Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Πρότυπο καταστατικό ΑΕ.

Πρότυπο καταστατικό ΑΕ

 

Άρθρο 1: ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία « .......................................................... » και το διακριτικό τίτλο « ................................................ »

Οδηγίες: 1. Η Ανώνυμη Εταιρεία συνιστάται υποχρεωτικά με συμβολαιογραφικό έγγραφο σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 4 του κ.ν. 2190/1920 και μόνο στην περίπτωση που ακολουθείται πιστά και χωρίς καμιά παρέκκλιση το αποκλειστικό περιεχόμενο του πρότυπου καταστατικού, καταρτίζεται με ιδιωτικό έγγραφο (άρθρο 9 παρ. 6 ν. 4441). 2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία. 3. Στην επωνυμία πρέπει απαραιτήτως να περιέχονται αι λέξεις «Ανώνυμη Εταιρεία». 4. Στην επωνυμία είναι προαιρετική η προσθήκη του Διακριτικού Τίτλου καθόσον δεν απαιτείται στο ελάχιστο περιεχόμενο του καταστατικού.

Άρθρο 2: ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ................................

Οδηγίες: 1. Έδρα της εταιρείας δύναται να ορίζεται και οποιαδήποτε δημοτική ή τοπική κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας (άρθρο 2 του ν. 3852/2010). 2. Συνιστάται η αποφυγή αναφοράς της διεύθυνσης, καθώς σε περίπτωση αλλαγής της θα πρέπει να ακολουθήσει τροποποίηση καταστατικού.

Άρθρο 3: ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι: ....................................................

Οδηγίες: Στο σκοπό περιλαμβάνονται το αντικείμενο ή τα αντικείμενα δραστηριότητας της Α.Ε.

Άρθρο 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ................. έτη, αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την ................

Άρθρο 5: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ............................ (00.000) ευρώ που αναλύεται ως εξής: καταβεβλημένο ποσό ..................... (00,0000 ευρώ) με μετρητά και/ή ποσό ............................ (00,000 ευρώ) με εισφορά σε είδος, διαιρούμενο σε ............................. χιλιάδες (00.000) ονομαστικές ή ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ............................. ευρώ εκάστης.

Οδηγίες: 1. Το ελάχιστο Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 24.000 ευρώ και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τη σύσταση της ανωνύμου εταιρείας ενώ η ονομαστική αξία κάθε μετοχής δεν μπορεί να οριστεί κατωτέρα των τριάντα λεπτών (0,30) του ευρώ ούτε ανωτέρα των εκατό (100) ευρώ. 2. Το κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας διαιρείται σε μετοχές που μπορεί να είναι ανώνυμες ή ονομαστικές και ενσωματώνονται σε τίτλους μιας ή περισσότερων μετοχών άρθρο 11α του κ.ν. 2190/1920. 3. Στην περίπτωση της καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου με εισφορά σε είδος εάν η εισφορά αυτή απαιτεί συμβολαιογραφικό έγγραφο (π.χ. ακίνητο) το πρότυπο καταστατικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Άρθρο 6: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, όπως ο νόμος ορίζει.

Οδηγίες: 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται τουλάχιστον από τρία μέλη, ενώ μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο εφόσον αυτό προβλέπεται στο καταστατικό. Στη περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου. 2. Η θητεία και ο αριθμός μελών του Δ.Σ. ορίζονται από το καταστατικό της Εταιρείας. 3. Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τα 6 έτη. 4. Τα καταστατικό μπορεί να προβλέπει κατά την ίδρυση της ανωνύμου εταιρείας το διορισμό προέδρου, αντιπροέδρου, διευθύνοντος συμβούλου ή πρόσωπα με άλλη ιδιότητα και αρμοδιότητες για το πρώτο διοικητικό συμβούλιο μπορεί να γίνει και με το καταστατικό.

Άρθρο 7: ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από ................. ( ) έως ......................... ( ) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία ............................. ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.

Άρθρο 8: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και λήγει την ................... / ................ /20 .......... του ιδίου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση της εταιρείας αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος και εφόσον απαιτείται, της Διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για τη χορήγηση αδείας σύστασης και έγκρισης και έγκριση του καταστατικού και θα λήγει την ................................

Οδηγίες: Η πρώτη εταιρική χρήση θα λήξει στο τέλος της χρήσης που έχει οριστεί από το καταστατικό (π.χ. αν η εταιρική χρήση έχει ορισθεί από 1/1 - 31/12 και η σύσταση της ΑΕ γίνει 30/6 η λήξη της Α' εταιρικής χρήσης θα είναι 31/12, ήτοι μετά από 6 μήνες). Εάν η Α.Ε. συστήνεται ως μονοπρόσωπη, το καταληκτικό εδάφιο έχει ως εξής: «Αυτά ομολογεί και αποδέχεται ο μοναδικός ιδρυτής ..................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο), ο οποίος υπογράφει το παρόν καταστατικό στ ..................... σήμερα .................... ».

Άρθρο 9: ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ Δ.Σ.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους: 1) Πλήρη στοιχεία ταυτότητας (ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο γονέων, αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, τόπος και χρόνος γέννησης, υπηκοότητα, πλήρης διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ.), Πρόεδρο.

2) Πλήρη στοιχεία ταυτότητας (ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο γονέων, αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, τόπος και χρόνος γέννησης, πλήρης διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ.), Αναπληρωτή Πρόεδρο.

3) Πλήρη στοιχεία ταυτότητας (ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο γονέων, αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, τόπος και χρόνος γέννησης, πλήρης διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ.), Μέλος.

4) ...................................

Άρθρο 10

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι:

α) ...................................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο)

β) ....................................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο)

γ) ....................................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο)

δ) ....................................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο)

και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενο του υπογράφεται από όλους στ .............. , σήμερα, .................

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter