Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Πρότυπο καταστατικό ΕΠΕ.

Πρότυπο καταστατικό ΕΠΕ

 

Άρθρο 1: ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την Επωνυμία « ............................................... Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» (ή Ε.Π.Ε.), και το διακριτικό τίτλο « ................................................................. ». Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται « ..................................... Limited Liability Company (ή «L.L.C.» ή «LTD» και о ανωτέρω διακριτικός τίτλος αποδίδεται « .......................................................... ».

Άρθρο 2: ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ................................

Άρθρο 3: ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι: ...................................................

Άρθρο 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε .................. έτη, αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την .............................

Άρθρο 5: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε .............. (....) ευρώ που διαιρείται σε ......... εταιρικά μερίδια αξίας ........... (....) ευρώ το καθένα και βεβαιώνεται από τους συμβαλλόμενους στο παρόν εταίρους ότι είναι ολοσχερώς καταβεβλημένα κατά την κατάρτιση του καταστατικού. Η κάλυψη των μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου από όλους τους εταίρους έγινε ως εξής:

α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

1) Ο εταίρος .......................................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο), κάτοικος ........................ επί της οδού ........................ , αρ ............. , κάτοχος Α.Δ.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) ........................ , Α.Φ.Μ ............................. , επάγγελμα .......................... και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ................................ κατέβαλε .................. ευρώ μετρητά και έλαβε ...................... εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας .................. ευρώ έκαστο.

2) Ο εταίρος ........................................

β. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (συμπληρώνεται μόνο εφόσον το εισφερόμενο είδος δεν υπόκειται σε συμβολαιογραφικό τύπο από ειδικές διατάξεις). Οι εισφορές των εταίρων σε είδος, η συνολική αξία των οποίων αποτιμήθηκε, κατ' αναλογική εφαρμογή των οικείων διατάξεων του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών, σε ....................... ευρώ, αντιστοιχούν σε ............... εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ..................... ευρώ έκαστο και καλύφθηκαν ως κατωτέρω:

1. Ο εταίρος .......................................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο), κάτοικος ........................ επί της οδού ........................ , αρ ............. , κάτοχος Α.Δ.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) ........................ , Α.Φ.Μ ............................. , επάγγελμα .......................... και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ................................ παρέχει στην εταιρεία ............................... (αντικείμενο εισφοράς), αποτιμηθείσας αξίας ........................ ευρώ και αντιστοιχεί σε εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ......................... ευρώ έκαστο.

2. Ο εταίρος ..................................................... Μετά τα παραπάνω, τα μερίδια εκάστου εταίρου, που αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του έχουν ως εξής:

1. Η μερίδα του εταίρου ............................. αποτελείται συνολικά από ................................. μερίδια

2. Η μερίδα του εταίρου ............................ αποτελείται συνολικά από ................................. μερίδια.

Άρθρο 6: Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, όπως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 7: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και λήγει την .......... / .......... /20 ....... του ιδίου έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της πράξης σύστασης της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την .......... / .......... /20 ........

Άρθρο 8: ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Με το παρόν καταστατικό η διοίκηση της εταιρείας, η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται για αόριστη διάρκεια/ (ή για ορισμένη διάρκεια, η οποία ορίζεται στα .......... έτη), στον/στους ..................................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο), κάτοικος ................................... επί της οδού ............................ αρ .............. , κάτοχος Α.Δ.Τ. (ή αρ. Διαβατηρίου) ........................ , Α.Φ.Μ .................................. ,  επάγγελμα ............................ και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ........................ ο/οι οποίος/οι θα ενεργεί/ουν για λογαριασμό και το όνομα της εταιρείας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρείας και εκπροσωπεί/ούν και δεσμεύει/ουν την εταιρεία νόμιμα υπογράφοντας από κοινού/μεμονωμένα κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Άρθρο 9

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3190/1955, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι:

1    ................................................................................ (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, ΑΦΜ, Α.Δ.Τ. ή αρ. διαβατηρίου)

2    ................................................................................ (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, ΑΦΜ, Α.Δ.Τ. ή αρ. διαβατηρίου)

3    ................................................................................ (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, ΑΦΜ, Α.Δ.Τ. ή αρ. διαβατηρίου) οι οποίοι συνυπογράφουν το παρόν καταστατικό στ .............. , σήμερα, ...........................

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 6 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Dipl. Chemical Engineer - Msc Environmental Design of Infrastructure Works
Accommodations Internal Auditor - TUV Austria RCN 6035/2016
ISO 9001 Internal Auditor - TUV Austria RCN 6065/2016
ISO 45001 Internal Auditor - Alison 1412-13849119
GDPR Internal Auditor - Alison 1401-13849119
YPEN/ENEP. - No 16109 | YPEN/ENEL - No 553
YPEXODE - No 26837 - MELETES 18-A & 27-A
TEE - No 83488 | SEPE 330512/2017
GGET - No 14856/95711/08-06-17
YPEN / EL. DOM. - No 4517
Contact: tel +302399-022359, fax +302371-200937
Pitsouli 1, TK 63080, Nea Kallikrateia, Chalkidiki, Greece | http://kemioteko.gr
Entrepreneurial & Environmental Facilities Consultant Services:
Design, License, Quality Control & Construction Management,
Instrumentation & Control, Operation & Maintenance
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter