Κοινοποίησε

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Manual - 6.2.4. Παθητικά ηλιακά συστήματα.

ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Manual

Παθητικά ηλιακά συστήματα

Τα παθητικά ηλιακά συστήματα ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας τους, περιλαμβάνουν συστήματα:

  • Άμεσου ηλιακού κέρδους. Ο εσωτερικός χώρος θερμαίνεται άμεσα από την ηλιακή ακτινοβολία που εισέρχεται από τα νότια μεγάλα υαλοστάσια ή ανοίγματα. Ως παθητικό ηλιακό σύστημα άμεσου ηλιακού κέρδους, νοούνται τα ανοίγματα νότιου προσανατολισμού ή με απόκλιση ±30ο από το νότο, τα οποία κατασκευάζονται σε συνδυασμό με ειδικές εσωτερικές επιφάνειες μεγάλης θερμοχωρητικότητας, ώστε να αποθηκεύεται η θερμική ενέργεια.
  • Έμμεσου ηλιακού κέρδους - Τοίχος θερμικής μάζας. Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας γίνεται με έμμεσο τρόπο, μέσω αποθηκευτικού συστήματος, για παράδειγμα, νότια υαλοστάσια σε μικρή απόσταση από τοίχο θερμικής μάζας (χωρίς θερμοσιφωνική ροή, χωρίς θυρίδες αερισμού) συμπαγούς κατασκευής.
  • Έμμεσου ηλιακού κέρδους - Τοίχος Trombe. Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας γίνεται με έμμεσο τρόπο, μέσω αποθηκευτικού συστήματος, για παράδειγμα, νότια υαλοστάσια σε μικρή απόσταση από τοίχο θερμικής μάζας με θυρίδες αερισμού μέσω θερμοσιφωνικής ροής.

 Τα στοιχεία «Έμμεσου Ηλιακού Κέρδους» δεν λαμβάνονται, προς το παρόν, υπόψη στους υπολογισμούς. Σε περίπτωση που ένα κτήριο διαθέτει συστήματα Έμμεσου ηλιακού κέρδους (τοίχο θερμικής μάζας, τοίχο Trombe) τότε στους υπολογισμούς, λαμβάνεται ότι η επιφάνεια του Π.Η.Σ. είναι μια συμβατική αδιαφανής επιφάνεια, με συντελεστή θερμοπερατότητας το μισό του μέγιστου επιτρεπτού για την αντίστοιχη θερμική ζώνη. Τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά, συντελεστής σκίασης, απορροφητικότητα και συντελεστής εκπομπής στην θερμική ακτινοβολία, λαμβάνονται όπως οι αδιαφανείς επιφάνειες του κτηρίου αναφοράς, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.5. Παθητικά ηλιακά συστήματα).

 

Σε περίπτωση που στο κτήριο υπάρχουν παθητικά ηλιακά συστήματα (προς το παρόν ΜΟΝΟ Άμεσου ηλιακού κέρδους), ο χρήστης επιλέγει το αντίστοιχο σύμβολο ελέγχου (1) στο πάνω τμήμα της οθόνης και εμφανίζεται μια υπο-οθόνη για τα αντίστοιχα συστήματα.

 Προς το παρόν, η μόνη ενεργή υπο-οθόνη είναι για τα συστήματα «Άμεσου ηλιακού κέρδους».

 

Άμεσου Ηλιακού Κέρδους

 

 • Τύπος. Καθορίζεται ο τύπος του δομικού στοιχείου. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από τον διαθέσιμο κατάλογο μεταξύ των εξής: Ανοιγόμενο κούφωμα, Μη ανοιγόμενο κούφωμα. Ανοιγόμενη πρόσοψη, Μη ανοιγόμενη πρόσοψη.
 • Περιγραφή. Εισάγεται μια σύντομη περιγραφή (προαιρετικά).
 • γ (deg), Προσανατολισμός. Εισάγεται ο προσανατολισμός του δομικού στοιχείου. Σύμφωνα με την σύμβαση, για επιφάνεια με προσανατολισμό προς Βορά η τιμή είναι 0°, προς Ανατολή 90°, προς Νότο 180° και προς Δύση 270° (επιτρέπονται και όλες οι ενδιάμεσες τιμές, ανά 1°).
 • β (deg), Κλίση. Εισάγεται η κλίση του δομικού στοιχείου, μετρούμενη μεταξύ της καθέτου στην επιφάνεια και της κατακόρυφου (ζενίθ περιοχής). Ένας κατακόρυφο άνοιγμα έχει κλίση 90° και ένας φεγγίτης σε μια επίπεδη οροφή 0°.
 • Εμβαδόν (m2). Εισάγεται το συνολικό εμβαδόν της διαφανούς επιφάνειας συμπεριλαμβανομένου και του πλαισίου.
 • Τύπος ανοίγματος. Καθορίζεται ο τύπος του ανοίγματος, ανάλογα με τον τύπο πλαισίου, το ποσοστό του πλαισίου επί του κουφώματος και το το υλικό του υαλοπίνακα: Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από έναν κατάλογο, ο οποίος εμφανίζεται με δεξί κλικ πάνω στο συγκεκριμένο πεδίο. Η επιλογή γίνεται σε τρια στάδια: Τύπος πλαισίου, Ποσοστό πλαισίου, Τύπος υαλοπίνακα και πατώντας το κουμπί «Επιλογή». Σε περίπτωση που έχουν προηγηθεί αναλυτικοί υπολογισμοί ή υπάρχει πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα σχετικά με τον «Συντελεστή θερμοπερατότητας ανοίγματος» τότε εισάγεται η περιγραφή του τύπου ανοίγματος.

  Μερικοι συνδυασμοί δεν δίνουν αποτέλεσμα (π.χ. μονός υαλοπίνακας με μεταλλικό πλαίσιο με θ.δ.24mm). Σε αυτή την περίπτωση εμφανίζεται ένα τυποποιημένο μήνυμα «Ο συνδυιασμός που επιλέξατε δεν υπάρχει. Εισάγετε πιστοποιημένη τιμή U-value», οπότε ο χρήστης μπορεί είτε να επιλέξει άλλο συνδυασμό, ή να εισάγει την αντίστοιχη πιστοποιημένη τιμή για τον συντελεστή θερμοπερατότητας του συγκεκριμένου ανοίγματος.

 • U (W/m2K), Συντελεστής θερμοπερατότητας ανοίγματος. Εμφανίζεται ο συνολικός συντελεστής θερμοπερατότητας του κουφώματος (για τον υαλοπίνακα μαζί με το πλαίσιο και το σύστημα εξωτερικής προστασίας), ανάλογα με τον «τύπο ανοίγματος» σύμφωνα με τις τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.2.3.6. Τυπικές τιμές συντελεστή θερμοπερατότητας κουφωμάτων. Πίνακας 3.13.α - Τυπικές τιμές συντελεστή θερμοπερατότητας κουφωμάτων Uw [W/(m2.K)] χωρίς εξωτερικά προστατευτικά φύλλα, Πίνακας 3.13.β - Τυπικές τιμές συντελεστή θερμοπερατότητας κουφωμάτων Uw [W/(m2.K)] με χρήση ρολών, ανεξαρτήτως της αεροστεγανότητας των ρολών, Πίνακας 3.13.γ - Τυπικές τιμές συντελεστή θερμοπερατότητας κουφωμάτων Uw [W/(m2.K)] με χρήση εξώφυλλων, αδιαφόρως της αεροστεγανότητάς τους). Εναλλακτικά, ο επιθεωρητής μπορεί να υπολογίσει το συντελεστή θερμοπερατότητας κουφώματος σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2 (§2.2. Υπολογισμός των συντελεστών θερμοπερατότητας διαφανών δομικών στοιχείων). Σε περίπτωση που έχουν προηγηθεί αναλυτικοί υπολογισμοί ή που υπάρχει πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα σχετικά με τον «Συντελεστή θερμοπερατότητας ανοίγματος» τότε εισάγεται η συγκεκριμένη τιμή για τον συντελεστή θερμοπερατότητας.
 
 • g-w, Διαπερατότητα. Εμφανίζεται ο συντελεστής διαπερατότητας στην ηλιακή ακτινοβολία της διαφανούς επιφάνειας, ανάλογα με τον «τύπο ανοίγματος» σύμφωνα με τις τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.2.7.  Συντελεστής ηλιακού θερμικού κέρδους υαλοπινάκων και κουφωμάτων. Πίνακας 3.18.-Τυπικές τιμές της συνολικής διαπερατότητας ηλιακής ακτινοβολίας κουφωμάτων). Σε περίπτωση που υπάρχει πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα σχετικά με τον «Συντελεστή θερμοπερατότητας ανοίγματος» τότε εισάγεται η συγκεκριμένη τιμή για τον συντελεστή διαπερατότητας.

 Τα αδιαφανή τμήματα που αποτελούνται από πετάσματα και δεν έχουν επιπλέον θερμομόνωση, λαμβάνονται σαν «Μη ανοιγόμενη πρόσοψη» με συντελεστή διαπερατότητας ίσο με το μηδεν, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.2.7.  Συντελεστής ηλιακού θερμικού κέρδους υαλοπινάκων και κουφωμάτων).

 • F_hor_h, Συντελεστής σκίασης: Ορίζοντας - χειμώνας. / F_hor_c, Συντελεστής σκίασης: Ορίζοντας - καλοκαίρι. Εισάγεται ο μερικός συντελεστής σκίασης από τον ορίζοντα κατά την χειμερινή / θερινή περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη την σκίαση από τον περιβάλλοντα χώρο του κτηρίου, λόγω φυσικών εμποδίων (π.χ. λόφοι) ή τεχνητών εμποδίων (π.χ. ψηλά γειτονικά κτήρια), σύμφωνα με τις τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.3.2. Συντελεστής σκίασης ορίζοντα Fhor. Πίνακας 3.19. Συντελεστής σκίασης από ορίζοντα Fhor). Σε περίπτωση ελεύθερου ορίζοντα ο συντελεστής ισούται με τη μονάδα (1), ενώ για πλήρη σκίαση ισούται με μηδέν (0).

 Σε περίπτωση αρκετής δεντροφύτευσης γύρω από το κτήριο, τότε συνυπολογίζεται η σκίαση από τα δέντρα στον συντελεστή σκίασης από τον περιβάλλοντα χώρο, με τον ίδιο τρόπο όπως τα γειτονικά κτήρια.

 • F_ov_h, Συντελεστής σκίασης: Πρόβολοι / Τέντες / Περσίδες - χειμώνας / F_ov_c, Συντελεστής σκίασης: Πρόβολοι / Τέντες / Περσίδες - καλοκαίρι. Εισάγεται ο μερικός συντελεστής σκίασης από τα οριζόντια σταθερά εξωτερικά σκίαστρα (πρόβολοι, σκέπαστρα ανοιγμάτων, προεξοχές, μπαλκόνια, κ.α.) κατά την χειμερινή / θερινή περίοδο, σύμφωνα με τις τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.3.3. Συντελεστής σκίασης από προβόλους Fov. Πίνακας 3.20. - Συντελεστής σκίασης από οριζόντιους προβόλους Fov) βάσει του προσανατολισμού και της γεωμετρίας του σκιάστρου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οριζόντια προεξοχή ο συντελεστής ισούται με την μονάδα (1), ενώ για πλήρη σκίαση ισούται με μηδέν (0).

Σε περίπτωση εξωτερικού κινητού σκιάστρου, για παράδειγμα τέντας και εξωτερικών περσίδων, η γωνία σκιάστρου και ο συντελεστής σκίασης κατά τη θερινή περίοδο, προσδιορίζονται σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 και εισάγεται στη θέση του F_o_c.

 • F_fin_h, Συντελεστής σκίασης: Πλευρικές προεξοχές - χειμώνας / F_fin_c, Συντελεστής σκίασης: Πλευρικές προεξοχές - καλοκαίρι. Εισάγεται ο μερικός συντελεστής σκίασης από τα πλευρικά κατακόρυφα σταθερά εξωτερικά σκίαστρα (πτερύγια, πλευρικές εσοχές, ή εξοχές ανοιγμάτων κ.α.) κατά την χειμερινή / θερινή περίοδο, σύμφωνα με τις τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.3.4. Συντελεστής σκίασης από πλευρικές προεξοχές Ffin. Πίνακας 3.21.α. - Συντελεστής σκίασης από πλευρικές προεξοχές  Ffin από την αριστερή πλευρά, Πίνακας 3.21.β. - Συντελεστής σκίασης από πλευρικές προεξοχές  Ffin από την δεξιά πλευρά) βάσει του προσανατολισμού και της γεωμετρίας του σκιάστρου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πλευρική προεξοχή ο συντελεστής ισούται με μονάδα (1), ενώ για πλήρη σκίαση ισούται με μηδέν (0).

Σε περίπτωση διαμόρφωσης σεναρίων για επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας εισάγεται επιπλέον:

 • Κόστος (€/m²). Εισάγεται το συνολικό κόστος επένδυσης (υλικά, εργασίες κλπ) ανά m² επιφάνειας από επεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας στο συγκεκριμένο δομικό στοιχείο (π.χ. θερμομόνωση, βάψιμο εξωτερικής επιφάνειας, εξωτερική σκίαση, κ.α.).

Πλήρης περιγραφή περιλαμβάνεται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4, στην ενότητα 2.1.15.1 (Πίνακας 10.1 Άμεσου Ηλιακού Κέρδους).

 

Έμμεσου Ηλιακού Κέρδους – Τοίχος Θερμικής Μάζας

 

Προς το παρόν η υπο-οθόνη «Έμμεσου Ηλιακού Κέρδους – Τοίχος Θερμικής Μάζας» δεν είναι ενεργή.

 Προς το παρόν στην περίπτωση που ένα κτήριο ή τμήμα κτηρίου διαθέτει τοίχο θερμικής μάζας τότε στους υπολογισμούς, λαμβάνεται ότι η επιφάνεια του Π.Η.Σ. είναι μια συμβατική αδιαφανής επιφάνεια, με συντελεστή θερμοπερατότητας το μισό του μέγιστου επιτρεπτού για την αντίστοιχη θερμική ζώνη. Τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά, συντελεστής σκίασης, απορροφητικότητα και συντελεστής εκπομπής στην θερμική ακτινοβολία, λαμβάνονται όπως οι αδιαφανείς επιφάνειες του κτηρίου αναφοράς, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.5. Παθητικά ηλιακά συστήματα).

 

 • Τύπος. Εισάγεται μια σύντομη περιγραφή.
 • γ (deg), Προσανατολισμός. Εισάγεται ο προσανατολισμός του δομικού στοιχείου. Σύμφωνα με την σύμβαση, επιφάνεια με προσανατολισμό προς Βορά η τιμή είναι 0°, προς Ανατολή 90°, προς Νότο 180° και προς Δύση 270° (επιτρέπονται και όλες οι ενδιάμεσες τιμές, ανά 1°).
 • A_op (m2), Εμβαδόν. Εισάγεται το συνολικό εμβαδόν του αδιαφανούς δομικού στοιχείου (μαζί με τις διαφανείς επιφάνειες), λαμβάνοντας υπόψη τις εξωτερικές διαστάσεις της κατασκευής.
 • U_op (W/m2.K), Συντελεστής θερμοπερατότητας. Εισάγεται ο συντελεστής θερμοπερατότητας του δομικού στοιχείου. Για τα νέα κτήρια υπολογίζεται σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2 (§2.1. Υπολογισμός των συντελεστών θερμοπερατότητας των αδιαφανών δομικών στοιχείων). Για τα νέα κτήρια μετά την ισχύ του αναθεωρημένος ΚΕΝΑΚ, ο μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων για τις διαφορετικές κλιματικές ζώνες πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.2. Θερμοφυσικά Χαρακτηριστικά Δομικών Στοιχείων Κτηρίου. Πίνακας 3.3α. Μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας των επί μέρους δομικών στοιχείων ανά κλιματική ζώνη σε περίπτωση ανέγερσης νέου κτηρίου). Ο συντελεστής θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων στα ριζικά ανακαινιζόμενα κτήρια πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.2. Θερμοφυσικά Χαρακτηριστικά Δομικών Στοιχείων Κτηρίου. Πίνακας 3.4α. Μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας των επί μέρους δομικών στοιχείων ανά κλιματική ζώνη σε περίπτωση ριζικής ανακαίνισης υφιστάμενου κτηρίου). Για κτήρια που δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία χρησιμοποιούνται εναλλακτικά οι τυπικές κατασκευές δομικών στοιχείων ανά χρονική περίοδο κατασκευής, σύμφωνα με τις τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.2.2. Συντελεστής θερμοπερατότητας αδιαφανών δομικών στοιχείων. Πίνακας 3.5α.-Τυπικές τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας για υφιστάμενα κατακόρυφα αδιαφανή δομικά στοιχεία που συναντώνται σε κτήρια η οικοδομική άδεια των οποίων εκδόθηκε πριν από την εφαρμογή του του Κ.Εν.Α.Κ. (2010)).
 • Alpha, Απορροφητικότητα. Καθορίζεται ο συντελεστής απορροφητικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία στην εξωτερική πλευρά της επιφάνειας του αδιαφανούς δομικού στοιχείου. Εξαρτάται από τον τύπο του δομικού στοιχείου, το υλικό και το χρώμια των τελικών επιστρώσεων, σύμφωνα με τις τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από έναν κατάλογο, ο οποίος εμφανίζεται με δεξί κλικ πάνω στο συγκεκριμένο πεδίο. Σε περίπτωση που υπάρχει πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα σχετικά με την απορροφητικότητα του δομικού στοιχείου τότε καταγράφεται η συγκεκριμένη τιμή.
 • Συντ. ε, Εκπομπή στην θερμική ακτινοβολία. Καθορίζεται ο συντελεστής εκπομπής για την θερμική ακτινοβολία στην εξωτερική πλευρά της επιφάνειας του αδιαφανούς δομικού στοιχείου σύμφωνα με τις τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από έναν κατάλογο, ο οποίος εμφανίζεται με δεξί κλικ πάνω στο συγκεκριμένο πεδίο. Σε περίπτωση που υπάρχει πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα σχετικά με την εκπεμψιμότητα του δομικού στοιχείου τότε καταγράφεται η συγκεκριμένη τιμή.
 • D_al (cm), Απόσταση διακένου. Εισάγεται η απόσταση διακένου μεταξύ του αδιαφανούς δομικού στοιχείου και της διαφανούς επιφάνειας.
 • A_tr (m2), Εμβαδόν. Εισάγεται το συνολικό εμβαδόν της διαφανούς επιφάνειας συμπεριλαμβανομένου και του πλαισίου.

 • Τύπος ανοίγματος. Καθορίζεται ο τύπος του ανοίγματος, ανάλογα με τον τύπο πλαισίου, το ποσοστό του πλαισίου επί του κουφώματος και το το υλικό του υαλοπίνακα: Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από έναν κατάλογο, ο οποίος εμφανίζεται με δεξί κλικ πάνω στο συγκεκριμένο πεδίο. Η επιλογή γίνεται σε τρια στάδια: Τύπος πλαισίου, Ποσοστό πλαισίου, Τύπος υαλοπίνακα και πατώντας το κουμπί «Επιλογή». Σε περίπτωση που υπάρχει πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα σχετικά με τον «Συντελεστή θερμοπερατότητας ανοίγματος» τότε εισάγεται η περιγραφή του τύπου ανοίγματος.
 

  Μερικοι συνδυασμοί δεν δίνουν αποτέλεσμα (π.χ. μονός υαλοπίνακας με μεταλλικό πλαίσιο με θ.δ.24mm). Σε αυτή την περίπτωση εμφανίζεται ένα τυποποιημένο μήνυμα «Ο συνδυασμός που επιλέξατε δεν υπάρχει. Εισάγετε πιστοποιημένη τιμή U-value», οπότε ο χρήστης μπορεί είτε να επιλέξει άλλο συνδιασμό, ή να εισάγει την αντίστοιχη πιστοποιημένη τιμή για τον συντελεστή θερμοπερατότητας για το συγκεκριμένο άνοιγμα.

 • U_tr (W/m2.K), Συντελεστής θερμοπερατότητας ανοίγματος. Εμφανίζεται ο συνολικός συντελεστής θερμοπερατότητας του κουφώματος (για τον υαλοπίνακα μαζί με το πλαίσιο), ανάλογα με τον «τύπο ανοίγματος» σύμφωνα με τις τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1. Εναλλακτικά, ο επιθεωρητής μπορεί να υπολογίσει το συντελεστή θερμοπερατότητας κουφώματος σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2 (§2.2. Υπολογισμός των συντελεστών θερμοπερατότητας διαφανών δομικών στοιχείων). Σε περίπτωση που υπάρχει πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα σχετικά με τον «Συντελεστή θερμοπερατότητας ανοίγματος» τότε εισάγεται η συγκεκριμένη τιμή για τον συντελεστή θερμοπερατότητας.
 • G-g, Διαπερατότητα. Εμφανίζεται ο συντελεστής διαπερατότητας στην ηλιακή ακτινοβολία της διαφανούς επιφάνειας, ανάλογα με τον «τύπο ανοίγματος» σύμφωνα με τις τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1. Σε περίπτωση που υπάρχει πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα σχετικά με τον «Συντελεστή θερμοπερατότητας ανοίγματος» τότε εισάγεται η συγκεκριμένη τιμή για τον συντελεστή διαπερατότητας.
 • G-d, Διάχυτη-ημισφαιρική διαπερατότητα. Εμφανίζεται ο ολικός συντελεστής διαπερατότητας σε διάχυτη-ημισφαιρική πρόσπτωση στην ηλιακή ακτινοβολία της διαφανούς επιφάνειας, όπως προκύπτει από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή ή σύμφωνα με τις τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1. Σε περίπτωση που υπάρχει πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα σχετικά με τον «Συντελεστή θερμοπερατότητας ανοίγματος» τότε εισάγεται η συγκεκριμένη τιμή για τον συντελεστή διαπερατότητας.
 • F_hor_h, Συντελεστής σκίασης: Ορίζοντας - χειμώνας. / F_hor_c, Συντελεστής σκίασης: Ορίζοντας - καλοκαίρι. Εισάγεται ο μερικός συντελεστής σκίασης από τον ορίζοντα κατά την χειμερινή / θερινή περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη την σκίαση από τον περιβάλλοντα χώρο του κτηρίου, λόγω φυσικών εμποδίων (π.χ. λόφοι) ή τεχνητών εμποδίων (π.χ. ψηλά γειτονικά κτήρια), σύμφωνα με τις τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.3.2. Συντελεστής σκίασης ορίζοντα Fhor. Πίνακας 3.19. Συντελεστής σκίασης από ορίζοντα Fhor). Σε περίπτωση ελεύθερου ορίζοντα ο συντελεστής ισούται με τη μονάδα (1), ενώ για πλήρη σκίαση ισούται με μηδέν (0).

 Σε περίπτωση αρκετής δεντροφύτευσης γύρω από το κτήριο, τότε συνυπολογίζεται η σκίαση από τα δέντρα στον συντελεστή σκίασης από τον περιβάλλοντα χώρο, με τον ίδιο τρόπο όπως τα γειτονικά κτήρια.

 

 • F_ov_h, Συντελεστής σκίασης: Πρόβολοι/Τέντες/Περσίδες - χειμώνας / F_ov_c, Συντελεστής σκίασης: Πρόβολοι/ Τέντες/Περσίδες - καλοκαίρι. Εισάγεται ο μερικός συντελεστής σκίασης από τα οριζόντια σταθερά εξωτερικά σκίαστρα (πρόβολοι, σκέπαστρα ανοιγμάτων, προεξοχές, μπαλκόνια, κ.α.) κατά την χειμερινή / θερινή περίοδο, σύμφωνα με τις τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.3.3. Συντελεστής σκίασης από προβόλους Fov. Πίνακας 3.20. - Συντελεστής σκίασης από οριζόντιους προβόλους Fov) βάσει του προσανατολισμού και της γεωμετρίας του σκιάστρου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οριζόντια προεξοχή ο συντελεστής ισούται με την μονάδα (1), ενώ για πλήρη σκίαση ισούται με μηδέν (0).
 

 Σε περίπτωση ύπαρξης πολλών οριζόντιων εξωτερικών σκιάστρων με διαφορετικό πλάτος, ως πλάτος προβόλου λαμβάνεται το σταθμικό μέσο πλάτος όλων των προβόλων.

Σε περίπτωση εξωτερικού κινητού σκιάστρου, για παράδειγμα τέντας και εξωτερικών περσίδων, η γωνία σκιάστρου και ο συντελεστής σκίασης κατά τη θερινή περίοδο, προσδιορίζονται σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 και εισάγεται στη θέση του F_o_c.

 • F_fin_h, Συντελεστής σκίασης: Πλευρικές προεξοχές - χειμώνας / F_fin_c, Συντελεστής σκίασης: Πλευρικές προεξοχές - καλοκαίρι. Εισάγεται ο μερικός συντελεστής σκίασης από τα πλευρικά κατακόρυφα σταθερά εξωτερικά σκίαστρα (πτερύγια, πλευρικές εσοχές, ή εξοχές ανοιγμάτων κ.α.) κατά την χειμερινή / θερινή περίοδο, σύμφωνα με τις τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.3.4. Συντελεστής σκίασης από πλευρικές προεξοχές Ffin. Πίνακας 3.21.α. - Συντελεστής σκίασης από πλευρικές προεξοχές  Ffin από την αριστερή πλευρά, Πίνακας 3.21.β. - Συντελεστής σκίασης από πλευρικές προεξοχές  Ffin από την δεξιά πλευρά) βάσει του προσανατολισμού και της γεωμετρίας του σκιάστρου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πλευρική προεξοχή ο συντελεστής ισούται με μονάδα (1), ενώ για πλήρη σκίαση ισούται με μηδέν (0).

 

Σε περίπτωση διαμόρφωσης σεναρίων για επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας εισάγεται επιπλέον:

 • Κόστος (€/m²). Εισάγεται το συνολικό κόστος επένδυσης (υλικά, εργασίες κλπ) ανά m² επιφάνειας από επεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας στο συγκεκριμένο δομικό στοιχείο (π.χ. θερμομόνωση, βάψιμο εξωτερικής επιφάνειας, εξωτερική σκίαση, κ.α.).

    Τα στοιχεία «Έμμεσου Ηλιακού Κέρδους» δεν λαμβάνονται, προς το παρόν, υπόψη στους υπολογισμούς.

  Πλήρης περιγραφή περιλαμβάνεται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4, στην ενότητα 2.1.15.2 (Πίνακας 10.2 Έμμεσου Ηλιακού Κέρδους – Τοίχος Θερμικής Μάζας).

   

  Έμμεσου Ηλιακού Κέρδους  - Τοίχος Trombe

   

  Προς το παρόν η υπο-οθόνη «Έμμεσου Ηλιακού Κέρδους – Τοίχος Trombe» δεν είναι ενεργή.

  Προς το παρόν στην περίπτωση που ένα κτήριο ή τμήμα κτηρίου διαθέτει τοίχο Τrombe τότε στους υπολογισμούς, λαμβάνεται ότι η επιφάνεια του Π.Η.Σ. είναι μια συμβατική αδιαφανής επιφάνεια, με συντελεστή θερμοπερατότητας το μισό του μέγιστου επιτρεπτού για την αντίστοιχη θερμική ζώνη. Τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά, συντελεστής σκίασης, απορροφητικότητα και συντελεστής εκπομπής στην θερμική ακτινοβολία, λαμβάνονται όπως οι αδιαφανείς επιφάνειες του κτηρίου αναφοράς, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.5. Παθητικά ηλιακά συστήματα).

   

  • Τύπος. Εισάγεται μια σύντομη περιγραφή.
  • γ (deg), Προσανατολισμός. Εισάγεται ο προσανατολισμός του δομικού στοιχείου. Σύμφωνα με την σύμβαση, επιφάνεια με προσανατολισμό προς Βορά η τιμή είναι 0°, προς Ανατολή 90°, προς Νότο 180° και προς Δύση 270° (επιτρέπονται και όλες οι ενδιάμεσες τιμές, ανά 1°).
  • A_op (m2), Εμβαδόν. Εισάγεται το συνολικό εμβαδόν του αδιαφανούς δομικού στοιχείου (μαζί με τις διαφανείς επιφάνειες), λαμβάνοντας υπόψη τις εξωτερικές διαστάσεις της κατασκευής.
  • U_op (W/m2.K), Συντελεστής θερμοπερατότητας. Εισάγεται ο συντελεστής θερμοπερατότητας του δομικού στοιχείου. Για τα νέα κτήρια υπολογίζεται σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2 (§2.1. Υπολογισμός των συντελεστών θερμοπερατότητας των αδιαφανών δομικών στοιχείων). Για τα νέα κτήρια μετά την ισχύ του αναθεωρημένος ΚΕΝΑΚ, ο μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων για τις διαφορετικές κλιματικές ζώνες πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.2. Θερμοφυσικά Χαρακτηριστικά Δομικών Στοιχείων Κτηρίου. Πίνακας 3.3α. Μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας των επί μέρους δομικών στοιχείων ανά κλιματική ζώνη σε περίπτωση ανέγερσης νέου κτηρίου). Ο συντελεστής θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων στα ριζικά ανακαινιζόμενα κτήρια πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.2. Θερμοφυσικά Χαρακτηριστικά Δομικών Στοιχείων Κτηρίου. Πίνακας 3.4α. Μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας των επί μέρους δομικών στοιχείων ανά κλιματική ζώνη σε περίπτωση ριζικής ανακαίνισης υφιστάμενου κτηρίου). Για κτήρια που δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία χρησιμοποιούνται εναλλακτικά οι τυπικές κατασκευές δομικών στοιχείων ανά χρονική περίοδο κατασκευής, σύμφωνα με τις τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.2.2. Συντελεστής θερμοπερατότητας αδιαφανών δομικών στοιχείων. Πίνακας 3.5α.-Τυπικές τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας για υφιστάμενα κατακόρυφα αδιαφανή δομικά στοιχεία που συναντώνται σε κτήρια η οικοδομική άδεια των οποίων εκδόθηκε πριν από την εφαρμογή του του Κ.Εν.Α.Κ. (2010)).
  • Alpha, Απορροφητικότητα. Καθορίζεται ο συντελεστής απορροφητικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία στην εξωτερική πλευρά της επιφάνειας του αδιαφανούς δομικού στοιχείου. Εξαρτάται από τον τύπο του δομικού στοιχείου, το υλικό και το χρώμια των τελικών επιστρώσεων, σύμφωνα με τις τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από έναν κατάλογο, ο οποίος εμφανίζεται με δεξί κλικ πάνω στο συγκεκριμένο πεδίο. Σε περίπτωση που υπάρχει πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα σχετικά με την απορροφητικότητα του δομικού στοιχείου τότε καταγράφεται η συγκεκριμένη τιμή.
  • Συντ. ε, Εκπομπή στην θερμική ακτινοβολία. Καθορίζεται ο συντελεστής εκπομπής για την θερμική ακτινοβολία στην εξωτερική πλευρά της επιφάνειας του αδιαφανούς δομικού στοιχείου σύμφωνα με τις τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από έναν κατάλογο, ο οποίος εμφανίζεται με δεξί κλικ πάνω στο συγκεκριμένο πεδίο. Σε περίπτωση που υπάρχει πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα σχετικά με την εκπεμψιμότητα του δομικού στοιχείου τότε καταγράφεται η συγκεκριμένη τιμή.
  • D_al (cm), Απόσταση διακένου. Εισάγεται η απόσταση διακένου μεταξύ του αδιαφανούς δομικού στοιχείου και της διαφανούς επιφάνειας.
  • A_tr (m2), Εμβαδόν. Εισάγεται το συνολικό εμβαδόν της διαφανούς επιφάνειας συμπεριλαμβανομένου και του πλαισίου.

   

  • Τύπος ανοίγματος. Καθορίζεται ο τύπος του ανοίγματος, ανάλογα με τον τύπο πλαισίου, το ποσοστό του πλαισίου επί του κουφώματος και το το υλικό του υαλοπίνακα: Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από έναν κατάλογο, ο οποίος εμφανίζεται με δεξί κλικ πάνω στο συγκεκριμένο πεδίο. Η επιλογή γίνεται σε τρια στάδια: Τύπος πλαισίου, Ποσοστό πλαισίου, Τύπος υαλοπίνακα και πατώντας το κουμπί «Επιλογή». Σε περίπτωση που υπάρχει πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα σχετικά με τον «Συντελεστή θερμοπερατότητας ανοίγματος» τότε εισάγεται η περιγραφή του τύπου ανοίγματος.
   

    Μερικοι συνδυασμοί δεν δίνουν αποτέλεσμα (π.χ. μονός υαλοπίνακας με μεταλλικό πλαίσιο με θ.δ.24mm). Σε αυτή την περίπτωση εμφανίζεται ένα τυποποιημένο μύνυμα «Ο συνδυασμός που επιλέξατε δεν υπάρχει. Εισάγετε πιστοποιημένη τιμή U-value», οπότε ο χρήστης μπορεί είτε να επιλέξει άλλο συνδιασμό, ή να εισάγει την αντίστοιχη πιστοποιημένη τιμή για τον συντελεστή θερμοπερατότητας για το συγκεκριμένο άνοιγμα.

  • U_tr (W/m2.K), Συντελεστής θερμοπερατότητας ανοίγματος. Εμφανίζεται ο συνολικός συντελεστής θερμοπερατότητας του κουφώματος (για τον υαλοπίνακα μαζί με το πλαίσιο), ανάλογα με τον «τύπο ανοίγματος» σύμφωνα με τις τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1. Εναλλακτικά, ο επιθεωρητής μπορεί να υπολογίσει το συντελεστή θερμοπερατότητας κουφώματος σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2 (§2.2. Υπολογισμός των συντελεστών θερμοπερατότητας διαφανών δομικών στοιχείων). Σε περίπτωση που υπάρχει πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα σχετικά με τον «Συντελεστή θερμοπερατότητας ανοίγματος» τότε εισάγεται η συγκεκριμένη τιμή για τον συντελεστή θερμοπερατότητας.
  • G-g, Διαπερατότητα. Εμφανίζεται ο συντελεστής διαπερατότητας στην ηλιακή ακτινοβολία της διαφανούς επιφάνειας, ανάλογα με τον «τύπο ανοίγματος» σύμφωνα με τις τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1. Σε περίπτωση που υπάρχει πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα σχετικά με τον «Συντελεστή θερμοπερατότητας ανοίγματος» τότε εισάγεται η συγκεκριμένη τιμή για τον συντελεστή διαπερατότητας.
  • G-d, Διάχυτη-ημισφαιρική διαπερατότητα. Εμφανίζεται ο ολικός συντελεστής διαπερατότητας σε διάχυτη-ημισφαιρική πρόσπτωση στην ηλιακή ακτινοβολία της διαφανούς επιφάνειας, όπως προκύπτει από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή ή σύμφωνα με τις τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1. Σε περίπτωση που υπάρχει πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα σχετικά με τον «Συντελεστή θερμοπερατότητας ανοίγματος» τότε εισάγεται η συγκεκριμένη τιμή για τον συντελεστή διαπερατότητας.
  • F_hor_h, Συντελεστής σκίασης: Ορίζοντας - χειμώνας. / F_hor_c, Συντελεστής σκίασης: Ορίζοντας - καλοκαίρι. Εισάγεται ο μερικός συντελεστής σκίασης από τον ορίζοντα κατά την χειμερινή / θερινή περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη την σκίαση από τον περιβάλλοντα χώρο του κτηρίου, λόγω φυσικών εμποδίων (π.χ. λόφοι) ή τεχνητών εμποδίων (π.χ. ψηλά γειτονικά κτήρια), σύμφωνα με τις τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.3.2. Συντελεστής σκίασης ορίζοντα Fhor. Πίνακας 3.19. Συντελεστής σκίασης από ορίζοντα Fhor). Σε περίπτωση ελεύθερου ορίζοντα ο συντελεστής ισούται με τη μονάδα (1), ενώ για πλήρη σκίαση ισούται με μηδέν (0).

   Σε περίπτωση αρκετής δεντροφύτευσης γύρω από το κτήριο, τότε συνυπολογίζεται η σκίαση από τα δέντρα στον συντελεστή σκίασης από τον περιβάλλοντα χώρο, με τον ίδιο τρόπο όπως τα γειτονικά κτήρια.

  • F_ov_h, Συντελεστής σκίασης: Πρόβολοι/Τέντες/Περσίδες - χειμώνας / F_ov_c, Συντελεστής σκίασης: Πρόβολοι/ Τέντες/Περσίδες - καλοκαίρι. Εισάγεται ο μερικός συντελεστής σκίασης από τα οριζόντια σταθερά εξωτερικά σκίαστρα (πρόβολοι, σκέπαστρα ανοιγμάτων, προεξοχές, μπαλκόνια, κ.α.) κατά την χειμερινή / θερινή περίοδο, σύμφωνα με τις τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.3.3. Συντελεστής σκίασης από προβόλους Fov. Πίνακας 3.20. - Συντελεστής σκίασης από οριζόντιους προβόλους Fov) βάσει του προσανατολισμού και της γεωμετρίας του σκιάστρου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οριζόντια προεξοχή ο συντελεστής ισούται με την μονάδα (1), ενώ για πλήρη σκίαση ισούται με μηδέν (0).

   Σε περίπτωση ύπαρξης πολλών οριζόντιων εξωτερικών σκιάστρων με διαφορετικό πλάτος, ως πλάτος προβόλου λαμβάνεται το σταθμικό μέσο πλάτος όλων των προβόλων.

  Σε περίπτωση εξωτερικού κινητού σκιάστρου, για παράδειγμα τέντας και εξωτερικών περσίδων, η γωνία σκιάστρου και ο συντελεστής σκίασης κατά τη θερινή περίοδο, προσδιορίζονται σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 και εισάγεται στη θέση του F_o_c.

   

  • F_fin_h, Συντελεστής σκίασης: Πλευρικές προεξοχές - χειμώνας / F_fin_c, Συντελεστής σκίασης: Πλευρικές προεξοχές - καλοκαίρι. Εισάγεται ο μερικός συντελεστής σκίασης από τα πλευρικά κατακόρυφα σταθερά εξωτερικά σκίαστρα (πτερύγια, πλευρικές εσοχές, ή εξοχές ανοιγμάτων κ.α.) κατά την χειμερινή / θερινή περίοδο, σύμφωνα με τις τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.3.4. Συντελεστής σκίασης από πλευρικές προεξοχές Ffin. Πίνακας 3.21.α. - Συντελεστής σκίασης από πλευρικές προεξοχές  Ffin από την αριστερή πλευρά, Πίνακας 3.21.β. - Συντελεστής σκίασης από πλευρικές προεξοχές  Ffin από την δεξιά πλευρά) βάσει του προσανατολισμού και της γεωμετρίας του σκιάστρου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πλευρική προεξοχή ο συντελεστής ισούται με μονάδα (1), ενώ για πλήρη σκίαση ισούται με μηδέν (0).
  • F_c_g (m3/h), Κυκλοφορία αέρα μέσω θυρίδων. Εισάγεται η συνολική κυκλοφορία αέρα μέσω των θυρίδων αερισμού.
   

  Η κυκλοφορία αέρα μέσω των θυρίδων αερισμού, μπορεί να εκτιμηθεί από το γινόμενο του συνολικού εμβαδού των θυρίδων στο κατώτερο τμήμα του αδιαφανούς δομικού στοιχείου επί την ταχύτητα του αέρα μέσα στο διάκενο, που λαμβάνεται ίση με 0,10 m/s.

  • h_c (W/m2K), Συντελεστής συναγωγής. Εισάγεται ο συντελεστής μεταφοράς θερμότητας από συναγωγή στο στρώμα του αέρα. Ενδεικτική τιμή του συγκεκριμένου συντελεστή είναι 5,0 W/m2K.
  • h_r (W/m2K), Συντελεστής ακτινοβολίας. Εισάγεται ο συντελεστής μεταφοράς θερμότητας από ακτινοβολία στο στρώμα του αέρα. Ο συντελεστής μπορεί να εκτιμηθεί από το γινόμενο του συντελεστή μεταφοράς θερμότητας από ακτινοβολία επιφάνειας μαύρου σώματος (ο οποίος λαμβάνεται ίσος με 6,3 W/m2K) με τον συντελεστή εκπομπής εξωτερικής επιφάνειας του αδιαφανούς δομικού στοιχείου.

  Σε περίπτωση διαμόρφωσης σεναρίων για επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας εισάγεται επιπλέον:

  • Κόστος (€/m²). Εισάγεται το συνολικό κόστος επένδυσης (υλικά, εργασίες κλπ) ανά m² επιφάνειας από επεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας στο συγκεκριμένο δομικό στοιχείο (π.χ. θερμομόνωση, βάψιμο εξωτερικής επιφάνειας, εξωτερική σκίαση, κ.α.).

        Τα στοιχεία «Έμμεσου Ηλιακού Κέρδους» δεν λαμβάνονται, προς το παρόν, υπόψη στους υπολογισμούς.

   Πλήρης περιγραφή περιλαμβάνεται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4, στην ενότητα 2.1.15.3 (Πίνακας 10.3 - Έμμεσου Ηλιακού Κέρδους  - Τοίχος Trombe).

   .

   Διάβασε επίσης:

    

   Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

    

   Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
   Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
   Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
   Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
   Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
   Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
   Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
   Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
   ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
   Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
   Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
   τηλ +302399-022359
   Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
   Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
   Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
   Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
   Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
   Follow us 
    facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter