Κοινοποίησε

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Manual - 6.1. Γενικά.

ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Manual

Για κάθε θερμική ζώνη, ή συνολικά για το κτήριο αν πρόκειται για μονοζωνικό κτήριο, καθορίζονται αρχικά οι γενικές πληροφορίες χρήσης και λειτουργίας.

 • Χρήση. Εισάγεται η χρήση της συγκεκριμένης θερμικής ζώνης. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει σύμφωνα με τις τελικές χρήσεις από τον κατάλογο για τις χρήσεις κτηρίου, επιλέγοντας με το αριστερό κλικ το εικονίδιο (1) όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα.

 

    Η επιλογή χρήσης για την θερμική ζώνη συνδέεται με συγκεκριμένες εσωτερικές συνθήκες λειτουργίας (επιθυμητή θερμοκρασία, υγρασία, απαιτούμενο αερισμό, επίπεδα φωτισμού και εσωτερικά κέρδη, ωράριο λειτουργίας, κ.α.), σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§2 Συνθήκες Λειτουργίας Κτηρίου). Το λογισμικό με την επιλογή χρήσης, εισάγει αυτόματα για κάθε θερμική ζώνη συγκεκριμένες εσωτερικές συνθήκες λειτουργίας, τόσο για το εξεταζόμενο κτήριο όσο και για το κτήριο αναφοράς.

    Οι μήνες λειτουργίας της θερμικής ζώνης καθορίζονται με βάση τη γενική χρήση του κτηρίου

    Σε περίπτωση που μια συγκεκριμένη χρήση κτηρίου δεν συμπεριλαμβάνεται στις παρακάτω κατηγορίες τότε αναγκαστικά κατατάσσεται στην πλησιέστερη κατηγορία. Για τους υπολογισμούς λαμβάνονται υπόψη οι τυπικές τιμές για την συγκεκριμένη χρήση του κτηρίου σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§1.5. Κατηγορίες κτηρίων . Πίνακας 1.5.-Ταξινόμηση των κτηρίων σύμφωνα με τη χρήση τους για τις ανάγκες της παρούσας τεχνικής οδηγίας).

 • Συνολική επιφάνεια (m2). Εισάγεται το συνολικό εμβαδόν δαπέδου της θερμικής ζώνης, το οποίο, σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ, θεωρείται θερμαινόμενο, λαμβάνοντας υπόψη τις εξωτερικές διαστάσεις της κατασκευής.
 • Ανηγμένη θερμοχωρητικότητα (kJ/m2 Κ). Εισάγεται η μέση ανηγμένη ειδική θερμοχωρητικότητα της κατασκευής. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει, ανάλογα με την κατηγορία 1-6, σύμφωνα με την λεπτομερή περιγραφή και τις τυπικές τιμές που περιλαμβάνονται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.2.4. Η θερμοχωρητικότητα των δομικών στοιχείων. Πίνακας 3.14.-Ανηγμένη θερμοχωρητικότητα για τυπικές κατασκευές ανά m2 δαπέδου), επιλέγοντας με το αριστερό κλικ το εικονίδιο (2). Σε περίπτωση που έχουν προηγηθεί σχετικοί υπολογισμοί, εισάγεται η συγκεκριμένη τιμή.

 Οι τιμές των κατηγοριών 4, 5 και 6 του Πίνακα 3.14 ισχύουν στις περιπτώσεις που η θερμομονωτική προστασία είτε απουσιάζει είτε είναι τοποθετημένη προς την εξωτερική πλευρά των δομικών στοιχείων ή και στον πυρήνα των οπτοπλινθοδομών. Στην περίπτωση που η θερμομονωτική προστασία είναι τοποθετημένη προς την εσωτερική πλευρά, η θερμοχωρητικότητα των δομικών στοιχείων παύει να είναι αξιοποιήσιμη και η ανηγμένη θερμοχωρητικότητα της θερμικής ζώνης εμπίπτει στην κατηγορία 3.

     Σε περίπτωση που στη θερμική ζώνη εμφανίζονται διαφορετικά συστήματα δόμησης (π.χ. μετά την προσθήκη τμήματος κτηρίου), η ανηγμένη θερμοχωρητικότητά της μπορεί να ληφθεί ίση με τη μέση σταθμισμένη τιμή (ανά επιφάνεια) της θερμοχωρητικότητας των επιμέρους τμημάτων της θερμικής ζώνης με τα διαφορετικά συστήματα δόμησης.

     Σε περίπτωση που στην συγκεκριμένη θερμική ζώνη υπάρχουν συστήματα άμεσου ηλιακού κέρδους, τότε εισάγεται η νέα ανηγμένη θερμοχωρητικότητα της ζώνης.

 • Μέση κατανάλωση ΖΝΧ (m3/έτος). Εισάγεται η υπολογιζόμενη ετήσια κατανάλωση ζεστού νερού χρήσης για την συγκεκριμένη ζώνη, σύμφωνα με τις τιμές που ορίζονται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§2.5. Κατανάλωση ζεστού νερού χρήσης. Πίνακας 2.5.-Τυπική κατανάλωση ζεστού νερού χρήσης ανά χρήση κτηρίου για τον υπολογισμό της κατανάλωσης ενέργειας).
     Για τις θερμικές ζώνες του κτηρίου που έχουν χρήση με μηδενική κατανάλωση Ζ.Ν.Χ., σύμφωνα με τον Πίνακα 2.5. της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1, η τιμή της μέσης κατανάλωσης Ζ.Ν.Χ. λαμβάνεται μηδενική, ανεξάρτητα εάν το κτήριο διαθέτει σύστημα παραγωγής Ζ.Ν.Χ. (π.χ. τοπικό ηλεκτρικό θερμαντήρα), οπότε το αντίστοιχο πεδίο είναι ανενεργό.
 • Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου ΖΝΧ.  Καταγράφεται η ύπαρξη διατάξεων αυτομάτου ελέγχου του κεντρικού συστήματος παραγωγής Ζ.Ν.Χ, επιλέγοντας το αντίστοιχο σύμβολο ελέγχου. Τέτοιες διατάξεις μπορεί να είναι αυτοματισμός για τη λειτουργία του συστήματος μόνο όταν ζητείται ζεστό νερό (π.χ. με χρονοδιακόπτη), διαφορικός έλεγχος λειτουργίας μεταξύ λέβητα / αντλίας θερμότητας και ηλιακών κ.ά. συναφή συστήματα. Σε περίπτωση που το εξεταζόμενο κτήριο δεν διαθέτει διατάξεις αυτομάτου ελέγχου σε τμήμα ή στο σύνολο του κεντρικού συστήματος παραγωγής Ζ.Ν.Χ., τότε δεν επιλέγεται το αντίστοιχο σύμβολο ελέγχου.

       Για τις θερμικές ζώνες του κτηρίου που έχουν χρήση με μηδενική κατανάλωση Ζ.Ν.Χ., σύμφωνα με τον Πίνακα 2.5. της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1, το αντίστοιχο σύμβολο ελέγχου είναι ανενεργό.

 

 • Κατηγορία διατάξεων ελέγχου & αυτοματισμών για θέρμανση και για ψύξη. Καθορίζεται, η κατηγορία διατάξεων αυτομάτου ελέγχου που αφορούν ανεξάρτητα στα συστήματα Θέρμανσης και Ψύξης (μονάδες παραγωγής / δίκτυο διανομής / τερματικές μονάδες). Οι Μονάδες Αερισμού της συγκεκριμένης ζώνης συμπεριλαμβάνονται και στα συστήματα θέρμανσης και στα συστήματα ψύξης, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§5.2. Διατάξεις Αυτομάτου Ελέγχου. Πίνακας 5.5.-Κατηγορίες διατάξεων ελέγχου & αυτοματισμών). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοιες διατάξεις η κατηγορία είναι «Δ». Η κατηγορία διατάξεων ελέγχου και αυτοματισμών «Δ» εμφανίζεται σαν προεπιλεγμένη τιμή στην οθόνη.

 Η κατηγορία αυτοματισμών εφαρμόζεται ανεξάρτητα για θέρμανση και ψύξη. Ανάλογα δηλαδή με τις διατάξεις αυτοματισμού των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης προκύπτει η κατηγορία αυτοματισμών από τον Πίνακα 5.5. για κάθε σύστημα ξεχωριστά.

 Σε κτήρια πολλαπλών ιδιοκτησιών με κεντρική θέρμανση η χρήση θερμοστατικών βαλβίδων στα θερμαντικά σώματα προϋποθέτει και κατανομή δαπανών με θερμιδομέτρηση. Σε αντίθετη περίπτωση δε λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη των θερμοστατικών βαλβίδων

 Για να χαρακτηριστεί μια διάταξη αυτομάτου ελέγχου ότι ανήκει σε μια κατηγορία, θα πρέπει να πληροί (να διαθέτει) όλες τις επί μέρους μεμονωμένες διατάξεις αυτοματισμών ή καλύτερες από αυτές που αναφέρονται στον Πίνακα 5.5., και αφορούν στις μονάδες παραγωγής θέρμανσης/ψύξης, στις μονάδες αερισμού, στο δίκτυο διανομής, στις τερματικές μονάδες κ.ά. Εάν δεν πληρούνται όλοι οι όροι (επί μέρους διατάξεις αυτοματισμών) μιας κατηγορίας, τότε θεωρείται ότι η συνολική διάταξη αυτοματισμού της θερμικής ζώνης ανήκει στην προηγούμενη κατηγορία.

Η διείσδυση αέρα επιβαρύνει επιπλέον τα φορτία λόγω αερισμού του κτηρίου, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1. Η διείσδυση αέρα από τις καμινάδες, τις θυρίδες εξαερισμού και τις εξώθυρες με με περιθώριο στο κάτω μέρος >1,0, εάν υπάρχουν, επηρεάζουν την διείσδυση αέρα στους εσωτερικούς χώρους, σύμφωνα με τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.4.2. Αερισμός λόγω αεροστεγανότητας (διείσδυσης του αέρα). Πίνακας 3.23.-Τυπικές τιμές για τη διείσδυση αέρα από θυρίδα αερισμού για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου). Για την εκτίμηση της διείσδυσης αέρα εισάγονται τα εξής στοιχεία:

 • Διείσδυση αέρα από κουφώματα (m3/h). Εισάγεται η υπολογιζόμενη συνολική διείσδυση του εξωτερικού (νωπού) αέρα από τις χαραμάδες κουφωμάτων, σύμφωνα τον τύπο των κουφωμάτων και με τις τιμές που ορίζονται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.4.2. Αερισμός λόγω αεροστεγανότητας (διείσδυσης του αέρα). Πίνακας 3.24.-Τυπικές τιμές διείσδυσης αέρα λόγω ύπαρξης χαραμάδων ανά μονάδα επιφανείας και είδος κουφώματος.).

 Η διείσδυση αέρα από την εξώπορτα πρέπει να συνυπολογίζεται στην διείσδυση αέρα από τα κουφώματα.

 • Αρ. Καμινάδων. Εισάγεται ο αριθμός των καμινάδων εστιών καύσης στην συγκεκριμένη ζώνη.
 • Αρ. Θυρίδων εξαερισμού. Εισάγεται ο αριθμός των θυρίδων εξαερισμού στην συγκεκριμένη ζώνη.
 • Αρ. Εξώθυρων. Εισάγεται ο αριθμός των εξώθυρων με περιθώριο στο κάτω μέρος >1,0 cm και επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον στην συγκεκριμένη ζώνη.

  Η διείσδυση αέρα από τις υπόλοιπες πλευρές των εξώθυρων υπολογίζεται όπως και στα υπόλοιπα κουφώματα και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην Διείσδυση αέρα από κουφώματα.

 

Σε περίπτωση που η ζώνη διαθέτει υβριδικά συστήματα δροσισμού, εισάγονται τα απαιτούμενα στοιχεία για τους ανεμιστήρες οροφής:

 • Αριθμός Ανεμιστήρων οροφής. Εισάγεται ο συνολικός αριθμός ανεμιστήρων οροφής που λειτουργούν στην συγκεκριμένη ζώνη.
Σε περίπτωση διαμόρφωσης σεναρίων για επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας εισάγεται επιπλέον:
 • Κόστος (€). Καταγράφεται το συνολικό κόστος επένδυσης (υλικά, εργασίες κλπ) από εγκατάσταση ανεμιστήρων οροφής.

      Οι ανεμιστήρες οροφής λαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς της ενεργειακής ζήτησης για ψύξη, όταν καλύπτουν τουλάχιστον το 50% της επιφάνειας της θερμικής ζώνης. Η μέση επιφάνεια κάλυψης του δαπέδου από έναν ανεμιστήρα οροφής λαμβάνεται κατά παραδοχή ίση με 10 m2. Σε περίπτωση που ο αριθμός των ανεμιστήρων οροφής που εισάγονται στην ζώνη, καλύπτουν περισσότερο από το 100% της επιφάνειας της θερμικής ζώνης, τότε στους υπολογισμούς λαμβάνεται (αυτόματα) ο μέγιστος αριθμός που αντιστοιχεί σε κάλυψη 100%. Το κόστος όμως που έχει εισαχθεί αντιστοιχεί στον αριθμό ανεμιστήρων οροφής που έχει εισάγει ο χρήστης.

Πλήρης περιγραφή περιλαμβάνεται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4, στην ενότητα 2.1.13 (Πίνακας 8 – Γενικά Χαρακτηριστικά Θερμικών Ζωνών).

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter