Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Πρότυπο καταστατικό ΙΚΕ.

Πρότυπο καταστατικό ΙΚΕ

 

Άρθρο 1: ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία « ............................. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο « ..................................... »

Άρθρο 2: ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ................................

Άρθρο 3: ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι: ....................................................

Άρθρο 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ..................... έτη, αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την ............................

Άρθρο 5: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε Χ ευρώ και σχηματίζεται από (χ) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας (Α) έκαστο. Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας ανέρχεται σε (σ) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας (Α) έκαστο που αντιστοιχούν σε (χ) εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, σε (ψ) εταιρικά μερίδια εξωκεφαλαιακών εισφορών και σε (ζ) εταιρικά μερίδια εγγυητικών εισφορών. Τα παραπάνω εταιρικά μερίδια παριστούν εισφορές των εταίρων ως εξής:

α. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Οι κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων, αξίας Χ ευρώ, που αντιστοιχούν σε (χ) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας (Α) ευρώ έκαστο, καλύφθηκαν ως κατωτέρω:

1. Ο εταίρος ............................................. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο) κάτοικος .............. επί της οδού ............... αρ..., κάτοχος Δ.Α.Τ ..................... και Α.Φ.Μ ..................... , ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ...................... , υπηκοότητας .................................... ) κατέβαλε ποσό χ1 ευρώ μετρητά στο ταμείο της εταιρίας και έλαβε α1 εταιρικά μερίδια.

2. Ο εταίρος ......................................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο) κάτοικος .............. επί της οδού ........... αρ..., κάτοχος Δ.Α.Τ ................... και Α.Φ.Μ .................. , ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ................. , υπηκοότητας ..................... ) κατέβαλε ποσό χ2 ευρώ μετρητά στο ταμείο της εταιρίας και έλαβε α2 εταιρικά μερίδια.

3. Ο εταίρος .................................. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο) κάτοικος .............. επί της οδού ........ αρ..., κάτοχος Δ.Α.Τ ..................... και Α.Φ.Μ ................... , ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) .......................... , υπηκοότητας .................. ) εισέφερε ....................... αξίας χ3 ευρώ στην εταιρεία και έλαβε α3 εταιρικά μερίδια.

β. ΕΞΩΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Οι εξωκεφαλαιακές εισφορές των εταίρων, των οποίων η συνολική αξία αποτιμήθηκε σε Ψ ευρώ, αντιστοιχούν σε (ψ) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας (Α) ευρώ έκαστο και καλύφθηκαν ως κατωτέρω:

1. Ο εταίρος ................................................ (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο) κάτοικος ..................... επί της οδού ................ αρ..., κάτοχος Δ.Α.Τ .................. και Α.Φ.Μ ................................ , ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) .................... , υπηκοότητας ...................... ) θα παρέχει ................................ στην εταιρεία για χρονική περίοδο από τη νόμιμη σύσταση της, εισφορά η οποία αποτιμήθηκε από τους λοιπούς εταίρους συνολικά σε ψ1 ευρώ και αντιστοιχεί σε α4 εταιρικά μερίδια.

2. Ο εταίρος ................................................ (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο) κάτοικος ..................... επί της οδού ................ αρ..., κάτοχος Δ.Α.Τ .................. και Α.Φ.Μ ................................ , ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) .................... , υπηκοότητας ...................... ) θα παρέχει ........................ στην εταιρεία, για χρονική περίοδο ................ από τη νόμιμη σύστασή της, εισφορά η οποία αποτιμήθηκε από τους λοιπούς εταίρους συνολικά σε ψ2 ευρώ και αντιστοιχεί σε α5 εταιρικά μερίδια.

γ. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Οι εγγυητικές εισφορές των εταίρων συνολικής αξίας Ζ ευρώ συνίστανται στην ανάληψη ευθύνης έναντι τρίτων για τα χρέη της εταιρίας μέχρι του συνολικού ποσού των Ε ευρώ, αντιστοιχούν σε (ζ) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας (Α) έκαστο και καλύφθηκαν ως ακολούθως:

1. Ο εταίρος ................................................ (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο) κάτοικος ..................... επί της οδού ................ αρ..., κάτοχος Δ.Α.Τ .................. και Α.Φ.Μ ................................ , ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) .................... , υπηκοότητας ...................... ) θα αναλάβει ευθύνη έναντι τρίτων για χρέη της εταιρείας ύψους Ε1 ευρώ, που αντιστοιχεί σε εγγυητική εισφορά ύψους z1 ευρώ, εισφορά η οποία διαιρείται σε α6 εταιρικά μερίδια.

2. Ο εταίρος ................................................ (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο) κάτοικος ..................... επί της οδού ................ αρ..., κάτοχος Δ.Α.Τ .................. και Α.Φ.Μ ................................ , ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) .................... , υπηκοότητας ...................... ) θα αναλάβει ευθύνη έναντι τρίτων για χρέη της εταιρείας ύψους Ε2 ευρώ, που αντιστοιχεί σε εγγυητική εισφορά, ύψους z2 ευρώ, εισφορά η οποία διαιρείται σε α7 εταιρικά μερίδια.

Άρθρο 6: ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομα της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών του σε εταίρους ή τρίτους ως εξής: ....................................... Διαχειριστής διά του παρόντος ορίζεται για αόριστη διάρκεια/για ορισμένη διάρκεια η οποία ορίζεται σε ............................... :

1. Ο ................................................................ (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο) κάτοικος ..................... επί της οδού ................ αρ..., κάτοχος Δ.Α.Τ .................. και Α.Φ.Μ ................................ , υπηκοότητας ...............................

2. Ο ................................................................ (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο) κάτοικος ..................... επί της οδού ................ αρ..., κάτοχος Δ.Α.Τ .................. και Α.Φ.Μ ................................ , υπηκοότητας ...............................

Άρθρο 7: 

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις του ν. 4072/2012. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι

1 ......................................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο)

2 .......................................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο)

3 .......................................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο)

4 .......................................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο)

κ.ο.κ., οι οποίοι συνυπογράφουν το παρόν καταστατικό στ ........................... , σήμερα, ................................

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter