Κοινοποίησε

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Manual - 6.3.4. Κεντρική κλιματιστική μονάδα.

ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Manual

Μηχανικός Αερισμός

   Στα κτήρια κατοικίας δεν υπάρχει απαίτηση για μηχανικό αερισμό. Σε περίπτωση που ένα κτήριο κατοικίας διαθέτει μηχανικό αερισμό, τότε λαμβάνεται υπόψη στους υπολογισμούς μόνο για το εξεταζόμενο κτήριο και όχι για το κτήριο αναφοράς, στο οποίο εφαρμόζεται ΠΑΝΤΑ φυσικός αερισμός. Όταν υπάρχει σύστημα μηχανικού αερισμού σε ένα κτήριο κατοικίας, τότε κατά τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης, ο φυσικός αερισμός μειώνεται κατά το ποσό του νωπού αέρα που προσάγεται από το σύστημα μηχανικού αερισμού.

  Στα κτήρια του τριτογενή τομέα η συνολική παροχή νωπού αέρα γίνεται ΜΟΝΟ με μηχανικό αερισμό.

  Στα κτήρια του τριτογενή τομέα η συνολική παροχή νωπού αέρα ανά ζώνη θα πρέπει να είναι ίση με τα ελάχιστα απαιτούμενα όρια νωπού αέρα.

 Αν στο εξεταζόμενο κτήριο του τριτογενή τομέα δεν υπάρχει σύστημα κλιματισμού ή μηχανικού αερισμού / εξαερισμού, τότε ο ενεργειακός επιθεωρητής πρέπει να ορίσει ένα θεωρητικό σύστημα μηχανικού αερισμού (παροχή αέρα σύμφωνα με τα ελάχιστα απαιτούμενα όρια νωπού αέρα, χωρίς ανακυκλοφορία και χωρίς ανάκτηση θερμότητας / ψύξης, Q=0), με ανεμιστήρες (ειδική ηλεκτρική ισχύς 1.0 kW/m³/s), σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

 Αν στο εξεταζόμενο κτήριο του τριτογενή τομέα η συνολική παροχή νωπού αέρα με μηχανικό αερισμό είναι μικρότερη από τις ελάχιστες τιμές που προσδιορίζονται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1, τότε ο επιθεωρητής θα πρέπει να εισάγει και ένα επιπλέον θεωρητικό σύστημα μηχανικού αερισμού, χωρίς ανακυκλοφορία και χωρίς ανάκτηση θερμότητας / ψύξης και με παροχή ώστε συνολικά να ικανοποιούνται οι ελάχιστες τιμές και με ανεμιστήρες (ειδική ηλεκτρική ισχύς 1.0 kW/m³/s), σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

 Σε κτήρια του τριτογενούς τομέα, για κάθε ζώνη ξεχωριστά, αν το σύνολο της ποσότητας του νωπού αέρα από τις Κ.Κ.Μ. ή/και τα συστήματα αερισμού, διαφέρει  από το καθοριζόμενο στον Πίνακα 2.3 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1, είναι όμως εντός των καθοριζομένων από τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς διαστασιολόγησης εγκαταστάσεων αερισμού ορίων, τεκμηριωμένα από σχετική συνοδευτική έκθεση/μελέτη, τότε στα σχετικά πεδία του λογισμικού θα εισαχθεί η τιμή παροχής που αντιστοιχεί στον Πίνακα 2.3 με τα πραγματικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης. Ο επιθεωρητής θα πρέπει να απομειώσει ή να προσαυξήσει την παροχή του νωπού αέρα ομοιόμορφα (με το ίδιο ποσοστό) σε όλες τις Κ.Κ.Μ. και τα συστήματα μηχανικού αερισμού της θερμικής ζώνης. Αντίθετα, αν η συνολική παροχή αέρα είναι ατεκμηρίωτα ή αντίθετα από τους ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα αερισμού διαφορετική από την καθοριζόμενη στον Πίνακα 2.3, τότε : α) αν είναι μικρότερη, στα αντίστοιχα πεδία του λογισμικού, θα δηλωθεί θεωρητική μονάδα αερισμού με παροχή την υπολειπόμενη μέχρι την καθοριζόμενη στον Πίνακα 2.3 ποσότητα, μηδενική ανάκτηση (Q=0) και ειδική ηλεκτρική ισχύς 1.0 kW/m³/s, β) αν είναι μεγαλύτερη, στα αντίστοιχα πεδία του λογισμικού, θα δηλωθεί το σύνολο της παροχής με τα χαρακτηριστικά της υφιστάμενης εγκατάστασης.

 Η θερμοκρασία προσαγόμενου αέρα από την Κ.Κ.Μ για την χειμερινή περίοδο λαμβάνεται ίση με την επιθυμητή θερμοκρασία θέρμανσης του χώρου και για την θερινή περίοδο της ψύξης ίση με την επιθυμητή θερμοκρασία ψύξης του χώρου, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

 Για τα συστήματα μηχανικού αερισμού, ανεξαρτήτως των περιόδων θέρμανσης και ψύξης ανά κλιματική ζώνη, η περίοδος λειτουργίας τους λαμβάνεται συνεχής για όλο το τυπικό ωράριο λειτουργίας του κτηρίου, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

 • Τύπος. Εισάγεται μια σύντομη περιγραφή της μονάδας.
 • Τμ. Θέρμ. Ένδειξη ενεργού τμήματος θέρμανσης της ΚΚΜ, επιλέγοντας το αντίστοιχο σύμβολο ελέγχου, δηλαδή η ΚΚΜ διαθέτει τμήμα θέρμανσης αέρα.

warning Σε περίπτωση συστήματος αερισμού παροχής νωπού αέρα ή εξαερισμού, δεν επιλέγεται το αντίστοιχο σύμβολο.

warning Σε περίπτωση θεωρητικού συστήματος μηχανικού αερισμού, δεν επιλέγεται το αντίστοιχο σύμβολο, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

 • F_h (m3/h). Εισάγεται η ονομαστική (σε συνθήκες σχεδιασμού) παροχή του αέρα, ξεχωριστά για την χειμερινή περίοδο λειτουργίας της μονάδας

warning Σε περίπτωση θεωρητικού συστήματος μηχανικού αερισμού, εισάγεται η ποσότητα νωπού αέρα ανάλογα με την χρήση της θερμικής ζώνης, από τον Πίνακα 2.3 - Απαιτούμενος νωπός αέρας ανά χρήση κτηρίου (για χώρους μη καπνιζόντων) για τον υπολογισμό της ενεργειακής του απόδοσης, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

 • R_h. Εισάγεται ο συντελεστής ανακυκλοφορίας του προσαγόμενου αέρα στην θερμική ζώνη, για την χειμερινή περίοδο, δηλαδή το ποσοστό του επιστρεφόμενου από τους χώρους – χρησιμοποιημένου – αέρα που – αφού υποστεί επεξεργασία (κλιματιστεί) – επαναπροσάγεται στους χώρους. Όταν, το σύνολο του επιστρεφόμενου αέρα επαναπροσάγεται στους χώρους, τότε η  ανακυκλοφορία λαμβάνει την τιμή ίση με την μονάδα (1). Αντίθετα, όταν η μονάδα λειτουργεί με 100% νωπό αέρα, τότε η ανακυκλοφορία λαμβάνει τιμή ίση με το μηδέν

warning Για τον συντελεστή ανακυκλοφορίας, εμφανίζεται η προεπιλεγμένη τιμή 0.

warning Σε περίπτωση θεωρητικού συστήματος μηχανικού αερισμού, ο συντελεστής ανακυκλοφορίας είναι μηδέν (0), σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

 • Q_r_h. Εισάγεται ο συντελεστής ανάκτησης της αισθητής θερμικής ενέργειας που απορροφά ο εισερχόμενος νωπός αέρας, μέσω εναλλάκτη θερμότητας από τον απορριπτόμενο αέρα της ζώνης, ξεχωριστά για την χειμερινή περίοδο. θερμότητας, δηλαδή ο συντελεστής απόδοσης του εναλλάκτη θερμότητας.

warning     Για τον συντελεστή ανάκτησης θερμότητας, εμφανίζεται η προεπιλεγμένη τιμή 0.

warning Σε περίπτωση θεωρητικού συστήματος μηχανικού αερισμού, ο συντελεστής ανάκτησης θερμότητας είναι μηδέν (0), σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

 • Τμ. Ψύξ. Ένδειξη ενεργού τμήματος ψύξης της ΚΚΜ, επιλέγοντας το αντίστοιχο σύμβολο ελέγχου, δηλαδή η ΚΚΜ διαθέτει τμήμα ψύξης αέρα.

warning Σε περίπτωση συστήματος αερισμού παροχής νωπού αέρα ή εξαερισμού, δεν επιλέγεται το αντίστοιχο σύμβολο.

warning Σε περίπτωση θεωρητικού συστήματος μηχανικού αερισμού, δεν επιλέγεται το αντίστοιχο σύμβολο, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

 • F_c (m3/h). Εισάγεται η ονομαστική (σε συνθήκες σχεδιασμού) παροχή του αέρα, ξεχωριστά για τη θερινή περίοδο λειτουργίας της μονάδας.

warning Σε περίπτωση θεωρητικού συστήματος μηχανικού αερισμού, εισάγεται η ποσότητα νωπού αέρα ανάλογα με την χρήση της θερμικής ζώνης, από τον Πίνακα 2.3 - Απαιτούμενος νωπός αέρας ανά χρήση κτηρίου (για χώρους μη καπνιζόντων) για τον υπολογισμό της ενεργειακής του απόδοσης, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

 • R_c. Εισάγεται ο συντελεστής ανακυκλοφορίας του προσαγόμενου αέρα στην θερμική ζώνη, για τη θερινή περίοδο, δηλαδή το ποσοστό του επιστρεφόμενου από τους χώρους – χρησιμοποιημένου – αέρα που – αφού υποστεί επεξεργασία (κλιματιστεί) – επαναπροσάγεται στους χώρους. Όταν, το σύνολο του επιστρεφόμενου αέρα επαναπροσάγεται στους χώρους, τότε η  ανακυκλοφορία λαμβάνει την τιμή ίση με την μονάδα (1). Αντίθετα, όταν η μονάδα λειτουργεί με 100% νωπό αέρα, τότε η ανακυκλοφορία λαμβάνει τιμή ίση με το μηδέν.

warning     Για τον συντελεστή ανακυκλοφορίας, εμφανίζεται η προεπιλεγμένη τιμή 0.

warning Σε περίπτωση θεωρητικού συστήματος μηχανικού αερισμού, ο συντελεστής ανακυκλοφορίας είναι μηδέν (0), σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

 • Q_r_c. Εισάγεται ο συντελεστής ανάκτησης της αισθητής θερμικής ενέργειας που απορροφά ο εισερχόμενος νωπός αέρας, μέσω εναλλάκτη θερμότητας από τον απορριπτόμενο αέρα της ζώνης, ξεχωριστά για τη θερινή περίοδο, δηλαδή ο συντελεστής απόδοσης του εναλλάκτη θερμότητας.

warning     Για τον συντελεστή ανάκτησης θερμότητας, εμφανίζεται η προεπιλεγμένη τιμή 0.

warning Σε περίπτωση θεωρητικού συστήματος μηχανικού αερισμού, ο συντελεστής ανάκτησης θερμότητας είναι μηδέν (0), σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

 • Τμ. Ύγρ. Ένδειξη ενεργού τμήματος ύγρανσης της ΚΚΜ, επιλέγοντας το αντίστοιχο σύμβολο ελέγχου, δηλαδή η ΚΚΜ διαθέτει σύστημα ύγρανσης του αέρα.

warning Σε περίπτωση θεωρητικού συστήματος μηχανικού αερισμού, δεν επιλέγεται το αντίστοιχο σύμβολο, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

 • H_r. Εισάγεται ο συντελεστής ανάκτησης υγρασίας από τον απορριπτόμενο αέρα της ζώνης.

warning Σε περίπτωση θεωρητικού συστήματος μηχανικού αερισμού, ο συντελεστής ανάκτησης υγρασίας είναι μηδέν (0), σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

 • Φίλτρα. Ένδειξη ύπαρξης ειδικών ή απόλυτων ή τρίτης βαθμίδας φίλτρων στην ΚΚΜ, επιλέγοντας το αντίστοιχο σύμβολο ελέγχου.

warning Σε περίπτωση θεωρητικού συστήματος μηχανικού αερισμού, δεν επιλέγεται το αντίστοιχο σύμβολο, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

 • E_vent (kW s/ m3). Εισάγεται η συνολική ενιαία ειδική ονομαστική ισχύς των ανεμιστήρων προσαγωγής και επιστροφής (εάν υπάρχει) κάθε Κ.Κ.Μ. / μονάδας αερισμού.

warning     Σε περίπτωση κοινής παροχής για προσαγωγή και επιστροφή, τότε:
Event = (kW Αν.Προσαγωγής + kW Αν. Επιστροφής) / Παροχή αέρα (κοινή για προσαγωγή και επιστροφή).

warning   Σε περίπτωση που οι παροχές προσαγωγής και επιστροφής δεν είναι ίδιες και, προκειμένου να αποφεύγονται λανθασμένες εκτιμήσεις κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να γίνονται τα εξής :
α) η Κ.Κ.Μ. θα δηλώνεται σε δύο γραμμές ως εξής :
- γραμμή προσαγωγής με την παροχή (F) προσαγωγής και την αντίστοιχη ειδική ισχύ (Event) και
- γραμμή επιστροφής με τα αντίστοιχα πεδία.
β) η ανακυκλοφορία R και η ανάκτηση Q να δηλώνονται στην γραμμή προσαγωγής, έτσι ώστε η υπολογιζόμενη ποσότητα νωπού αέρα να είναι αυτή που πρέπει να δηλωθεί (βλ. παραπάνω), ενώ στη γραμμή επιστροφής η ανακυκλοφορία να έχει πάντα την τιμή R=1 (ώστε να μην υπολογίζεται επιπλέον ποσότητα νωπού αέρα, οπότε και θα αδικείτο το εξεταζόμενο κτήριο).

warning  Όταν δεν υπάρχουν στοιχεία για τους ανεμιστήρες της Κ.Κ.Μ. δηλώνονται τα ίδια στοιχεία με αυτά του κτηρίου αναφοράς (κατά περίπτωση, δηλαδή παροχή αέρα σύμφωνα με τον πίνακα 2.3 της ΤΟΤΕΕ-20701-1/2010, ειδική απορρόφηση ισχύος 1,5 (kW.s)/m³ για κάθε ανεμιστήρα και εφόσον υπάρχει εναλλάκτης, συντελεστής ανάκτησης 0,5. Αν δεν υπάρχει εναλλάκτης, ο συντελεστής ανάκτησης θα είναι μηδέν).  Αντίθετα, όταν δεν υπάρχουν στοιχεία για τον έναν μόνο ανεμιστήρα, τότε θα δηλώνεται για αυτόν η μεγαλύτερη τιμή μεταξύ αυτής του κτηρίου αναφοράς (κατά περίπτωση) και αυτή του άλλου ανεμιστήρα τόσο για την παροχή όσο και για την ειδική απορρόφηση ισχύος.

warning Σε περίπτωση θεωρητικού συστήματος μηχανικού αερισμού, η ειδική ονομαστική ισχύς των ανεμιστήρων είναι 1.0 kW/m³/s, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

 

Σε περίπτωση διαμόρφωσης σεναρίων για επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας εισάγεται επιπλέον:

 • Κόστος (€). Εισάγεται το συνολικό κόστος επένδυσης (υλικά, εργασίες κλπ) από επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στην συγκεκριμένη ΚΚΜ (π.χ. αντικατάσταση μονάδων, κ.α.).

Πλήρης περιγραφή περιλαμβάνεται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4, στην ενότητα 2.1.16.3 (Πίνακας 11.3 – Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες (ΚΚΜ)).


Σύστημα μηχανικού αερισμού  /  εξαερισμού

warning     Σε περίπτωση συστημάτων μηχανικού αερισμού / εξαερισμού :

 • Τα σύμβολα θέρμανσης  / ψύξης θα είναι πάντα μη επιλεγμένα αφού δεν γίνεται θερμοκρασιακή επεξεργασία του αέρα.
 • Η ανακυκλοφορία R θα δηλώνεται με τιμή μηδέν (0), αφού όλος ο επιστρεφόμενος αέρας απορρίπτεται στα συστήματα αερισμού / εξαερισμού.
 • Δεν υπάρχει το θέμα «διπλής» καταχώρησης (γραμμή προσαγωγής – γραμμή επιστροφής), αφού η κάθε γραμμή καταχώρησης αφορά σε ένα μόνο δίκτυο με έναν ανεμιστήρα (αερισμού ή εξαερισμού).

warning Αν πρόκειται για δίκτυο αερισμού / εξαερισμού με ενιαία – compact μονάδα ανάκτησης θερμότητας, τότε υπάρχουν δύο ανεμιστήρες και με δυνητικά ελαφρώς διαφορετικές παροχές (μέχρι και 10%), τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί η ανάκτηση Q (που γενικά έχει άλλη τιμή σε θέρμανση και άλλη σε ψύξη), καθώς και η τιμή Event που αντιστοιχεί στην ονομαστική παροχή προσαγωγής. Αν υπάρχουν τέτοιες μονάδες κεντρικά ελεγχόμενες, ο ενεργειακός επιθεωρητής μπορεί να ακολουθήσει την ίδια διαδικασία αναλυτικής καταχώρησης με τους ανεμιστήρες της ΚΚΜ, με ξεχωριστή καταχώρηση για τα δίκτυα προσαγωγής / απαγωγής.

warning Όταν δεν υπάρχουν στοιχεία για τους ανεμιστήρες εξαερισμού δηλώνονται τα ίδια στοιχεία με αυτά του κτηρίου αναφοράς (κατά περίπτωση, δηλαδή παροχή αέρα σύμφωνα με τον πίνακα 2.3, ειδική απορρόφηση ισχύος 1 (kW.s)/m³ για κάθε ανεμιστήρα και εφόσον υπάρχει εναλλάκτης συντελεστής ανάκτησης 0,5. Αν δεν υπάρχει εναλλάκτης, ο συντελεστής ανάκτησης θα είναι μηδέν). Αντίθετα, όταν δεν υπάρχουν στοιχεία για τον έναν μόνο ανεμιστήρα (προσαγωγής ή απαγωγής), τότε θα δηλώνεται για αυτόν η μεγαλύτερη τιμή μεταξύ αυτής του κτηρίου αναφοράς (κατά περίπτωση) και αυτή του άλλου ανεμιστήρα τόσο για την παροχή όσο και για την ειδική απορρόφηση ισχύος.

 

Πλήρης περιγραφή περιλαμβάνεται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4, στην ενότητα 2.1.16.4 (Πίνακας 11.4 – Συστήματα Μηχανικού Αερισμού  /  Εξαερισμού).

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter