Κοινοποίησε

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Manual - 6.3.6. Σύστημα φωτισμού.

ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Manual

Σύστημα φωτισμού

    Το σύστημα φωτισμού δεν είναι ενεργό για κτήρια κατοικιών (μονοκατοικίες, πολυκατοικίες).

 

 • Εγκατεστημένη ισχύς (kW). Εισάγεται η συνολική εγκατεστημένη ισχύς (kW) για τον τεχνητό φωτισμό της θερμικής ζώνης. Εφόσον υπάρχει και εξοπλισμός λειτουργίας, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του φωτιστικού περιλαμβάνει την ισχύ του λαμπτήρα και του εξοπλισμού λειτουργίας.

    Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν στοιχεία από τον κατασκευαστή για τον κάθε τύπο φωτιστικού, η εγκατεστημένη ισχύς υπολογίζεται από την ονομαστική ισχύ του συνόλου των λαμπτήρων που περιλαμβάνονται στον εξεταζόμενο τύπο φωτιστικού με μια προσαύξηση ανάλογα με το τύπο συστήματος λειτουργίας (μετασχηματιστής, ballast, driver) εφόσον υπάρχει. Αν το σύστημα λειτουργίας είναι ηλεκτρομαγνητικό τότε ο συντελεστής προσαύξησης είναι 1.2 ενώ αν είναι ηλεκτρονικό τότε είναι 1.05.

    Αν το εξεταζόμενο κτήριο του τριτογενή τομέα διαθέτει φωτιστικά και λαμπτήρες που αποδίδουν χαμηλότερη στάθμη γενικού φωτισμού (lx) από τις ελάχιστες τιμές που προσδιορίζονται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1, και εφόσον τα επίπεδα φωτισμού έχουν μεγαλύτερη διαφοροποίηση από το όριο προς τα κάτω κατά 30% (σύμφωνα με τη Κ.Υ.Α. Δ6/Β/14826/17-6-2008), τότε για τους υπολογισμούς, ως εγκατεστημένη ισχύς γενικού φωτισμού λαμβάνεται η υπολογιζόμενη ελάχιστη απαιτούμενη εγκατεστημένη ισχύς φωτιστικών της ίδιας τεχνολογίας με τη χρησιμοποιούμενη στο εξεταζόμενο κτήριο, που πληροί την ελάχιστη στάθμη (ℓx) γενικού φωτισμού. Η ελάχιστη απαιτούμενη εγκατεστημένη ισχύς (W/m2) γενικού φωτισμού υπολογίζεται ανάλογα με τον τύπο λαμπτήρων και του εξοπλισμού λειτουργίας (τύπος ballast κλπ) που καταγράφονται στο υπό επιθεώρηση κτήριο, την ελάχιστη απαιτούμενη στάθμη φωτισμού (lx) ανάλογα με τη χρήση της θερμικής ζώνης και τις τυπικές τιμές του συντελεστή μετατροπής (πυκνότητα ισχύος ανά 100lx), για διάφορες τεχνολογίες φωτιστικών που εφαρμόζονται στα ελληνικά κτήρια και δίνεται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§5.1.3.1. Εγκατεστημένη ισχύς φωτισμού, Πίνακας 5.1α.Τυπικές τιμές πυκνότητας ισχύος φωτισμού ανά 100lux, για επιθεώρηση κτηρίων όταν ο υπό εξέταση χώρος είναι υποφωτισμένος). Ο τρόπος υπολογισμού του ορίου της εγκατεστημένης ισχύος για κάθε κτήριο θα είναι ο ίδιος όπως περιγράφεται στην στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§2.4.4.Απαιτήσεις και απαραίτητες στάθμες φωτισμού).

 • Εγκατεστημένη ισχύς που ελέγχεται μόνο με αισθητήρες ΦΦ (kW). Εισάγεται η συνολική εγκατεστημένη ισχύς (kW) των φωτιστικών της θερμικής ζώνης, που βρίσκονται στη ζώνη φυσικού φωτισμού και ελέγχονται μόνο από αισθητήρες φυσικού φωτισμού.
 • Εγκατεστημένη ισχύς που ελέγχεται μόνο με αισθητήρες παρουσίας (kW). Εισάγεται η συνολική εγκατεστημένη ισχύς (kW) των φωτιστικών της θερμικής ζώνης που ελέγχονται μόνο από αισθητήρες ανίχνευσης κίνησης - παρουσίας
 • Εγκατεστημένη ισχύς που ελέγχεται με αισθητήρες ΦΦ και παρουσίας (kW). Εισάγεται η συνολική εγκατεστημένη ισχύς (kW) των φωτιστικών της θερμικής ζώνης που ελέγχονται ταυτόχρονα με αισθητήρες ΦΦ και ανίχνευσης κίνησης-παρουσίας.
 • Περιοχή ΦΦ (%). Εισάγεται το ποσοστό (0-100%) της επιφάνειας δαπέδου της θερμικής ζώνης που καλύπτεται με φυσικό φωτισμό (ΦΦ), σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§5.1.3.2. Περιοχές (ζώνες) φυσικού φωτισμού).

warning Η "Περιοχή ΦΦ" δεν χρησιμοποείται στους υπολογισμούς, αλλά μόνο για στατιστικούς λόγους.

 • Ποσοστό ζωνών τεχνητού φωτισμού (%). Εισάγονται τα ποσοστά επί του εμβαδού της θερμικής ζώνης, γιά κάθε μία από τις 7 ζώνες τεχνητού φωτισμού.
 • Αυτοματισμοί ελέγχου ΦΦ. Καθορίζεται η διάταξη αυτοματισμού στην περιοχή φυσικού φωτισμού (ΦΦ). Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από τον διαθέσιμο κατάλογο μεταξύ των εξής: Αυτόματος ή Χειροκίνητος έλεγχος ΦΦ. Ουσιαστικά μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας για τον τεχνητό φωτισμό εξαιτίας αυτοματισμών αξιοποίησης ΦΦ. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διατάξεις αυτοματισμού η επιλογή είναι «Χειροκίνητος έλεγχος». Ο «Χειροκίνητος έλεγχος» εμφανίζεται σαν προεπιλεγμένη τιμή στην οθόνη.

 

 • Αυτοματισμοί ανίχνευσης κίνησης - παρουσίας. Καθορίζεται η διάταξη αυτοματισμού ανίχνευσης κίνησης στην θερμική ζώνη για τον προσδιορισμό του συντελεστή επίδρασης χρηστών (Fo). Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από τον διαθέσιμο κατάλογο μεταξύ των εξής: Χειροκίνητος διακόπτης (αφής/σβέσης), Αυτόματη έναυση και σβέση, Χειροκίνητη έναυση / αυτόματη σβέση, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1. Ουσιαστικά μειώνεται η ενέργεια για φωτισμό εξαιτίας αυτοματισμών ανίχνευσης κίνησης. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διατάξεις αυτοματισμού η επιλογή είναι «Χειροκίνητος διακόπτης». Ο «Χειροκίνητος διακόπτης» εμφανίζεται σαν προεπιλεγμένη τιμή στην οθόνη

warningΤουλάχιστον ένας αισθητήρας ανά δωμάτιο και για μεγάλους χώρους ένας αισθητήρας ανά 15 m², για να είναι δυνατή η επιλογή, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

 • Αυτοματισμοί ανίχνευσης κίνησης - παρουσίας σε συνδυασμό με την  αξιοποίηση του ΦΦ. Καθορίζεται η διάταξη αυτοματισμού ανίχνευσης κίνησης στην θερμική ζώνη για τον προσδιορισμό του συντελεστή επίδρασης χρηστών (Fo). Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από τον διαθέσιμο κατάλογο μεταξύ των εξής: Χειροκίνητος διακόπτης, Ανίχνευση με αυτόματη έναυση και σβέση, Ανίχνευση με χειροκίνητη έναυση / αυτόματη σβέση , σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1. Ουσιαστικά μειώνεται η ενέργεια για φωτισμό εξαιτίας αυτοματισμών ανίχνευσης κίνησης με ταυτόχρονη χρήση αισθητήρων φωτισμού.
 • Σύστημα απομάκρυνσης θερμότητας. Ένδειξη ύπαρξης συστήματος απομάκρυνσης της θερμότητας που εκλύεται από τα φωτιστικά, επιλέγοντας το αντίστοιχο σύμβολο ελέγχου.
 • Φωτισμός ασφαλείας. Ένδειξη ύπαρξης συστήματος φωτισμού ασφαλείας, επιλέγοντας το αντίστοιχο σύμβολο ελέγχου. Σε αυτή την περίπτωση, η ετήσια κατανάλωση για φωτισμό επιβαρύνεται με 1 kWh/m2, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.
 • Σύστημα εφεδρείας. Ένδειξη ύπαρξης εφεδρικού συστήματος για φωτισμό, επιλέγοντας το αντίστοιχο σύμβολο ελέγχου. Σε αυτή την περίπτωση, η ετήσια κατανάλωση για φωτισμό επιβαρύνεται με 5 kWh/m2, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

Σε περίπτωση διαμόρφωσης σεναρίων για επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας εισάγεται επιπλέον:

 • Κόστος (€). Εισάγεται το συνολικό κόστος επένδυσης (υλικά, εργασίες κλπ) από επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον φωτισμό (π.χ. εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικών λαμπτήρων, εγκατάσταση αυτοματισμών, κ.α.).

Πλήρης περιγραφή περιλαμβάνεται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4, στην ενότητα 2.1.18 (Πίνακας 13 – Συστήματα Φωτισμού).

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter