Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Manual - 6.3.5. Σύστημα ΖΝΧ.

ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Manual

Σύστημα ΖΝΧ

Το σύστημα ΖΝΧ αποτελείται από

 • Την παραγωγή
 • Το δίκτυο διανομής
 • Το σύστημα αποθήκευσης, και
 • Τα βοηθητικά συστήματα

 Για τις θερμικές ζώνες του κτηρίου που έχουν χρήση με μηδενική κατανάλωση Ζ.Ν.Χ., σύμφωνα με τον πίνακα 2.5. της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1, δεν συμπληρώνονται τα αντίστοιχα πεδία του συστήματος παραγωγής και διανομής Ζ.Ν.Χ., ανεξάρτητα εάν το κτήριο διαθέτει σύστημα παραγωγής Ζ.Ν.Χ. (π.χ. τοπικό ηλεκτρικό θερμαντήρα).

 Αν το εξεταζόμενο κτήριο δεν διαθέτει σύστημα ZNX, ο ενεργειακός επιθεωρητής πρέπει να ορίσει ένα θεωρητικό σύστημα ZNX με τοπική μονάδα παραγωγής Ζ.Ν.Χ (ηλεκτρικό θερμοσίφωνα) με συντελεστή απόδοσης ίσο με την μονάδα (1), τοπικό δίκτυο διανομής χωρίς ανακυκλοφορία με βαθμό απόδοσης 1 και βαθμό απόδοσης συστήματος αποθήκευσης 0.98, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

 Αν το εξεταζόμενο κτήριο διαθέτει συστήματα ZNX, τα οποία καλύπτουν τμήμα του απαιτούμενου θερμικού φορτίου Ζ.Ν.Χ., ο ενεργειακός επιθεωρητής πρέπει να ορίσει, για το υπόλοιπο τμήμα του θερμικού φορτίου για Ζ.Ν.Χ., ένα θεωρητικό σύστημα ZNX με τοπική μονάδα παραγωγής Ζ.Ν.Χ (ηλεκτρικό θερμοσίφωνα) με συντελεστή απόδοσης ίσο με την μονάδα (1), τοπικό δίκτυο διανομής χωρίς ανακυκλοφορία με βαθμό απόδοσης 1 και βαθμό απόδοσης συστήματος αποθήκευσης 0.98, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

warning  Όταν στο κτήριο υπάρχει ηλιακός συλλέκτης, τότε αρχικά ορίζονται κανονικά τα δεδομένα των συμβατικών συστημάτων παραγωγής ΖΝΧ (π.χ. λέβητας, ηλεκτρική αντίσταση, κ.α.) στην συγκεκριμένη ενότητα και στην συνέχεια ορίζεται και το ηλιοθερμικό σύστημα στην ενότητα 5.3.7. Το λογισμικό αυτόματα υπολογίζει την συνεισφορά των ηλιακών συλλεκτών και την αφαιρεί από την αρχικά υπολογιζόμενη συμβατική κατανάλωση θερμικής ενέργειας για ΖΝΧ.

 

Παραγωγή

Καθορίζονται όλες οι μονάδες παραγωγής θερμικής ενέργειας για ΖΝΧ που εξυπηρετούν τη θερμική ζώνη.

 • Τύπος. Καθορίζεται ο τύπος κάθε μονάδας παραγωγής θερμικής ενέργειας για ΖΝΧ. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από τον διαθέσιμο κατάλογο μεταξύ των εξής: Λέβητας, Τηλεθέρμανση, ΣΗΘ, Αντλία Θερμότητας, Τοπικός ηλεκτρικός θερμαντήρας (θερμοσίφωνας ή ταχυθερμοσίφωνας), Τοπική μονάδα φυσικού αερίου, Μονάδα παραγωγής άλλου τύπου (κεντρική).

 Σε περίπτωση θεωρητικού συστήματος ΖΝΧ, ο τύπος είναι "Τοπικός ηλεκτρικός θερμαντήρας", σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

 • Πηγή ενέργειας. Καθορίζεται η πηγή ενέργειας της συγκεκριμένης μονάδας: Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από τον διαθέσιμο κατάλογο μεταξύ των εξής: Υγραέριο, Φυσικό αέριο, Ηλεκτρισμός, Πετρέλαιο θέρμανσης, Πετρέλαιο κίνησης, Τηλεθέρμανση (ΔΕΗ), Τηλεθέρμανση (ΑΠΕ), Βιομάζα, Βιομάζα Τυποποιημένη, ΣΗΘ(1-10).

 Σε περίπτωση που το σύστημα θέρμανσης χώρων είναι ένα ΣΗΘ, επιλέγεται ως πηγή ενέργειας το αντίστοιχο ΣΗΘ (π.χ. ΣΗΘ1) που χαρακτηρίζεται από έναν αύξοντα αριθμό, όπως ορίστηκε το συγκεκριμένο σύστημα στο 5.4. Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού & Θερμότητας (ΣΗΘ).

 Σε περίπτωση θεωρητικού συστήματος ΖΝΧ, η πηγή ενέργειας είναι "Ηλεκτρισμός", σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

 • Ισχύς (kW). Εισάγεται η ονομαστική ισχύς της μονάδας, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ενότητα 4.8 της ΤΟΤΕΕ-20701-1.
 Σε περίπτωση που η μονάδα παραγωγής ΖΝΧ τροφοδοτεί περισσότερες της μιας θερμικές ζώνες, η ισχύς της συγκεκριμένης μονάδας που ορίζεται σε κάθε θερμική ζώνη είναι η συνολική και δεν επιμερίζεται. Η ισχύς δεν λαμβάνεται υπόψη στους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης του εξεταζόμενου κτηρίου, αλλά χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ στον καθορισμό του βαθμού απόδοσης της μονάδας παραγωγής ΖΝΧ του κτηρίου αναφοράς, στην περίπτωση που πρόκειται για λέβητα. 

 Σε περίπτωση θεωρητικού συστήματος ΖΝΧ, στο πεδίο της ισχύος πρέπει να εισαχθεί το μηδέν (0), σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

 • Β. Απ., Βαθμός Απόδοσης. Εισάγεται ο βαθμός απόδοσης της μονάδας παραγωγής θερμικής ενέργειας για Ζ.Ν.Χ., σύμφωνα με τις τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1, ανάλογα με τον τύπο της μονάδας παραγωγής θερμικής ενέργειας για Ζ.Ν.Χ. και σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4, ενότητα 2.1.16.1 (Πίνακας 11.1 Μονάδες παραγωγής). Για κάποιους από τους τύπους συστημάτων ζεστού νερού χρήσης, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από έναν κατάλογο, ο οποίος εμφανίζεται με δεξί κλικ πάνω στο συγκεκριμένο πεδίο, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχήμα.

   Για τον βαθμό απόδοσης της μονάδας λέβητα-καυστήρα, χρησιμοποιείται ο εποχιακός βαθμός απόδοσης μειωμένος με τους συντελεστές υπερδιαστασιολόγησης και κατάστασης μόνωσης, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1. (§4.1.2.1. Βαθμός απόδοσης μονάδων λέβητα – καυστήρα. Πίνακας 4.3. - Συντελεστής υπερδιαστασιολόγησης  ng1 μονάδας λέβητα – καυστήρα, Πίνακας 4.4. - Συντελεστές υπολογισμού συντελεστή κατάστασης μόνωσης ng2 μονάδας λέβητα - καυστήρα). Στη περίπτωση που δεν υπαρχει ενεργειακή σήμανση ο πραγματικός βαθμός απόδοσης του λέβητα (ngm) λαμβάνεται από το φύλλο συστήρησης.

 Σε περίπτωση τοπικού ηλεκτρικού θερμαντήρα η τυπική τιμή λαμβάνεται 1, ενώ για τοπικό θερμοσίφωνα φυσικού αερίου 0.85, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

 Σε περίπτωση που στο κτήριο υπάρχει ΣΗΘ ή σύστημα τηλεθέρμανσης, τότε σαν βαθμός απόδοσης του συστήματος εισάγεται ο βαθμός απόδοσης του εναλλάκτη.

 Σε περίπτωση που η μονάδα λέβητα - καυστήρα είναι κοινή τόσο για τη θέρμανση χώρων, όσο και για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, ο βαθμός απόδοσης της μονάδας που λαμβάνεται υπόψη στους υπολογισμούς παραμένει ο ίδιος κατά τη χειμερινή περίοδο και για τις δύο χρήσεις (θέρμανση χώρων και παραγωγή Ζ.Ν.Χ.). Αντίθετα, κατά τη θερινή περίοδο στην περίπτωση αποκλειστικής χρήσης της μονάδας λέβητα - καυστήρα για την παραγωγή Ζ.Ν.Χ. ο βαθμός απόδοσης μειώνεται σημαντικά και εκτιμάται μέσω της ίδιας διαδικασίας, υπερδιαστασιολόγησης με Pgen την υπολογιζόμενη μέγιστη απαιτούμενη θερμική ισχύ για παραγωγή Ζ.Ν.Χ., όπως δίνεται στη σχέση 4.15. της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1. Σ' αυτήν την περίπτωση ο λέβητας - καυστήρας ορίζεται ως δύο μονάδες λέβητα - καυστήρα, εκ των οποίων η μια καλύπτει το φορτίο για Ζ.Ν.Χ. τους χειμερινούς μήνες (περίοδο θέρμανσης κλιματικής ζώνης) και η δεύτερη καλύπτει το φορτίο του Ζ.Ν.Χ. για τους υπόλοιπους μήνες με το χαμηλότερο βαθμό θερμικής απόδοσης.

 Σε περίπτωση θεωρητικού συστήματος ΖΝΧ, ο βαθμός απόδοσης είναι μονάδα (1), σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

 

 • Ιαν - Δεκ. Εισάγεται ο μέσος μηνιαίος βαθμός κάλυψης (από 0 μέχρι 1) της απαιτούμενης θερμικής ενέργειας για ΖΝΧ από την συγκεκριμένη μονάδα παραγωγής, κατά την περίοδο λειτουργίας της θερμικής ζώνης. Το 1 σημαίνει 100% και το 0 σημαίνει μηδενική κάλυψη.

warning     Ανάλογα με την χρήση της ζώνης, οι μήνες που το σύστημα δεν λειτουργεί εμφανίζονται με την προεπιλεγμένη τιμή 0, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1, ενότητα 2.3 (Πίνακας 2.1 – Τυπικό ωράριο λειτουργίας κτηρίων ανά χρήση), την οποία ο χρήστης δεν μπορεί να τροποποιήσει.

warning     Για όλους τους υπόλοιπους μήνες ο χρήστης πρέπει να εισάγει τιμές ώστε το άθροισμα όλων των βαθμών κάλυψης, από όλες τις μονάδες παραγωγής της θερμικής ζώνης, να ισούται με μονάδα (1) σε μηνιαία βάση (ανεξάρτητα αν πραγματικά λειτουργεί ή όχι το σύστημα ΖΝΧ).

 Σε περίπτωση συστήματος διπλής ενέργειας (ηλεκτρικός θερμαντήρας και ηλιακός συλλέκτης) για την κάλυψη των αναγκών σε Ζ.Ν.Χ., ο επιθεωρητής θα πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα για να προσδιορίσει το σύστημα:

 • Αρχικά καταγράφει τον ηλεκτρικό θερμαντήρα (ηλεκτρική αντίσταση) ως το μόνο συμβατικό σύστημα που καλύπτει τις ανάγκες για Ζ.Ν.Χ της θερμικής ζώνης. Το ποσοστό κάλυψης του θερμικού φορτίου για Ζ.Ν.Χ. από τον ηλεκτρικό θερμαντήρα ορίζεται στο 100% για όλους τους μήνες. Πρέπει οπωσδήποτε να ορίζεται και η απόδοση του δικτύου διανομής και του συστήματος εκπομπής (αποθήκευσης).
 • Κατόπιν καταγράφει και ορίζει ξεχωριστά τον ηλιακό συλλέκτη με τα απαιτούμενα δεδομένα. Το λογισμικό υπολογίζει τη συνεισφορά των ηλιακών συλλεκτών και την αφαιρεί από την αρχικά υπολογιζόμενη συμβατική κατανάλωση θερμικής ενέργειας για Ζ.Ν.Χ.

 Σε περίπτωση συστημάτων τριπλής ενέργειας (κεντρικός λέβητας με ηλιακό συλλέκτη και ηλεκτρική αντίσταση) για την κάλυψη των αναγκών σε Ζ.Ν.Χ., ο επιθεωρητής θα πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα για να προσδιορίσει το σύστημα:

 • Εάν ο λέβητας λειτουργεί για την κάλυψη των αναγκών για Ζ.Ν.Χ. όλο το χρόνο (και τους δώδεκα μήνες) με την ηλεκτρική αντίσταση ως εφεδρικό σύστημα, τότε θα καταγράψει το λέβητα ως το μόνο συμβατικό σύστημα που καλύπτει τις ανάγκες για Ζ.Ν.Χ της θερμικής ζώνης. Το ποσοστό κάλυψης του θερμικού φορτίου για Ζ.Ν.Χ. από τον λέβητα ορίζεται στο 100% για όλους τους μήνες. Πρέπει οπωσδήποτε να ορίζεται και η απόδοση του δικτύου διανομής και του συστήματος εκπομπής (αποθήκευσης).
 • Εάν ο λέβητας λειτουργεί για την κάλυψη των αναγκών για Ζ.Ν.Χ. και για τη θέρμανση χώρων της θερμικής ζώνης ταυτόχρονα, τότε καταγράφει το λέβητα ως το μόνο συμβατικό σύστημα που καλύπτει τις ανάγκες για Ζ.Ν.Χ. κατά τη χειμερινή περίοδο (χρόνος λειτουργίας θέρμανσης ανάλογα με την κλιματική ζώνη), ενώ την ηλεκτρική αντίσταση καταγράφει ως το μόνο συμβατικό σύστημα που καλύπτει τις ανάγκες για Ζ.Ν.Χ. τη θερινή περίοδο (όλους τους μήνες που δεν εφαρμόζεται θέρμανση χώρων). Το ποσοστό κάλυψης του θερμικού φορτίου για Ζ.Ν.Χ. από το λέβητα ορίζεται στο 100% για όλους τους χειμερινούς μήνες και από την ηλεκτρική αντίσταση ορίζεται στο 100% για όλους τους θερινούς μήνες. Πρέπει οπωσδήποτε να ορίζεται και η απόδοση του δικτύου διανομής και του συστήματος εκπομπής (αποθήκευσης).
 • Και στις δύο περιπτώσεις, καταγράφει και ορίζει ξεχωριστά τον ηλιακό συλλέκτη με τα απαιτούμενα δεδομένα. Το λογισμικό υπολογίζει τη συνεισφορά των ηλιακών συλλεκτών και την αφαιρεί από την αρχικά υπολογιζόμενη συμβατική κατανάλωση θερμικής ενέργειας για Ζ.Ν.Χ.

 

Σε περίπτωση διαμόρφωσης σεναρίων για επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας εισάγεται επιπλέον:

 • Κόστος (€). Εισάγεται το συνολικό κόστος επένδυσης (υλικά, εργασίες κλπ) από επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στην συγκεκριμένη μονάδα παραγωγής του συστήματος ΖΝΧ (π.χ. αντικατάσταση μονάδας, εγκατάσταση αυτοματισμών, κ.α.).

Πλήρης περιγραφή περιλαμβάνεται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4, στην ενότητα 2.1.17 (Πίνακας 12 – Συστήματα Παραγωγής & Διανομής ΖΝΧ)

 

Δίκτυο διανομής

warning     Σε περίπτωση ύπαρξης άνω του ενός δικτύων (κλάδων) διανομής ΖΝΧ στη ζώνη, απαιτείται ο προσδιορισμός μίας μόνο απόδοσης δικτύου, η οποία θα είναι σταθμισμένη. Κατά συνέπεια αν στη ζώνη υπάρχουν περισσότερα από ένα δίκτυα (κλάδοι) διανομής θερμού μέσου (που τροφοδοτούνται από διαφορετικές ή την ίδια μονάδα παραγωγής) και παρουσιάζουν διαφορετική ποιότητα και επάρκεια (πάχος) θερμομόνωσης, τότε ο βαθμός απόδοσής τους λαμβάνεται ενιαίος και ίσος με αυτόν του τμήματος που βρίσκεται στη χειρότερη ποιοτικά κατάσταση. Για το κάθε δίκτυο διανομής ΖΝΧ η απόδοσή του λαμβάνεται ανάλογα με την ημερήσια ζήτηση που καλύπτει.

 • Τύπος. Εισάγεται μια σύντομη περιγραφή του συνολικού δικτύου διανομής που καλύπτει την ζώνη.
 • Ανακυκλοφορία. Ένδειξη ύπαρξης ανακυκλοφορίας ΖΝΧ, επιλέγοντας το αντίστοιχο σύμβολο ελέγχου.

 Σε περίπτωση θεωρητικού συστήματος ΖΝΧ, δεν υπάρχει ανακυκλοφορία, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

 • Χώρος διέλευσης. Καθορίζεται ο χώρος διέλευσης του δικτύου από τη μονάδα παραγωγής μέχρι και τα σημεία τελικής κατανάλωσης. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από τον διαθέσιμο κατάλογο μεταξύ των εξής: Εσωτερικοί ή/και μέχρι 20% σε εξωτερικούς και Πάνω από 20% σε εξωτερικούς.

 Σε περίπτωση θεωρητικού συστήματος ΖΝΧ, θεωρείται ότι το δίκτυο διέρχεται πάντα από εσωτερικούς χώρους του κτηρίου, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

 • Β. Απ., Βαθμός Απόδοσης. Εισάγεται ο βαθμός απόδοσης (από 0 έως 1) του δικτύου διανομής ΖΝΧ από την μονάδα παραγωγής προς την αποθήκευση. Ο βαθμός απόδοσης προκύπτει σαν το συμπληρωματικό του συντελεστή απωλειών, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§4.8.3. Σύστημα διανομής θερμότητας ζεστού νερού χρήσης. Πίνακας 4.16. - Ποσοστό απωλειών (%) κεντρικού δικτύου διανομής για ζεστό νερό χρήσης (45oC)). Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από έναν κατάλογο, ο οποίος εμφανίζεται με δεξί κλικ πάνω στο συγκεκριμένο πεδίο. Η επιλογή γίνεται σε τρία στάδια, Ανακυκλοφορία, Ημερήσια ζήτηση σε λίτρα και Μόνωση και πατώντας το κουμπί «Επιλογή», όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχήμα:

 Σε περίπτωση που η θερμική ζώνη τροφοδοτείται με άνω του ενός δικτύων (κλάδων) διανομής, με διαφορετικές τιμές ισχύος και αποδόσεις (λόγω ποιότητας), τότε εισάγεται η ισχύς του κλάδου με την χαμηλότερη απόδοση, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

 Σε περίπτωση τοπικών συστημάτων παραγωγής ΖΝΧ, ο βαθμός απόδοσης του δικτύου διανομής ΖΝΧ λαμβάνεται μονάδα (1), σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

 Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται ξεχωριστό σύστημα παραγωγής ΖΝΧ για την περίοδο θέρμανσης και την περίοδο ψύξης με διαφορετικά δίκτυα διανομής, τότε ο βαθμός απόδοσης του δικτύου διανομής ΖΝΧ υπολογίζεται από τον βαρυκεντρικό μέσο των αντίστοιχων βαθμών απόδοσης των δύο δικτύων.

 Σε περίπτωση θεωρητικού συστήματος ΖΝΧ, ο βαθμός απόδοσης του δικτύου διανομής λαμβάνεται μονάδα (1), σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

 

Σε περίπτωση διαμόρφωσης σεναρίων για επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας εισάγεται επιπλέον:

 • Κόστος (€). Εισάγεται το συνολικό κόστος επένδυσης (υλικά, εργασίες κλπ) από επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας συγκεκριμένο δίκτυο διανομής (π.χ. θερμομόνωση δικτύου, κ.α.).

Πλήρης περιγραφή περιλαμβάνεται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4, στην ενότητα 2.1.17 (Πίνακας 12 – Συστήματα Παραγωγής & Διανομής ΖΝΧ).

 

Σύστημα αποθήκευσης

 • Τύπος. Εισάγεται μια σύντομη περιγραφή της/ των δεξαμενών αποθήκευσης ΖΝΧ (προαιρετικά).
 • Β. Απ., Βαθμός Απόδοσης. Εισάγεται ο μέσος βαθμός απόδοσης (από 0 έως 1) των συστημάτων αποθήκευσης ΖΝΧ. Ο βαθμός απόδοσης προκύπτει σαν το συμπληρωματικό του συντελεστή θερμικών απωλειών, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§4.8.4. Τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας για ζεστό νερό χρήσης). Στις θερμικές απώλειες των συστημάτων αποθήκευσης λαμβάνονται υπόψη οι πλευρικές απώλειες από τον θερμαντήρα και οι αποδόσεις συναλλαγής (από εναλλάκτη ή ηλεκτρική αντίσταση) κατά περίπτωση. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από έναν κατάλογο, ο οποίος εμφανίζεται με δεξί κλικ πάνω στο συγκεκριμένο πεδίο, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχήμα.

 Σε περίπτωση θεωρητικού συστήματος ΖΝΧ, ο βαθμός απόδοσης του συστήματος αποθήκευσης λαμβάνεται 0.98, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

 

Σε περίπτωση διαμόρφωσης σεναρίων για επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας εισάγεται επιπλέον:

 • Κόστος (€). Εισάγεται το συνολικό κόστος επένδυσης (υλικά, εργασίες κλπ) από επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στην δεξαμενή αποθήκευσης ΖΝΧ (π.χ. αντικατάσταση δεξαμενής, θερμομόνωση δεξαμενής, κ.α.).

Πλήρης περιγραφή περιλαμβάνεται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4, στην ενότητα 2.1.15 (Πίνακας 13 – Συστήματα Παραγωγής & Διανομής ΖΝΧ).

 

Βοηθητικές Μονάδες

Στο στάδιο αυτό καταγράφονται τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά των ηλεκτροκινητήρων και των άλλων βοηθητικών μονάδων της εγκατάστασης ΖΝΧ.

 • Τύπος. Καθορίζεται ο τύπος των βοηθητικών μονάδων. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από τον διαθέσιμο κατάλογο μεταξύ των εξής: Αντλία, Κυκλοφορητής, Ηλεκτροβάνα, Άλλου τύπου.
 • Αριθμός. Εισάγεται ο αριθμός των μονάδων του συγκεκριμένου τύπου.
 • Ισχύς (kW). Εισάγεται η ονομαστική ισχύς της κάθε βοηθητικής μονάδας του συγκεκριμένου τύπου. Αν δεν υπάρχουν βοηθητικές μονάδες στο σύστημα ΖΝΧ, ως ισχύς βοηθητικών μονάδων πρέπει να εισάγεται η τιμή μηδέν (0).

 Εάν το ίδιο βοηθητικό σύστημα (π.χ. κυκλοφορητής), καλύπτει τα απαιτούμενα θερμικά φορτία για Ζ.Ν.Χ. σε περισσότερες από μία θερμικές ζώνες τότε, για την εκτίμηση της ηλεκτρικής ισχύος που αντιστοιχεί σε κάθε θερμική ζώνη γίνεται επιμερισμός της ισχύος του συστήματος, ανάλογα με το ποσοστό θερμικού φορτίου που καλύπτει.

 Σε περίπτωση που υπάρχει κονό σύστημα λέβητα (συνδιασμένης λειτουργίας) με κοινό κυκλοφορητή για δίκτυο θέρμανσης χώρων και ΖΝΧ, τότε η ισχύς του κυκλοφορητή πρέπει να επιμερίζεται ανάλογα με τη θερμική ισχύ.

warning Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα αναλυτικά στοιχεία για τα βοηθητικά συστήματα, τότε επιλέγεται ένας τύπος, εισάγεται σαν αριθμός η μονάδα και σαν ισχύς η συνολική εγκατεστημένη ισχύς.

warning Οι τοπικές μονάδες παραγωγής ΖΝΧ (π.χ. τοπικός θερμαντήρας) δεν διαθέτουν κανένα βοηθητικό σύστημα διανομής ή ανακυκλοφορίας, οπότε δεν καταναλώνουν και επιπλέον ηλεκτρική ενέργεια

warning Σε περίπτωση που τα ηλιακά συστήματα παραγωγής Ζ.Ν.Χ., θερμοσιφωνικά ή με κεντρικό θερμαντήρα αποθήκευσης, διπλής ή τριπλής ενέργειας, με ανακυκλοφορία ή μη, διαθέτουν βοηθητικά συστήματα για τον έλεγχο λειτουργίας τους ή τη διανομή του Ζ.Ν.Χ., τότε η ηλεκτρική ισχύς (W) των συστημάτων αυτών εισάγεται στο αντίστοιχο πεδίο του συμβατικού συστήματος ΖΝΧ και λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου.

warning Σε περίπτωση θεωρητικού συστήματος ΖΝΧ, οι βοηθητικές μονάδες έχουν ειδική ισχύ 0 W/m2, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

 

Πλήρης περιγραφή περιλαμβάνεται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4, στην ενότητα 2.1.17 (Πίνακας 12 – Συστήματα Παραγωγής & Διανομής ΖΝΧ).

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter