Κοινοποίησε

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Πρότυπο καταστατικό ΕΕ.

Πρότυπο καταστατικό ΕΕ

 

Άρθρο 1: ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ετερόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία « ............................ Ετερόρρυθμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο « ........................................ »

Άρθρο 2: ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ................................

Άρθρο 3: ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι .....................................................

Άρθρο 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε .................... έτη, αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την ............................

Άρθρο 5: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Οι εταίροι μετέχουν στην εταιρεία με τα παρακάτω ποσοστά έκαστος:

1. Ο ομόρρυθμος εταίρος .................................. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο) κάτοικος ............................... επί της οδού ............................. αρ .............. , κάτοχος Δ.Α.Τ ....................... και Α.Φ.Μ ........................... , ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) .............................. , υπηκοότητας ............................ ), με ποσοστό ............................ %.

2. Ο ομόρρυθμος εταίρος .................................. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο) κάτοικος ............................... επί της οδού ............................. αρ .............. , κάτοχος Δ.Α.Τ ....................... και Α.Φ.Μ ........................... , ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) .............................. , υπηκοότητας ............................ ), με ποσοστό ............................ % κ.ο.κ.

3. Ο ετερόρρυθμος εταίρος ........................................ (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο) κάτοικος ............................... επί της οδού ............................. αρ .............. , κάτοχος Δ.Α.Τ ....................... και Α.Φ.Μ ........................... , ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) .............................. , υπηκοότητας ............................ ), με ποσοστό ............................ %.

4. Ο ετερόρρυθμος εταίρος .................................. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο) κάτοικος ............................... επί της οδού ............................. αρ .............. , κάτοχος Δ.Α.Τ ....................... και Α.Φ.Μ ........................... , ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) .............................. , υπηκοότητας ............................ ), με ποσοστό ............................ % κ.ο.κ.

Η συμμετοχή του κάθε εταίρου στα κέρδη και στις ζημιές της εταιρείας είναι ανάλογη με την συμμετοχή τους σε αυτή.

Η αξία της εισφοράς του ετερόρρυθμου εταίρου ανήλθε σε ............... ευρώ και καλύφθηκε με .................................

Η αξία της εισφοράς του ετερόρρυθμου εταίρου ανήλθε σε ................. ευρώ και καλύφθηκε με ...........................

κ.ο.κ.

Άρθρο 6: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Εξουσία διαχείρισης και εκπροσώπησης έχουν όλοι οι ομόρρυθμοι εταίροι:

1 ..........................................................................................

2 ..........................................................................................

3 ..........................................................................................

κ.ο.κ.

Άρθρο 7

Για όσα θέματα δε ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4072/2012, καθώς και του Αστικού Κώδικα. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι εταίροι

1 ........................................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο)

2 ........................................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο)

3 ............................................ (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο)

4 ............................................ (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο)

κ.ο.κ., οι οποίοι συνυπογράφουν το παρόν καταστατικό στ ................ , σήμερα, .......................

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 6 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Dipl. Chemical Engineer - Msc Environmental Design of Infrastructure Works
Accommodations Internal Auditor - TUV Austria RCN 6035/2016
ISO 9001 Internal Auditor - TUV Austria RCN 6065/2016
ISO 45001 Internal Auditor - Alison 1412-13849119
GDPR Internal Auditor - Alison 1401-13849119
YPEN/ENEP. - No 16109 | YPEN/ENEL - No 553
YPEXODE - No 26837 - MELETES 18-A & 27-A
TEE - No 83488 | SEPE 330512/2017
GGET - No 14856/95711/08-06-17
YPEN / EL. DOM. - No 4517
Contact: tel +302399-022359, fax +302371-200937
Pitsouli 1, TK 63080, Nea Kallikrateia, Chalkidiki, Greece | http://kemioteko.gr
Entrepreneurial & Environmental Facilities Consultant Services:
Design, License, Quality Control & Construction Management,
Instrumentation & Control, Operation & Maintenance
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter