Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Ενεργοποιήθηκε το ηλεκτρονικό σύστημα γνωστοποίησης λειτουργίας επιχειρήσεων.

Notify Business

Γνωστοποίηση

 • είναι ο τρόπος με τον οποίο οι καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιες εποπτικές αρχές ενημερώνονται από τον φορέα μιας οικονομικής δραστηριότητας για την έναρξη ή τη μεταβολή στη λειτουργία της,
 • πραγματοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου που πρόκειται να ασκήσει τη δραστηριότητα σε συγκεκριμένη εγκατάσταση και αποτελεί προϋπόθεση λειτουργίας αυτής. Από την υποβολή της ξεκινά άμεσα η λειτουργία της δραστηριότητας, χωρίς να απαιτείται άδεια λειτουργίας,
 • προϋποθέτει ότι η εγκατάσταση άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις ασφαλούς λειτουργίας της και ότι έχουν ληφθεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις. Στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας τηρείται υποχρεωτικά φάκελος με όλα τα απαιτούμενα από τις σχετικές διατάξεις έγγραφα (π.χ. διοικητικές άδειες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λπ.),
 • περιλαμβάνει μόνο τα ελάχιστα στοιχεία που κρίνεται απαραίτητο να γνωρίζει η διοίκηση, προκειμένου να διενεργούνται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι.
 • Οι δραστηριότητες που υπόκεινται στην παρούσα φάση σε καθεστώς γνωστοποίησης είναι:
  • Μεταποιητικές δραστηριότητες τροφίμων και ποτών
  • Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
  • Τουριστικά καταλύματα και πισίνες εντός αυτών
  • Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής.

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις

Πότε πρέπει να υποβάλλεται γνωστοποίηση;

Γνωστοποίηση υποβάλλεται όταν μια οικονομική δραστηριότητα, που πληροί τις νόμιμες απαιτήσεις λειτουργίας της εγκατάστασης, είναι καθόλα έτοιμη να ξεκινήσει τη δραστηριότητά της.

Πώς γίνεται η εγγραφή στο σύστημα για την υποβολή της γνωστοποίησης;

Κάθε φορέας δραστηριότητας, που επιθυμεί να υποβάλει γνωστοποίηση για την εκκίνηση λειτουργίας της εγκατάστασης, εγγράφεται στο σύστημα μέσω των κωδικών που χρησιμοποιεί για την εισαγωγή στο σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (taxisNet).

Όλα τα πεδία της γνωστοποίησης είναι υποχρεωτικά;

Τα πεδία που επελέγησαν να συμπεριληφθούν στη γνωστοποίηση είναι αυτά που κρίνονται ως αναγκαία, προκειμένου να αξιολογείται η επικινδυνότητα μιας δραστηριότητας και να διευκολύνεται το ελεγκτικό έργο των αρμόδιων αρχών. Για τον λόγο αυτό καταρχήν όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται γνωστοποίηση μεταβολών των δηλωθέντων στοιχείων;

Σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της δραστηριότητας, που έχει γνωστοποιηθεί (άρ. 6 ν. 4442/2016). Σε αυτές τις περιπτώσεις διατηρείται ο μοναδικός αριθμός της γνωστοποίησης. Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης της δραστηριότητας, δεν πρόκειται για μεταβολή στοιχείων γνωστοποίησης, αλλά απαιτείται υποβολή νέας γνωστοποίησης (άρ. 6 παρ. 4 ν. 4442/2016).

Ποια διαδικασία ακολουθείται σε περίπτωση μεταβολής στοιχείων για δραστηριότητες που έχουν αδειοδοτηθεί με προηγούμενο καθεστώς (άδεια λειτουργίας);

Για τη μεταβολή στοιχείων σχετικά με την ασκούμενη δραστηριότητα, η οποία έχει αδειοδοτηθεί σύμφωνα με διαδικασίες προηγούμενου καθεστώτος και υπάρχει ισχύουσα άδεια λειτουργίας, επιλέγεται νέα γνωστοποίηση, η οποία συμπληρώνεται κανονικά με όλα τα στοιχεία που απαιτούνται. Ειδικά σε αυτή την περίπτωση συμπληρώνεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου της ισχύουσας άδειας στο γενικό πεδίο που υπάρχει στο τέλος της φόρμας γνωστοποίησης με τον τίτλο: " Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε". Στη συνέχεια, επιλέγεται μεταβολή της πρώτης γνωστοποίησης, με συμπλήρωση των στοιχείων, στα οποία αφορά η μεταβολή.

Ποια διαδικασία ακολουθείται σε περίπτωση μεταβολής στοιχείων του φορέα δραστηριότητας (μεταβίβαση της επιχείρησης);

Η αλλαγή του φορέα της δραστηριότητας εμπίπτει στις περιπτώσεις μεταβολής στοιχείων της γνωστοποίησης (άρ. 6 παρ. 4 ν. 4442/2016). Η διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθηθεί είναι η εξής: α) Ο υφιστάμενος φορέας επιλέγει από τη λίστα με τις γνωστοποιήσεις του «Αλλαγή φορέα δραστηριότητας» της ισχύουσας γνωστοποίησης και συμπληρώνει τα νέα στοιχεία. Είναι κρίσιμο να είναι σωστά το όνομα και ο ΑΦΜ του νέου φορέα, γιατί διαφορετικά η διαδικασία δεν θα είναι δυνατό να ολοκληρωθεί. β) Ο νέος φορέας, έχοντας εγγραφεί στο σύστημα μέσω των κωδικών taxisNet, επιλέγει μέσα από τη λίστα με τις Γνωστοποιήσεις «Αποδοχή» της εν λόγω γνωστοποίησης. Στη συνέχεια ο νέος φορέας είναι πλέον ο μόνος εξουσιοδοτημένος για περαιτέρω μεταβολές ή ακύρωση της γνωστοποίησης.

Στο έντυπο της γνωστοποίησης προβλέπεται η συμπλήρωση αριθμού εργαζομένων. Αφορά στη συγκεκριμένη εγκατάσταση ή στο σύνολο των εργαζομένων μίας εταιρείας που ενδεχομένως ασκεί τη δραστηριότητά της σε πολλές εγκαταστάσεις;

Η σχετική πληροφορία αφορά στον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται στη συγκεκριμένη εγκατάσταση, στην οποία αφορά η γνωστοποίηση, χωρίς να συνοδεύεται από υποβολή αποδεικτικών στοιχείων. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η επιβεβαίωση/έλεγχος του δηλωθέντος αριθμού των εργαζομένων, η αρμόδια αρχή δύναται να ζητήσει πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία (πχ ΑΠΔ).

Η υποβολή γνωστοποίησης που προβλέπεται στην περίπτωση διακοπής εργασιών/παύσης λειτουργίας εγκατάστασης (άρ. 6 παρ. 8 ν. 4442/2016) προϋποθέτει τη διακοπή των εργασιών στη Δ.Ο.Υ.;

Η υποβολή γνωστοποίησης που προβλέπεται στην περίπτωση διακοπής εργασιών/παύσης λειτουργίας εγκατάστασης δεν συνδέεται κατ’ ανάγκην με τη διακοπή των εργασιών στη Δ.Ο.Υ. Η μόνη οδηγία είναι ότι αφορά σε οριστική διακοπή της δραστηριότητας στη συγκεκριμένη τοποθεσία/εγκατάσταση. Με άλλα λόγια, και με δεδομένο ότι κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν προσκομίζεται κανένα δικαιολογητικό, απόκειται στον φορέα της δραστηριότητας να αναλάβει τη σχετική ευθύνη ότι έχει παύσει η λειτουργία της συγκεκριμένης εγκατάστασης. Αυτό που έχει σημασία να τονισθεί ως προς το εν λόγω ζήτημα είναι ότι εφόσον έχει γνωστοποιηθεί η παύση λειτουργίας, ο φορέας της δραστηριότητας δεν δικαιούται να ασκεί τη δραστηριότητα στην οποία αφορούσε η ακυρωθείσα γνωστοποίηση και τυχόν επανεκκίνηση αυτής θα απαιτήσει υποβολή νέας γνωστοποίησης.

Ειδικά για τις μεταποιητικές δραστηριότητες τροφίμων και ποτών

Σε περίπτωση που στον ίδιο χώρο ασκείται μεταποιητική δραστηριότητα που υπάγεται σε καθεστώς γνωστοποίησης και μεταποιητική δραστηριότητα που δεν υπάγεται στο νέο καθεστώς (γνωστοποίηση), ποια διαδικασία ακολουθείται;

Γνωστοποίηση υποβάλλεται μόνο για την υπαγόμενη σε καθεστώς γνωστοποίησης δραστηριότητα, σύμφωνα με τον ν. 4442/2016 (Α’ 230) και την ΥΑ οικ. 32790/392/Φ.15/2017 (Β’1061), ενώ η άλλη μεταποιητική δραστηριότητα ακολουθεί τις προβλεπόμενες στον ν. 3982/2011 και τις κανονιστικές αυτού πράξεις αδειοδοτικές διαδικασίες.

Οι προβλέψεις του ν. 3982/2011 για τους ελέγχους αναφορικά με την έναρξη λειτουργίας δραστηριότητας εξακολουθούν να ισχύουν ;

Εξακολουθούν να ισχύουν, με τη βασική διαφορά ότι οι εν λόγω έλεγχοι εφεξής θα διενεργούνται εκ των υστέρων, διότι σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 5 ν. 4442/2016 οι έλεγχοι που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις ως προϋπόθεση για την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας διενεργούνται εφεξής μετά την υποβολή της γνωστοποίησης ή από τον χρόνο που υπήρχε η υποχρέωση για την υποβολή της.

Στην περίπτωση που μια δραστηριότητα υπάγεται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) απαιτείται συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου της ΥΑ οικ. 483/35/Φ.15/2012 (Β’ 158), προκειμένου να γίνει η υπαγωγή σε αυτές (σε ΠΠΔ) από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας;

Ναι, όπως προβλέπεται ρητά στην ΚΥΑ Φ.15/4187/266/2012 (Β΄ 1275).

Στο Παράρτημα της γνωστοποίησης προβλέπεται συμπλήρωση των εξής στοιχείων : «εγκατεστημένη ισχύς» και «αξία μηχανολογικού εξοπλισμού». Ο εξοπλισμός που δεν σχετίζεται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία και ο εξοπλισμός που προορίζεται αποκλειστικά για την προστασία του περιβάλλοντος λαμβάνονται υπόψη για τη συμπλήρωση των ανωτέρω στοιχείων;

Όχι. Λαμβάνεται υπόψη μόνο ο παραγωγικός εξοπλισμός.

Το άρθρο 22 του ν. 4442/2016 αναφέρει ότι «αν για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων του παρόντος Κεφαλαίου (Σημ.: Νοείται το κεφ. ΣΤ “Απλούστευση πλαισίου άσκησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών”) απαιτείται προηγούμενη έγκριση …., η διαδικασία και το περιεχόμενο της έγκρισης καθορίζονται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7». Όμως το άρθρο 7 αφορά την υπαγωγή δραστηριότητας σε διαδικασία έγκρισης, ενώ οι μεταποιητικές δραστηριότητες τροφίμων και ποτών υπάγονται σε καθεστώς γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4442/2016. Τελικά για ποια έγκριση πρόκειται;

Η έγκριση που αναφέρεται στο άρθρο 22 του ν. 4442/2016 είναι η έγκριση που υφίσταται και σήμερα αναφορικά με τις εγκαταστάσεις τροφίμων ζωικής προέλευσης, κατ’ εφαρμογή της σχετικής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Ήτοι η έγκριση του άρθρου 7 του ν. 4442/2016 δεν αφορά μόνο δραστηριότητες στο σύνολό τους, αλλά και πτυχές προστασίας δημοσίου συμφέροντος δραστηριοτήτων που υπάγονται σε καθεστώς γνωστοποίησης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η έγκριση που ζητείται, καλύπτει τις μεταποιητικές δραστηριότητες τροφίμων και ποτών, ως προς την πτυχή του δημοσίου συμφέροντος που αφορά στην προστασία της ασφάλειας τροφίμων.

πηγή: notifybusiness.gov.gr

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter