Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Ειδική έκθεση εκπονήθηκε από τον Συνήγορο του Πολίτη µε την προσδοκία ότι δύναται να συµβάλει, στην περαιτέρω βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών ύδρευσης προς τους καταναλωτές.

Η έκθεση αυτή, η οποία έρχεται σε συνέχεια αντίστοιχης έκθεσης που έχει εκπονήσει ο Συνήγορος του Πολίτη για την Ε.Υ∆.Α.Π. Α.Ε., έχει σαν στόχο να παρουσιάσει τις θεµατικές και τα προβλήµατα που αναφύονται κατά τη συναλλαγή των πολιτών-καταναλωτών, µε τις ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης & Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.), καθώς και τις Υπηρεσίες Ύδρευσης των ∆ήµων. Παρουσιάζονται επίσης οι προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη που αφορούν στις αντίστοιχες θεµατικές.

Θέματα

Α. ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΠΑΓΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει την κατάργηση της υποχρεωτικής ή ελάχιστης κατανάλωσης, η οποία επιβάλλεται στους λογαριασµούς ύδρευσης, δεδοµένου ότι: α) δεν υφίσταται σχετικό νοµικό έρεισµα, ενώ β) αυτή δεν συµβάλλει στη συνετή χρήση του νερού από τους πολίτες.

Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ 80% ΕΠΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Η Αρχή πρότεινε την άµεση κατάργηση της επιβολής του τέλους 80%, στους έναντι λογαριασµούς, σε περίπτωση δε που διατηρηθεί η υποχρεωτική ελάχιστη κατανάλωση, προτείνει τον υπολογισµό του τέλους µόνο στους εκκαθαριστικούς λογαριασµούς και εφόσον υπάρχει πραγµατική κατανάλωση νερού.

Γ. ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΜΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ∆ΗΜΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ

Ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει την επανεξέταση παρόµοιων κριτηρίων, όπου αυτά υπάρχουν, µε βάση τα οποία διαφοροποιείται η τιµολογιακή πολιτική, και τον έλεγχο του νοµικού τους ερείσµατος.

∆. ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Ο Συνήγορος του Πολίτη αναγνωρίζοντας την αιτία δηµιουργίας των προβληµάτων, προτείνει, σε περίπτωση που οι καθυστερήσεις είναι αναπόφευκτες, οι φορείς να ενηµερώνουν εγγράφως τους καταναλωτές για τη συγκεκριµένη δυσλειτουργία, εφιστώντας τους την προσοχή στον τακτικό έλεγχο των ενδείξεων του µετρητή.

Ε. ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ

Ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει τον τακτικό έλεγχο και την επιβεβαίωση των στοιχείων των καταναλωτών.

ΣΤ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε την άµεση παρέµβαση του φορέα ύδρευσης όταν περιέρχεται σε γνώση του το συµβάν, µε ταυτόχρονη ενηµέρωση του καταναλωτή, αξιοποιώντας κάθε πρόσφορο µέσο και ιδιαίτερα τις εφαρµογές των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, γραπτό µήνυµα στο κινητό τηλέφωνο κλπ).

Ζ. ΠΕ∆ΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει, στις περιπτώσεις στις οποίες αποδεδειγµένα οι υπηρεσίες ύδρευσης παραλείπουν να λαµβάνουν αποτελεσµατικά µέτρα προς αποφυγή διόγκωσης της οφειλής (π.χ. διακοπή της υδροδότησης της παροχής), αυτή να διαγράφεται.

Η. ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ

Ο Συνήγορος του Πολίτη, προτείνει για την αντιµετώπιση τέτοιων ζητηµάτων και, ανεξάρτητα από τη δηµοσιοποίηση των σχετικών κανονιστικών πράξεων, οι φορείς ύδρευσης να ενηµερώνουν εγγράφως τους καταναλωτές για οποιαδήποτε διαφοροποίηση στην εφαρµοζόµενη τιµολογιακή πολιτική.

Θ. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Υ∆ΑΤΟΣ

Η Αρχή προτείνει την άµεση σύνδεση/συνάρτηση της τιµολόγησης του παρεχόµενου ύδατος, µε την ποιότητα αυτού.

Ι. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΦΑΝΟΥΣ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ

Ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε, για τις περιπτώσεις στις οποίες το νερό λόγω διαρροής, δεν έχει διοχετευθεί στο αποχετευτικό δίκτυο, να τροποποιείται ο τρόπος υπολογισµού των τελών αποχέτευσης, ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι ιδιοµορφίες της κάθε περίπτωσης.

ΙΑ. ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΩΤΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ

Ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει, λαµβανοµένων υπόψη των ειδικότερων χαρακτηριστικών των οικείων φορέων Ύδρευσης, τον εξορθολογισµό των κλιµάκων κατανάλωσης ύδατος βάσει των οποίων πραγµατοποιούνται οι χρεώσεις, ώστε να αποφεύγονται ακραίες διαφοροποιήσεις µεταξύ εφαρµοζόµενων τιµολογιακών πολιτικών.

ΙΒ. ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει λαµβανοµένων υπόψη των ειδικότερων χαρακτηριστικών των φορέων Ύδρευσης, τον εξορθολογισµό της περιοδικότητας µέτρησης της κατανάλωσης ύδρευσης καθώς και την τυποποίηση της σχετικής ορολογίας των εντύπων, ώστε να αποφεύγονται αναιτιολόγητες διαφοροποιήσεις.

ΙΓ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει την καθιέρωση της αναγραφής της πιθανολογούµενης ηµεροµηνίας της προσεχούς καταµέτρησης στο έντυπο του λογαριασµού ύδρευσης.

Ι∆. ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει την κατάργηση των χρεώσεων αυτών προς τους καταναλωτές, εφόσον δεν αντιστοιχούν σε πραγµατικές πραγµατοποιηθείσες δαπάνες των φορέων Ύδρευσης.

ΙΕ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΣΕ ΓΡΑΠΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ∆.Ε.Υ.Α.

Ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει στα νοµικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α., να τηρούν απαρέγκλιτα τις ανωτέρω διατάξεις, απαντώντας στα αιτήµατα των πολιτών και χορηγώντας τα αιτούµενα στοιχεία εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών.

Προτείνει επίσης, στις περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή, η έγκαιρη διεκπεραίωση των αιτηµάτων των πολιτών, εξαιτίας υπηρεσιακών λόγων (π.χ.: αυξηµένος φόρτος εργασίας, προβλήµατα µηχανογράφησης, ελλιπές προσωπικό κλπ.), να ενηµερώνουν οι αρµόδιες υπηρεσίες τους ενδιαφερόµενους εγγράφως για τον εκτιµώµενο χρόνο εξέτασης των αιτηµάτων τους.

Τέλος, από την Αρχή ενθαρρύνονται πρωτοβουλίες όπως αυτή που εφάρµοσε συγκεκριµένη ∆.Ε.Υ.Α. της χώρας, η οποία κατάρτισε πίνακα αιτήσεων- ενστάσεων προς εξέταση από την Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών και Αµφισβητήσεων, αποκρύπτοντας τα στοιχεία των ενισταµένων.

Ορθολογική επίλυση

Είναι σαφές ότι κυρίαρχο ποιοτικό στοιχείο στις παραπάνω θεματικές είναι η έλλειψη σημείων επικοινωνίας μεταξύ φορέα διαχείρισης και καταναλωτή, όπως επίσης και η έγκαιρη ενημέρωση του καταναλωτή σε αιφνίδιες καταστάσεις.

Η Kemioteko Engineering έχει την τεχνογνωσία και την καινοτόμο λύση έτοιμη για να αντιμετωπιστούν αυτά τα αναχρονιστικά προβλήματα.

Με την εφαρμογή μας IOT-Group of Residential Water Metering ο φορέας διαχείρισης ενημερώνει άμεσα τον καταναλωτή με SMS ή/και email για το αποτέλεσμα της τρέχουσας καταμέτρησης και την διεξαγωγή της επερχόμενης μέτρησης ώστε να μπορεί να προγραμματίζει τα έξοδά του και να είναι παρών στην ερχόμενη μέτρηση.

Με την εφαρμογή μας IOT-Personal Water Metering ο φορέας διαχείρισης και ο καταναλωτής συνεργάζονται ώστε τα υδρόμετρα να παρακολουθούνται συχνά και να επιλύονται άμεσα δυσάρεστες καταστάσεις όπως χαλασμένα υδρόμετρα και υπέρμετρες καταναλώσεις (από σφάλμα καταμέτρησης ή λόγω διαρροής).

 

 

Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος

Χημικός Μηχανικός ΠΕ7 - Ενεργ. Επιθ.

ΜΕΚ Α Βιομηχανικών, Ενεργειακών

& Έργων Επεξεργασίας αποβλήτων

Msc Περ. Σχ. Έργων Υποδομής

https://gr.linkedin.com/in/christodoulos-chatziliontos-2448902a

http://www.kemioteko.gr , http://www.kemioteko.gr/presta/

τηλ.+306983-759514

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

πηγή: Συνήγορος του Πολίτη