Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Δικαιολογητικά κτηματολόγιου.

Δικαιολογητικά κτηματολόγιου

Δικαιολογητικά

 1. Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου, που τεκµηριώνει το δικαίωµα σε ακίνητο. Εάν κάποιος έχει αποκτήσει δικαίωµα σε ένα ακίνητο µε περισσότερους από έναν τίτλους (π.χ. το 25% µε δωρεά, το 30% µε γονική παροχή και το 45% µε αγορά), τότε θα πρέπει να υποβάλει αντίγραφα όλων των τίτλων. Ο τίτλος μπορεί να είναι:
  1. Συµβολαιογραφικό έγγραφο,
  2. ∆ικαστική απόφαση,
  3. Παραχωρητήριο,
  4. ∆ιοικητική πράξη όπως:
   1. Υπουργική απόφαση,
   2. απόφαση του Νοµάρχη,
   3. απόφαση Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας,
   4. ο πίνακας και το διάγραµµα της κυρωµένης πράξης εφαρµογής, καθώς και
   5. οι τυχόν διορθωτικές πράξεις που υπάρχουν.
  5. Κληρονοµητήριο και έκθεση περιγραφής ακινήτων
 2. Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού µεταγραφής / εγγραφής του τίτλου στο Υποθηκοφυλακείο.
 3. Στοιχεία για τον εντοπισµό του ακινήτου - προσδιορισμός θέσης, ο δηλών υποχρεούται µε τη δήλωσή του να προσκοµίσει επαρκή στοιχεία, ώστε να καταστεί δυνατός ο προσδιορισµός της θέσης (εντοπισµός) και των ορίων του δηλούµενου ακινήτου στους κτηµατολογικούς χάρτες:
  1. ο πλέον αξιόπιστος τρόπος εντοπισµού και προσδιορισµού των ορίων του ακινήτου είναι το σύγχρονο τοπογραφικό διάγραµµα («εξαρτηµένο τοπογραφικό») που διαθέτει συντεταγµένες Χ και Ψ στο Εθνικό Σύστηµα Συντεταγµένων (ΕΓΣΑ 87) που χρησιµοποιεί και το Εθνικό Κτηµατολόγιο, εφόσον υπάρχει τέτοιου τύπου τοπογραφικό θα πρέπει οπωσδήποτε να προσκοµιστεί. Σε κάθε περίπτωση η υποβολή τοπογραφικού διαγράµµατος είναι απαραίτητη εφόσον:
   1. αυτό αναφέρεται ή προσαρτάται στο συµβόλαιο,
   2. γίνεται επίκληση της χρησικτησίας ως αιτία κτήσης του ακινήτου,
   3. έχει εκδοθεί οικοδοµική άδεια για το ακίνητο,
   4. έχει ήδη συνταχθεί τοπογραφικό για οποιαδήποτε άλλη χρήση π.χ.:
    1. για τακτοποίηση αυθαιρέτου,
    2. εγκατάσταση φωτοβολταϊκών,
    3. πράξη τακτοποίησης,
    4. διορθωτική πράξης εφαρµογής κλπ
  2. εφόσον δεν υπάρχει τοπογραφικό διάγραµµα, στις δοµηµένες περιοχές η αναφορά της οδού και του αριθµού είναι επαρκής πληροφορία για τον εντοπισµό του ακινήτου, επίσης στις περιοχές που υπάρχει διοικητική πράξη (π.χ. διανοµή, αναδασµός ή πράξη εφαρµογής), είναι επαρκής πληροφορία η αναφορά του αριθµού της ιδιοκτησίας ή του κληροτεµαχίου κλπ, όπως αναφέρεται στην πράξη, στις υπόλοιπες περιπτώσεις µπορεί να εντοπιστεί το ακίνητο και να προσκοµιστούν τα σχετικά στοιχεία:
   1. μέσω της «Υπηρεσίας Θέασης Ορθοφωτογραφιών»
   2. με οποιαδήποτε µετρητική µέθοδο, ακόµα και µικρότερης ακρίβειας, όπως είναι η µέτρηση µε ένα απλό GPS χειρός, που µπορεί να κάνει κάποιος ακόµα και µόνος του για να εντοπίσει περίπου τη θέση του ακινήτου του, σηµειώνοντας τις συντεταγµένες του.
 4. Απλό φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του δικαιούχου.
 5. Απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου που να αποδεικνύει τον ΑΦΜ, πχ:
  1. απόσπασµα από εκκαθαριστικό σηµείωµα εφορίας,
  2. αποδεικτικό απόδοσης ΑΦΜ ή
  3. λογαριασµό ΔΕΗ.
 6. Για την πληρέστερη και ορθότερη καταχώριση της δήλωσης, εφόσον πρόκειται για οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, καλό είναι να υποβάλλεται και απλό φωτοαντίγραφο της σύστασης διηρηµένης ιδιοκτησίας.
 7. Δικαίωµα που έχει αποκτηθεί µε κληρονοµιά, µπορεί να δηλωθεί ακόµα και αν δεν έχει συνταχθεί αποδοχή κληρονοµιάς ή άλλη ισοδύναµη πράξη (π.χ. κληρονοµητήριο). Σε αυτή την περίπτωση, όµως, θα πρέπει να προσκοµισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ανάλογα µε την ύπαρξη ή όχι διαθήκης. Συγκεκριµένα:
  1. για κληρονοµιά µε διαθήκη υποβάλλονται υποχρεωτικά:
   1. ο τίτλος του κληρονοµούµενου (εφόσον υπάρχει),
   2. ληξιαρχική πράξη θανάτου,
   3. αντίγραφο της δηµοσιευµένης διαθήκης,
   4. πιστοποιητικό περί µη δηµοσιεύσεως άλλης διαθήκης,
   5. πιστοποιητικό περί µη αποποιήσεως κληρονοµιάς.
  2. για κληρονοµιά χωρίς διαθήκη υποβάλλονται υποχρεωτικά:
   1. ο τίτλος του κληρονοµούµενου (εφόσον υπάρχει),
   2. ληξιαρχική πράξη θανάτου,
   3. πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών,
   4. πιστοποιητικό περί µη δηµοσιεύσεως διαθήκης,
   5. πιστοποιητικό περί µη αποποιήσεως κληρονοµιάς.
 8. Σε περίπτωση που κάποιος έχει αποκτήσει δικαίωµα µε έκτακτη χρησικτησία, θα πρέπει να καταθέσει:
  1. είτε σχετική τελεσίδικη δικαστική απόφαση με πιστοποιητικό μεταγραφής
  2. είτε θα πρέπει να υποβάλει έγγραφα από το συνδυασµό των οποίων αποδεικνύεται η 20ετής νοµή και κατοχή του ακινήτου:
   1. αποδείξεις ∆ΕΗ, ΟΤΕ, εταιρειών ύδρευσης κλπ. προς τον δηλούντα,
   2. αποδείξεις καταβολής τελών πάσης φύσεως που βαρύνουν τον δικαιούχο του ακινήτου στο όνοµα του δηλούντος
   3. μισθωτήρια που εµφανίζουν ως εκµισθωτή τον δηλούντα, εφόσον φέρουν βέβαιη χρονολογία,
   4. έγγραφα χορήγησης επιδότησης στον δηλούντα, από τα οποία προκύπτει ότι αυτός αντιµετωπίστηκε ως κύριος του ακινήτου στο οποίο αφορά η δήλωση,
   5. συµβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης ορίων,
   6. συµβολαιογραφικά έγγραφα ή δικαστικές αποφάσεις υποθηκών και λοιπών βαρών επί του ακινήτου,
   7. συµβολαιογραφικό προσύµφωνο µεταβίβασης ακινήτου, στο οποίο βεβαιώνεται η παράδοση της νοµής στον εκ του προσυµφώνου δικαιούχο,
   8. συµβόλαια γειτονικών ιδιοκτητών που αναφέρουν τον δηλούντα ως κύριο του ακινήτου,
   9. δηλώσεις ενώπιον ∆ηµόσιων Αρχών, ιδίως φορολογικών, όπως λ.χ. δηλώσεις στο έντυπο Ε9 της φορολογικής δήλωσης
   10. αποδείξεις καταβολής αµοιβής σε εργολάβο που περιέφραξε το ακίνητο ή ενδεχοµένως για άλλες εργασίες, εφόσον είναι διάτρητες ή πάντως δεν αµφισβητείται η χρονολογία τους,
   11. παλαιές αγγελίες από το δηλούντα στον τύπο για πώληση του ακινήτου,
   12. παλαιά τοπογραφικά διαγράµµατα που συντάχτηκαν µε εντολή του δηλούντος και τα οποία τον αναφέρουν ως δικαιούχο,
   13. βεβαιώσεις του προέδρου της Κοινότητας / ∆ηµάρχου για τα δικαιώµατα επί του ακινήτου του δηλούντος ή και των προκατόχων του ή την άσκηση νοµής επ’ αυτού για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον µιας εικοσαετίας,
   14. οικοδοµική άδεια στο όνοµα του δηλούντος,
   15. έγγραφο επιβολής στον δηλούντα προστίµου λόγω πολεοδοµικών παραβάσεων,
   16. παλαιό (20 ετίας) ιδιωτικό συµφωνητικό (π.χ. πώλησης ή διανοµής) που αναφέρει το δηλούντα ως κύριο του ακινήτου,
   17. παλιές ένορκες βεβαιώσεις με το ως άνω περιεχόμενο. Σημείωση: δε δύναται να υποβάλλονται δηλώσεις µε µοναδικό αποδεικτικό της έκτακτης χρησικτησίας έγγραφο ένορκης βεβαίωσης, εκτός αν αυτή έχει συνταχθεί σε ανύποπτο από την εν λόγω έναρξη συλλογής των δηλώσεων Ν.2308/1995 χρόνο
  3. είναι υποχρεωτική η επισύναψη τοπογραφικού διαγράµµατος, εκτός εάν η θέση και τα όρια του γεωτεµαχίου µπορούν να προσδιοριστούν επακριβώς επί του ψηφιακού χάρτη της περιοχής
 9. Σε περίπτωση που κάποιος έχει αποκτήσει δικαίωµα µε εγγραπτέα μίσθωση, θα πρέπει να καταθέσει:
  1. το συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο συνιστάται η εγγραπτέα μίσθωση, δηλαδή:
   1. χρονομεριστική σύμβαση του Ν. 1652/86,
   2. χρηματοδοτική μίσθωση του Ν. 1665/86,
   3. μακροχρόνια μίσθωση πέρα των 9 ετών κατ’ άρθρα 608 και 1208 Α.Κ.
  2. και το πιστοποιητικό μεταγραφής αυτού στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο
 10. Σε περίπτωση που κάποιος έχει αποκτήσει δικαίωµα µε εγγραπτέα αγωγή, θα πρέπει να καταθέσει:
  1. το δικόγραφο της εγγραπτέας αγωγής, ανακοπής κτλ.
  2. και το πιστοποιητικό εγγραφής αυτού στα βιβλία διεκδικήσεων του αρμοδίου Υποθηκοφυλακείου
 11. Σε περίπτωση που κάποιος έχει αποκτήσει δικαίωµα µε κατάσχεση, θα πρέπει να καταθέσει:
  1. ο τίτλος κτήσης, δηλαδή:
   1. Κατασχετήρια έκθεση,
   2. Δήλωση αναγγελίας απαίτησης ,
   3. Συμβολαιογραφική πράξη δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού,
   4. Δικαστική απόφαση που διατάζει την αναγκαστική διαχείριση του ακινήτου,
   5. Δικαστική απόφαση που διατάζει την συντηρητική κατάσχεση του ακινήτου,
   6. Δικαστική απόφαση που διατάζει την δικαστική μεσεγγύηση αυτού.
  2. και το πιστοποιητικό εγγραφής αυτού στα βιβλία κατασχέσεων του αρμοδίου Υποθηκοφυλακείου
 12. Σε περίπτωση που κάποιος έχει αποκτήσει δικαίωµα µε τροπή προσημείωσης σε υποθήκη, θα πρέπει να καταθέσει:
  1. η πράξη εγγραφής της προσημείωσης υποθήκης,
  2. το πιστοποιητικό εγγραφής αυτής στα βιβλία του υποθηκών καθώς και
  3. το πιστοποιητικό του υποθηκοφυλακείου τροπής της σε υποθήκη.
 13. Σε περίπτωση που κάποιος έχει αποκτήσει δικαίωµα µε εμπράγματη ασφάλεια, θα πρέπει να καταθέσει:
  1. ο τίτλος κτήσης, δηλαδή:
   1. δικαστική απόφαση,
   2. όταν προσκομίζεται διαταγή πληρωμής συνυποβάλλεται και η έκθεση περιγραφής ακινήτων
   3. συμβολαιογραφική πράξη συστάσεως εμπράγματης ασφάλειας ή μερικής εξάλειψης αυτής
   4. διοικητική πράξη Ι.Κ.Α. ή Διευθυντή Δ.Ο.Υ. περί συστάσεως εμπράγματης ασφάλειας
   5. δανειστική σύμβαση σε περίπτωση υποθηκών της Αγροτικής Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
   6. δανειστική σύμβαση σε περίπτωση που οι εμπράγματες ασφάλειες αφορούν χορήγηση δανείων από Τράπεζες λόγω καταστροφών σε ακίνητα από σεισμούς.
  2. και το πιστοποιητικό εγγραφής αυτού στα βιβλία του αρμοδίου Υποθηκοφυλακείου
 14. Σε περίπτωση που κάποιος διεκδικεί δημόσια δασική έκταση, θα πρέπει να καταθέσει:
  1. αντίγραφα όλων των τίτλων ιδιοκτησίας από τον αρχικό δικαιούχο µέχρι τον δηλούντα,
  2. αντίγραφα παλαιών τίτλων που προέρχονται από ταπί, Σουλτανικό φιρµάνι – διάταγµα του οθωµανικού δικαίου που ίσχυε στη Μακεδονία µέχρι το 1914,
  3. αντίγραφο παραχωρητηρίου και πιστοποιητικού µεταγραφής από άλλο φορέα του ∆ηµοσίου (π.χ. Πρόνοια, Κτηµατική Υπηρεσία, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης),
  4. διοικητικές πράξεις χαρακτηρισμού (τελεσίδικες ή µη) και αποφάσεις των επιτροπών ΕΕ∆Α όπου οι εν λόγω εκτάσεις χαρακτηρίζονται ως γεωργικές, αγροτικές (παρ 6, αρ. 3 του Ν. 998/79),
  5. δικαστική απόφαση για το συγκεκριµένο ακίνητο κατά του ∆ηµοσίου,
  6. αποφάσεις αναγνώρισης ιδιωτικών δασών ή Αποφάσεις Αποτερµατισµού,
  7. βεβαίωση ∆ασάρχη ότι η έκταση είναι µη δασική,
  8. άδειες ανεγέρσεως οικοδοµής από την αρµόδια πολεοδοµική αρχή,
  9. κάθε άλλη διοικητική πράξη επέµβασης στο ακίνητο προ του 1975, π.χ. απαλλοτρίωση από ∆ΕΗ σε τµήµα του ακινήτου,
  10. αντίγραφο των κατά τόπους φυλασσόµενων αρχείων της πρώην Αγροφυλακής όπου καταγράφονταν σε καταλόγους (π.χ. φορολογικούς) οι αγροί για παλαιά έτη (ήτοι 1927 και μετά),
  11. αεροφωτογραφίες λήψης 1945/1960 µε τεχνική έκθεση δασολόγου.

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter