Κοινοποίησε

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Manual - 6.3.3. Σύστημα ύγρανσης.

ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Manual

Σύστημα ύγρανσης

 

Το σύστημα ύγρανσης αποτελείται από

  1. Την παραγωγή
  2. Το δίκτυο διανομής, και
  3. Το σύστημα διοχέτευσης

 

Παραγωγή

 • Τύπος. Καθορίζεται ο τύπος της μονάδας παραγωγής. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από τον διαθέσιμο κατάλογο μεταξύ των εξής: Ατμολέβητας κεντρικής παροχής, Τοπική μονάδα παραγωγής ατμού, Τοπική μονάδα ψεκασμού, Τοπική μονάδα άλλου τύπου.
 • Πηγή ενέργειας. Καθορίζεται η πηγή ενέργειας της συγκεκριμένης μονάδας: Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από τον διαθέσιμο κατάλογο μεταξύ των εξής: Υγραέριο, Φυσικό αέριο, Ηλεκτρισμός, Πετρέλαιο θέρμανσης, Πετρέλαιο κίνησης, Τηλεθέρμανση (ΔΕΗ), Τηλεθέρμανση (ΑΠΕ), Βιομάζα, Βιομάζα Τυποποιημένη, ΣΗΘ(1-10).

 Σε περίπτωση που το σύστημα είναι ένα ΣΗΘ, επιλέγεται ως πηγή ενέργειας το αντίστοιχο ΣΗΘ (π.χ. ΣΗΘ1) που χαρακτηρίζεται από έναν αύξοντα αριθμό, όπως ορίστηκε το συγκεκριμένο σύστημα στο 5.4. Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού & Θερμότητας (ΣΗΘ).

 • Ισχύς (kW). Εισάγεται η ονομαστική ισχύς της μονάδας παραγωγής σε kW (π.χ. μονάδα παραγωγής ατμού).
 

    Η ισχύς δεν λαμβάνεται υπόψη στους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης του υπάρχοντος κτηρίου, αλλά χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ στον καθορισμό του βαθμού απόδοσης της μονάδας παραγωγής του κτηρίου αναφοράς, στην περίπτωση που πρόκειται για κεντρικό λέβητα.

 • Β. Απ., Βαθμός Απόδοσης. Εισάγεται ο εποχιακός βαθμός απόδοσης του ατμολέβητα ή ο βαθμός απόδοσης των λοιπών μονάδων παραγωγής θερμότητας, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§4.1.2. Απόδοση μονάδας παραγωγής θερμότητας).

   Για τον βαθμό απόδοσης του ατμολέβητα, χρησιμοποιείται ο εποχιακός βαθμός απόδοσης μειωμένος με τους συντελεστές υπερδιαστασιολόγησης και κατάστασης μόνωσης, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1. (§4.1.2.1. Βαθμός απόδοσης μονάδων λέβητα – καυστήρα. Πίνακας 4.3. - Συντελεστής υπερδιαστασιολόγησης  ng1 μονάδας λέβητα – καυστήρα, Πίνακας 4.4. - Συντελεστές υπολογισμού συντελεστή κατάστασης μόνωσης ng2 μονάδας λέβητα - καυστήρα).

     Σε περίπτωση που στο κτήριο υπάρχει ΣΗΘ ή τηλεθέρμανση, τότε σαν βαθμός απόδοσης του συστήματος εισάγεται ο βαθμός απόδοσης του εναλλάκτη.

 • Ιαν - Δεκ. Εισάγεται ο μέσος μηνιαίος βαθμός κάλυψης (από 0 μέχρι 1) του φορτίου από την συγκεκριμένη μονάδα παραγωγής, κατά την περίοδο λειτουργίας της θερμικής ζώνης. Το 1 σημαίνει 100% και το 0 σημαίνει μηδενική κάλυψη.

warning     Ανάλογα με την χρήση της ζώνης, οι μήνες που το σύστημα ύγρανσης δεν λειτουργεί εμφανίζονται με την προεπιλεγμένη τιμή 0, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1, ενότητα 2.3 (Πίνακας 2.1 – Τυπικό ωράριο λειτουργίας κτηρίων ανά χρήση), την οποία ο χρήστης δεν μπορεί να τροποποιήσει.
warning     Για όλους τους υπόλοιπους μήνες ο χρήστης πρέπει να εισάγει τιμές ώστε το άθροισμα όλων των βαθμών κάλυψης, από όλες τις μονάδες παραγωγής, για την εξεταζόμενη θερμική ζώνη, να ισούται με μονάδα (1) σε μηνιαία βάση (ανεξάρτητα αν πραγματικά λειτουργεί ή όχι το σύστημα ύγρανσης).

Σε περίπτωση διαμόρφωσης σεναρίων για επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας εισάγεται επιπλέον:

 • Κόστος (€). Εισάγεται το συνολικό κόστος επένδυσης (υλικά, εργασίες κλπ) από επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στην συγκεκριμένη μονάδα παραγωγής (π.χ. αντικατάσταση μονάδας, εγκατάσταση αυτοματισμών, κ.α.).

Πλήρης περιγραφή περιλαμβάνεται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4, στην ενότητα 2.1.16.6 (Πίνακας 11.6 – Σύστημα Ύγρανσης).

 

Δίκτυο διανομής

 • Τύπος. Εισάγεται μια σύντομη περιγραφή του συνολικού δικτύου διανομής που καλύπτει την ζώνη.
 • Χώρος διέλευσης. Καθορίζεται ο χώρος διέλευσης του δικτύου. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από τον διαθέσιμο κατάλογο μεταξύ των εξής: Εσωτερικοί ή/και μέχρι 20% σε εξωτερικούς και Πάνω από 20% σε εξωτερικούς.
 • Β. Απ., Βαθμός Απόδοσης. Εισάγεται ο βαθμός απόδοσης (από 0 έως 1) για το δίκτυο διανομής από την μονάδα παραγωγής προς την ΚΚΜ. Ο βαθμός απόδοσης προκύπτει σαν το συμπληρωματικό του συντελεστή θερμικών απωλειών, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§4.3.4. Απώλειες δικτύων διανομής. Πίνακας 4.11. - Ποσοστό θερμικών/ψυκτικών απωλειών (%) δικτύου διανομής κεντρικής εγκατάστασης θέρμανσης ή/και ψύξης ως προς την συνολική θερμική / ψυκτική ενέργεια που μεταφέρει το δίκτυο).
 

warning  Σε περίπτωση ύπαρξης άνω του ενός δικτύων διανομής ατμού από την μονάδα παραγωγής προς τις ΚΚΜ της ζώνης, απαιτείται ο προσδιορισμός μίας μόνο απόδοσης δικτύου, η οποία θα είναι σταθμισμένη. Κατά συνέπεια αν στη ζώνη υπάρχουν περισσότερα από ένα δίκτυα (κλάδοι) διανομής ατμού (που τροφοδοτούνται από διαφορετικές ή την ίδια μονάδα παραγωγής) και παρουσιάζουν διαφορετική ποιότητα και επάρκεια (πάχος) θερμομόνωσης, τότε ο βαθμός απόδοσής τους λαμβάνεται ενιαίος και ίσος με αυτόν του τμήματος που βρίσκεται στη χειρότερη ποιοτικά κατάσταση. Για το κάθε δίκτυο διανομής ατμού η απόδοση του λαμβάνεται ανάλογα με την επιμέρους θερμική ισχύ που μεταφέρει.

warning Σε περίπτωση τοπικής μονάδα παραγωγής ατμού ή τοπικής μονάδα ψεκασμού ο βαθμός απόδοσης της διανομής πρέπει να είναι μονάδα (1), σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

Σε περίπτωση διαμόρφωσης σεναρίων για επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας εισάγεται επιπλέον:

 • Κόστος (€). Εισάγεται το συνολικό κόστος επένδυσης (υλικά, εργασίες κλπ) από επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο συγκεκριμένο δίκτυο διανομής (π.χ. θερμομόνωση δικτύου, κ.α.).

Πλήρης περιγραφή περιλαμβάνεται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4, στην ενότητα 2.1.14.6 6 (Πίνακας 11.6 – Σύστημα Ύγρανσης).

 

Σύστημα διοχέτευσης

 • Τύπος. Εισάγεται μια σύντομη περιγραφή του συστήματος διοχέτευσης.
 • Β. Απ., Βαθμός Απόδοσης. Εμφανίζεται ο βαθμός απόδοσης του συστήματος διοχέτευσης μέσα στην ΚΚΜ, ο οποίος είναι μονάδα (1), σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

 

Σε περίπτωση διαμόρφωσης σεναρίων για επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας εισάγεται επιπλέον:

 • Κόστος (€). Εισάγεται το συνολικό κόστος επένδυσης (υλικά, εργασίες κλπ) από επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο σύστημα διοχέτευσης (π.χ. αντικατάσταση συστήματος, κ.α.).

Πλήρης περιγραφή περιλαμβάνεται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4, στην ενότητα 2.1.14.6 6 (Πίνακας 11.6 – Σύστημα Ύγρανσης).

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter