Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Στο παρόν άρθρο μας ενσωματώνουμε ένα μηχανισμό αναζήτησης κωδικών αριθμών δραστηριότητας (ΚΑΔ) με βάση είτε λέξη κλειδί ή με τον ΚΑΔ. Ως αποτέλεσμα δίνεται η λεκτική περιγραφή του ΚΑΔ ή και αν υπάρχει η αναλυτική περιγραφή της ομάδας που ανήκει ο ΚΑΔ σύμφωνα με NACE2. Η αναγκαιότητα χρήσης αυτού του εργαλείου πηγάζει από το γεγονός ότι πλέον οι περισσότερες διαδικασίες συναλλαγής με το δημόσιο βασίζονται στους ΚΑΔ που κατατάσσεται η επιχείρηση (π.χ. εφορία, πυροσβεστική επικινδυνότητα, βαθμός όχλησης, επικινδυνότητα τεχνικού ασφαλείας, περιβαλλοντική αδειοδότηση, έγκριση λειτουργίας, γνωστοποίηση λειτουργίας, προγράμματα χρηματοδότησης ΕΣΠΑ κλπ). Αφορμή για την ανάπτυξη του εργαλείου αποτέλεσε πελάτης μας, που ήρθε με σημειωμένες λεκτικά τις δραστηριότητες (τουλάχιστον 20, μεταποίησης και λιανικής πώλησης) και ήθελε να τις εντάξει στην επιχείρησή του με σκοπό να αναλάβουμε την άδεια λειτουργίας του, αφού εντοπίσουμε τους ΚΑΔ. Γενικά, οι ΚΑΔ ταξινομούνται με σειρά προτεραιότητας ως εξής: τομείς, κλάδοι (2ψ), ομάδες (3ψ), τάξεις (4ψ), κατηγορίες (5ψ), υποκατηγορίες (6ψ) και εθνικές δραστηριότητες (8ψ), όπου το ψ σημαίνει ψηφίο. Ακολούθως, παρουσιάζονται οι αναλυτικές περιγραφές ανά τομέα κατά NACE2. Όποιος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το εργαλείο θα πρέπει πρώτα να εγγραφεί ως χρήστης στην ιστοσελίδα μας. Ο χρόνος αναζήτησης και εμφάνισης αποτελεσμάτων κυμαίνεται από 15 - 30 seconds.

 ΚΑΔ - ΔΟΥ

Εργαλείο αναζήτησης ΚΑΔΤομείς δραστηριοτήτων κατά NACE2

Είσαι απλός επισκέπτης. Η συνέχεια του περιεχομένου, με όλες του τις λεπτομέρειες και πληροφορίες, είναι διαθέσιμη μόνο στους εγγεγραμμένους χρήστες του Ενημερωτικού Δελτίου. Αν είσαι ήδη χρήστης παρακαλούμε κάνε εισαγωγή στο σύστημα εδώ: Είσοδος

ΤΟΜΕΑΣ Α - ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ (Κλάδοι 00-03)

Στον τομέα Α περιλαμβάνεται η εκμετάλλευση των φυτικών και ζωικών φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων καλλιέργειας της γης (γεωργία), εκτροφής και αναπαραγωγής ζώων (κτηνοτροφία), υλοτομίας και συγκομιδής άλλων φυτών, ζώων ή ζωικών προϊόντων από αγροκτήματα ή από τους φυσικούς τους βιοτόπους.

ΤΟΜΕΑΣ Β - ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ (Κλάδοι 05-09)

Ο όρος «ορυχεία και λατομεία» περιλαμβάνει την εξόρυξη ορυκτών που εμφανίζονται στη φύση ως στερεά (άνθρακας και μεταλλεύματα), υγρά (πετρέλαιο) ή αέρια (φυσικό αέριο). Η εξόρυξη μπορεί να επιτευχθεί με διαφορετικές μεθόδους, όπως υπόγεια ή επιφανειακή εξόρυξη, λειτουργία φρεάτων/φρεατίων, υποθαλάσσια εξόρυξη κλπ. Στον παρόντα τομέα περιλαμβάνονται και συμπληρωματικές δραστηριότητες, οι οποίες αποσκοπούν στην προετοιμασία των ακατέργαστων υλικών για την εμπορική προώθησή τους στην αγορά, όπως για παράδειγμα, η θραύση, η λειοτρίβηση, ο καθαρισμός, η ξήρανση, η διαλογή/διαβάθμιση, ο εμπλουτισμός των μεταλλευμάτων, η υγροποίηση του φυσικού αερίου και η συσσωμάτωση των στερεών καυσίμων. Οι λειτουργίες αυτές πραγματοποιούνται συχνά από τις μονάδες, οι οποίες εξορύσσουν τα ορυκτά από τους φυσικούς πόρους ή/και από άλλες μονάδες εγκατεστημένες κοντά στον τόπο της εξόρυξης. Οι εξορυκτικές δραστηριότητες ταξινομούνται σε κλάδους, ομάδες και τάξεις (διψήφιους, τριψήφιους και τετραψήφιους κωδικούς, αντίστοιχα) με βάση το κυριότερο παραγόμενο ορυκτό. Οι κλάδοι 05 και 06 αφορούν την εξόρυξη και λατόμηση ορυκτών καυσίμων (άνθρακας, λιγνίτης, πετρέλαιο, φυσικό αέριο), οι κλάδοι 07 και 08 αφορούν τα (μεταλλούχα) μεταλλεύματα, διάφορα ορυκτά και προϊόντα λατομείων (μη ενεργειακά υλικά). Μερικές από τις τεχνικές λειτουργίες του παρόντος τομέα, ιδιαίτερα όσον αφορά στην εξόρυξη υδρογονανθράκων, μπορούν, επίσης, να πραγματοποιηθούν για λογαριασμό τρίτων από ειδικευμένες μονάδες, ως παροχή βιομηχανικής υπηρεσίας, η οποία απεικονίζεται στον κλάδο 09. Εξαιρούνται από τον τομέα αυτό: - επεξεργασία εξορυσσόμενων υλικών, βλέπε Τομέα Γ (Μεταποίηση) - χρήση εξορυσσόμενων υλικών, χωρίς την περαιτέρω μετατροπή τους, για κατασκευαστικούς σκοπούς, βλέπε Τομέα ΣΤ (Κατασκευές) - εμφιάλωση νερού φυσικών πηγών και μεταλλικού νερού σε πηγές και πηγάδια, βλέπε 11.07 - θραύση, λειοτρίβηση ή άλλη κατεργασία ορισμένων γαιών, πετρωμάτων και ορυκτών, όταν δεν πραγματοποιείται σε συνδυασμό με εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες, βλέπε 23.9.

ΤΟΜΕΑΣ Γ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ (Κλάδοι 10-33)

Στον τομέα αυτό περιλαμβάνεται η φυσική ή χημική μετατροπή υλικών, ουσιών ή συστατικών μερών σε νέα προϊόντα, παρόλο που αυτό δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενιαίο γενικό κριτήριο για τον ορισμό της έννοιας της μεταποίησης (βλέπε κατωτέρω παρατήρηση στην επεξεργασία των αποβλήτων). Τα υλικά, οι ουσίες ή τα συστατικά μέρη που μετατρέπονται/μετασχηματίζονται είναι πρώτες ύλες, οι οποίες είναι προϊόντα της γεωργίας, της δασοκομίας, της αλιείας, των ορυχείων ή λατομείων, καθώς, επίσης, και προϊόντα άλλων μεταποιητικών δραστηριοτήτων. Η ουσιαστική διαφοροποίηση ή ανανέωση (βελτίωση) ή ανακατασκευή των αγαθών θεωρείται, γενικά, μεταποίηση. Το αποτέλεσμα της μεταποιητικής διαδικασίας μπορεί να είναι ένα τελικό προϊόν, υπό την έννοια ότι είναι έτοιμο προς χρήση ή κατανάλωση, ή μπορεί να είναι ημιτελές, υπό την έννοια ότι μπορεί να προωθηθεί για περαιτέρω μεταποίηση (επεξεργασία). Για παράδειγμα, το προϊόν της κάθαρσης (εξευγενισμού) της αλουμίνας αποτελεί τη βάση για την πρωτογενή παραγωγή του αλουμινίου, το πρωτογενές αλουμίνιο αποτελεί τη βάση για την κατασκευή (έλκυση) σύρματος αλουμινίου και το σύρμα αλουμινίου αποτελεί τη βάση για την παραγωγή των βιομηχανοποιημένων προϊόντων από σύρμα. Η παραγωγή εξειδικευμένων συστατικών μερών και τμημάτων (κομματιών) μηχανημάτων και εξοπλισμού, καθώς και εξαρτημάτων και παρελκομένων τους, εντάσσεται, εν γένει, στην ίδια τάξη (στον ίδιο τετραψήφιο κωδικό) με την παραγωγή των μηχανημάτων και του εξοπλισμού για τα οποία προορίζονται τα εν λόγω μέρη και εξαρτήματα. Η παραγωγή μη εξειδικευμένων συστατικών και μερών μηχανημάτων και εξοπλισμού, π.χ. κινητήρες, έμβολα (πιστόνια), ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρικές διατάξεις, δικλείδες (βαλβίδες), οδοντοτροχοί, εφέδρανα κύλισης (ρουλεμάν), ταξινομείται στην κατάλληλη τάξη της μεταποίησης χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το μηχάνημα ή ο εξοπλισμός, στον οποίο μπορεί να περιλαμβάνονται τα εν λόγω είδη. Ωστόσο, η κατασκευή εξειδικευμένων συστατικών και εξαρτημάτων μέσω του καλουπώματος ή της διαμόρφωσης (εξώθησης) των πλαστικών υλικών περιλαμβάνεται στην ομάδα 22.2. Η συναρμολόγηση των συστατικών μερών των μεταποιημένων προϊόντων θεωρείται μεταποίηση. Περιλαμβάνεται η συναρμολόγηση των μεταποιημένων προϊόντων είτε αυτά προέρχονται από τη μονάδα που τα κατασκευάζει (ιδιοπαραγόμενα προϊόντα-ιδιοπαραγωγή) είτε είναι αγορασμένα συστατικά μέρη. Η ανάκτηση καταλοίπων, δηλαδή η επεξεργασία των καταλοίπων ώστε να μεταποιηθούν σε δευτερεύουσες πρώτες ύλες, εντάσσεται στην ομάδα 38.3 (Ανάκτηση υλικών). Ενώ αυτή η διαδικασία ενδέχεται να εμπεριέχει φυσική ή χημική μετατροπή, δεν θεωρείται ότι αποτελεί μέρος της μεταποίησης. Πρωταρχικός σκοπός αυτών των δραστηριοτήτων θεωρείται η διαχείριση ή η επεξεργασία των καταλοίπων, και, συνεπώς, εντάσσονται στον τομέα Ε (παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης). Ωστόσο, η παραγωγή νέων, καινούριων, τελικών προϊόντων (σε αντίθεση με τις δευτερεύουσες πρώτες ύλες) ταξινομείται στη μεταποίηση, ακόμη και αν η εν λόγω διαδικασία περιλαμβάνει τη χρήση καταλοίπων ως εισροή. Για παράδειγμα, η παραγωγή αργύρου (ασημιού) από τα κατάλοιπα ενός φιλμ (film waste) θεωρείται μεταποιητική διαδικασία. Η εξειδικευμένη συντήρηση και επισκευή των βιομηχανικών, εμπορικών και παρόμοιων μηχανημάτων και εξοπλισμού ταξινομείται, εν γένει, στον κλάδο 33 (Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού). Ωστόσο, η επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και προσωπικών και οικιακών αγαθών εντάσσεται στον κλάδο 95 (Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης), ενώ η επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων εντάσσεται στον κλάδο 45 (Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών). Η εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού, όταν διενεργείται ως εξειδικευμένη δραστηριότητα, εντάσσεται στην τάξη 33.20. Σημείωση: Τα όρια μεταξύ του μεταποιητικού τομέα και των άλλων τομέων του συστήματος ταξινόμησης ενδέχεται να είναι μερικώς ασαφή. Στο γενικό κανόνα, οι δραστηριότητες του μεταποιητικού τομέα περιλαμβάνουν τη μετατροπή των υλικών σε νέα προϊόντα. Το αποτέλεσμα της παραγωγής είναι ένα νέο προϊόν. Ωστόσο, ο ορισμός του τί συνιστά, τί είναι ένα νέο προϊόν, μπορεί να είναι, κατά κάποιο τρόπο, υποκειμενικός. Για διευκρίνιση, οι ακόλουθες δραστηριότητες θεωρούνται στη ΝΑCΕ μεταποίηση: - επεξεργασία νωπών ψαριών (αφαίρεση του κελύφους των στρειδιών, τεμαχισμός ψαριών σε φιλέτα), η οποία δεν πραγματοποιείται μέσα σε αλιευτικό σκάφος (βλέπε 10.20) - παστερίωση και εμφιάλωση γάλακτος (βλέπε 10.51) - μετατροπή δέρματος (βλέπε 15.11) - συντήρηση ξυλείας (βλέπε 16.10) - εκτύπωση και συναφείς δραστηριότητες (βλέπε 18.1) - αναγόμωση ελαστικών (βλέπε 22.11) - παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος (βλέπε 23.63) - ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση, επιμετάλλωση και θερμική κατεργασία μετάλλων (βλέπε 25.61) - ανακατασκευή ή προκατασκευή μηχανημάτων (π.χ. κινητήρες αυτοκινούμενων οχημάτων, βλέπε 29.10) Αντίθετα, υπάρχουν δραστηριότητες, οι οποίες, παρόλο που μερικές φορές περιλαμβάνουν τροποποιητικές διαδικασίες, ταξινομούνται σε άλλους τομείς της NACE, με άλλα λόγια, δεν εντάσσονται στη μεταποίηση. Σε αυτές περιλαμβάνονται: - υλοτομία, η οποία ταξινομείται στον τομέα Α (Γεωργία, δασοκομία και αλιεία) - επεξεργασία βελτίωσης των αγροτικών προϊόντων, η οποία ταξινομείται στον τομέα Α (Γεωργία, δασοκομία και αλιεία) - προετοιμασία των τροφίμων για άμεση κατανάλωση σε εγκαταστάσεις (επιτόπια κατανάλωση), η οποία ταξινομείται στον κλάδο 56 (Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης) - επεξεργασία βελτίωσης (εμπλουτισμός) μεταλλευμάτων και άλλων ορυκτών, η οποία ταξινομείται στον τομέα Β (Ορυχεία και λατομεία) - κατασκευή δομικών έργων και κατασκευαστικές λειτουργίες, οι οποίες εκτελούνται στο χώρο της κατασκευής, ταξινομούνται στον τομέα ΣΤ (Κατασκευές) - δραστηριότητες διαχωρισμού και αναδιανομής σωρών (χύδην) φορτίων ή υλικών σε μικρότερες ποσότητες, συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας, της εκ νέου συσκευασίας (επανασυσκευασία) ή εμφιάλωσης προϊόντων, όπως τα οινοπνευματώδη ποτά ή οι χημικές ουσίες. Επίσης, η διαλογή υπολειμμάτων κατεργασίας, η ανάμειξη χρωμάτων κατά παραγγελία του πελάτη, η κοπή μετάλλων κατά παραγγελία του πελάτη, καθώς και όλες οι δραστηριότητες παραγωγής μιας διαφοροποιημένης έκδοσης του ίδιου προϊόντος, οι οποίες δεν έχουν ως αποτέλεσμα ένα νέο προϊόν, κατατάσσονται στον τομέα Ζ (Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών).

ΤΟΜΕΑΣ Δ - ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (Κλάδοι 35-35)

Στον τομέα αυτό περιλαμβάνεται η δραστηριότητα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, ατμού, θερμού ύδατος και παρόμοιων, μέσω μιας μόνιμης υποδομής (δικτύου) γραμμών, αγωγών και σωληνώσεων. Το μέγεθος (διαστάσεις) του δικτύου δεν είναι καθοριστικής σημασίας. Στον τομέα αυτό περιλαμβάνεται, επίσης, και η διανομή του ηλεκτρικού ρεύματος, του φυσικού αερίου, του ατμού, του θερμού ύδατος και παρόμοιων, σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή σε κατοικήσιμα κτήρια. Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει, κατά συνέπεια, τη λειτουργία των επιχειρήσεων κοινής ωφελείας για τον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο, οι οποίες παράγουν, ελέγχουν και διανέμουν την ηλεκτρική ενέργεια ή το φυσικό αέριο. Περιλαμβάνεται, επίσης, η παραγωγή και η διανομή ατμού και κλιματισμού. Από τον τομέα αυτό εξαιρείται η λειτουργία επιχειρήσεων κοινής ωφελείας για την παροχή ύδατος και την επεξεργασία λυμάτων, βλέπε 36, 37. Εξαιρείται, επίσης, η μεταφορά του φυσικού αερίου (συνήθως σε μακρινή απόσταση) μέσω σωληναγωγών.

ΤΟΜΕΑΣ Ε - ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ (Κλάδοι 36-39)

Στον τομέα αυτό περιλαμβάνονται δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση αποβλήτων διάφορων τύπων (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, κατεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων), όπως είναι τα στερεά ή μη στερεά βιομηχανικά ή οικιακά απόβλητα, καθώς, επίσης, και με τη διαχείριση χώρων (τοποθεσιών) που έχουν ρυπανθεί. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας διαχείρισης (επεξεργασίας) των αποβλήτων ή των λυμάτων μπορεί είτε να διατεθεί περαιτέρω με άλλο τρόπο είτε να αποτελέσει τη βασική ύλη σε άλλες παραγωγικές διαδικασίες. Οι δραστηριότητες παροχής νερού περιλαμβάνονται, επίσης, στον τομέα αυτό, επειδή, συχνά, διενεργούνται σε σχέση με ή μαζί με τις μονάδες που εμπλέκονται στη διαχείριση των λυμάτων.

ΤΟΜΕΑΣ ΣΤ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (Κλάδοι 41-43)

Στον τομέα αυτό περιλαμβάνονται οι γενικές κατασκευές και οι εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες για κτήρια και έργα πολιτικού μηχανικού. Περιλαμβάνει νέες εργασίες (νέες κατασκευές), επισκευές, προσθήκες και μετατροπές, ανέγερση προκατασκευασμένων κτηρίων ή κατασκευών στο εργοτάξιο, καθώς επίσης και κατασκευές προσωρινής φύσης. Γενικές κατασκευές είναι οι κατασκευές ολόκληρων κτηρίων κατοικιών, κτηρίων γραφείων, καταστημάτων και άλλων δημόσιων και κοινωφελών κτηρίων, κτηρίων αγροκτημάτων (αγροτικά κτήρια) κλπ., ή οι κατασκευές έργων πολιτικού μηχανικού, όπως είναι οι αυτοκινητόδρομοι, το υπεραστικό και αστικό οδικό δίκτυο (δρόμοι), οι γέφυρες, οι σήραγγες (τούνελ), οι σιδηροδρομικές γραμμές, τα αεροδρόμια, τα λιμάνια και άλλα θαλάσσια και ποτάμια έργα (υδραυλικά και λιμενικά έργα), αρδευτικά συστήματα, αποχετευτικά συστήματα, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, σωληναγωγοί και ηλεκτρικές γραμμές, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ. Αυτά τα έργα μπορούν να εκτελούνται για ίδιο λογαριασμό ή έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης. Τμήματα του έργου και, μερικές φορές, ακόμη και το σύνολο της πρακτικής, ουσιαστικής εργασίας, μπορούν να εκτελούνται από εργολήπτες (εργολάβους, υπεργολάβους). Η μονάδα, η οποία φέρει όλη την ευθύνη για το κατασκευαστικό έργο, κατατάσσεται στον τομέα αυτό. Στον τομέα αυτό περιλαμβάνεται, επίσης, η επισκευή των κτηρίων και των έργων πολιτικού μηχανικού. Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει την πλήρη κατασκευή των κτηρίων (κλάδος 41), την πλήρη κατασκευή των έργων πολιτικού μηχανικού (κλάδος 42), καθώς και τις εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες, μόνον στην περίπτωση που εκτελούνται ως μέρος της κατασκευαστικής διαδικασίας (κλάδος 43). Η ενοικίαση του κατασκευαστικού εξοπλισμού με το χειριστή του ταξινομείται μαζί (δηλ. στον ίδιο κωδικό) με τη συγκεκριμένη κατασκευαστική δραστηριότητα που εκτελείται με τον εξοπλισμό αυτό. Στον τομέα αυτό περιλαμβάνεται, επίσης, η ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων και προγραμμάτων για κτήρια ή έργα πολιτικού μηχανικού συγκεντρώνοντας, μαζί, τα χρηματοοικονομικά, τεχνικά και φυσικά μέσα για την υλοποίηση των κατασκευαστικών έργων με σκοπό τη μετέπειτα πώλησή τους. Αν αυτές οι δραστηριότητες δεν εκτελούνται με σκοπό τη μετέπειτα πώληση των τελικών κατασκευών (έργων), αλλά για τη λειτουργία τους (π.χ. για ενοικίαση χώρων των κτηρίων αυτών, για άσκηση μεταποιητικών δραστηριοτήτων στις εγκαταστάσεις αυτές), η μονάδα δε θα ταξινομηθεί στον τομέα αυτό, αλλά σύμφωνα με τη λειτουργική της δραστηριότητα, π.χ. εταιρεία κτηματικής διαχείρισης (κτηματομεσίτες), μεταποίηση κλπ.

ΤΟΜΕΑΣ Ζ - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ (Κλάδοι 45-47)

Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει το χονδρικό και το λιανικό εμπόριο (δηλαδή πώληση χωρίς μεταποίηση) κάθε τύπου αγαθών και την παροχή υπηρεσιών συναφών με την πώληση των εμπορευμάτων. Το χονδρικό και το λιανικό εμπόριο αποτελούν τα τελευταία βήματα στη διανομή των εμπορευμάτων. Στον τομέα αυτό περιλαμβάνεται, επίσης, η επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών. Η πώληση χωρίς μετατροπή (μεταποίηση) περιλαμβάνει τις συνήθεις δραστηριότητες (χειρισμούς ή διαδικασίες) που έχουν σχέση με το εμπόριο, για παράδειγμα τη διαλογή, τη διαβάθμιση και τη συναρμολόγηση αγαθών, την ανάμιξη αγαθών (π.χ. άμμου), την εμφιάλωση (με ή χωρίς προηγούμενο καθαρισμό της φιάλης), τη συσκευασία, την εκφόρτωση χύδην (χύμα) φορτίων και την εκ νέου συσκευασία για διανομή σε μικρότερα μεγέθη, την αποθήκευση (είτε με κατάψυξη ή απλή ψύξη είτε όχι). Ο κλάδος 45 περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την πώληση και την επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, ενώ οι κλάδοι 46 και 47 περιλαμβάνουν όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες πώλησης. Η διάκριση μεταξύ του κλάδου 46 (χονδρικό εμπόριο) και του κλάδου 47 (λιανικό εμπόριο) βασίζεται στον επικρατέστερο τύπο πελάτη. Χονδρικό εμπόριο είναι η εκ νέου πώληση (δηλαδή, η πώληση χωρίς μεταποίηση) καινούριων και μεταχειρισμένων αγαθών σε εμπόρους λιανικής πώλησης (λιανοπωλητές), το εμπόριο επιχείρησης-σε-επιχείρηση, όπως σε βιομηχανικούς, εμπορικούς, θεσμικούς ή επαγγελματικούς χρήστες-πελάτες, ή εκ νέου πώληση (μεταπώληση) σε άλλους χονδρέμπορους ή η υπό την ιδιότητα του πράκτορα ή του μεσίτη αγορά εμπορευμάτων για λογαριασμό προσώπων ή εταιριών ή η πώληση εμπορευμάτων σε πρόσωπα ή εταιρίες (δηλ. οι δραστηριότητες πρακτόρων ή μεσιτών, οι οποίοι αγοράζουν εμπορεύματα για λογαριασμό τρίτων ή πωλούν εμπορεύματα σε τρίτους, πρόσωπα ή εταιρίες). Οι κύριες μορφές επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται είναι οι δραστηριότητες των εμπόρων χονδρικής πώλησης, δηλαδή, οι χονδρέμποροι που είναι οι νόμιμοι ιδοκτήτες (έχουν την αποκλειστική κυριότητα, είναι κάτοχοι) των εμπορευμάτων που μεταπωλούν, όπως οι έμποροι χονδρικών πωλήσεων ή οι μεταπωλητές (μεσάζοντες) χονδρικής, οι βιομηχανικοί διανομείς, οι εξαγωγείς, οι εισαγωγείς, καθώς και οι ενώσεις συνεταιριστικών αγορών. Περιλαμβάνονται, επίσης, τα τμήματα (υποκαταστήματα) και τα γραφεία πωλήσεων (με εξαίρεση τα καταστήματα λιανικών πωλήσεων) που διατηρούν οι μεταποιητικές ή εξορυκτικές μονάδες ξεχωριστά από τις εγκαταστάσεις τους ή τους χώρους εξόρυξης (ορυχεία) με σκοπό την εμπορική προώθηση των προϊόντων τους και όχι απλά για τη διεκπεραίωση εντολών για παραγγελίες, οι οποίες εκτελούνται με άμεσες αποστολές εμπορευμάτων από τις εγκαταστάσεις των μονάδων τους ή τα ορυχεία. Περιλαμβάνονται, επίσης, οι δραστηριότητες των μεσιτών εμπορευμάτων και προϊόντων, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων (εμπόρων επί προμήθεια και παραγγελιοδόχων), πρακτόρων και προσώπων, τα οποία συγκεντρώνουν, συναρμολογούν ή ταξινομούν τα προϊόντα για διευκόλυνση της περαιτέρω διάθεσής τους, καθώς και οι δραστηριότητες αγοραστών και συνεταιριστικών ενώσεων που ασχολούνται με την εμπορική προώθηση αγροτικών προϊόντων. Συχνά, οι χονδρέμποροι συγκεντρώνουν, διαλέγουν και διαβαθμίζουν τα αγαθά σε μεγάλες ποσότητες, διαχωρίζουν τα χύδην φορτία, τα συσκευάζουν και τα διανέμουν εκ νέου σε μικρότερες ποσότητες, για παράδειγμα τα φαρμακευτικά προϊόντα, αποθηκεύουν, ψύχουν, παραδίδουν και εγκαθιστούν αγαθά, ασχολούνται με την προώθηση των πωλήσεων για λογαριασμό των πελατών τους, καθώς και με το σχεδιασμό των ετικετών. Λιανικό εμπόριο είναι η εκ νέου πώληση (πώληση χωρίς μεταποίηση) καινούριων και μεταχειρισμένων αγαθών, κυρίως στο ευρύ κοινό, για ατομική ή οικιακή κατανάλωση ή χρήση, από καταστήματα, πολυκαταστήματα, υπαίθριους μικροπωλητές σε πάγκους ή περίπτερα (κιόσκια), εμπορικούς οίκους, στους οποίους οι παραγγελίες γίνονται ταχυδρομικά, πωλητές που πωλούν από πόρτα-σε-πόρτα, πλανόδιους πωλητές και γυρολόγους, καταναλωτικούς συνεταιρισμούς, οίκους δημοπρασιών κλπ. Οι περισσότεροι έμποροι λιανικών πωλήσεων διατηρούν την κυριότητα (είναι κάτοχοι) των εμπορευμάτων που πωλούν, αλλά ορισμένοι ενεργούν ως πράκτορες για λογαριασμό ενός εντολέα και πωλούν είτε επί παρακαταθήκη είτε με προμήθεια.

ΤΟΜΕΑΣ Η - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (Κλάδοι 49-53)

Αυτός ο τομέας καλύπτει δραστηριότητες μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων, είτε είναι προγραμματισμένη είτε όχι, μέσω σιδηροδρόμων, αγωγών, οδών, υδάτινων ή εναέριων οδών και συναφείς δραστηριότητες, όπως οι εγκαταστάσεις τερματικών σταθμών και χώρων στάθμευσης, η διακίνηση εμπορευμάτων, η αποθήκευση κλπ. Στον τομέα αυτό περιλαμβάνεται η ενοικίαση μεταφορικού εξοπλισμού με οδηγό ή χειριστή. Περιλαμβάνονται, επίσης, δραστηριότητες ταχυδρομείων, ιδιωτικών ταχυδρομικών γραφείων και ταχυμεταφορέων (κούριερ). Εξαιρούνται από τον τομέα αυτό: - μεγάλης κλίμακας επισκευές ή μετατροπές μεταφορικού εξοπλισμού, εκτός των αυτοκίνητων οχημάτων, βλέπε ομάδα 33.1 - κατασκευή, συντήρηση και επισκευή οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, λιμένων, αερολιμένων, βλέπε κλάδο 42 - συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, βλέπε 45.20 - ενοικίαση μεταφορικού εξοπλισμού χωρίς οδηγό ή χειριστή, βλέπε 77.1, 77.3

ΤΟΜΕΑΣ Θ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (Κλάδοι 55-56)

Στον τομέα αυτό περιλαμβάνεται η παροχή καταλύματος μικρής διάρκειας σε επισκέπτες και άλλους ταξιδιώτες και την παροχή πλήρων γευμάτων και ποτών για άμεση κατανάλωση. Η ποσότητα και το είδος των συμπληρωματικών υπηρεσιών που παρέχονται και περιλαμβάνονται στον τομέα αυτό μπορεί να ποικίλλει σημαντικά. Από αυτόν τον τομέα εξαιρείται η παροχή καταλύματος μακράς διαρκείας ως κύριας κατοικίας, η οποία ταξινομείται στις δραστηριότητες διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (Τομέας Λ). Εξαιρείται, επίσης, η προπαρασκευή φαγητών ή ποτών, τα οποία είτε δεν προορίζονται για άμεση κατανάλωση είτε πωλούνται μέσω ανεξάρτητων διαύλων διανομής, δηλαδή μέσω των δραστηριοτήτων του χονδρικού ή του λιανικού εμπορίου. Η προπαρασκευή αυτών των φαγητών ταξινομείται στη μεταποίηση (Τομέας Γ).

ΤΟΜΕΑΣ Ι - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (Κλάδοι 58-63)

Στον τομέα αυτό περιλαμβάνεται η παραγωγή και διανομή προϊόντων πληροφόρησης/ενημέρωσης και πολιτιστικών προϊόντων, η παροχή των μέσων μετάδοσης ή διανομής αυτών των προϊόντων, καθώς και δραστηριότητες σχετικές με τις τεχνολογίες της πληροφορικής, της ενημέρωσης ή των επικοινωνιών, δραστηριότητες διαχείρισης δεδομένων και άλλες υπηρεσίες παροχής πληροφορίας. Οι κύριες δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στον τομέα αυτό είναι οι εκδοτικές (κλάδος 58), στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η έκδοση λογισμικού, δραστηριότητες σχετικές με κινούμενες εικόνες και ήχο, όπως οι κινηματογραφικές δραστηριότητες, οι ηχογραφήσεις κλπ. (κλάδος 59), δραστηριότητες ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών και προγραμμάτων (κλάδος 60), τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες (κλάδος 61), δραστηριότητες τεχνολογίας της πληροφορικής (κλάδος 62) και οι λοιπές δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών πληροφορίας (κλάδος 63). Οι εκδοτικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν την απόκτηση των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης του περιεχομένου του έργου άλλων δημιουργών (δηλ. την απόκτηση πνευματικών δικαιωμάτων για προϊόντα πληροφοριακού/ενημερωτικού περιεχομένου) με την ανάληψη της υποχρέωσης για αναπαραγωγή και διανομή αυτού του περιεχομένου σε διάφορες μορφές, ώστε να είναι διαθέσιμο στο ευρύ κοινό. Όλες οι μορφές εκδόσεων (έντυπη, ηλεκτρονική ή ηχογραφημένη, στο διαδίκτυο, σε μορφή προϊόντων πολυμέσων –multimedia-, όπως είναι τα έργα/βιβλία αναφοράς σε CD-ROM κλπ.), περιλαμβάνονται στον τομέα αυτό. Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την παραγωγή και τη διακίνηση τηλεοπτικών προγραμμάτων κατανέμονται στους κλάδους 59, 60 και 61, στους οποίους περιλαμβάνονται τα διαφορετικά στάδια αυτής της διαδικασίας. Μεμονωμένα στοιχεία των προγραμμάτων αυτών, όπως οι κινηματογραφικές ταινίες, οι τηλεοπτικές σειρές κλπ., προέρχονται από δραστηριότητες του κλάδου 59, ενώ η δημιουργία ενός πλήρους προγράμματος τηλεοπτικού σταθμού προέρχεται από δραστηριότητες που συνθέτουν τον κλάδο 59 ή από άλλες δραστηριότητες, (όπως είναι ο προγραμματισμός απευθείας εκπομπών ειδήσεων («ζωντανές ειδήσεις»)) που εντάσσονται στον κλάδο 60. Ο κλάδος 60 περιλαμβάνει, επίσης, τη μετάδοση του προγράμματος από τον παραγωγό του. Η διανομή του πλήρους τηλεοπτικού προγράμματος από τρίτους, δηλαδή η διανομή χωρίς καμία διαφοροποίηση του περιεχομένου του, περιλαμβάνεται στον κλάδο 61 και μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω συστημάτων εκπομπής, δορυφόρου ή καλωδιακών συστημάτων.

ΤΟΜΕΑΣ ΙΑ (Κ) - ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Κλάδοι 64-66)

Στον τομέα αυτό περιλαμβάνονται δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, όπως δραστηριοτήτες ασφάλισης, αντασφάλισης και συνταξιοδοτικών ταμείων, καθώς και δραστηριότητες υποστηρικτικές των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Στον τομέα αυτό περιλαμβάνονται, επίσης, δραστηριότητες κατοχής/επενδύσεων κεφαλαίου, όπως δραστηριότητες εταιριών χαρτοφυλακίου/συμμετοχών (εταιρίες ελέγχου άλλων επιχειρήσεων) και δραστηριότητες διαχείρισης καταπιστευμάτων, κεφαλαίων και παρεμφερών χρηματοπιστωτικών μέσων.

ΤΟΜΕΑΣ ΙΒ (Λ) - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Κλάδοι 68-68)

Στον τομέα αυτό περιλαμβάνονται δραστηριότητες εκμισθωτών, πρακτόρων και/ή μεσιτών, οι οποίες ασκούνται σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα πεδία: πώληση ή αγορά ακίνητης περιουσίας, ενοικίαση ακίνητης περιουσίας, παροχή άλλων υπηρεσιών ακίνητης περιουσίας όπως η εκτίμηση (αξιολόγηση) της ακίνητης περιουσίας ή οι δραστηριότητες μεσεγγυούχων πρακτόρων ακίνητης περιουσίας (μεσεγγυούχος: τρίτο πρόσωπο, στο οποίο παραδίδονται ακίνητη ή κινητή περιουσία (ακίνητα, κεφάλαια, κινητές άξιες, τίτλοι κλπ), για να δοθούν σε άλλο συμβαλλόμενο ή στο δικαιούχο, εφόσον εκπληρωθούν ορισμένες προϋποθέσεις). Οι δραστηριότητες αυτού του τομέα μπορεί να ασκούνται για ιδιόκτητες περιουσίες (ιδιοκτησίες πλήρους κυριότητας) ή εκμισθωμένες ιδιοκτησίες και μπορεί να διενεργούνται έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης. Περιλαμβάνεται, επίσης, η ανέγερση κατασκευών σε συνδυασμό με τη διατήρηση της κυριότητας ή της εκμίσθωσης αυτών των κατασκευών. Στον τομέα αυτό περιλαμβάνεται τους διαχειριστές ακίνητης περιουσίας.

ΤΟΜΕΑΣ ΙΓ (Μ) - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Κλάδοι 69-75)

Στον τομέα αυτό περιλαμβάνονται εξειδικευμένες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες. Αυτές οι δραστηριότητες απαιτούν υψηλό βαθμό εκπαίδευσης και παρέχουν στους χρήστες ειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες.

ΤΟΜΕΑΣ ΙΔ (Ν) - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Κλάδοι 77-82)

Στον τομέα αυτό περιλαμβάνεται ποικιλία δραστηριοτήτων, οι οποίες υποστηρίζουν τις γενικές επιχειρηματικές δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες αυτές διαφέρουν από εκείνες του τομέα Μ, εφόσον ο πρωταρχικός σκοπός τους δεν είναι η μεταβίβαση ειδικευμένων γνώσεων.

ΤΟΜΕΑΣ ΙΕ (Ξ) - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (Κλάδοι 84-84)

Στον τομέα αυτό περιλαμβάνονται δραστηριότητες κυβερνητικής φύσης, οι οποίες, γενικά, εκτελούνται από τη δημόσια διοίκηση. Περιλαμβάνονται η θέσπιση και δικαστική ερμηνεία των νόμων και των συνακόλουθων κανονιστικών πράξεων εφαρμογής τους, καθώς και η διαχείριση προγραμμάτων που βασίζονται σε αυτούς, νομοθετικές δραστηριότητες, φορολογία, εθνική άμυνα, δημόσια τάξη και ασφάλεια, υπηρεσίες μετανάστευσης, εξωτερικές υποθέσεις και διαχείριση κυβερνητικών εξαγγελιών. Στον τομέα αυτό περιλαμβάνονται, επίσης, δραστηριότητες υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης. Το νομικό ή θεσμικό καθεστώς δεν αποτελεί, αυτό καθαυτό, τον καθοριστικό παράγοντα για να ενταχτεί μια δραστηριότητα στον τομέα αυτό όσο το να είναι η δραστηριότητα της μορφής που έχει περιγραφεί στην προηγούμενη παράγραφο. Αυτό σημαίνει ότι δραστηριότητες που εντάσσονται σε άλλη κατηγορία της στατιστικής ταξινόμησης ΣΤΑΚΟΔ/NACE, δεν εμπίπτουν στον τομέα αυτό, ακόμη και αν ασκούνται από φορείς της δημόσιας διοίκησης. Για παράδειγμα, η διοίκηση του σχολικού συστήματος (π.χ. κανονισμοί, έλεγχοι, διδακτέα ύλη) εμπίπτει στον τομέα αυτό, όχι όμως αυτή καθεαυτή η διδασκαλία (βλέπε τομέα Ο). Επίσης, ένα νοσοκομείο φυλακής ή ένα στρατιωτικό νοσοκομείο ταξινομείται στον τομέα της υγείας (βλέπε τομέα Π). Ομοίως, μερικές δραστηριότητες, οι οποίες περιγράφονται στον τομέα αυτό, μπορεί να εκτελούνται από μη-κυβερνητικές μονάδες.

ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤ (Ο) - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Κλάδοι 85-85)

Στον τομέα αυτό περιλαμβάνονται όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης σε ή για οποιοδήποτε επάγγελμα. Η διδασκαλία μπορεί να είναι προφορική ή γραπτή και μπορεί να παρέχεται μέσω ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκπομπών, μέσω του διαδικτύου (Internet) ή μέσω αλληλογραφίας. Περιλαμβάνεται η εκπαίδευση που παρέχεται από τα διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συνθέτουν το παραδοσιακό σχολικό σύστημα στα διαφορετικά επίπεδά του, καθώς και την εκπαίδευση ενηλίκων, προγράμματα στοιχειώδους ανάγνωσης και γραφής (προγράμματα κατά του αναλφαβητισμού) κλπ. Περιλαμβάνονται, επίσης, στρατιωτικές σχολές και ακαδημίες, εκπαιδευτικές δραστηριότητες που παρέχονται σε φυλακές (σχολεία φυλακών) κλπ., στα αντίστοιχα επίπεδά τους. Ο τομέας περιλαμβάνει τη δημόσια και την ιδιωτική εκπαίδευση. Σε κάθε επίπεδο εκπαίδευσης, οι τάξεις της ταξινόμησης περιλαμβάνουν την ειδική εκπαίδευση για σωματικά ή διανοητικά μειονεκτούντες μαθητές. Η κατανομή των τάξεων του τομέα αυτού βασίζεται στο επίπεδο της εκπαίδευσης που παρέχεται, σύμφωνα με τον ορισμό των επιπέδων εκπαίδευσης στην ταξινόμηση ISCED 1997. Οι δραστηριότητες των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που παρέχουν κύκλους μαθημάτων του επιπέδου 0 της ISCED ταξινομούνται στην τάξη 85.10, του επιπέδου 1 της ISCED στην τάξη 85.20, των επιπέδων 2-3 της ISCED στην ομάδα 85.3, του επιπέδου 4 της ISCED στην τάξη 85.41 και των επιπέδων 5-6 της ISCED στην τάξη 85.42. Περιλαμβάνεται, επίσης, στον τομέα αυτό η εκπαίδευση που, κυρίως, έχει σχέση με δραστηριότητες άθλησης (σπορ) και ψυχαγωγίας και δραστηριότητες υποστήριξης της εκπαίδευσης.

ΤΟΜΕΑΣ ΙΖ (Π) - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ (Κλάδοι 86-88)

Στον τομέα αυτό περιλαμβάνεται η παροχή δραστηριοτήτων υγείας και κοινωνικής μέριμνας. Περιλαμβάνεται ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, ξεκινώντας από τη φροντίδα της υγείας που παρέχεται από εκπαιδευμένους επαγγελματίες ιατρούς σε νοσοκομεία και άλλες εγκαταστάσεις μέχρι τις δραστηριότητες περίθαλψης, οι οποίες, ως κάποιο βαθμό, εμπεριέχουν μια σειρά δραστηριοτήτων φροντίδας της υγείας, καθώς και τις δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς καμία ανάμειξη των επαγγελματιών της υγείας.

ΤΟΜΕΑΣ ΙΗ (Ρ) - ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ (Κλάδοι 90-93)

Στον τομέα αυτό περιλαμβάνεται ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που ικανοποιούν ποικίλα πολιτιστικά, ψυχαγωγικά και δημιουργικά ενδιαφέροντα για το ευρύ κοινό, περιλαμβανομένων των ζωντανών παραστάσεων, της λειτουργίας μουσειακών χώρων, τυχερών παιχνιδιών, αθλημάτων και δραστηριοτήτων ελευθέρου χρόνου.

ΤΟΜΕΑΣ ΙΘ (Σ) - ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Κλάδοι 94-96)

Αυτός ο τομέας (ως υπολειπόμενη κατηγορία) περιλαμβάνει δραστηριότητες οργανώσεων με μέλη, επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης, καθώς και μια ποικιλία δραστηριοτήτων προσωπικών υπηρεσιών, οι οποίες δεν καλύπτονται κάπου αλλού στην ταξινόμηση.

ΤΟΜΕΑΣ Κ (Τ) - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ - ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ -ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ (Κλάδοι 97-98)

-

ΤΟΜΕΑΣ ΚΑ (Υ) - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΕΡΟΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ (Κλάδοι 99-99)

-

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter