Κοινοποίησε

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Manual - 6.2.1. Αδιαφανείς επιφάνειες.

ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Manual

Περιλαμβάνει δεδομένα για τις αδιαφανείς επιφάνειες του κελύφους της συγκεκριμένης θερμικής ζώνης που βρίσκονται σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα.

  Στην περίπτωση επιθεώρησης ολόκληρου κτηρίου, οι αδιαφανείς επιφάνειες σε επαφή με όμορα κτίσματα τα οποία είναι θερμαινόμενα (σαν χρήσεις κτηρίων), δεν λαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης, αλλά μόνο στον έλεγχο του μέγιστου επιτρεπόμενου μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας Um, και ορίζονται σαν "ΜΕΣΟΤΟΙΧΙΑ". Στην περίπτωση επιθεώρησης κτηριακής μονάδας (π.χ. διαμέρισμα) οι τοίχοι με τα άλλα θερμαινόμενα τμήματα του ίδιου κτηρίου δεν ορίζονται, αφού στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν απαιτείται ο έλεγχος του Um, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.2.1. Ελάχιστες απαιτήσεις & προδιαγραφές κτηρίου αναφοράς).

 Οι αδιαφανείς επιφάνειες σε επαφή με όμορα κτίσματα τα οποία είναι μη θερμαινόμενα (σαν χρήσεις κτηρίων), λαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς και συνεπώς ορίζονται σαν αδιαφανείς επιφάνειες σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1).

 Οι αδιαφανείς επιφάνειες που χαρακτηρίζονται «Έμμεσου Ηλιακού Κέρδους» και περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τοίχο θερμικής μάζας (χωρίς θερμοσιφωνική ροή, χωρίς θυρίδες αερισμού) ή τοίχο Trombe, δεν λαμβάνονται υπόψη σαν Παθητικά Ηλιακά Συστήματα, αλλά σαν απλά δομικά στοιχεία (ενότητα 6.2.1). Τα στοιχεία «Έμμεσου Ηλιακού Κέρδους» δεν λαμβάνονται, προς το παρόν, υπόψη στους υπολογισμούς, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.5. Παθητηικά Ηλιακά Συστήματα). Στην περίπτωση που ένα κτήριο διαθέτει τοίχο Trombe ή/και τοίχο θερμικής μάζας τότε στους υπολογισμούς, λαμβάνεται ότι η επιφάνεια του Π.Η.Σ. είναι μια συμβατική αδιαφανής επιφάνεια, με συντελεστή θερμοπερατότητας το μισό του μέγιστου επιτρεπτού για τους εξωτερικούς τοίχους σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα και για την αντίστοιχη κλιματική ζώνη. Τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά, συντελεστής σκίασης, απορροφητικότητα και συντελεστής εκπομπής στην θερμική ακτινοβολία, λαμβάνονται όπως οι αδιαφανείς επιφάνειες του κτηρίου αναφοράς.

 Οι αδιαφανείς επιφάνειες που χαρακτηρίζονται ως «Αεριζόμενο κέλυφος», δεν λαμβάνονται υπόψη σαν Παθητικά Συστήματα Δροσισμού, αλλά σαν απλά δομικά στοιχεία (ενότητα 6.2.1). Το αεριζόμενο κέλυφος δεν λαμβάνεται, προς το παρόν, υπόψη στους υπολογισμούς (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 και Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4).

 

 • Τύπος. Καθορίζεται ο τύπος του δομικού στοιχείου. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από τον διαθέσιμο κατάλογο μεταξύ των εξής: Τοίχος, Οροφή, Πυλωτή, Πόρτα, Μεσοτοιχία.

     Ο τύπος "Τοίχος" περιλαμβάνει τόσο τον φέροντα οργανισμό, όσο και την τοιχοποϊία.

     Τα αδιαφανή τμήματα που αποτελούνται από πετάσματα και έχουν θερμομόνωση λαμβάνονται σαν "Τοίχος", σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.2.2.1. Αδιαφανή δομικά στοιχεία σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα).

     Ο τύπος «μεσοτοιχία» αναφέρεται ΜΟΝΟ σε μεσοτοιχίες με όμορα κτίσματα, που είναι θερμαινόμενα (λόγω χρήσης). Στην περίπτωση που το όμορο κτίσμα είναι μη θερμαινόμενος χώρος (λόγω χρήσης), τότε η συγκεκριμένη επιφάνεια θεωρείται ότι συνορεύει με τον εξωτερικό αέρα προς την πλευρά του όμορου κτηρίου και χαρακτηρίζεται «τοίχος»

 • Περιγραφή. Εισάγεται μια σύντομη περιγραφή (προαιρετικά).
 • γ (deg), Προσανατολισμός. Εισάγεται ο προσανατολισμός του δομικού στοιχείου. Σύμφωνα με την σύμβαση, για επιφάνεια με προσανατολισμό προς Βορά η τιμή είναι 0°, προς Ανατολή 90°, προς Νότο 180° και προς Δύση 270° (επιτρέπονται και όλες οι ενδιάμεσες τιμές, ανά 1°).
 • β (deg), Κλίση. Εισάγεται η κλίση του δομικού στοιχείου, μετρούμενη μεταξύ της καθέτου στην επιφάνεια και της κατακόρυφου (ζενίθ) περιοχής. Ένας κατακόρυφος τοίχος έχει κλίση 90°, μια επίπεδη οροφή 0°, ενώ μια πυλωτή 180°.
 • Εμβαδό (m2). Εισάγεται το συνολικό καθαρό εμβαδόν της αδιαφανούς επιφάνειας (δεν περιλαμβάνονται τα ανοίγματα), λαμβάνοντας υπόψη τις εξωτερικές διαστάσεις της κατασκευής.
 • U (W/m2K), Συντελεστής θερμοπερατότητας. Εισάγεται ο συντελεστής θερμοπερατότητας του δομικού στοιχείου. Για τα νέα κτήρια υπολογίζεται σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2 (§2.1. Υπολογισμός των συντελεστών θερμοπερατότητας των αδιαφανών δομικών στοιχείων). Για τα νέα κτήρια μετά την ισχύ του αναθεωρημένος ΚΕΝΑΚ, ο μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων για τις διαφορετικές κλιματικές ζώνες πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.2. Θερμοφυσικά Χαρακτηριστικά Δομικών Στοιχείων κτηρίου. Πίνακας 3.3α. Μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας των επί μέρους δομικών στοιχείων ανά κλιματική ζώνη σε περίπτωση ανέγερσης νέου κτηρίου). Ο συντελεστής θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων στα ριζικά ανακαινιζόμενα κτήρια πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.2. Θερμοφυσικά Χαρακτηριστικά Δομικών Στοιχείων κτηρίου. Πίνακας 3.4α. Μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας των επί μέρους δομικών στοιχείων ανά κλιματική ζώνη σε περίπτωση ριζικής ανακαίνισης υφιστάμενου κτηρίου). Για κτήρια που δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία χρησιμοποιούνται εναλλακτικά οι τυπικές κατασκευές δομικών στοιχείων ανά χρονική περίοδο κατασκευής, σύμφωνα με τις τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.2.2. Συντελεστής θερμοπερατότητας αδιαφανών δομικών στοιχείων. Πίνακας 3.5α.-Τυπικές τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας για υφιστάμενα κατακόρυφα αδιαφανή δομικά στοιχεία που συναντώνται σε κτήρια η οικοδομική άδεια των οποίων εκδόθηκε πριν από την εφαρμογή του του Κ.Εν.Α.Κ. (2010)).

    Τα δομικά στοιχεία του φέροντα οργανισμού (κολώνες,δοκάρια) και οι τοιχοποιίες (πλινθοδομές, λιθοδομές κ.α.) μπορούν να εισάγονται ξεχωριστά ή ενιαία. Σε περίπτωση που ορίζονται μαζί, θα πρέπει ο συντελεστής θερμοπερατότητας να είναι η μέση τιμή και για τα δύο δομικά στοιχεία.

Για τους τύπους "Τοίχος", 'Οροφή" και "Πυλωτή", ο χρήστης μπορεί να εισάγει την αντίστοιχη τιμή για τον συντελεστή θερμοπερατότητας από έναν κατάλογο, ο οποίος εμφανίζεται με δεξί κλικ πάνω στο συγκεκριμένο πεδίο. Για να είναι ενεργή η βιβλιοθήκη με τις τυπικές τιμές, πρέπει πρώτα να να έχει επιλεγεί ο τύπος της επιφάνειας.

Για τον τύπο " Τοίχος", η επιλογή γίνεται σε τρία στάδια, Θερμομονωτική προστασία, Τύπος, Στοιχείο και πατώντας το κουμπί «Επιλογή», όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχήμα:

 

Για τον τύπο " Οροφή", ο χρήστης έχει δύο επιλογές, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχήμα:

 

Για τον τύπο "Πυλωτή", ο χρήστης έχει δύο επιλογές, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχήμα:

 

 

 Ο συντελεστής θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.2.2. Συντελεστής θερμοπερατότητας αδιαφανών δομικών στοιχείων. Πίνακας 3.5α.-Τυπικές τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας για υφιστάμενα κατακόρυφα αδιαφανή δομικά στοιχεία που συναντώνται σε κτήρια η οικοδομική άδεια των οποίων εκδόθηκε πριν από την εφαρμογή του του Κ.Εν.Α.Κ. (2010).  Πίνακας 3.5β.-Τυπικές τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας για υφιστάμενα οριζόντια αδιαφανή δομικά στοιχεία που συναντώνται σε κτήρια η οικοδομική άδεια των οποίων εκδόθηκε πριν από την εφαρμογή του του Κ.Εν.Α.Κ. (2010)) δεν εμπεριέχει την προσαύξηση ΔU για τις θερμογέφυρες. Για παλιά κτήρια (πριν την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ), η διόρθωση πραγματοποιείται από τον επιθεωρητή, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.2.2. Συντελεστής θερμοπερατότητας αδιαφανών δομικών στοιχείων. Πίνακας 3.7. Συμβατικός τρόπος θεώρησης του συντελεστή θερμοπερατότητας και της τιμής των θερμογεφυρών στα επί μέρους δομικά στοιχεία ανά περίοδο έκδοσης οικοδομικής άδειας) Για τα κτήρια των οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε μετά την εφαρμογή του Κ.Εν.Α.Κ. (2010) ή μετά την αναθεώρηση του Κ.Εν.Α.Κ. (2017) οι θερμογέφυρες δηλώνονται αναλυτικά σε ξεχωριστή καταχώρηση.

 • a, Απορροφητικότητα. Καθορίζεται ο συντελεστής απορροφητικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία στην εξωτερική πλευρά της επιφάνειας του δομικού στοιχείου. Εξαρτάται από τον τύπο του δομικού στοιχείου, το υλικό και το χρώμια των τελικών επιστρώσεων, σύμφωνα με τις τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.2.5. Συντελεστής απορρόφησης ηλιακής ακτινοβολίας. Πίνακας 3.15. Τυπικές τιμές ανακλαστικότητας & απορροφητικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία). Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από έναν κατάλογο, ο οποίος εμφανίζεται με δεξί κλικ πάνω στο συγκεκριμένο πεδίο, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχήμα. Σε περίπτωση που υπάρχει πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα σχετικά με την απορροφητικότητα του δομικού στοιχείου τότε καταγράφεται η συγκεκριμένη τιμή.

 • ε, Συντελεστής εκπομπής θερμικής ακτινοβολίας. Καθορίζεται ο συντελεστής εκπομπής για την θερμική ακτινοβολία στην εξωτερική πλευρά της επιφάνειας του δομικού στοιχείου σύμφωνα με τις τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.2.6. Συντελεστής εκπομπής στη θερμική ακτινοβολία. Πίνακας 3.16.Τιμές του συντελεστή εκπομπής (εκπεμπτικότητα) θερμικής ακτινοβολίας). Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από έναν κατάλογο, ο οποίος εμφανίζεται με δεξί κλικ πάνω στο συγκεκριμένο πεδίο, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχήμα. Σε περίπτωση που υπάρχει πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα σχετικά με την εκπεμπτικότητα του δομικού στοιχείου τότε καταγράφεται η συγκεκριμένη τιμή.

 • F_hor_h, Συντελεστής σκίασης: Ορίζοντας - χειμώνας. / F_hor_c, Συντελεστής σκίασης: Ορίζοντας - καλοκαίρι. Εισάγεται ο μερικός συντελεστής σκίασης από τον ορίζοντα κατά την χειμερινή / θερινή περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη την σκίαση από τον περιβάλλοντα χώρο του κτηρίου, λόγω φυσικών εμποδίων (π.χ. λόφοι) ή τεχνητών εμποδίων (π.χ. ψηλά γειτονικά κτήρια), σύμφωνα με τις τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.3.2. Συντελεστής σκίασης ορίζοντα Fhor. Πίνακας 3.19. Συντελεστής σκίασης από ορίζοντα Fhor). Σε περίπτωση ελεύθερου ορίζοντα ο συντελεστής ισούται με τη μονάδα (1), ενώ για πλήρη σκίαση ισούται με μηδέν (0).

 Σε περίπτωση αρκετής δεντροφύτευσης γύρω από το κτήριο, τότε συνυπολογίζεται η σκίαση από τα δέντρα στον συντελεστή σκίασης από τον περιβάλλοντα χώρο, με τον ίδιο τρόπο όπως τα γειτονικά κτήρια.

 Kατά παραδοχή, είναι δυνατός ο υπολογισμός μιας ενιαίας τιμής για το συντελεστή σκίασης ορίζοντα για τα αδιαφανή στοιχεία του κτηρίου μιας όψης (με ίδιο προσανατολισμό), σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

 • F_ov_h, Συντελεστής σκίασης: Πρόβολοι/Τέντες/Περσίδες - χειμώνας / F_ov_c, Συντελεστής σκίασης: Πρόβολοι/ Τέντες/Περσίδες - καλοκαίρι. Εισάγεται ο μερικός συντελεστής σκίασης από τα οριζόντια σταθερά εξωτερικά σκίαστρα (πρόβολοι, σκέπαστρα ανοιγμάτων, προεξοχές, μπαλκόνια, κ.α.) κατά την χειμερινή / θερινή περίοδο, σύμφωνα με τις τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.3.3. Συντελεστής σκίασης από προβόλους Fov. Πίνακας 3.20. - Συντελεστής σκίασης από οριζόντιους προβόλους Fov) βάσει του προσανατολισμού και της γεωμετρίας του σκιάστρου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οριζόντια προεξοχή ο συντελεστής ισούται με την μονάδα (1), ενώ για πλήρη σκίαση ισούται με μηδέν (0).

 Σε περίπτωση ύπαρξης πολλών οριζόντιων εξωτερικών σκιάστρων με διαφορετικό πλάτος, ως πλάτος προβόλου λαμβάνεται το σταθμικό μέσο πλάτος όλων των προβόλων.

Σε περίπτωση εξωτερικού κινητού σκιάστρου, για παράδειγμα τέντας και εξωτερικών περσίδων, η γωνία σκιάστρου και ο συντελεστής σκίασης κατά τη θερινή περίοδο, προσδιορίζονται σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 και εισάγεται στη θέση του F_o_c.

 Kατά παραδοχή, είναι δυνατός ο υπολογισμός μιας ενιαίας τιμής για το συντελεστή σκίασης προβόλου για τα αδιαφανή στοιχεία του κτηρίου μιας όψης (με ίδιο προσανατολισμό), σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

 • F_fin_h, Συντελεστής σκίασης: Πλευρικές προεξοχές - χειμώνας / F_fin_c, Συντελεστής σκίασης: Πλευρικές προεξοχές - καλοκαίρι. Εισάγεται ο μερικός συντελεστής σκίασης από τα πλευρικά κατακόρυφα σταθερά εξωτερικά σκίαστρα (πτερύγια, πλευρικές εσοχές, ή εξοχές ανοιγμάτων κ.α.) κατά την χειμερινή / θερινή περίοδο, σύμφωνα με τις τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.3.4. Συντελεστής σκίασης από πλευρικές προεξοχές Ffin. Πίνακας 3.20.α. - Συντελεστής σκίασης από πλευρικές προεξοχές  Ffin από την αριστερή πλευρά, Πίνακας 3.20.β. - Συντελεστής σκίασης από πλευρικές προεξοχές  Ffin από την δεξιά πλευρά) βάσει του προσανατολισμού και της γεωμετρίας του σκιάστρου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πλευρική προεξοχή ο συντελεστής ισούται με μονάδα (1), ενώ για πλήρη σκίαση ισούται με μηδέν (0).

 Kατά παραδοχή, είναι δυνατός ο υπολογισμός μιας ενιαίας τιμής για το συντελεστή σκίασης από πλευρικές προεξοχές για τα αδιαφανή στοιχεία του κτηρίου μιας όψης (με ίδιο προσανατολισμό), σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

 Για λόγους απλοποίησης, για καλά θερμομονωμένα κατακόρυφες αδιαφανείς επιφάνειες, με συντελεστή θερμοπερατότητας μικρότερο από 0,6 W/(m2K), ο συνολικός συντελεστής σκίασης θεωρείται ίσος με 0,9, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.3. Συντελεστές σκίασης). Σε αυτή την περίπτωση, οι εποχικοί συντελεστές σκίασης λόγω ορίζοντα ορίζονται ως μονάδα (1) και από τους εποχικούς συντελεστές σκίασης για οριζόντια σκίαστρα και πλευρικά, ο ένας ορίζεται με την τιμή μονάδας (1) και ο άλλος την τιμή 0,9 ώστε το γινόμενό τους να είναι 0,9 σε κάθε εποχή.

 Σε περίπτωση οριζόντιων ή κεκλιμένων επιστεγάσεων (π.χ. δώματα ή στέγες) καθορίζεται ένας συνολικός συντελεστής σκίασης, ο οποίος λαμβάνεται ίσος με 0,9, ανεξαρτήτως του βαθμού σκίασης των οριζόντιων επιφανειών, υπό την προϋπόθεση ότι ο συντελεστής θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων είναι μικρότερος από 0,6 [W/(m²·K)]. Όταν ο συντελεστής θερμοπερατότητας των οριζόντιων δομικών στοιχείων είναι μεγαλύτερος από 0,6 [W/(m²K)] ο μελετητής ή επιθεωρητής θα πρέπει να εκτιμήσει το βαθμό σκίασης του οριζόντιου δομικού στοιχείου. Στην περίπτωση που το οριζόντιο δομικό στοιχείο δεν σκιάζεται από φυσικά, τεχνητά εμπόδια ή εγκαταστάσεις, ο συνολικός συντελεστής σκίασης παίρνει τη μέγιστη τιμή του (1,0) τόσο για τη χειμερινή όσο και τη θερινή περίοδο. Η ελάχιστη τιμή του συνολικού συντελεστή σκίασης για οριζόντια δομικά στοιχεία πλήρως σκιασμένα από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, είναι 0,3. Στην περίπτωση της μερικής σκίασης, π.χ. όταν περίπου η μισή επιφάνεια του οριζόντιου δομικού στοιχείου σκιάζεται λόγω εγκαταστάσεων, ο συνολικός συντελεστής σκίασης του οριζόντιου δομικού στοιχείου μπορεί να ληφθεί ίσος με 0,6.

 Σε περίπτωση διαμόρφωσης φυτεμένης όψης (με αειθαλή φυτά) ο συνολικός συντελεστής σκίασης του κατακόρυφου αδιαφανούς δομικού στοιχείου θα λαμβάνεται ίσος με τον συντελεστή σκίασης του ίδιου δομικού στοιχείου, εάν δεν ήταν φυτεμένο, πολλαπλασιασμένος με ένα μειωτικό συντελεστή 0,5 (Δηλαδή αρκεί να πολλαπλασιάσει κανείς ένα από τα ζεύγη των συντελεστών σκίασης με 0,5).

 Σε περίπτωση επιστεγάσεων που διαμορφώνονται ως φυτεμένα δώματα (οριζόντια επιφάνεια) ή φυτεμένες στέγες (κεκλιμένη επιφάνεια) με αειθαλή φυτά, ο συνολικός συντελεστής σκίασης θα λαμβάνεται ίσος με τον συντελεστή σκίασης του ίδιου δομικού στοιχείου, εάν δεν ήταν φυτεμένο, πολλαπλασιασμένος με ένα μειωτικό συντελεστή 0,5 (Δηλαδή αρκεί να πολλαπλασιάσει κανείς ένα από τα ζεύγη των συντελεστών σκίασης με 0,5).

 

Σε περίπτωση διαμόρφωσης σεναρίων για επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας εισάγεται επιπλέον:

 • Κόστος (€/m²). Εισάγεται το συνολικό κόστος επένδυσης (υλικά, εργασίες κλπ) ανά m² επιφάνειας από επεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας στο συγκεκριμένο δομικό στοιχείο (π.χ. θερμομόνωση, βάψιμο εξωτερικής επιφάνειας, εξωτερική σκίαση, κ.α.).

Για τα κτήρια με τύπο ριζικά ανακαινιζόμενο (με την εφαρμογή του Κ.Εν.Α.Κ.), νέο (με την εφαρμογή του Κ.Εν.Α.Κ.), ριζικά ανακαινιζόμενο (με την εφαρμογή του αναθεωρημένου Κ.Εν.Α.Κ.), νέο (με την εφαρμογή του αναθεωρημένου Κ.Εν.Α.Κ.), εμφανίζεται ένας επιπλέον πίνακας - γραμμή, στον οποίο εισάγονται συγκεντρωτικά τα δεδομένα για τις θερμογέφυρες των αντίστοιχων δομικών στοιχείων.

 

 • Θερμογέφυρες. Εισάγεται μια σύντομη περιγραφή του τύπου της θερμογέφυρας.
 • ΣΨl (W/K), Συνολικές απώλειες λόγω θερμογεφυρών. Εισάγονται οι συνολικές απώλειες λόγω θερμογεφυρών, οι οποίες προκύπτουν από το άθροισμα των επιμέρους γινομένων του μήκους (m) με τον συντελεστή γραμμικής θερμοπερατότητας (W/m·K) για όλες τις θερμογέφυρες.

 Σε περίπτωση κτηρίου με τύπο Παλαιό (άδειες πριν από την εφαρμογή του Κ.Εν.Α.Κ.), δεν εμφανίζεται ο πίνακας των θερμογεφυρών.

Πλήρης περιγραφή περιλαμβάνεται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4, στην ενότητα 2.1.12.1.1 (Πίνακας 9.1α – Δομικά στοιχεία σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον).

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter