Κοινοποίησε

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Manual - 5.1. Γενικά.

ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Manual

Γενικά Κατασκευαστικά Στοιχεία Κτηρίου

 

 • Περιγραφή. Εμφανίζεται το κείμενο «Υπάρχον κτήριο». Το πεδίο είναι ανενεργό για το υπάρχον κτήριο και ενεργοποιείται για τα σενάρια.
 • Χρήση κτηρίου. Εμφανίζεται η χρήση του κτηρίου όπως ορίστηκε κατά το πρώτο στάδιο της ηλεκτρονικής καταχώρησης της ενεργειακής επιθεώρησης κτΙρίου, όπως προβλέπεται από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4.

 Σε περίπτωση που η χρήση του κτηρίου διαφέρει σε σχέση με αυτές που καθορίζονται στον ΚΕΝΑΚ, τότε εισάγεται η πραγματική συγκεκριμένη χρήση του κτηρίου, η οποία χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ σε συνδιασμό με τις πραγματικές καταναλώσεις ενέργειας (ενότητα 5.1.2) για στατιστικούς λόγους.

 • Συνολική επιφάνεια (m2). Εισάγεται η συνολική μεικτή επιφάνεια δαπέδων, κλειστών στεγασμένων θερμαινόμενων και μη χώρων, μετρούμενη βάσει εξωτερικών διαστάσεων
 • Ωφέλιμη επιφάνεια (m2). Εισάγεται η μεικτή επιφάνεια δαπέδων των κλειστών στεγασμένων χώρων του κτηρίου που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των αναγκών της κύριας χρήσης του, μετρούμενη βάσει εξωτερικών διαστάσεων. Στην ωφέλιμη επιφάνεια δεν προσμετρώνται οι ανεξάρτητοι βοηθητικοί χώροι, όπως χώροι αποθήκευσης, στάθμευσης και εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του κτηρίου, η επιφάνεια των κοινόχρηστων κλιμακοστασίων και του ανελκυστήρα (όταν είναι μη θερμαινόμενοι χώροι), η επιφάνεια των αιθρίων και όλων των διαμπερών ανοιγμάτων ή οδεύσεων που λειτουργούν ως φωταγωγοί ή ως αγωγοί κυκλοφορίας του αέρα για τον κλιματισμό του κτηρίου.
 • Ψυχόμενη επιφάνεια (m2). Εισάγεται η μεικτή επιφάνεια δαπέδων των κλειστών στεγασμένων χώρων του κτηρίου που ψύχονται, μετρούμενη βάσει εξωτερικών διαστάσεων.
 • Συνολικός όγκος (m3). Εισάγεται ο συνολικός όγκος των χώρων που συμπεριλαμβάνονται στη συνολική επιφάνεια του κτηρίου, λαμβάνοντας υπόψη τις εξωτερικές διαστάσεις της κατασκευής.
 • Ωφέλιμος όγκος (m3). Εισάγεται ο συνολικός όγκος των χώρων που συμπεριλαμβάνονται στην ωφέλιμη επιφάνεια του κτηρίου, λαμβάνοντας υπόψη τις εξωτερικές διαστάσεις της κατασκευής.

  Ο ωφέλιμος όγκος είναι ο συνολικός όγκος των υπό εξέταση θερμικών ζωνών, οι οποίες σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ., θεωρείται ότι θερμαίνονται πλήρως.

 • Ψυχόμενος όγκος (m3). Εισάγεται ο συνολικός ψυχόμενος όγκος του κτηρίου, λαμβάνοντας υπόψη τις εξωτερικές διαστάσεις της κατασκευής.
 • Αριθμός ορόφων. Εισάγεται ο συνολικός αριθμός επιπέδων του κτηρίου. Συμπεριλαμβάνονται το ισόγειο και τα επίπεδα του υπογείου.

  Στην περίπτωση κτηριακής μονάδας, ο αριθμός ορόφων αφορά μόνο σ' αυτήν και όχι σε όλο το κτήριο.

 • Ύψος τυπικού ορόφου (m). Εισάγεται το μέσο ύψος του τυπικού ορόφου.
 • Ύψος ισογείου (m). Εισάγεται το μέσο ύψος του ισογείου, σε περίπτωση που το ισόγειο έχει διαφορετικό ύψος, αλλά ανήκει στην ίδια ιδιοκτησία.
 • Έκθεση κτηρίου. Καθορίζεται η πυκνότητα δόμησης της περιοχής του κτηρίου. Ο χρήστης επιλέγει από τον διαθέσιμο κατάλογο μεταξύ των εξής: Εκτεθειμένο, Ενδιάμεσο ή Προστατευμένο κτήριο.

  Τα δεδομένα αυτά ΕΚΤΟΣ από την "Συνολική επιφάνεια" και τον "Ωφέλιμο όγκο", δεν λαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς, αλλά χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους. Η παράμετρος "Συνολική επιφάνεια" δεν χρησιμοποιείται στους υπολογισμούς, αλλά εμφανίζεται αυτούσια στην πρώτη σελίδα του Π.Ε.Α.

 • Αριθμός Θερμικών Ζωνών. Εισάγεται ο συνολικός αριθμός των θερμαινόμενων / κλιματιζόμενων ζωνών στις οποίες θα χωριστεί το κτήριο. Τα κριτήρια καθορισμού των θερμικών ζωνών αναφέρονται στο άρθρο 3 του ΚΕΝΑΚ. Ανάλογα με τον αριθμό των θερμικών ζωνών που θα καθορίσει ο χρήστης, εμφανίζονται αντίστοιχα πεδία στην δομή δέντρου του κτηρίου.

 Τμήματα του κτηρίου με όγκο μικρότερο από το 10% του συνολικού όγκου του κτηρίου εξετάζονται ενταγμένα σε άλλες θερμικές ζώνες, κατά το δυνατόν παρόμοιες, ακόμη και αν οι συνθήκες λειτουργίας τους δικαιολογούν τη θεώρησή τους ως ανεξάρτητων ζωνών, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

 • Αριθμός Μη Θερμαινόμενων Χώρων. Καταγράφεται ο συνολικός αριθμός των μη θερμαινόμενων χώρων που διαθέτει το κτήριο (όταν ο όγκος τους είναι τουλάχιστον 10% του συνολικού όγκου του κτηρίου, υποχρεωτικά δηλώνονται). Ανάλογα με τον αριθμό των μη θερμαινόμενων χώρων που θα καθορίσει ο χρήστης, εμφανίζονται αντίστοιχα πεδία στην δομή δέντρου του κτηρίου.

 Οι μη θερμαινόμενοι χώροι του κτηρίου είναι ενεργειακά αδρανείς χώροι, χωρίς απαιτήσεις για θέρμανση, ψύξη, αερισμό και φωτισμό. Κατά τους υπολογισμούς, τα εσωτερικά θερμικά κέρδη και ο φωτισμός των μη θερμαινόμενων χώρων θεωρούνται μηδενικά, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1. Ωστόσο, συμμετέχουν δυναμικά στον υπολογισμό των απαιτούμενων φορτίων για θέρμανση και ψύξη των θερμικών ζωνών και για το λόγο αυτό περιγράφονται και καθορίζονται με την ίδια ακρίβεια όπως και οι θερμικές ζώνες.

 Σε περίπτωση ενεργειακής επιθεώρησης κτηριακής μονάδας και μόνο (π.χ. διαμερίσματος) το οποίο εφάπτεται με μη θερμαινόμενους χώρους (π.χ. κλιμακοστάσιο), θεωρείται κατά παραδοχή ότι εφάπτεται με τον εξωτερικό αέρα και συνεπώς, δεν λαμβάνεται υπόψη ο μη θερμαινόμενος χώρος. Όλα τα δομικά στοιχεία του τμήματος κτηρίου που εφάπτονται με το μη θερμαινόμενο χώρο (τοιχοποιίες, ανοίγματα, κ.ά.), περιγράφονται ως εφαπτόμενα με τον εξωτερικό αέρα αλλά με συντελεστή θερμοπερατότητας μειωμένο κατά το ήμισυ του υπολογιζόμενου και με πλήρη σκίαση χειμώνα / καλοκαίρι. Ο υπολογισμός του συντελεστή θερμοπερατότητας U γίνεται βάσει της πραγματικής θέσης του δομικού στοιχείου, δηλαδή σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο.

 • Αριθμός Ηλιακών Χώρων. Καταγράφεται ο συνολικός αριθμός των ηλιακών χώρων που διαθέτει το κτήριο. Ανάλογα με τον αριθμό των ηλιακών χώρων που θα καθορίσει ο χρήστης, εμφανίζονται αντίστοιχα πεδία στην δομή δέντρου του κτηρίου.

 Οι ηλιακοί χώροι (προσαρτημένα θερμοκήπια) του κτηρίου είναι ενεργειακά αδρανείς χώροι, χωρίς απαιτήσεις για θέρμανση, ψύξη και αερισμό. Κατά τους υπολογισμούς, τα εσωτερικά θερμικά κέρδη και ο φωτισμός των ηλιακών χώρων θεωρούνται μηδενικά, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1

Πλήρης περιγραφή περιλαμβάνεται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4, στην ενότητα 2.1.5 (Πίνακας 3α – Γενικά Κατασκευαστικά Στοιχεία Κτηρίου).

 

Κατανάλωση Ενέργειας – Ποιότητα Εσωτερικού Περιβάλλοντος

Η κατανάλωση ενέργειας, αν είναι διαθέσιμη, καταγράφεται συνολικά για το κτήριο και ανά πηγή ενέργειας. Οι καταναλώσεις πρέπει να είναι μέσες ετήσιες τιμές (πχ kWh, lt ή Nm3) και να τεκμηριώνονται από τα τιμολόγια/παραστατικά αγοράς/χρέωσης των επιμέρους καυσίμων ή ηλεκτρικής ενέργειας. Προτείνεται ο υπολογισμός της ετήσιας κατανάλωσης να προκύπτει από δεδομένα τουλάχιστον τριετίας (εάν υπάρχουν). Όπου απαιτείται ο καταμερισμός των καταναλώσεων, για παράδειγμα πετρέλαιο θέρμανσης σε μια πολυκατοικία, γίνεται σύμφωνα με την κατανομή δαπανών, ή τα στοιχεία ωρομέτρησης, ή θερμιδομέτρησης. Σε όλες τις περιπτώσεις, καταγράφεται η αντίστοιχη περίοδος από την οποία προκύπτει η κατανάλωση ενέργειας (π.χ. 15/12/05 μέχρι 15/6/08).

Οι εσωτερικοί χώροι πρέπει να πληρούν τις απαιτούμενες συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας, αερισμού, επίπεδα φωτισμού, χρωμάτων, θορύβων ή άλλων ενοχλήσεων και ποιότητας αέρα. Στόχος μας είναι η επίτευξη των επιθυμητών επιπέδων για όλες αυτές τις παραμέτρους, έτσι ώστε ο χρήστης των χώρων αυτών να βρίσκεται σε ένα περιβάλλον που προσφέρει τις κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης ή εργασίας, με ορθολογική χρήση ενέργειας.

Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής, κατά την διάρκεια της επιθεώρησης του κτηρίου, καταγράφει εάν ικανοποιούνται οι συνθήκες άνεσης και η ποιότητα εσωτερικού αέρα, λαμβάνοντας υπόψη:

 • τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς, όπως ΕΛΟΤ ΕΝ 15251:2007 (Παράμετροι εσωτερικών περιβαλλοντικών εισροών για το σχεδιασμό και την αποτίμηση των ενεργειακών επιδόσεων κτηρίων σχετικά με την εσωτερική ποιότητα του αέρα, το θερμικό περιβάλλον, το φωτισμό και την ακουστική) και άλλους διεθνώς αναγνωρισμένους κανονισμούς, για παράδειγμα, σχετικά με την θερμική άνεση (ΕΛΟΤ EN 7730:2005, ANSI/ASHRAE Standard 55:2004), την οπτική άνεση (EN 12464-1:2003), την ακουστική άνεση (ΕΝ 15251:2007), τον αερισμό και την ποιότητα εσωτερικού αέρα (ANSI/ASHRAE Standard 62.1:2007) και τις συνθήκες σχεδιασμού σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1,
 • τις επικρατούσες συνθήκες, για παράδειγμα, θερμοκρασία, υγρασία, συνολικές αλλαγές αέρα και νωπού αέρα, επανακυκλοφορία, εξαερισμό, πιθανές πηγές και επίπεδα εσωτερικών ρύπων σε σχέση με τα επιτρεπτά όρια,
 • τους τύπους και την ποιότητα των Η/Μ εγκαταστάσεων και συστημάτων κλιματισμού και φωτισμού, και
 • την λειτουργική τους κατάσταση
 • Πηγή ενέργειας. Καθορίζεται η πηγή ενέργειας που καταναλώνεται. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από Ηλεκτρική ενέργεια, Πετρέλαιο θέρμανσης, Πετρέλαιο κίνησης, Φυσικό αέριο, Υγραέριο, Βιομάζα, Τηλεθέρμανση.
 • Τελική χρήση. Εισάγεται η τελική χρήση της καταναλισκόμενης ενέργειας: Θέρμανση, Ψύξη, Αερισμός, ΖΝΧ, Φωτισμός, Συσκευές, επιλέγοντας το αντίστοιχο σύμβολο ελέγχου.
 • Κατανάλωση. Εισάγεται η πραγματική μέση ετήσια καταναλισκόμενη ενέργεια, για παράδειγμα, ηλεκτρική ενέργεια (kWh), πετρέλαιο θέρμανσης (lt) φυσικό αέριο σε Nm3, σύμφωνα με τα τιμολόγια/παραστατικά αγοράς/χρέωσης.
 • Μονάδες. Εμφανίζονται οι μονάδες της πραγματικής μέσης ετήσιας κατανάλωσης ανάλογα με την πηγή ενέργειας που έχει καθοριστεί.
 • Περίοδος Εισάγεται η χρονική περίοδος από την οποία προκύπτει η αντίστοιχη κατανάλωση ενέργειας (π.χ. 15/12/05 μέχρι 15/6/08).

 Η κατανάλωση που εισάγεται είναι η μέση ετήσια κατανάλωση όπως προκύπτει από την συγκεκριμένη περίοδο και όχι η συνολική κατανάλωση για αυτήν την περίοδο.

 • Συνθήκες θερμικής άνεσης. Εάν ικανοποιούνται οι εσωτερικές συνθήκες θερμικής άνεσης, τότε ο χρήστης επιλέγει το αντίστοιχο σύμβολο ελέγχου.
 • Συνθήκες οπτικής άνεσης. Εάν ικανοποιούνται οι εσωτερικές συνθήκες οπτικής άνεσης, τότε ο χρήστης επιλέγει το αντίστοιχο σύμβολο ελέγχου.
 • Συνθήκες ακουστικής άνεσης. Εάν ικανοποιούνται οι εσωτερικές συνθήκες ακουστικής άνεσης, τότε ο χρήστης επιλέγει το αντίστοιχο σύμβολο ελέγχου.
 • Ποιότητα εσωτερικού αέρα. Εάν ικανοποιούνται οι συνθήκες για την ποιότητα του εσωτερικού αέρα, τότε ο χρήστης επιλέγει το αντίστοιχο σύμβολο ελέγχου.

    Απουσία συμβόλου ελέγχου δηλώνει είτε ότι δεν ικανοποιούνται κάποιες συνθήκες, είτε ότι δεν είναι εφικτή η αποτίμηση των επικρατουσών συνθηκών από τον επιθεωρητή.

    Τα δεδομένα για την κατανάλωση ενέργειας και την ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος δεν λαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς, αλλά εμφανίζονται αυτούσια στην πρώτη σελίδα του πιστοποιητικού (εάν υπάρχουν) και χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους.

Πλήρης περιγραφή περιλαμβάνεται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4, στην ενότητα 2.1.6 (Πίνακας 3β – Κατανάλωση Ενέργειας – Ποιότητα Εσωτερικού Περιβάλλοντος).

 

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter