Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Στις 19-07-2017, η ειδική γραμματεία υδάτων του ΥΠΕΝ, έδωσε γραπτές διευκρινήσεις για την σύνταξη συμβολαίων σε ακίνητα που έχουν γεώτρηση ή υδροληψία. Για την σύνταξη κάθε μεταβίβασης, δωρεάς, γονικής παροχής, αποδοχής κληρονομιάς ή σύστασης εμπράγματου συμβολαίου δικαιώματος που αφορά στο ακίνητο που πραγματοποιείται υδροληψία, πρέπει να προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο το πιστοποιητικό εγγραφής του εν λόγω σημείου υδροληψίας στο Ε.Μ.Σ.Υ. ή να αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει το συμβόλαιο ο κωδικός ενγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ. Σε κάθε ιδιωτικό συμφωνητικό για μίσθωση ή κατά παραχώρηση χρήση του ακινήτου στο οποίο πραγματοποιείται υδροληψία, πρέπει να αναγράφεται ρητά και ο κωδικός εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ.

geotrisi-nerou-nomimopoiisi-dilosi

Επί των ανωτέρω, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων, παρέχει τις ακόλουθες οδηγίες:

Το πιστοποιητικό ή ο κωδικός εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.), αφορά το σημείο υδροληψίας, το οποίο βρίσκεται εντός οικοπέδου / έκτασης / ιδιοκτησίας, για την οποία καταρτίζεται το συμβόλαιο / συμφωνητικό και δεν αφορά τους ιδιοκτήτες ακινήτων, στα οποία γίνεται χρήση ύδατος από άλλο σημείο υδροληψίας, εκτός του οικοπέδου. Το σημείο μπορεί να έχει δηλωθεί στο Ε.Μ.Σ.Υ. είτε από τον ιδιοκτήτη του έργου υδροληψίας είτε από τον οποιονδήποτε χρήστη ύδατος από το σημείο υδροληψίας, ο οποίος μπορεί να είναι φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου. Ο κωδικός / πιστοποιητικό ΕΜΣΥ που συνδέεται με το σημείο υδροληψίας εντός έκτασης για την οποία καταρτίζεται συμβόλαιο / συμφωνητικό, μπορεί να μνημονεύεται ακόμη και στην περίπτωση που έχει εκδοθεί σε όνομα τρίτου (π.χ. μισθωτής - χρήστης ύδατος). Υπενθυμίζεται ότι, από 14-03-2017 η εγγραφή του σημείου υδροληψίας γίνεται από τις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, όταν υποβάλλεται φάκελος για έκδοση άδειας χρήσης ύδατος, ενώ πλέον η αίτηση για εγγραφή τού σημείου υδροληψίας υποβάλλεται μόνο στις περιπτώσεις των ανενεργών σημείων υδροληψίας. Η χορήγηση της άδειας χρήσης ύδατος δεν συνιστά εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα επί των ακίνητων, δεν θίγει εμπράγματα δικαιώματα του δημοσίου ή τρίτων και δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης ιδιωτικών εμπράγματων δικαιωμάτων. Το πιστοποιητικό ή ο κωδικός εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ. απαιτείται κατά την σύνταξη των πράξεων αποδοχής κληρονομιάς, εάν ο κληρονομούμενος / διαθέτης είχε ήδη αιτηθεί για άδεια χρήσης ύδατος από το σημείο υδροληψίας (εντός της κληρονομούμενης έκτασης), συνεπώς έχει καταγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας. Στις περιπτώσεις που δεν είχε γίνει αίτημα για άδεια χρήσης ύδατος ή/και εγγραφής στο ΕΜΣΥ από τον κληρονομούμενο / διαθέτη, εξυπακούεται ότι ο / οι κληρονόμος / οι του ακινήτου, στο οποίο υπάρχει σημείο υδροληψίας, είναι υπόχρεος / οι, αφού αποκτήσουν την κυριότητα αυτού (αναγκαστικά και λόγω κληρονομικής διαδοχής) και τότε οφείλει / ουν να προχωρήσει / ουν στην αδειοδότηση του σημείου υδροληψίας. Για επίσπευση της έκδοσης του πιστοποιητικού Ε.Μ.Σ.Υ., οι ιδιώτες που επιθυμούν να συντάξουν κάποιο συμβόλαιο, μπορούν να υποβάλλουν αίτημα επίσπευσης προς την οικεία Διεύθυνση Υδάτων, με συνημμένο φωτοαντίγραφο μόνο της Αίτησης - Δήλωσης, στην οποία αναγράφονται τα απαραίτητα στοιχεία για εγγραφή στο ΕΜΣΥ. Η αίτηση αυτή νοείται ότι έχει ήδη υποβληθεί, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για έκδοση της άδειας χρήσης ύδατος, στην Υπηρεσία Υποδοχής του ΟΤΑ Α ή Β βαθμού. Σε περίπτωση υποβολής ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων, επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ενώ κάθε εγγραφή υπόκειται σε διόρθωση εφόσον είναι εσφαλμένη και σε μεταβολή στις περιπτώσεις που τα νομικά γεγονότα, τα έγγραφα και τα λοιπά στοιχεία, που έχουν καταχωρισθεί, μεταβλήθηκαν. Η έκδοση του πιστοποιητικού εγγραφής δεν δεσμεύει την αδειοδοτούσα αρχή ως προς την χορήγηση ή μη της άδειας χρήσης ύδατος.

 

Η επιχείρησή μας Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος γνωρίζει πολύ καλά την διαδικασία, λόγω μακροχρόνιας πείρας και ενασχόλησης με το αντικείμενο, και θα αναλάβει με ευχαρίστηση την εργασία νομιμοποίησης της γεώτρησής σου στον ταχύτερο δυνατό χρόνο.

 

Διάβασε επίσης:

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών άνω των 18 ετών στους τομείς μελέτη - σχεδιασμό - αδειοδότηση - προγραμματισμό - κατασκευή - λειτουργία - συντήρηση εγκαταστάσεων του πόσιμου νερού, του νερού άρδευσης, των αστικών - βιομηχανικών λυμάτων, της ενέργειας και διαχείρισης τεχνολογικών συστημάτων ποιότητας. Οι ανάγκες των ανθρώπων σε νερό - αποχέτευση - ενέργεια - υποδομές - τεχνολογία, υπηρεσίες και προϊόντα, τα προβλήματα που εμφανίζονται σε κάθε προσπάθεια ικανοποίησής τους, ο τρόπος που αντιμετωπίζει ο νομοθέτης τις καταστάσεις αυτές, έγιναν για εμάς όραμα - στόχος και μονόδρομος για να αναπτύξουμε τις βέλτιστες πρακτικές λύσεις για την επίλυσή τους. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν τα σωστά πράγματα με την δική μας συνεργασία.

 

Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος
Chatziliontos I. Christodoulos
Dipl. Chemical Engineer
Msc Environmental Design of Infrastructure Works
TEE - No 83488 | SEPE 330512/2017
YPEXODE - No 26837 - MELETES 18-A & 27-A
GGET - No 14856/95711/08-06-17
YPEN/ENEP. - No 16109 | YPEN/ENEL - No 553
Accommodations Internal Auditor - RCN 6035/2016
ISO 9001 Internal Auditor - RCN 6065/2016
Pitsouli 1, TK 63080, Nea Kallikrateia, Chalkidiki, Greece
mob +30-6983759514, tel 2399022359, fax 2371200937
hatziliontos (papaki) hotmail (teleia) com
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter