Κοινοποίησε

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Manual - 6.2.5. Εσωτερικές διαχωριστικές επιφάνειες.

ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Manual

Εσωτερικές διαχωριστικές επιφάνειες

Σαν εσωτερικές διαχωριστικές επιφάνειες ορίζονται οι επιφάνειες μεταξύ θερμικών ζωνών και μη θερμαινόμενων χώρων ή/και ηλιακών χώρων.

Σε περίπτωση που στο κτήριο έχει οριστεί τουλάχιστον ένας Μη θερμαινόμενος χώρος ή Ηλιακός χώρος, τότε ο χρήστης πρέπει να ορίσει στην οθόνη του κτηριακού κελύφους, (ενότητα 6.2) τον αριθμό των διαχωριστικών επιφανειών μεταξύ της συγκεκριμένης θερμικής ζώνης και των Μη θερμαινόμενων / Ηλιακών χώρων.

 Κάθε εσωτερική διαχωριστική επιφάνεια ορίζεται ΜΟΝΟ μια φορά και ΜΟΝΟ στη θερμική ζώνη που ανήκει και δεν δηλώνεται ξανά στο κέλυφος του μη θερμινόμενου / ηλιακού χώρου με τον οποίο την διαχωρίζει.

 Σε περίπτωση ενεργειακής επιθεώρησης κτηριακής μονάδες (π.χ. διαμέρισμα), το οποίο εφάπτεται με μη θερμαινόμενους χώρους (π.χ. κλιμακοστάσιο), για τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου, δεν απαιτείται η πλήρης περιγραφή του μη θερμαινόμενου χώρου και των διαχωριστικών επιφανειών μεταξύ θερμικής ζώνης και μη θερμαινόμενου χώρου. Για όλα τα δομικά στοιχεία  της κτηριακής μονάδας που εφάπτονται με τον μη θερμαινόμενο χώρο (τοιχοποιίες, στοιχεία φέροντος οργανισμού, πόρτες, κ.ά) γίνεται η παραδοχή πως αυτά εφάπτονται με τον εξωτερικό αέρα. Ο συντελεστής θερμοπερατότητάς τους (U) λαμβάνεται μειωμένος κατά το ήμισυ του υπολογιζόμενου με βάση την πραγματική θέση του δομικού στοιχείου, δηλαδή σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο. Επίσης γίνεται η παραδοχή πως όλα τα δομικά στοιχεία της κτηριακής μονάδας που εφάπτονται με τον μη θερμαινόμενο χώρο έχουν πλήρη σκίαση (συντελεστές σκίασης ίσοι με 0) χειμώνα και καλοκαίρι. Αντίστοιχα και η εκπεμπτικότητα και η απορροφητικότητα αυτών των δομικών στοιχείων μηδενίζονται.

 • Αριθμός εσωτερικών διαχωριστικών επιφανειών. Εισάγεται ο συνολικός αριθμός των εσωτερικών διαχωριστικών επιφανειών που διαθέτει η ζώνη.

 Το πεδίο «Αριθμός εσωτερικών διαχωριστικών επιφανειών» είναι ενεργό μόνο σε περίπτωση που έχει οριστεί «Μη θερμαινόμενος χώρος» ή/και «Ηλιακός χώρος» (ενότητα 5.1.1.), αλλιώς είναι ανενεργό.

Ανάλογα με τον αριθμό των διαχωριστικών επιφανειών που έχει ορίσει ο χρήσης στην συγκεκριμένη θερμική ζώνη, εμφανίζονται ανάλογα πεδία στην δομή δέντρου, ακριβώς κάτω από το κέλυφος της ζώνης.

 • Διαχωρισμός με χώρο. Καθορίζεται ο μη θερμαινόμενος χώρος ή ο ηλιακός χώρος με τον οποίο εφάπτεται η συγκεκριμένη εσωτερική διαχωριστική επιφάνεια. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από έναν κατάλογο, που περιλαμβάνει όλους τους μη θερμαινόμενους ή/και ηλιακούς χώρους που έχει ορίσει στο κτήριο, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχήμα. Αρχικά εμφανίζεται το όνομα του πρώτου μη θερμαινόμενου χώρου.

 • Κυκλοφορία αέρα (m3/h). Εμφανίζεται ο ρυθμός της φυσικής κυκλοφορίας του αέρα μεταξύ της ζώνης και του συγκεκριμένου εφαπτόμενου μη θερμαινόμενου χώρου, ή ηλιακού χώρου, ο οποίος λαμβάνεται μηδενικός σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.4.2. Αερισμός λόγω αεροστεγανότητας (διείσδυσης του αέρα)).

 

Αδιαφανείς επιφάνειες

Περιλαμβάνονται όλες οι παράμετροι που εμφανίζονται και στις αδιαφανείς επιφάνειες του κελύφους της ζώνης (ενότητα 6.2.1.)

 • Τύπος. Καθορίζεται ο τύπος του δομικού στοιχείου. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από τον διαθέσιμο κατάλογο μεταξύ των εξής: Τοίχος, Οροφή, Δάπεδο, Πόρτα.

     Ο τύπος "Τοίχος" περιλαμβάνει τόσο τον φέροντα οργανισμό, όσο και την τοιχοποϊία.

 • Περιγραφή. Εισάγεται μια σύντομη περιγραφή.
 • γ (deg), Προσανατολισμός. Εισάγεται ο προσανατολισμός του δομικού στοιχείου. Σύμφωνα με την σύμβαση, για επιφάνεια με προσανατολισμό προς Βορά η τιμή είναι 0°, προς Ανατολή 90°, προς Νότο 180° και προς Δύση 270° (επιτρέπονται και όλες οι ενδιάμεσες τιμές, ανά 1°).
 • β (deg), Κλίση. Εισάγεται η κλίση του δομικού στοιχείου, μετρούμενη μεταξύ της καθέτου στην επιφάνεια και της κατακόρυφου (ζενίθ περιοχής). Ένας κατακόρυφος τοίχος έχει κλίση 90°, μια επίπεδη οροφή 0°, ενώ μια πυλωτή 180°.
 • Εμβαδόν (m2). Εισάγεται το συνολικό εμβαδόν της αδιαφανούς επιφάνειας (δεν περιλαμβάνονται τα ανοίγματα), λαμβάνοντας υπόψη τις εξωτερικές διαστάσεις της κατασκευής.
 • U (W/m2K), Συντελεστής θερμοπερατότητας.
  • Εισάγεται ο συντελεστής θερμοπερατότητας του δομικού στοιχείου. Για τα νέα κτήρια υπολογίζεται σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2 (§2.1. Υπολογισμός των συντελεστών θερμοπερατότητας των αδιαφανών δομικών στοιχείων). Για τα νέα κτήρια μετά την ισχύ του αναθεωρημένος ΚΕΝΑΚ, ο μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων για τις διαφορετικές κλιματικές ζώνες πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.2. Θερμοφυσικά Χαρακτηριστικά Δομικών Στοιχείων Κτηρίου. Πίνακας 3.3α. Μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας των επί μέρους δομικών στοιχείων ανά κλιματική ζώνη σε περίπτωση ανέγερσης νέου κτηρίου). Ο συντελεστής θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων στα ριζικά ανακαινιζόμενα κτήρια πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.2. Θερμοφυσικά Χαρακτηριστικά Δομικών Στοιχείων Κτηρίου. Πίνακας 3.4α. Μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας των επί μέρους δομικών στοιχείων ανά κλιματική ζώνη σε περίπτωση ριζικής ανακαίνισης υφιστάμενου κτηρίου). Για κτήρια που δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία χρησιμοποιούνται εναλλακτικά οι τυπικές κατασκευές δομικών στοιχείων ανά χρονική περίοδο κατασκευής, σύμφωνα με τις τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.2.2. Συντελεστής θερμοπερατότητας αδιαφανών δομικών στοιχείων. Πίνακας 3.5α.-Τυπικές τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας για υφιστάμενα κατακόρυφα αδιαφανή δομικά στοιχεία που συναντώνται σε κτήρια η οικοδομική άδεια των οποίων εκδόθηκε πριν από την εφαρμογή του του Κ.Εν.Α.Κ. (2010)).

      Τα δομικά στοιχεία του φέροντα οργανισμού (κολώνες,δοκάρια) και οι τοιχοποιίες (πλινθοδομές, λιθοδομές κ.α.) μπορούν να εισάγονται ξεχωριστά ή ενιαία. Σε περίπτωση που ορίζονται μαζί, θα πρέπει ο συντελεστής θερμοπερατότητας να είναι η μέση τιμή και για τα δύο δομικά στοιχεία.

  Για τους τύπους "Τοίχος", 'Οροφή" και "Δάπεδο", ο χρήστης μπορεί να εισάγει την αντίστοιχη τιμή για τον συντελεστή θερμοπερατότητας από έναν κατάλογο, ο οποίος εμφανίζεται με δεξί κλικ πάνω στο συγκεκριμένο πεδίο. Για να είναι ενεργή η βιβλιοθήκη με τις τυπικές τιμές, πρέπει πρώτα να να έχει επιλεγεί ο τύπος της επιφάνειας.

  Για τον τύπο " Τοίχος", η επιλογή γίνεται σε τρία στάδια, Θερμομονωτική προστασία, Τύπος, Στοιχείο και πατώντας το κουμπί «Επιλογή», όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχήμα:

  Για τον τύπο " Οροφή", ο χρήστης έχει δύο επιλογές, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχήμα:

  Για τον τύπο "Δάπεδο", ο χρήστης έχει δύο επιλογές, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχήμα:

 Ο συντελεστής θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.2.2. Συντελεστής θερμοπερατότητας αδιαφανών δομικών στοιχείων. Πίνακας 3.5α.-Τυπικές τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας για υφιστάμενα κατακόρυφα αδιαφανή δομικά στοιχεία που συναντώνται σε κτήρια η οικοδομική άδεια των οποίων εκδόθηκε πριν από την εφαρμογή του του Κ.Εν.Α.Κ. (2010).  Πίνακας 3.5β.-Τυπικές τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας για υφιστάμενα οριζόντια αδιαφανή δομικά στοιχεία που συναντώνται σε κτήρια η οικοδομική άδεια των οποίων εκδόθηκε πριν από την εφαρμογή του του Κ.Εν.Α.Κ. (2010)) δεν εμπεριέχει την προσαύξηση ΔU για τις θερμογέφυρες. Για παλιά κτήρια (πριν την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ), η διόρθωση πραγματοποιείται από τον επιθεωρητή, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.2.2. Συντελεστής θερμοπερατότητας αδιαφανών δομικών στοιχείων. Πίνακας 3.7. Συμβατικός τρόπος θεώρησης του συντελεστή θερμοπερατότητας και της τιμής των θερμογεφυρών στα επί μέρους δομικά στοιχεία ανά περίοδο έκδοσης οικοδομικής άδειας) Για τα κτήρια των οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε μετά την εφαρμογή του Κ.Εν.Α.Κ. (2010) ή μετά την αναθεώρηση του Κ.Εν.Α.Κ. (2017) οι θερμογέφυρες δηλώνονται αναλυτικά σε ξεχωριστή καταχώρηση.

 • a, Απορροφητικότητα. Καθορίζεται ο συντελεστής απορροφητικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία στην εξωτερική πλευρά της επιφάνειας του δομικού στοιχείου. Εξαρτάται από τον τύπο του δομικού στοιχείου, το υλικό και το χρώμια των τελικών επιστρώσεων, σύμφωνα με τις τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.2.5. Συντελεστής απορρόφησης ηλιακής ακτινοβολίας. Πίνακας 3.15. - Τυπικές τιμές ανακλαστικότητας και απορροφητικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία). Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από έναν κατάλογο, ο οποίος εμφανίζεται με δεξί κλικ πάνω στο συγκεκριμένο πεδίο. Σε περίπτωση που υπάρχει πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα σχετικά με την απορροφητικότητα του δομικού στοιχείου τότε καταγράφεται η συγκεκριμένη τιμή.
 • ε, Εκπομπή στην θερμική ακτινοβολία. Καθορίζεται ο συντελεστής εκπομπής για την θερμική ακτινοβολία στην εξωτερική πλευρά της επιφάνειας του δομικού στοιχείου σύμφωνα με τις τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.2.6. Συντελεστής εκπομπής στη θερμική ακτινοβολία. Πίνακας 3.16. - Τιμές του συντελεστή εκπομπής (εκπεμπτικότητα) θερμικής ακτινοβολίας). Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από έναν κατάλογο, ο οποίος εμφανίζεται με δεξί κλικ πάνω στο συγκεκριμένο πεδίο. Σε περίπτωση που υπάρχει πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα σχετικά με την εκπεμψιμότητα του δομικού στοιχείου τότε καταγράφεται η συγκεκριμένη τιμή.
 • F_hor_h, Συντελεστής σκίασης: Ορίζοντας - χειμώνας. / F_hor_c, Συντελεστής σκίασης: Ορίζοντας - καλοκαίρι. Εισάγεται ο μερικός συντελεστής σκίασης από τον ορίζοντα κατά την χειμερινή / θερινή περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη την σκίαση από τον περιβάλλοντα χώρο του κτηρίου, λόγω φυσικών εμποδίων (π.χ. λόφοι) ή τεχνητών εμποδίων (π.χ. ψηλά γειτονικά κτήρια), σύμφωνα με τις τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.3.2. Συντελεστής σκίασης ορίζοντα Fhor. Πίνακας 3.19. Συντελεστής σκίασης από ορίζοντα Fhor). Σε περίπτωση ελεύθερου ορίζοντα ο συντελεστής ισούται με τη μονάδα (1), ενώ για πλήρη σκίαση ισούται με μηδέν (0).

 Σε περίπτωση αρκετής δεντροφύτευσης γύρω από το κτήριο, τότε συνυπολογίζεται η σκίαση από τα δέντρα στον συντελεστή σκίασης από τον περιβάλλοντα χώρο, με τον ίδιο τρόπο όπως τα γειτονικά κτήρια.

 Kατά παραδοχή, είναι δυνατός ο υπολογισμός μιας ενιαίας τιμής για το συντελεστή σκίασης ορίζοντα για τα αδιαφανή στοιχεία του κτηρίου μιας όψης (με ίδιο προσανατολισμό), σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

 • F_ov_h, Συντελεστής σκίασης: Πρόβολοι/Τέντες/Περσίδες - χειμώνας / F_ov_c, Συντελεστής σκίασης: Πρόβολοι/ Τέντες/Περσίδες - καλοκαίρι. Εισάγεται ο μερικός συντελεστής σκίασης από τα οριζόντια σταθερά εξωτερικά σκίαστρα (πρόβολοι, σκέπαστρα ανοιγμάτων, προεξοχές, μπαλκόνια, κ.α.) κατά την χειμερινή / θερινή περίοδο, σύμφωνα με τις τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.3.3. Συντελεστής σκίασης από προβόλους Fov. Πίνακας 3.20. - Συντελεστής σκίασης από οριζόντιους προβόλους Fov) βάσει του προσανατολισμού και της γεωμετρίας του σκιάστρου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οριζόντια προεξοχή ο συντελεστής ισούται με την μονάδα (1), ενώ για πλήρη σκίαση ισούται με μηδέν (0).

 Σε περίπτωση ύπαρξης πολλών οριζόντιων εξωτερικών σκιάστρων με διαφορετικό πλάτος, ως πλάτος προβόλου λαμβάνεται το σταθμικό μέσο πλάτος όλων των προβόλων.

Σε περίπτωση εξωτερικού κινητού σκιάστρου, για παράδειγμα τέντας και εξωτερικών περσίδων, η γωνία σκιάστρου και ο συντελεστής σκίασης κατά τη θερινή περίοδο, προσδιορίζονται σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 και εισάγεται στη θέση του F_o_c.

 Kατά παραδοχή, είναι δυνατός ο υπολογισμός μιας ενιαίας τιμής για το συντελεστή σκίασης προβόλου για τα αδιαφανή στοιχεία του κτηρίου μιας όψης (με ίδιο προσανατολισμό), σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

 • F_fin_h, Συντελεστής σκίασης: Πλευρικές προεξοχές - χειμώνας / F_fin_c, Συντελεστής σκίασης: Πλευρικές προεξοχές - καλοκαίρι. Εισάγεται ο μερικός συντελεστής σκίασης από τα πλευρικά κατακόρυφα σταθερά εξωτερικά σκίαστρα (πτερύγια, πλευρικές εσοχές, ή εξοχές ανοιγμάτων κ.α.) κατά την χειμερινή / θερινή περίοδο, σύμφωνα με τις τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.3.4. Συντελεστής σκίασης από πλευρικές προεξοχές Ffin. Πίνακας 3.21.α. - Συντελεστής σκίασης από πλευρικές προεξοχές  Ffin από την αριστερή πλευρά, Πίνακας 3.21.β. - Συντελεστής σκίασης από πλευρικές προεξοχές  Ffin από την δεξιά πλευρά) βάσει του προσανατολισμού και της γεωμετρίας του σκιάστρου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πλευρική προεξοχή ο συντελεστής ισούται με μονάδα (1), ενώ για πλήρη σκίαση ισούται με μηδέν (0).

 Kατά παραδοχή, είναι δυνατός ο υπολογισμός μιας ενιαίας τιμής για το συντελεστή σκίασης από πλευρικές προεξοχές για τα αδιαφανή στοιχεία του κτηρίου μιας όψης (με ίδιο προσανατολισμό), σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

 Για λόγους απλοποίησης, για καλά θερμομονωμένα κατακόρυφες αδιαφανείς επιφάνειες, με συντελεστή θερμοπερατότηταςμικρότερο από 0,6 W/(m2K), ο συνολικός συντελεστής σκίασης θεωρείται ίσος με 0,9, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.3. Συντελεστές σκίασης). Σε αυτή την περίπτωση, οι εποχικοί συντελεστές σκίασης λόγω ορίζοντα ορίζονται ως μονάδα (1) και από τους εποχικούς συντελεστές σκίασης για οριζόντια σκίαστρα και πλευρικά, ο ένας ορίζεται με την τιμή μονάδας (1) και ο άλλος την τιμή 0,9 ώστε το γινόμενό τους να είναι 0,9 σε κάθε εποχή.

 Σε περίπτωση διαμόρφωσης φυτεμένης όψης ο συνολικός συντελεστής σκίασης του κατακόρυφου δομικού στοιχείου που διαμορφώνεται ως φυτεμένο (με αειθαλή φυτά) θα λαμβάνεται ίσος με τον συντελεστή σκίασης του ίδιου δομικού στοιχείου, εάν δεν ήταν φυτεμένο, πολλαπλασιασμένος με ένα μειωτικό συντελεστή 0,5 (Δηλαδή αρκεί να πολλαπλασιάσει κανείς ένα από τα ζεύγη των συντελεστών σκίασης με 0,5.).

Σε περίπτωση διαμόρφωσης σεναρίων για επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας εισάγεται επιπλέον:

 • Κόστος (€/m²). Εισάγεται το συνολικό κόστος επένδυσης (υλικά, εργασίες κλπ) ανά m² επιφάνειας από επεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας στο συγκεκριμένο δομικό στοιχείο (π.χ. θερμομόνωση, βάψιμο εξωτερικής επιφάνειας, εξωτερική σκίαση, κ.α.).

Για τα κτήρια με τύπο ριζικά ανακαινιζόμενο (με την εφαρμογή του Κ.Εν.Α.Κ.), νέο (με την εφαρμογή του Κ.Εν.Α.Κ.), ριζικά ανακαινιζόμενο (με την εφαρμογή του αναθεωρημένου Κ.Εν.Α.Κ.), νέο (με την εφαρμογή του αναθεωρημένου Κ.Εν.Α.Κ.), εμφανίζεται ένας επιπλέον πίνακας - γραμμή, στον οποίο εισάγονται συγκεντρωτικά τα δεδομένα για τις θερμογέφυρες των αντίστοιχων δομικών στοιχείων.

 • Θερμογέφυρες. Εισάγεται μια σύντομη περιγραφή του τύπου της θερμογέφυρας.
 • ΣΨl (W/K), Συνολικές απώλειες λόγω θερμογεφυρών. Εισάγονται οι συνολικές απώλειες λόγω θερμογεφυρών, οι οποίες προκύπτουν από το άθροισμα των επιμέρους γινομένων του μήκους (m) με τον συντελεστή γραμμικής θερμοπερατότητας (W/m·K) για όλες τις θερμογέφυρες.

 Σε περίπτωση κτηρίου με τύπο Παλαιό (άδειες πριν από την εφαρμογή του Κ.Εν.Α.Κ.), δεν εμφανίζεται ο πίνακας των θερμογεφυρών.

Πλήρης περιγραφή περιλαμβάνεται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4, στην ενότητα 2.1.14.1 (Πίνακας 9.1 – Αδιαφανείς Επιφάνειες).

 

Διαφανείς επιφάνειες

Περιλαμβάνονται όλες οι παράμετροι που εμφανίζονται και στις διαφανείς επιφάνειες του κελύφους της ζώνης (ενότητα 6.2.3.)

 • Τύπος. Καθορίζεται ο τύπος του δομικού στοιχείου. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από τον διαθέσιμο κατάλογο μεταξύ των εξής: Κούφωμα, Γυάλινη πρόσοψη
 • Περιγραφή. Εισάγεται μια σύντομη περιγραφή.
 • γ (deg), Προσανατολισμός. Εισάγεται ο προσανατολισμός του δομικού στοιχείου. Σύμφωνα με την σύμβαση, για επιφάνεια με προσανατολισμό προς Βορά η τιμή είναι 0°, προς Ανατολή 90°, προς Νότο 180° και προς Δύση 270° (επιτρέπονται και όλες οι ενδιάμεσες τιμές, ανά 1°).
 • β (deg), Κλίση. Εισάγεται η κλίση του δομικού στοιχείου, μετρούμενη μεταξύ της καθέτου στην επιφάνεια και της κατακόρυφου (ζενίθ περιοχής). Ένας κατακόρυφο άνοιγμα έχει κλίση 90° και ένας φεγγίτης σε μια επίπεδη οροφή 0°.
 • Εμβαδόν (m2). Εισάγεται το συνολικό εμβαδόν της διαφανούς επιφάνειας συμπεριλαμβανομένου και του πλαισίου.
 • Τύπος ανοίγματος. Καθορίζεται ο τύπος του ανοίγματος, ανάλογα με τον τύπο πλαισίου, το ποσοστό του πλαισίου επί του κουφώματος και το το υλικό του υαλοπίνακα: Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από έναν κατάλογο, ο οποίος εμφανίζεται με δεξί κλικ πάνω στο συγκεκριμένο πεδίο. Η επιλογή γίνεται σε τέσσερα στάδια: Τύπος εξωτερικής προστασίας, Τύπος πλαισίου, Ποσοστό πλαισίου, Τύπος υαλοπίνακα και πατώντας το κουμπί «Επιλογή». Σε περίπτωση που έχουν προηγηθεί αναλυτικοί υπολογισμοί ή υπάρχει πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα σχετικά με τον «Συντελεστή θερμοπερατότητας ανοίγματος» τότε εισάγεται η περιγραφή του τύπου ανοίγματος.

    Μερικοι συνδυασμοί δεν δίνουν αποτέλεσμα (π.χ. μονός υαλοπίνακας με μεταλλικό πλαίσιο με θ.δ.24mm). Σε αυτή την περίπτωση εμφανίζεται ένα τυποποιημένο μήνυμα «Ο συνδυασμός που επιλέξατε δεν υπάρχει. Εισάγετε πιστοποιημένη τιμή U-value», οπότε ο χρήστης μπορεί είτε να επιλέξει άλλο συνδυασμό, ή να εισάγει την αντίστοιχη πιστοποιημένη τιμή για τον συντελεστή θερμοπερατότητας για το συγκεκριμένο άνοιγμα.

 • U (W/m2K), Συντελεστής θερμοπερατότητας ανοίγματος. Εμφανίζεται ο συνολικός συντελεστής θερμοπερατότητας του κουφώματος (για τον υαλοπίνακα μαζί με το πλαίσιο και το σύστημα εξωτερικής προστασίας), ανάλογα με τον «τύπο ανοίγματος» σύμφωνα με τις τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.2.3.6. Τυπικές τιμές συντελεστή θερμοπερατότητας κουφωμάτων. Πίνακας 3.13.α - Τυπικές τιμές συντελεστή θερμοπερατότητας κουφωμάτων Uw [W/(m2.K)] χωρίς εξωτερικά προστατευτικά φύλλα, Πίνακας 3.13.β - Τυπικές τιμές συντελεστή θερμοπερατότητας κουφωμάτων Uw [W/(m2.K)] με χρήση ρολών, ανεξαρτήτως της αεροστεγανότητας των ρολών, Πίνακας 3.13.γ - Τυπικές τιμές συντελεστή θερμοπερατότητας κουφωμάτων Uw [W/(m2.K)] με χρήση εξώφυλλων, αδιαφόρως της αεροστεγανότητάς τους). Εναλλακτικά, ο επιθεωρητής μπορεί να υπολογίσει το συντελεστή θερμοπερατότητας κουφώματος σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2 (§2.2. Υπολογισμός των συντελεστών θερμοπερατότητας διαφανών δομικών στοιχείων). Σε περίπτωση που έχουν προηγηθεί αναλυτικοί υπολογισμοί ή που υπάρχει πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα σχετικά με τον «Συντελεστή θερμοπερατότητας ανοίγματος» τότε εισάγεται η συγκεκριμένη τιμή για τον συντελεστή θερμοπερατότητας.
 • g-w, Διαπερατότητα. Εμφανίζεται ο συντελεστής διαπερατότητας στην ηλιακή ακτινοβολία της διαφανούς επιφάνειας, ανάλογα με τον «τύπο ανοίγματος» σύμφωνα με τις τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.2.3.  Συντελεστής ηλιακού θερμικού κέρδους υαλοπινάκων και κουφωμάτων. Πίνακας 3.18. - Τυπικές τιμές της συνολικής διαπερατότητας ηλιακής ακτινοβολίας κουφωμάτων). Σε περίπτωση που υπάρχει πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα σχετικά με τον «Συντελεστή θερμοπερατότητας ανοίγματος» τότε εισάγεται η συγκεκριμένη τιμή για τον συντελεστή διαπερατότητας.
 • F_hor_h, Συντελεστής σκίασης: Ορίζοντας - χειμώνας. / F_hor_c, Συντελεστής σκίασης: Ορίζοντας - καλοκαίρι. Εισάγεται ο μερικός συντελεστής σκίασης από τον ορίζοντα κατά την χειμερινή / θερινή περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη την σκίαση από τον περιβάλλοντα χώρο του κτηρίου, λόγω φυσικών εμποδίων (π.χ. λόφοι) ή τεχνητών εμποδίων (π.χ. ψηλά γειτονικά κτήρια), σύμφωνα με τις τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.3.2. Συντελεστής σκίασης ορίζοντα Fhor. Πίνακας 3.19. Συντελεστής σκίασης από ορίζοντα Fhor). Σε περίπτωση ελεύθερου ορίζοντα ο συντελεστής ισούται με τη μονάδα (1), ενώ για πλήρη σκίαση ισούται με μηδέν (0).

 Σε περίπτωση αρκετής δεντροφύτευσης γύρω από το κτήριο, τότε συνυπολογίζεται η σκίαση από τα δέντρα στον συντελεστή σκίασης από τον περιβάλλοντα χώρο, με τον ίδιο τρόπο όπως τα γειτονικά κτήρια.

 • F_ov_h, Συντελεστής σκίασης: Πρόβολοι / Τέντες / Περσίδες - χειμώνας / F_ov_c, Συντελεστής σκίασης: Πρόβολοι / Τέντες / Περσίδες - καλοκαίρι. Εισάγεται ο μερικός συντελεστής σκίασης από τα οριζόντια σταθερά εξωτερικά σκίαστρα (πρόβολοι, σκέπαστρα ανοιγμάτων, προεξοχές, μπαλκόνια, κ.α.) κατά την χειμερινή / θερινή περίοδο, σύμφωνα με τις τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.3.3. Συντελεστής σκίασης από προβόλους Fov. Πίνακας 3.20. - Συντελεστής σκίασης από οριζόντιους προβόλους Fov) βάσει του προσανατολισμού και της γεωμετρίας του σκιάστρου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οριζόντια προεξοχή ο συντελεστής ισούται με την μονάδα (1), ενώ για πλήρη σκίαση ισούται με μηδέν (0).

 Σε περίπτωση εξωτερικού κινητού σκιάστρου, για παράδειγμα τέντας και εξωτερικών περσίδων, η γωνία σκιάστρου και ο συντελεστής σκίασης κατά τη θερινή περίοδο, προσδιορίζονται σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 και εισάγεται στη θέση του F_o_c.

 • F_fin_h, Συντελεστής σκίασης: Πλευρικές προεξοχές - χειμώνας / F_fin_c, Συντελεστής σκίασης: Πλευρικές προεξοχές - καλοκαίρι. Εισάγεται ο μερικός συντελεστής σκίασης από τα πλευρικά κατακόρυφα σταθερά εξωτερικά σκίαστρα (πτερύγια, πλευρικές εσοχές, ή εξοχές ανοιγμάτων κ.α.) κατά την χειμερινή / θερινή περίοδο, σύμφωνα με τις τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.3.4. Συντελεστής σκίασης από πλευρικές προεξοχές Ffin. Πίνακας 3.21.α. - Συντελεστής σκίασης από πλευρικές προεξοχές  Ffin από την αριστερή πλευρά, Πίνακας 3.21.β. - Συντελεστής σκίασης από πλευρικές προεξοχές  Ffin από την δεξιά πλευρά) βάσει του προσανατολισμού και της γεωμετρίας του σκιάστρου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πλευρική προεξοχή ο συντελεστής ισούται με μονάδα (1), ενώ για πλήρη σκίαση ισούται με μηδέν (0).

Σε περίπτωση διαμόρφωσης σεναρίων για επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας εισάγεται επιπλέον:

 • Κόστος (€/m²). Εισάγεται το συνολικό κόστος επένδυσης (υλικά, εργασίες κλπ) ανά m² επιφάνειας από επεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας στο συγκεκριμένο δομικό στοιχείο (π.χ. θερμομόνωση, βάψιμο εξωτερικής επιφάνειας, εξωτερική σκίαση, κ.α.).

  Πλήρης περιγραφή περιλαμβάνεται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4, στην ενότητα 2.1.14.2 (Πίνακας 9.2 – Διαφανείς Επιφάνειες).

  .

  Διάβασε επίσης:

   

  Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

   

  Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
  Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
  Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
  Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
  Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
  Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
  Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
  Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
  ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
  Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
  Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
  τηλ +302399-022359
  Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
  Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
  Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
  Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
  Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
  Follow us 
   facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter