Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Ο Υπουργός Αναπληρωτής Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με απόφασή του στις 21-11-2016 διαπίστωσε την επιχειρησιακή λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.). Η απόφαση αυτή είναι σημαντική διότι ακίνητα με γεώτρηση αδήλωτη στο ΕΜΣΥ δεν μπορούν να λάβουν άδειες κατασκευών, λειτουργίας δραστηριοτήτων κλπ ούτε και να μεταβιβαστούν, μισθωθούν ή παραχωρηθούν για χρήση. Είναι σαφές ότι στα συμβόλαια μεταβίβασης ή μίσθωσης ή παραχώρησης θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός δήλωσης στο ΕΜΣΥ.

geotrisi-nerou-nomimopoiisi-dilosi

Το Ε.Μ.Σ.Υ. συστήθηκε με την υπ. αριθ. 145026 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄31), όπως ισχύει και διασυνδέεται με τις άλλες βάσεις δεδομένων που λειτουργούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή/και στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο φορείς. Το Ε.Μ.Σ.Υ. τηρείται στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη μορφή συστήματος βάσης γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν.3882/2010 (Α΄166) και έχει συσταθεί στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.3199/2003, όπως ισχύει και του Π.Δ.51/2007 και κατ΄ επέκταση του άρθρου 4 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Για την διαπίστωση αυτή έλαβε υπόψη του:

1) Τις διατάξεις του Ν. 3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των υδάτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (Α΄ 280), όπως ισχύει.

2) Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112), όπως ισχύει.

3) Τις διατάξεις του N. 3882/2010 «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 …….και άλλες σχετικές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.166 Α΄)

4) Tις διατάξεις του Π.Δ. υπ’ αριθ. 51/2007 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ……..του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (Φ.Ε.Κ. 54 Α΄).

5) Τις διατάξεις του άρθρου 4 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 (ΕΕL 327/22-12-2000).

6) Τη με αρ. 145026/2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα» (Β΄ 31), όπως ισχύει.

7) Το Π.Δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄ 167), όπως ισχύει.

8) Τη με αρ. 322/2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Οργάνωση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Β΄ 679).

9) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄98) στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το Κεφάλαιο Δεύτερο (παραγ. Β) του ν. 4320/2015 (Α΄29).

10) Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων….και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄114).

11) Την με αριθμ. 4198/17-11-16 (Β΄ 3722) απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλο».

12) Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄210).

13) Τη με αρ. 20476/2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, “περί διορισμού του κου Ιάκωβου Γκανούλη στη θέση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του ΥΠΑΠΕΝ” (Υ.Ο.Δ.Δ. 342).

14) Το γεγονός της χορήγησης από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΝ σε κάθε εξουσιοδοτημένο χρήστη του Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) Κωδικών Χρήσης.

15) Το γεγονός της δοκιμαστικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) από το σύνολο των εξουσιοδοτημένων χρηστών περισσότερο του ενός έτους από την εκπαίδευσή τους. 16) Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

Η επιχείρησή μας Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος γνωρίζει πολύ καλά την διαδικασία, λόγω μακροχρόνιας πείρας και ενασχόλησης με το αντικείμενο, και θα αναλάβει με ευχαρίστηση την εργασία νομιμοποίησης της γεώτρησής σου στον ταχύτερο δυνατό χρόνο.

 

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter