Κοινοποίησε

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Manual - Διευκρινήσεις.

ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Manual

Οι βασικές τροποποιήσεις / διορθώσεις οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στην έκδοση 1.31.1.9 του λογισμικού ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ, είναι οι εξής:

  • Τροποποίηση τυπικών τιμών για ορισμένες χρήσεις κτηρίων (μήνες λειτουργίας, αριθμός ωρών λειτουργίας κτηρίου κατά τη διάρκεια ύπαρξης διαθέσιμου φυσικού φωτισμού (ΤD), αριθμός ωρών λειτουργίας κτηρίου κατά την διάρκεια μη ύπαρξης φυσικού φωτισμού (ΤN) και αριθμός συνολικών ωρών φωτισμού (ΤT)
  • Τροποποίηση των γενικών στοιχείων κτηρίου τα οποία εισάγονται στο λογισμικό μέσω του αρχείου "xml" το οποίο δημιουργείται από το Βuildingcert, κατά την ηλεκτρονική καταχώρηση της ενεργειακής επιθεώρησης.
  • Εισαγωγή πεδίου για τον Τύπο κτηρίου (Παλιό,  Ριζικά ανακαινιζόμενο (Κ.Εν.Α.Κ.),  Νέο (Κ.Εν.Α.Κ.), Ριζικά ανακαινιζόμενο (με την εφαρμογή του αναθεωρημένου Κ.Εν.Α.Κ.), Νέο (με την εφαρμογή του αναθεωρημένου Κ.Εν.Α.Κ.)).
  • Αντικατάσταση επιλογήςΕντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Λέβητα από Φωτομετρικά αρχεία φωτιστικών σωμάτων, μελέτη φωτισμού στις πηγές δεδομένων
  • Εισαγωγή πεδίου για τον τον τρόπο σύνδεσης των φωτοβολατϊκών του κτηρίου (με συμψηφισμό, χωρίς συμψηφισμό) και τροποποίηση του αλγόριθμου υπολογισμού της συνεισφοράς των φωτοβολταϊκών.
  • Ανενεργά πεδία "Μέση κατανάλωση ΖΝΧ" και "Διατάξεις αυτόματου ελέγχου ΖΝΧ" για χρήσεις ζώνης με μηδενική κατανάλωση, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.-1.
  • Επικαιροποίηση της βιβλιοθήκης τιμών για τη μέση ανηγμένη θερμοχωρητικότητα της κατασκευής
  • Διαχωρισμός της κατηγορίας διατάξεων ελέγχου και αυτοματισμών για Θέρμανση και Ψύξη και τροποποίηση του αλγόριθμου υπολογισμού της επίδρασής τους στην τελική κατανάλωση
  • Εισαγωγή πεδίου για τον αριθμό των εξώθυρων προς εξωτερικό περιβάλλον με περιθώριο στο κάτω μέρος >1,0cm και τροποποίηση του αλγόριθμου υπολογισμού της συνολικής διείσδυσης αέρα στη ζώνη,
  • Προσθήκη βιβλιοθήκης τιμών για τον συντελεστή θερμοπερατότητας αδιαφανών δομικών στοιχείων
  • Επικαιροποίηση της βιβλιοθήκης τιμών για την απορροφητικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία των αδιαφανών δομικών στοιχείων
  • Επικαιροποίηση της βιβλιοθήκης τιμών για το συντελεστή εκπομπής θερμικής ακτινοβολίας των αδιαφανών δομικών στοιχείων
  • Τροποποίηση του τύπου για Δομικά στοιχεία σε επαφή με το έδαφος, από Δάπεδο σε Δάπεδο - οροφή
  • Επικαιροποίηση της βιβλιοθήκης τιμών για το Συντελεστή θερμοπερατότητας κουφωμάτων, ώστε να λαμβάνεται υπόψη και ο τύπος της εξωτερικής προστασίας
  • Τροποποίηση του τύπου για Διαφανείς επιφάνειες σε Εσωτερικές Διαχωριστικές επιφάνειες. Προσθήκη τύπου Γυάλινη πρόσοψη στον υπάρχοντα Κούφωμα.
  • Προσθήκη βιβλιοθήκης τιμών για τον Βαθμό απόδοσης /Συντελεστή απόδοσης των Μονάδων παραγωγής του συστήματος θέρμανσης
  • Προσθήκη βιβλιοθήκης τιμών για τον Βαθμό απόδοσης /Δείκτη αποδοτικότητας των Μονάδων παραγωγής του συστήματος ψύξης
  • Εισαγωγή 7 πεδίων για τα ποσοστά των ζωνών τεχνητού φωτισμού στο σύστημα φωτισμού της θερμικής ζώνης
  • Εισαγωγή 3 πεδίων για την εγκατεστημένη ισχύ που ελέγχεται με αισθητήρες ΦΦ, την εγκατεστημένη ισχύ που ελέγχεται με αισθητήρες παρουσίας και την εγκατεστημένη ισχύ που ελέγχεται με αισθητήρες ΦΦ και παρουσίας. στο σύστημα φωτισμού της θερμικής ζώνης
  • Επικαιροποίηση Αυτοματισμών ελέγχου ΦΦ
  • Επικαιροποίηση Αυτοματισμών ανίχνευσης παρουσίας ή απουσίας
  • Επικαιροποίηση κτηρίου αναφοράς ώστε να λαμβάνει μέγιστες τιμές συσντελεστή θερμοπερατότητας για διαφανή δομικά στοιχεία σε επαφή με μη θερμαινόμενους χώρους / ηλιακούς χώρους
  • Κατάργηση αυτόματης προσαύξησης 0.1 W/m2K στο συντελεστή θερμοπερατότητας όλων των αδιαφανών επιφανειών του κτηρίου, για παλιά κτήρια, ώστε να λαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς οι θερμογέφυρες.
  • Επικαιροποίηση κτηρίου αναφοράς με αυτόματη προσαύξηση 0.2 W/m2K αντί για 0.1 W/m2K στο συντελεστή θερμοπερατότητας όλων των αδιαφανών επιφανειών, για παλιά κτήρια, ώστε να λαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς οι θερμογέφυρες.
  • Κατάργηση αλγόριθμου γραμμικής παρεμβολής για τον υπολογισμό του ισοδύναμου συντελεστή θερμοπερατότητας δομικού στοιχείου σε επαφή με το έδαφος. Υπολογισμός βάσει παραμέτρων, από πίνακα τιμών, λαμβάνοντας υπόψη την πλησιέστερη τιμή, χωρίς γραμμική παρεμβολή
  • Τροποποίηση τιμών βαθμού απόδοσης συστήματος λέβητα καυστήρα για το κτήριο αναφοράς (σύστημα θέρμανσης, σύστημα ΖΝΧ, σύστημα ύγρανσης)
  • Τροποποίηση βαθμού απόδοσης συστήματος θέρμανσης για το κτήριο αναφοράς σε περίπτωση που το υπάρχον κτήριο θερμαίνεται μερικώς/πλήρως με το θεωρητικό σύστημα
  • Τροποποίηση κτιρλιου αναφοράς για το σύστημα ψύξης
  • Τροποποίηση βαθμού απόδοσης συστήματος ΖΝΧ για το κτήριο αναφοράς σε περίπτωση που το υπάρχον κτήριο έχει το θεωρητικό σύστημα ΖΝΧ
  • Τροποποίηση υπολογισμού της εγκατεστημένης ισχύος φωτισμού για το κτήριο αναφοράς
  • Τροποποίηση υπολογισμού της επίδρασης των αυτοματισμών ελέγχου ΦΦ και ανίχνευσης παρουσίας ή απουσίας
  • Διόρθωση στον αλγόριθμο για τις εσωτερικές διαχωριστικές επιφάνειες στην περίπτωση πολλών ζωνών.
  • Διόρθωση στον αλγόριθμο για τον έλεγχο του Um στην περίπτωση πολλών ζωνών.
  • Διόρθωση των μέσων συντελεστών στα συστήματα θέρμανσης / ψύξης για τη χρήση "Νηπιαγωγείο / Παιδικός Σταθμός".
  • Διόρθωση στον αλγόριθμο υπολογισμού ενέργειας από Φωτοβολταϊκά.
  • Διόρθωση στον αλγόριθμο υπολογισμού για τις βοηθητικές μονάδες του συστήματος θέρμανσης για τη χρήση "Αίθουσες Αναμονής".
  • Διόρθωση στον αλγόριθμο υπολογισμού για τον μέγιστο αριθμό ανεμιστήρων οροφής καθώς και για το κόστος ανεμιστήρων οροφής.
  • Διόρθωση στην Έκθεση Δεδομένων για περισσότερες από δύο (2) ζώνες.
  • Έλεγχος για το μηδενισμό του Βαθμού Απόδοσης του συστήματος θέρμανσης και του συστήματος ψύξης. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης καλείται να εισάγει θεωρητικό σύστημα το οποίο περιγράφεται στην σχετική ΤΟΤΕΕ και στο εγχειρίδο χρήσης του λογισμικού.
  • Έλεγχος παραμέτρων εισόδου στο λογισμικό ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ Επιθεώρηση. Ο έλεγχος αναφέρεται στις ελάχιστες ή μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές των παραμέτρων εισόδου (προσδιορισμός από σχετική επιτροπή της ΤΟΤΕΕ, 20701-4/2010, Β έκδοση, Μάρτιος 2012)
  • Επικαιροποίηση της βιβλιοθήκης καυσίμων (Δεκέμβριος 2015).  Οι νέες τιμές προέκυψαν  από τις μέσες ετήσιες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ – ΤΙΜΕΣ (http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=47) και το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης (http://www.fuelprices.gr/). Για το φυσικό αέριο, χρησιμοποιήθηκε η τιμή από την ΔΕΠΑ Αττικής για κεντρικό σύστημα θέρμανσης, συμπεριλαμβανομένων των φόρων και του ΦΠΑ. Δεν περιλαμβάνονται τα πάγια των μηνών της θερινής περιόδου. Για την ηλεκτρική ενέργεια, χρησιμοποιήθηκε η τιμή για το οικιακό τιμολόγιο χαμηλής τάσης (μέση κλίμακα τιμών), συμπεριλαμβανομένων των φόρων και του ΦΠΑ.

   

  .

  Διάβασε επίσης:

   

  Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

   

  Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
  Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
  Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
  Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
  Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
  Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
  Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
  Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
  ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
  Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
  Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
  τηλ +302399-022359
  Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
  Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
  Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
  Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
  Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
  Follow us 
   facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter