Κοινοποίησε

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Πρότυπο καταστατικό ΕΕ.

Πρότυπο καταστατικό ΕΕ

 

Άρθρο 1: ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ετερόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία « ............................ Ετερόρρυθμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο « ........................................ »

Άρθρο 2: ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ................................

Άρθρο 3: ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι .....................................................

Άρθρο 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε .................... έτη, αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την ............................

Άρθρο 5: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Οι εταίροι μετέχουν στην εταιρεία με τα παρακάτω ποσοστά έκαστος:

1. Ο ομόρρυθμος εταίρος .................................. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο) κάτοικος ............................... επί της οδού ............................. αρ .............. , κάτοχος Δ.Α.Τ ....................... και Α.Φ.Μ ........................... , ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) .............................. , υπηκοότητας ............................ ), με ποσοστό ............................ %.

2. Ο ομόρρυθμος εταίρος .................................. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο) κάτοικος ............................... επί της οδού ............................. αρ .............. , κάτοχος Δ.Α.Τ ....................... και Α.Φ.Μ ........................... , ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) .............................. , υπηκοότητας ............................ ), με ποσοστό ............................ % κ.ο.κ.

3. Ο ετερόρρυθμος εταίρος ........................................ (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο) κάτοικος ............................... επί της οδού ............................. αρ .............. , κάτοχος Δ.Α.Τ ....................... και Α.Φ.Μ ........................... , ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) .............................. , υπηκοότητας ............................ ), με ποσοστό ............................ %.

4. Ο ετερόρρυθμος εταίρος .................................. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο) κάτοικος ............................... επί της οδού ............................. αρ .............. , κάτοχος Δ.Α.Τ ....................... και Α.Φ.Μ ........................... , ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) .............................. , υπηκοότητας ............................ ), με ποσοστό ............................ % κ.ο.κ.

Η συμμετοχή του κάθε εταίρου στα κέρδη και στις ζημιές της εταιρείας είναι ανάλογη με την συμμετοχή τους σε αυτή.

Η αξία της εισφοράς του ετερόρρυθμου εταίρου ανήλθε σε ............... ευρώ και καλύφθηκε με .................................

Η αξία της εισφοράς του ετερόρρυθμου εταίρου ανήλθε σε ................. ευρώ και καλύφθηκε με ...........................

κ.ο.κ.

Άρθρο 6: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Εξουσία διαχείρισης και εκπροσώπησης έχουν όλοι οι ομόρρυθμοι εταίροι:

1 ..........................................................................................

2 ..........................................................................................

3 ..........................................................................................

κ.ο.κ.

Άρθρο 7

Για όσα θέματα δε ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4072/2012, καθώς και του Αστικού Κώδικα. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι εταίροι

1 ........................................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο)

2 ........................................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο)

3 ............................................ (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο)

4 ............................................ (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο)

κ.ο.κ., οι οποίοι συνυπογράφουν το παρόν καταστατικό στ ................ , σήμερα, .......................

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter