Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Manual - 10. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Manual

Τα αποτελέσματα εμφανίζονται για το υπάρχον κτήριο, το κτήριο αναφοράς καθώς επίσης και για κάθε σενάριο που έχει διαμορφώσει ο χρήστης.

    Οι τελικές χρήσεις που εμφανίζονται στις οθόνες των αποτελεσμάτων είναι θέρμανση, ψύξη, ΖΝΧ και για κτήρια του τριτογενή τομέα, φωτισμός. Η κατανάλωση για τον αερισμό συμπεριλαμβάνεται στις καταναλώσεις για θέρμανση / ψύξη, όπως επίσης και η κατανάλωση ενέργειας των βοηθητικών συστημάτων (θέρμανσης, ψύξης και αερισμού) και του συστήματος ύγρανσης, άν υπάρχει.

 

Ενεργειακή Κατάταξη

 

Εμφανίζεται η ενεργειακή κατάταξη του κτηρίου καθώς επίσης και ένας συγκριτικός πίνακας με την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας ανά τελική χρήση και την ενεργειακή κατάταξη του κτηρίου, όπως θα εμφανίζονται στο ΠΕΑ, για το υπάρχον κτήριο, το κτήριο αναφοράς καθώς επίσης και για κάθε σενάριο από τα τρία τελικά, που έχει διαμορφώσει ο χρήστης.

Οι τελικές χρήσεις που λαμβάνονται υπόψη είναι θέρμανση, ψύξη, ΖΝΧ και για κτήρια του τριτογενή τομέα, ο φωτισμός. Επίσης, εμφανίζεται και η συνεισφορά της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά) και ΣΗΘ ανηγμένης σε πρωτογενή ενέργεια.

Αρχικά στον πίνακα αποτελεσμάτων εμφανίζεται το κτήριο αναφοράς, το υπάρχον κτήριο και τα τρια τελικά σενάρια. Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει την σειρά των σεναρίων που εμφανίζονται στον πίνακα με κρατώντας πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού και μετακίνηση του κτηρίου.

    Η υπολογιζόμενη ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας, με βάση την οποία γίνεται και η ενεργειακή κατάταξη του κτηρίου, προκύπτει από το αλγεβρικό άθροισμα των τιμών για τις επιμέρους τελικές χρήσεις και της συνεισφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘ. Η συνεισφορά της θερμικής ενέργειας, για παράδειγμα από ενεργητικά ηλιακά συστήματα (ηλιακούς συλλέκτες), ήδη εμπεριέχεται στις επιμέρους χρήσεις.

 

Απαιτήσεις, Κατανάλωση

Εμφανίζονται σε μορφή πίνακα τα αποτελέσματα του κτηρίου σε μηνιαία και ετήσια βάση για:

  • Ενεργειακές απαιτήσεις kWh/m2. Εμφανίζονται μηνιαίες και ετήσιες τιμές ενεργειακών απαιτήσεων για θέρμανση, ψύξη, ύγρανση και ΖΝΧ.
  • Ενεργειακή κατανάλωση, kWh/m2. Εμφανίζονται μηνιαίες και ετήσιες τιμές τελικής ενεργειακής κατανάλωσης για:
  • θέρμανση (συμπεριλαμβάνεται η κατανάλωση των βοηθητικών μονάδων καθώς επίσης του αερισμού και της ύγρανσης κατά τους χειμερινούς μήνες, αν υπάρχουν),
  • συνεισφορά ηλιακών συλλεκτών για θέρμανση (η οποία έχει ήδη συμπεριληφθεί στην τελική κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση),
  • ψύξη (συμπεριλαμβάνεται η κατανάλωση των βοηθητικών μονάδων καθώς επίσης του αερισμού και της ύγρανσης κατά τους θερινούς  μήνες, αν υπάρχουν),
  • ζεστό νερό χρήσης (ΖΝΧ),
  • συνεισφορά ηλιακών συλλεκτών για ΖΝΧ (η οποία έχει ήδη συμπεριληφθεί στην τελική κατανάλωση ενέργειας για ΖΝΧ),
  • φωτισμό,
  • συνεισφορά ηλεκτρικής ενέργειας από ΦΒ (η οποία αφαιρείται από την συνολική τελική ενεργειακή κατανάλωση) και
  • συνολική τελική ενεργειακή κατανάλωση.

Εμφανίζονται σε μορφή πίνακα τα αποτελέσματα του κτηρίου σε ετήσια βάση για:

 • Εκπομπές CO2, kg/m2. Εμφανίζονται ετήσιες τιμές για τις εκπομπές CO2, ανάλογα με το ποιά καύσιμα έχει εισάγει ο χρήστης στα διάφορα συστήματα του κτηρίου, για ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης, άλλα ορυκτά καύσιμα (υγραέριο, τηλεθέρμανση από ΔΕΗ), ηλιακή ενέργεια, βιομάζα, γεωθερμία, άλλες ΑΠΕ, καθώς επίσης και τις συνολικές εκπομπές.
 • Κατανάλωση καυσίμων, kWh/m2. Εμφανίζονται ετήσιες τιμές για κατανάλωση καυσίμων, ανάλογα με το ποια καύσιμα έχει εισάγει ο χρήστης στα διάφορα συστήματα του κτηρίου, για ηλεκτρική ενέργεια (έχοντας αφαιρέσει την συνεισφορά από τα φωτοβολταϊκά ή , φυσικό αέριο, πετρέλαιο (θέρμανσης και κίνησης), άλλα ορυκτά καύσιμα (υγραέριο, τηλεθέρμανση από ΔΕΗ), διαθέσιμη ηλιακή ενέργεια (από ηλιοθερμικά συστήματα), βιομάζα, γεωθερμία, άλλες ΑΠΕ, καθώς επίσης και η συνολική κατανάλωση.

 

  Αρχικά εμφανίζονται τα αποτελέσματα για το υπάρχον κτήριο. Τα ίδια αποτελέσματα εμφανίζονται για το κτήριο αναφοράς καθώς επίσης και για τα σενάρια που έχει διαμορφώσει ο χρήστης, με την αντίστοιχη επιλογή κτηρίου από το Σύνθετο πλαίσιο (combo box) στο πάνω τμήμα της οθόνης (1).


Οικονομοτεχνική Ανάλυση

Εμφανίζονται σε μορφή πίνακα τα αποτελέσματα σε ετήσια βάση για:

 • Λειτουργικό κόστος, . Εμφανίζεται το ετήσιο λειτουργικό κόστος του κτηρίου ανάλογα με τις πηγές ενέργειας που έχουν εισαχθεί.
 • Αρχικό κόστος επένδυσης, . Εμφανίζεται το συνολικό κόστος του συγκεκριμένου σεναρίου. Για το υπάρχον κτήριο και το κτήριο αναφοράς δεν υπάρχει  η συγκεκριμένη τιμή.
 • Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, kWh/m2. Εμφανίζεται η ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας του συγκεκριμένου σεναρίου σε σύγκριση με το υπάρχον κτήριο. Για το υπάρχον κτήριο και το κτήριο αναφοράς δεν υπάρχει  η συγκεκριμένη τιμή.
 • Ποσοστό εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας, (%). Εμφανίζεται το ποσοστό εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας του συγκεκριμένου σεναρίου σε σύγκριση με το υπάρχον κτήριο. Για το υπάρχον κτήριο και το κτήριο αναφοράς δεν υπάρχει  η συγκεκριμένη τιμή.
 • Τιμή εξοικονομούμενης ενέργειας, €/kWh. Εμφανίζεται ο λόγος του αρχικού κόστους επένδυσης προς την ετήσια εξοικονομούμενη πρωτογενή ενέργεια. Για το υπάρχον κτήριο και το κτήριο αναφοράς δεν υπάρχει  η συγκεκριμένη τιμή.
 • Ετήσια μείωση εκπομπών CO2, kg/m2. Εμφανίζεται η ετήσια μείωση εκπομπών CO2 του συγκεκριμένου σεναρίου σε σύγκριση με το υπάρχον κτήριο. Για το υπάρχον κτήριο και το κτήριο αναφοράς δεν υπάρχει  η συγκεκριμένη τιμή.
 • Περίοδος αποπληρωμής, έτη. Εμφανίζεται η απλή περίοδος αποπληρωμής για το συγκεκριμένο σενάριο, υπολογιζόμενη με βάση την τελική ενεργειακή κατανάλωση και όχι την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας. Για το υπάρχον κτήριο και το κτήριο αναφοράς δεν υπάρχει  η συγκεκριμένη τιμή.

 

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter