/18797/29.7.2008 (ΦΕΚ Β 1540/4.8.2008) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης για τη σύσταση και οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με τη με Α.Π. 7718/293/23.04.2010. ΚΥΑ με τίτλο «Τροποποίηση της με Α.Π. Δ13/Φ7.11/18797/29.07.2008 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης για τη σύσταση και οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο τέως Υπουργείο Ανάπτυξης με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών» (ΦΕΚ 525/Β/26.04.2010).

44. Το υπ’ αριθμ. 4308/Γ/813/15.4.2009 πιστοποιητικό της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, με το οποίο βεβαιώνεται η διαχειριστική επάρκεια της «Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών» για τη μεταβατική περίοδο και για τις επί του ανωτέρω εγγράφου αναγραφόμενες κατηγορίες έργων.

45. Τη με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749 υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ Β΄ 540/27.3.2008), όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/7.9.2009 και με αρ. πρωτ. 28020/ΕΥΘΥ 1212/30.06.2010 (ΦΕΚ 1088 Β΄) όμοιες αποφάσεις (ΦΕΚ 1957 Β΄).

46. Τα με αριθμ. πρωτ. Φ1.24801/1046/24.11.2010 και Φ1.1122/26757/13.12.2010 έγγραφα, με τα οποία διαβιβάζεται προς έγκριση στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ο Οδηγός Υποβολής Προτάσεων για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»

47. Το με αριθμ. πρωτ. 8785/1154/14.12.2010 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, με το οποίο εγκρίνεται ο Οδηγός Υποβολής Προτάσεων για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον».

48. Τη με αρ. πρωτ. 18864/774/1.9.2009 απόφαση για τη Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Έργου ’Εξοικονόμηση Ενέργειας στον Οικιακό Κτιριακό Τομέα’, όπως αντικαταστάθηκε με την με Α.Π. 10012/394/19.05.2010.

49. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 26 αυτού

50. Το Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58Α/23.04.2010) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής».

51. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, ύψους 396.000.000 ευρώ, που θα καλυφθεί από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΣΑΕ 061/8).

52. Το με αρ. πρωτ. 34926/ΔΕ-4390/31.08.2010 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σχετικά με την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2010 και στη ΣΑΕ 061/8 ποσού 396.000.000 ευρώ.

53. Το με αρ. πρωτ. 38165/ΔΕ-4915/02.09.2010 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σχετικά με τη χρηματοδότηση της Συλλογικής Απόφασης Συγχρηματοδοτούμενου ΠΔΕ (Ε0618) ύψους 241.000.000 ευρώ.

54. Το με αρ. πρωτ. Δ14/19363/28.09.2010 έγγραφο της Οικονομικής Διεύθυνσης/Τμήμα προϋπολογισμού σχετικά με την κατανομή πίστωσης της ΣΑΕ 061/8 του ΠΔΕ 2010 και μεταφοράς πιστώσεων ύψους 241.000.000 ευρώ σε λογαριασμούς της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ.

55. Τη μεγάλη σημασία υλοποίησης ολοκληρωμένων παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα για τη μείωση των ενεργειακών αναγκών των κτηρίων, των εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου και την επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος, δεδομένου ότι τα κτήρια στην Ελλάδα καταναλώνουν 36 % της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης, η δε ενέργεια στα ελληνικά νοικοκυριά δαπανάται κυρίως για θερμικές χρήσεις και συγκεκριμένα για θέρμανση των χώρων (59% του συνολικού φορτίου περίπου), αποφασίζουμε:

Προκηρύσσουμε το Πρόγραμμα με τίτλο «Εξοικονόμηση κατ’οίκον» με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, τη μείωση των εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου και την επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους όρους που περιγράφονται στον Οδηγό Εφαρμογής και τα Παραρτήματα του. Τα εν λόγω κείμενα ενσωματώνονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

 

 

- (Με την υπ 'αριθμ. Φ.Ε2.1/4591/241/11 (ΦΕΚ 324 Β/1-3-2011) απόφαση Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ορίζεται ότι : αποφασίζουμε:

1. Τη συμπλήρωση της με Α.Π. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/5.1.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας καιΚλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β΄ 54/26.01.2011) με τίτλο «Προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013», ως προςτο στοιχείο (2) σελίδα 18 του Κεφαλαίου 4 «Επιλέξιμος Προϋπολογισμός Κίνητρα Δανειακή Σύμβαση» του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος, ως εξής:

«Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η δυνατότητα να τεθεί εγγυητής κατά την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στο Πρόγραμμα, σε όσες περιπτώσεις το επιθυμούν οι πολίτες προκειμένουνα βελτιώσουν την πιστοληπτική τους ικανότητα και ιδίως στις περιπτώσεις ηλικιωμένων, ανηλίκων, καθώς και πολιτών που στερούνται επαρκούς ατομικού εισοδήματος, όπωςενδεικτικά οικοκυρές και άνεργοι».

 

- (Με την υπ' αριθμ. Φ.Ε2.1/9609/564/11 (ΦΕΚ 909 Β/20-5-2011) απόφαση Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλιας- Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ορίζεται ότι : 1. Την τροποποίηση της με Α.Π. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/5.1.2011 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β΄ 54/26.01.2011) με τίτλο «Προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως κατωτέρω:. . . . . . ..Βλ. την ως άνω απόφαση)

 

- (Με την υπ 'αριθμ. Φ.Β1/Ε2.1/12300/667/11 (ΦΕΚ 1180 Β/9-6-2011) απόφαση Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας-Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ορίζεται ότι : αποφασίζουμε:

1. Την τροποποίηση της με Α.Π. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/5.1.2011 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β 54/26.01.2011) με τίτλο «Προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' οίκον» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς το συνημμένο Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος καθώς και τα συνημμένα σε αυτόν Παραρτήματα, τα οποία αντικαθίστανται δια της παρούσας και ισχύουν στο εξής για κάθε εκκρεμούσα αίτηση ωφελουμένου προς υπαγωγή στο Πρόγραμμα.. . . . . . .βλ. την ως άνω απόφαση )

 

[Αρχή Τροποποίησης](Με την υπ'αριθμ. 13/02-01/185902/2154/15 (ΦΕΚ 2955 Β/31-12-2015)απόφαση των Υπουργών Οικονομιίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού -Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζεται ότι : ποφασίζουμε:

1. Την τροποποίηση της με Α.Π. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/5.1.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β΄/54/26.01.2011) με τίτλο «Προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως κατωτέρω:

Α. Μετά το δέκατο ένατο εδάφιο της παραγράφου 1.2 «Σύντομη περιγραφή - Διάρκεια Προγράμματος» του Οδηγού του Προγράμματος, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Εξαίρεση αποτελούν οι επιδοτούμενοι τόκοι, που είναι επιλέξιμοι έως 30.11.2016, η δε πληρωμή τους από το Ταμείο θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχει γίνει έως 31.12.2016, σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής C(2013) 1573, όπως έχει τροποποιηθεί με την απόφαση C(2015) 2771/30.04.02015».

Β. Το σημείο 3 στο εδάφιο του Κεφαλαίου 4 που αναφέρεται στους όρους της δανειακής σύμβασης αντικαθίσταται ως εξής: «Η διάρκεια του δανείου είναι τέσσερα (4), πέντε (5) ή έξι (6) έτη, με καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας τόκων την 30.11.2016».)[Τέλος Τροποποίησης]

 

[Αρχή Τροποποίησης](Με την υπ'αριθμ. 13/02-01/180616/1180/16 (ΦΕΚ 2274 Β/22-7-16) απόφαση Υπουργών Οικονομίας, ανάπτυξης και Τουρισμού-Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζεται ότι : 1. Την τροποποίηση της με Α.Π. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/ 5.1.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β 54/26.01.2011) με τίτλο «Προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως κατωτέρω:. . . . . .. . .βλ. την ως άνω απόφαση.[Τέλος Τροποποίησης]

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2011

 
 
Chatziliontos I. Christodoulos
Msc Environmental Design of Infrastructure Works
Chemical Engineer - Energy Auditor
mob. +306983-759514, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.