Κοινοποίησε

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Manual - 6.3.2. Σύστημα ψύξης.

ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Manual

Σύστημα ψύξης

Το σύστημα ψύξης αποτελείται από

 • Την παραγωγή
 • Το δίκτυο διανομής
 • Τις τερματικές μονάδες και
 • Τις βοηθητικές μονάδες

    Αν στο εξεταζόμενο κτήριο δεν υπάρχει σύστημα ψύξης, τότε ο ενεργειακός επιθεωρητής πρέπει να ορίσει ένα θεωρητικό σύστημα ψύξης με αντλίες θερμότητας (με μέσο εποχικό δείκτη αποδοτικότητας SEER 1.7 για κατοικίες και 2.2 για τριτογενή τομέα και μέσο μηνιαίο βαθμό κάλυψης της απαιτούμενης ψυκτικής ενέργειας 0.5 για κατοικίες και 1 για τριτογενή τομέα), με δίκτυο διανομής (βαθμού απόδοσης 1 για κατοικίες και 0.95 για τριτογενή τομέα), τερματικά (βαθμού απόδοσης 0.93) και βοηθητικές μονάδες (ισχύος 0 W/m2 για κατοικίες και 5 W/m2 για τριτογενή τομέα), σύμφωνα με την ενότητα 4.2.2. της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

    Αν το εξεταζόμενο κτήριο ψύχεται μερικώς, τότε ο ενεργειακός επιθεωρητής πρέπει να ορίσει και για το υπόλοιπο κτήριο ή θερμική ζώνη ένα θεωρητικό σύστημα ψύξης με αντλίες θερμότητας (με μέσο εποχικό δείκτη αποδοτικότητας SEER 1.7 για κατοικίες και 2.2 για τριτογενή τομέα και μέσο μηνιαίο βαθμό κάλυψης της απαιτούμενης ψυκτικής ενέργειας τέτοιο ώστε αθροιστικά για κάθε μήνα να έχουμε 0.5 για κατοικίες και 1 για τριτογενή τομέα για το σύνολο των μονάδων παραγωγής), με δίκτυο διανομής (βαθμού απόδοσης 1 για κατοικίες και 0.95 για τριτογενή τομέα), τερματικά (βαθμού απόδοσης 0.93) και βοηθητικές μονάδες (ισχύος 0 W/m2 για κατοικίες και ανάλογα με την επιφάνεια κάλυψης 5 W/m2 για τριτογενή τομέα), σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

Παραγωγή

 • Τύπος. Καθορίζεται ο τύπος της μονάδας παραγωγής ψυκτικής ενέργειας. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από τον διαθέσιμο κατάλογο μεταξύ των εξής: Αερόψυκτος ψύκτης, Υδρόψυκτος ψύκτης, Υδρόψυκτη Α.Θ, Αερόψυκτη Α.Θ, Γεωθερμική Α.Θ. με οριζόντιο εναλλάκτη, Γεωθερμική Α.Θ. με κατακόρυφο εναλλάκτη, Α.Θ. απορρόφησης–προσρόφησης, Κεντρική Α.Θ. άλλου τύπου, Μονάδα παραγωγής άλλου τύπου.

 Σε περίπτωση θεωρητικού συστήματος ψύξης, ο επιθεωρητής εισάγει τον τύπο "Αερόψυκτη Α.Θ", σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

 • Πηγή ενέργειας. Καθορίζεται η πηγή ενέργειας της συγκεκριμένης μονάδας: Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από τον διαθέσιμο κατάλογο μεταξύ των εξής: Υγραέριο, Φυσικό αέριο, Ηλεκτρισμός, Πετρέλαιο θέρμανσης, Πετρέλαιο κίνησης, Τηλεθέρμανση (ΔΕΗ), Τηλεθέρμανση (ΑΠΕ), Βιομάζα, Βιομάζα Τυποποιημένη, ΣΗΘ(1-10).

 Εάν η μονάδα ψύξης χώρων είναι ψύκτης απορρόφησης ή προσρόφησης, που τροφοδοτείται με θερμική ενέργεια ενός συστήματος ΣΗΘ, επιλέγεται ως καύσιμο το αντίστοιχο ΣΗΘ (π.χ. ΣΗΘ1) που χαρακτηρίζεται από έναν αύξοντα αριθμό, όπως ορίστηκε το συγκεκριμένο σύστημα στο 5.4. Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού & Θερμότητας (ΣΗΘ). ΄

 Σε περίπτωση θεωρητικού συστήματος ψύξης, η πηγή ενέργειας είναι "Ηλεκτρισμός", σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

 

 • Ισχύς (kW). Εισάγεται η ονομαστική ψυκτική ισχύς της κάθε μονάδας παραγωγής (kW) που καλύπτει το κτήριο ή την θερμική ζώνη.

 Η ισχύς δεν λαμβάνεται υπόψη στους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης του υπάρχοντος κτηρίου.

 Η ισχύς είναι η ονομαστική θερμική ισχύς εξόδου χωρίς αναγωγή / επιμερισμό στην θερμική ζώνη.

 Σε περίπτωση θεωρητικού συστήματος ψύξης, στο πεδίο της ισχύος πρέπει να εισαχθεί μηδέν (0).

 

 • Β. Απ., Βαθμός Απόδοσης. Εισάγεται ο βαθμός απόδοσης όπως μετρήθηκε κατά την ανάλυση της συγκεκριμένης μονάδας (ανάλογα με τον τύπο), ή από τυπικές τιμές σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§4.2.2. Απόδοση μονάδας ψύξης).

  Σε περίπτωση που στο κτήριο υπάρχει τηλεθέρμανση, τότε θα πρέπει σαν βαθμός απόδοσης του συστήματος, να εισάγεται ο βαθμός απόδοσης του εναλλάκτη.

 Εάν η μονάδα ψύξης χώρων είναι ψύκτης απορρόφησης ή προσρόφησης, που τροφοδοτείται με θερμική ενέργεια ενός συστήματος ΣΗΘ, επιλέγεται ως καύσιμο το αντίστοιχο ΣΗΘ (π.χ. ΣΗΘ1) που χαρακτηρίζεται από έναν αύξοντα αριθμό. Στην περίπτωση αυτή, για τους υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης, εισάγονται δύο τιμές, μία του βαθμού απόδοσης και μία του δείκτη ενεργειακής αποδοτικότητας EER. Όταν η παραγόμενη θερμική ενέργεια από το ΣΗΘ χρησιμοποιείται από τον ψύκτη χωρίς την παρεμβολή εναλλάκτη θερμότητας, ως βαθμός απόδοσης του συστήματος ψύξης λαμβάνεται η μονάδα (1), ενώ όταν παρεμβάλλεται κάποιος εναλλάκτης για την παροχή θερμικής ενέργειας σε ένα δευτέρων κύκλωμα, τότε ως βαθμός απόδοσης του συστήματος ψύξης λαμβάνεται ο θερμικός βαθμός απόδοσης του εναλλάκτη.

 • EER, δείκτης αποδοτικότητας. Εισάγεται ο ονομαστικός δείκτης αποδοτικότητας (EER) ή ο εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER), αντίστοιχα, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§4.2.2. Απόδοση μονάδας ψύξης). Για τις αντλίες θερμότητας – ψύκτες με ψυχόμενο μέσο τον αέρα ή το νερό, για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, ο χρήστης μπορεί να εισάγει κάποιες τυπικές τιμές για τον Μέσο Εποχιακό Δείκτη Ενεργειακής Αποδοτικότητας SEER, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 §(4.2.2.1 Βαθμός απόδοσης αντλιών θερμότητας και ψυκτών) ή να επιλέξει από έναν κατάλογο, ο οποίος εμφανίζεται με δεξί κλικ πάνω στο συγκεκριμένο πεδίο, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχήμα.

   Για αντλίες θερμότητας ή/και ψύκτες με ψυχόμενο μέσο τον αέρα οι οποίες είναι σύμφωνες με τον κανονισμό Οικολογικού σχεδιασμού και συνοδεύονται από Ενεργειακή Σήμανση, σύμφωνα με τον κανονισμό Ενεργειακής Επισήμανσης της ΕΕ 626/2011, εισάγεται ο Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης της μονάδας SEER(ΕΣ) στο μέσο κλίμα.

   Για αντλίες θερμότητας ή/και ψύκτες με ψυχόμενο μέσο τον αέρα οι οποίες δεν συνοδεύονται από Ενεργειακή Σήμανση λαμβάνεται υπόψη ο Δείκτης Ενεργειακής Αποδοτικότητας της μονάδας EER για εξωτερική θερμοκρασία 35οC και εσωτερική θερμοκρασία 26οC.

   Για αντλίες θερμότητας ή/και ψύκτες με ψυχόμενο μέσο το νερό με συνολική ψυκτική ικανότητα κάτω των 100 kW, εισάγεται ο ονομαστικός δείκτης αποδοτικότητας EER για ονομαστικές συνθήκες λειτουργίας θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα 35οC και θερμοκρασία προσαγόμενου ψυχόμενου μέσου 7οC σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 14511:2007ή ΕΝ 14825:2016, όπως δίνεται από τον κατασκευαστή και αναγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές ή/και στο πλαίσιο της μονάδας ψύξης. Αντίστοιχα, στην περίπτωση γεωθερμικών αντλιών θερμότητας, ως δείκτης αποδοτικότητας EER λαμβάνεται κατά τους υπολογισμούς η τιμή που αναφέρεται σε συνθήκες λειτουργίας για θερμοκρασία γεωεναλλάκτη 15 οC και θερμοκρασία μέσου 7οC.

 Για αντλίες θερμότητας ή/και ψύκτες με συνολική ψυκτική ικανότητα άνω των 100 kW, πρέπει να ελέγχεται η κάθε ψυκτική εγκατάσταση ως προς την υπερδιαστασιολόγηση της και των επιπτώσεων αυτής στο μέσο εποχιακό δείκτη αποδοτικότητας (SEER). Η ισχύς των 100 kW αφορά τη συνολική ψυκτική εγκατάσταση που εξυπηρετεί το κτήριο και όχι την κάθε μονάδα ξεχωριστά.

   Στην περίπτωση που ο χρήστης δεν διαθέτει κανένα στοιχείο για τη μονάδα ψύξης και επιπρόσθετα δεν δύναται να τεκμηριώσει το έτος εγκατάστασής της, τότε θα λαμβάνει ως βαθμό απόδοσης αυτόν για τα εγκατεστημένα συστήματα προ του 1990.

   Ανάλογα με την επιλογή από τον κατάλογο για τον δείκτη αποδοτικότητας, συμπληρώνονται αυτόματα τόσο το πεδίο του Δείκτη Αποδοτικότητας, όσο και το προηγούμενο πεδίο του Βαθμού Απόδοσης.

warning   Στο λογισμικό απαιτείται η εισαγωγή και των δυο παραμέτρων, οι οποίες είναι προεπιλεγμένες ως μονάδα. Για παράδειγμα, σε περίπτωση αντλίας θερμότητας εισάγεται το EER και ο βαθμός απόδοσης εισάγεται σαν μονάδα (1).

warning Σε περίπτωση συνδυασμού τηλεθέρμανσης ή Σ.Η.Θ. με ψυκτικό συγκρότημα απορρόφησης ή προσρόφησης καταγράφεται και ο συνολικός βαθμός απόδοσης του συστήματος παροχής θερμότητας και ο εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER), όπως ορίστηκε προηγουμένως. Όσον αφορά στον βαθμό απόδοσης, όταν η παραγόμενη θερμική ενέργεια από το Σ.Η.Θ. χρησιμοποιείται από τον ψύκτη χωρίς την παρεμβολή εναλλάκτη θερμότητας, ως βαθμός απόδοσης του συστήματος ψύξης λαμβάνεται η μονάδα (1), ενώ όταν παρεμβάλλεται κάποιος εναλλάκτης για την παροχή θερμικής ενέργειας σε ένα δευτερεύων κύκλωμα, τότε ως βαθμός απόδοσης του συστήματος ψύξης λαμβάνεται ο θερμικός βαθμός απόδοσης του εναλλάκτη.

 Σε περίπτωση θεωρητικού συστήματος ψύξης, ο μέσος εποχικός δείκτης αποδοτικότητας SEER είναι 1,7 για κατοικίες και 2,2 για τριτογενή τομέα, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

 

 • Ιαν - Δεκ. Εισάγεται ο μέσος μηνιαίος βαθμός κάλυψης (από 0 μέχρι 1) της απαιτούμενης ψυκτικής ενέργειας για την ψύξη της ζώνης από την συγκεκριμένη μονάδα παραγωγής ψυκτικής ενέργειας, κατά την περίοδο λειτουργίας της θερμικής ζώνης. Το 1 σημαίνει 100% και το 0 σημαίνει μηδενική κάλυψη.

warning Ανάλογα με την χρήση της θερμικής ζώνης και την κλιματική ζώνη, οι μήνες που το σύστημα ψύξης δεν λειτουργεί εμφανίζονται με την προεπιλεγμένη τιμή 0, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1, ενότητα 2.3 (Πίνακας 2.1 – Τυπικό ωράριο λειτουργίας κτηρίων ανά χρήση), την οποία ο χρήστης δεν μπορεί να τροποποιήσει.
warning Ειδικά για τα κτήρια κατοικιών, για όλους τους μήνες που θεωρητικά λειτουργεί το σύστημα ψύξης, ο χρήστης πρέπει να εισάγει τιμές ώστε το άθροισμα όλων των βαθμών κάλυψης, από όλες τις μονάδες παραγωγής ψυκτικής ενέργειας, για την εξεταζόμενη θερμική ζώνη, να κυμαίνεται μεταξύ 0.5 και 1 σε μηνιαία βάση (ανεξάρτητα αν πραγματικά λειτουργεί ή όχι το σύστημα ψύξης), σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.
warning Για τα κτήρια τριτογενή τομέα, για όλους τους μήνες που θεωρητικά λειτουργεί το σύστημα ψύξης, ο χρήστης πρέπει να εισάγει τιμές ώστε το άθροισμα όλων των βαθμών κάλυψης, από όλες τις μονάδες παραγωγής ψυκτικής ενέργειας, για την εξεταζόμενη θερμική ζώνη, να ισούται με 1 σε μηνιαία βάση (ανεξάρτητα αν πραγματικά λειτουργεί ή όχι το σύστημα ψύξης), σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

 

Σε περίπτωση διαμόρφωσης σεναρίων για επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας εισάγεται επιπλέον:

 • Κόστος (€). Εισάγεται το συνολικό κόστος επένδυσης (υλικά, εργασίες κλπ) από επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στην συγκεκριμένη μονάδα παραγωγής ψύξης του συστήματος ψύξης (π.χ. αντικατάσταση μονάδας, αλλαγή καυσίμου, εγκατάσταση αυτοματισμών, κ.α.).

Πλήρης περιγραφή περιλαμβάνεται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4, στην ενότητα 2.1.16.1 (Πίνακας 11.1 – Μονάδες Παραγωγής).

 

Δίκτυο διανομής

Υπάρχουν δύο  τύποι δικτύων διανομής: δίκτυο διανομής ψυχρού μέσου και αεραγωγοί διανομής κλιματιζόμενου αέρα. Ανάλογα με τον τύπο του δικτύου που υπάρχει στην συγκεκριμένη ζώνη, ο χρήστης εισάγει τα στοιχεία στην αντίστοιχη γραμμή της υπο-οθόνης.

warning Τα δεδομένα για τους αεραγωγούς συμπληρώνονται ΜΟΝΟ σε περίπτωση Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων και ΟΧΙ σε περίπτωση συστημάτων μηχανικού αερισμού παροχής νωπού αέρα ή/και εξαερισμού

warning Σε περίπτωση ύπαρξης άνω του ενός δικτύων (κλάδων) διανομής ψυχρού μέσου στη ζώνη, απαιτείται ο προσδιορισμός μίας μόνο απόδοσης δικτύου, η οποία θα είναι σταθμισμένη. Κατά συνέπεια αν στη ζώνη υπάρχουν περισσότερα από ένα δίκτυα διανομής ψυχρού μέσου (που τροφοδοτούνται από διαφορετικές μονάδες παραγωγής) και παρουσιάζουν διαφορετική ποιότητα και επάρκεια (ποσότητα) θερμομόνωσης, τότε ο βαθμός απόδοσής τους λαμβάνεται ενιαίος και ίσος με αυτόν του τμήματος που βρίσκεται στη χειρότερη ποιοτικά κατάσταση. Για το κάθε δίκτυο διανομής η απόδοση λαμβάνεται ανάλογα με την επιμέρους ψυκτική ισχύ που μεταφέρει.

 • Ισχύς (kW). Εισάγεται η συνολική εγκατεστημένη ψυκτική ισχύς την οποία μεταφέρει το δίκτυο διανομής (σωληνώσεις) ή ο κλάδος διανομής της θερμικής ζώνης. Το πεδίο είναι απενεργοποιημένο για τους αεραγωγούς.

  Η ισχύς δεν λαμβάνεται υπόψη στους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης του υπάρχοντος κτηρίου, αλλά χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ στον καθορισμό του βαθμού απόδοσης του δικτύου διανομής του κτηρίου αναφοράς. Σε περίπτωση που η θερμική ζώνη τροφοδοτείται με άνω του ενός δικτύων (κλάδων) διανομής, με διαφορετικές τιμές ισχύος και αποδόσεις (λόγω ποιότητας), τότε εισάγεται η ισχύς του κλάδου με την χαμηλότερη απόδοση.

 Σε περίπτωση τοπικών μονάδων που δεν διαθέτουν δίκτυο διανομής (π.χ. τοπικές αντλίες θερμότητας), τότε το πεδίο της ισχύος πρέπει να μένει κενό.

 Σε περίπτωση θεωρητικού συστήματος ψύξης, η τιμή ισχύος που εισάγεται πρέπει να είναι μηδέν (0), σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

 • Χώρος διέλευσης. Καθορίζεται ο χώρος διέλευσης του δικτύου. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από τον διαθέσιμο κατάλογο μεταξύ των εξής: Διέλευση σε εσωτερικούς χώρους ή/και μέχρι 20% σε εξωτερικούς χώρους και Διέλευση πάνω από 20% σε εξωτερικούς χώρους. Εάν δεν καθοριστεί στους αεραγωγούς ο χώρος διέλευσης, θεωρείται ότι το κτήριο δεν διαθέτει δίκτυο αεραγωγών, παρά μόνο δίκτυο διανομής με σωληνώσεις.

 Σε περίπτωση θεωρητικού συστήματος ψύξης, τότε επιλέγεται "Εσωτερικοί ή/και μέχρι 20% σε εξωτερικούς", σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

 • Β. Απ., Βαθμός Απόδοσης. Εισάγεται ο βαθμός απόδοσης (από 0 έως 1) για το δίκτυο διανομής ψυχρού μέσου. Ο βαθμός απόδοσης προκύπτει σαν το συμπληρωματικό του συντελεστή ψυκτικών απωλειών, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§4.3.4. Απώλειες δικτύων διανομής. Πίνακας 4.11. - Ποσοστό θερμικών/ψυκτικών απωλειών (%) δικτύου διανομής κεντρικής εγκατάστασης θέρμανσης ή/και ψύξης ως προς την συνολική θερμική / ψυκτική ενέργεια που μεταφέρει το δίκτυο). Το πεδίο είναι απενεργοποιημένο για τους αεραγωγούς.

    Σε περίπτωση θεωρητικού συστήματος ψύξης, ο βαθμός απόδοσης του δικτύου διανομής είναι μονάδα (1) για κατοικίες και 0.95 για τριτογενή τομέα, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

 • Μόνωση. Ένδειξη ύπαρξης θερμομόνωσης για τους αεραγωγούς, επιλέγοντας το αντίστοιχο σύμβολο ελέγχου. Το πεδίο είναι απενεργοποιημένο για το δίκτυο διανομής ψυχρού μέσου.

  Σε περίπτωση διαμόρφωσης σεναρίων για επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας εισάγεται επιπλέον:

  • Κόστος (€). Εισάγεται το συνολικό κόστος επένδυσης (υλικά, εργασίες κλπ) από επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο συγκεκριμένο δίκτυο διανομής (π.χ. θερμομόνωση δικτύου, κ.α.).

  Πλήρης περιγραφή περιλαμβάνεται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4, στην ενότητα 2.1.16.5 (Πίνακας 11.5 – Βοηθητικές Μονάδες και Διανομή Θερμικής & Ψυκτικής Ενέργειας).


  Τερματικές μονάδες

  Η απόδοση ψύξης στους εσωτερικούς χώρους γίνεται μέσω των τερματικών μονάδων (ΤΜ). Για παράδειγμα, το ζεστό νερό που παράγεται από το λέβητα τροφοδοτείται μέσω της υδραυλικής εγκατάστασης του δικτύου διανομής σε μονάδες άμεσης απόδοσης, για παράδειγμα, θερμαντικά σώματα (καλοριφέρ) ή τοπικές κλιματιστικές μονάδες (ανεμιστήρα-στοιχείου γνωστά σαν fan coils), ή έμμεσης απόδοσης, για παράδειγμα ενσωματωμένες τερματικές μονάδες σε δομικά στοιχεία (ενδοδαπέδιο, ενδοτοίχιο).

  warning     Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός τύπων ΤΜ εισάγεται μια σύντομη περιγραφή και σαν βαθμός απόδοσης καταχωρείται μια μέση τιμή, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

  • Τύπος. Εισάγεται μια σύντομη περιγραφή των ΤΜ της ζώνης.
  • Β. Απ., Βαθμός Απόδοσης. Εισάγεται ο μέσος βαθμός απόδοσης των ΤΜ (από 0 έως 1), λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση των συστημάτων, την αποδοτική λειτουργία και την επαρκή συντήρηση, σύμφωνα με τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§4.4.3. Τερματικές μονάδες απόδοσης ψύξης). Αν στο εξεταζόμενο κτήριο / τμήμα κτηρίου δεν υπάρχει σύστημα ψύξης, η απόδοση των τερματικών μονάδων λαμβάνεται 0.93, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από έναν κατάλογο, ο οποίος εμφανίζεται με δεξί κλικ πάνω στο συγκεκριμένο πεδίο. Η επιλογή γίνεται σε τέσσερα στάδια, Απόδοση εκπομπής, Παράγοντας διακοπτόμενης λειτουργίας, Παράγοντας υδραυλικής ισορροπίας και Κατάσταση και πατώντας το κουμπί «Επιλογή», όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχήμα:

  warning Στην απόδοση της τερματικής μονάδας, λαμβάνονται υπόψη η απόδοση εκπομπής της τερματικής μονάδας διορθωμένη με τους παράγοντες διακοπτόμενης λειτουργίας και υδραυλικής ισορροπίας, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§4.4.3. Τερματικές μονάδες απόδοσης ψύξης)

  warning Σε περίπτωση που υπάρχουν μόνο ΚΚΜ τότε στον τύπο των τερματικών εισάγεται η περιγραφή «Στόμια (ΜΟΝΟ για ΚΚΜ)» και σαν βαθμός απόδοσης πρέπει να εισάγεται η τιμή μηδέν (0)

   Σε περίπτωση θεωρητικού συστήματος ψύξης, οι τερματικές μονάδες έχουν βαθμό απόδοσης 0.93, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

   

  Σε περίπτωση διαμόρφωσης σεναρίων για επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας εισάγεται επιπλέον:

  • Κόστος (€). Εισάγεται το συνολικό κόστος επένδυσης (υλικά, εργασίες κλπ) από επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις ΤΜ του συστήματος θέρμανσης / και ψύξης (π.χ. αντικατάσταση μονάδων, εγκατάσταση αυτοματισμών, κ.α.).

  Πλήρης περιγραφή περιλαμβάνεται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4, στην ενότητα 2.1.16.2 (Πίνακας 11.2 – Τερματικές Μονάδες).


  Βοηθητικές Μονάδες

  Στο στάδιο αυτό καταγράφονται τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά των ηλεκτροκινητήρων και των άλλων βοηθητικών μονάδων της εγκατάστασης ψύξης.

  • Τύπος. Καθορίζεται ο τύπος των βοηθητικών μονάδων. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από τον διαθέσιμο κατάλογο μεταξύ των εξής: Αντλία, Κυκλοφορητής, Ηλεκτροβάνα, Ανεμιστήρας, Πύργος ψύξης.
  • Αριθμός. Εισάγεται ο αριθμός των μονάδων του συγκεκριμένου τύπου.
  • Ισχύς (kW). Εισάγεται η ονομαστική ισχύς της κάθε βοηθητικής μονάδας του συγκεκριμένου τύπου. Αν δεν υπάρχουν βοηθητικές μονάδες στο σύστημα ψύξης, ως ισχύς βοηθητικών μονάδων πρέπει να εισάγεται η τιμή μηδέν (0).

    Αν το ίδιο σύστημα καλύπτει τα απαιτούμενα ψυκτικά φορτία σε περισσότερες από μία θερμικές ζώνες τότε, για την εκτίμηση της ηλεκτρικής ισχύος που αντιστοιχεί σε κάθε θερμική ζώνη γίνεται επιμερισμός της ισχύος του συστήματος, ανάλογα με το ποσοστό ψυκτικού φορτίου που καλύπτει.

  warning   Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα αναλυτικά στοιχεία για τα βοηθητικά συστήματα, τότε επιλέγεται ένας τύπος, εισάγεται σαν αριθμός η μονάδα και σαν ισχύς η συνολική εγκατεστημένη ισχύς.

   Σε περίπτωση θεωρητικού συστήματος ψύξης, οι βοηθητικές μονάδες έχουν ισχύ 0 W/m2 για κατοικίες και 5 W/m2 για τριτογενή τομέα, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

  Πλήρης περιγραφή περιλαμβάνεται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4, στην ενότητα 2.1.16.5 (Πίνακας 11.5 – Βοηθητικές Μονάδες και Διανομή Θερμικής & Ψυκτικής Ενέργειας).

  .

  Διάβασε επίσης:

   

  Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

   

  Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
  Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
  Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
  Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
  Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
  Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
  Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
  Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
  ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
  Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
  Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
  τηλ +302399-022359
  Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
  Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
  Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
  Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
  Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
  Follow us 
   facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter