Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Εφαρμογή του νέου νόμου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων, έγινε πολύ πρόσφατα στον τομέα της μεταποίησης τροφίμων και ποτών, μέσω της διαδικασίας της γνωστοποίησης. Η εκδοθείσα υπουργική απόφαση καθορίζει το περιεχόμενο και τη διαδικασία της γνωστοποίησης και κάθε άλλο σχετικό με αυτήν θέμα αναφορικά με τη λειτουργία μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών, όπως αυτές ορίζονται και εξειδικεύονται στον πίνακα που ακολουθεί, με εξαίρεση την δραστηριότητα «Παραγωγή ζάχαρης» με ΚΑΔ 10.81.

Πλαίσιο εφαρμογής της Γνωστοποίησης

 • Η γνωστοποίηση υποβάλλεται ανά εγκατάσταση για το σύνολο των δραστηριοτήτων που ασκούνται σε αυτήν, εφόσον περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα
 • Η εγκατάσταση νομιμοποιείται να λειτουργήσει, χωρίς κινδύνους και πρόστιμα, μετά την ολοκλήρωση της γνωστοποίησης (σύσταση και οργάνωση φακέλου δικαιολογητικών, κατάθεση γνωστοποίησης, λήψη αποδεικτικού κατάθεσης, πληρωμή παραβόλου, ενημέρωση ελεγκτικών υπηρεσιών)
 • Καταβάλλεται παράβολο ανάλογα με την εγκατεστημένη κινητήρια (ΚΙ) ή θερμική (ΘΙ) ισχύ και την αξία του εξοπλισμού (ΑΕ):
  • 100 ευρώ, μέχρι 37kW ΚΙ ή 70kW ΘΙ,
  • 60 ευρώ, μέχρι 200kW και 300.000 ευρώ ΑΕ,
  • 90 ευρώ, μέχρι 400kW και 600.000 ευρώ ΑΕ,
  • 120 ευρώ, μέχρι 1000kW και 1.000.000 ευρώ ΑΕ,
  • 150 ευρώ, μέχρι 2000kW και 2.000.000 ευρώ ΑΕ,
  • 180 ευρώ, μέχρι 4000kW και 3.000.000 ευρώ ΑΕ,
  • 0,09‰ της αξίας του εξοπλισμού με μέγιστο τα 1500 ευρώ, άνω των 4000kW και άνω των 3.000.000 ευρώ ΑΕ
 • Καταβάλλεται το υψηλότερο παράβολο όταν η ισχύς και η αξία δεν συμπίπτουν στην ίδια κατηγορία κλιμακίων
 • Καταβάλλεται ως παράβολο η διαφορά, σε περίπτωση αύξησης ισχύος ή αξίας εξοπλισμού 
 • Δεν καταβάλλεται παράβολο σε περίπτωση διακοπής εργασιών
 • Μέχρι να ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό σύστημα ΟΠΣ-ΑΔΕ η γνωστοποίηση κατατίθεται:
  • με γνήσιο της υπογραφής
  • στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ανάπτυξης
  • ή στο αρμόδιο για τις μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες Επιμελητήριο, αφού έχει πιστοποιηθεί
  • ή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, αφού έχει πιστοποιηθεί
  • Εκτός της γνωστοποίησης δεν κατατίθεται άλλο δικαιολογητικό
  • Την αποκλειστική ευθύνη, για τα δηλωθέντα στοιχεία στην γνωστοποίηση, έχει ο ενδιαφερόμενος
  • Αποδεικτικό κατάθεσης της γνωστοποίησης λαμβάνεται μετά από προηγούμενη αίτηση
  • Ως αποδεικτικό νοείται το φωτοαντίγραφο της πρωτοκολλημένης γνωστοποίησης
  • Η γνωστοποίηση κοινοποιείται από την υπηρεσία που την παρέλαβε εντός 5 εργάσιμων ημερών στους:
   • Πυροσβεστική υπηρεσία
   • Υγειονομική Υπηρεσία
   • Χημική Υπηρεσία
   • Κτηνιατρική Αρχή
   • Διεύθυνση Υδάτων
   • Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
   • Υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
   • Περιφερειακή υπηρεσία του ΕΦΕΤ
   • Υπηρεσία Δόμησης
   • Υπηρεσία Περιβάλλοντος
   • Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων
   • Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών
   • τυχόν άλλη αρχή κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας
  • Οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία της γνωστοποίησης, πριν υλοποιηθεί, θα κατατίθεται με την μορφή της γνωστοποίησης ως ανωτέρω
  • Μεταβολή στον τόπο άσκησης της δραστηριότητας θα γνωστοποιείται με παράβολο
  • Αλλαγή στον φορέα της δραστηριότητας γνωστοποιείται ανεξάρτητα από τον παλαιό και το νέο φορέα, ως ανωτέρω, εντός 10 ημερών από την αλλαγή
 • Ο ενδιαφερόμενος τηρεί με αποκλειστική του ευθύνη φάκελο δικαιολογητικών εντός της εγκατάστασης
 • Προβλέπεται πρόστιμο, που βεβαιώνεται ως χρέος στο δημόσιο, για:
  • παράλειψη αρχικής γνωστοποίησης
  • παράλειψη γνωστοποίησης μεταβολών
  • γνωστοποίηση αναληθών στοιχείων
  • μη καταβολή παραβόλου
 • Το ύψος του προστίμου εξαρτάται από:
  • την σοβαρότητα της παράβασης
  • το μέγεθος της επιχείρησης
  • τον βαθμό όχλησης της επιχείρησης
  • τον ρυθμό συνεργασίας της
  • τον βαθμό συμμόρφωσής της
  • τις υποτροπές της
  • βλάβες στο δημόσιο συμφέρον
 • Εκτός από το πρόστιμο περί γνωστοποίησης υπάρχει και το πρόστιμο περί φακέλου δικαιολογητικών (όπως ισχύει στην υφιστάμενη νομοθεσία)

  

Πίνακας δραστηριοτήτων μεταποίησης 

10.11 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος

 • 10.11.1 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος βοοειδών, χοιροειδών, αιγοπροβατοειδών, αλόγων και άλλων ιπποειδών, που διατίθεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη
 • 10.11.2 Επεξεργασία και συντήρηση βρώσιμων εντοσθίων βοοειδών, χοιροειδών, αιγοπροβατοειδών, αλόγων και άλλων ιπποειδών, που διατίθενται νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
 • 10.11.3 Επεξεργασία και συντήρηση κατεψυγμένων κρεάτων και βρώσιμων εντοσθίων· άλλων κρεάτων και βρώσιμων εντοσθίων
 • 10.11.4 Επεξεργασία μαλλιού, που έχει αφαιρεθεί από την προβιά νεκρών ζώων και ακατέργαστων δερμάτων και προβιών βοοειδών, ιπποειδών, αιγοειδών και προβατοειδών
 • 10.11.5 Επεξεργασία λιπών βοοειδών, προβάτων, αιγών ή χοίρων
 • 10.11.6 Επεξεργασία ωμών εντοσθίων, μη βρώσιμων
 • 10.11.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένου και διατηρημένου κρέατος

10.12 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών

 • 10.12.1 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών, που διατίθεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη
 • 10.12.2 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών, που διατίθεται κατεψυγμένο
 • 10.12.3 Επεξεργασία λιπών πουλερικών
 • 10.12.4 Επεξεργασία και συντήρηση βρώσιμων εντοσθίων πουλερικών
 • 10.12.5 Επεξεργασία φτερών και πούπουλων και δερμάτων πουλιών με φτερά και πούπουλα
 • 10.12.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένου και διατηρημένου κρέατος πουλερικών

10.13 Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών

 • 10.13.1 Παραγωγή διατηρημένων τροφών και παρασκευασμάτων κρέατος, εντοσθίων ή αίματος
 • 10.13.9 Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για την παραγωγή προϊόντων κρέατος
 • Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας επεξεργασίας προϊόντων κρέατος και προϊόντων κρέατος πουλερικών

10.20 Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

 • 10.20.1 Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, που διατίθενται νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα
 • 10.20.2 Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένων ή διατηρημένων· παραγωγή χαβιαριού και υποκατάστατων αυτού
 • 10.20.3 Επεξεργασία και συντήρηση καρκινοειδών, μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, που διαθέτονται κατεψυγμένα, παρασκευασμένα ή διατηρημένα
 • 10.20.4 Επεξεργασία και συντήρηση αλευριών, σκονών και σβόλων (πελετών), και άλλων προϊόντων π.δ.κ.α. από ψάρια ή καρκινοειδή, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, ακατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση
 • 10.20.9 Κάπνισμα και άλλες υπηρεσίες διατήρησης και παρασκευής για την παραγωγή προϊόντων ψαριών
 • Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένων και διατηρημένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

10.31 Επεξεργασία και συντήρηση πατατών

 • 10.31.1 Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων πατατών
 • 10.31.9 Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για πατάτες και προϊόντα πατάτας· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής παρασκευασμένων και διατηρημένων πατατών

10.32 Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών

 • 10.32.1 Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών
 • 10.32.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χυμών φρούτων και λαχανικών

10.39 Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών

 • 10.39.1 Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων λαχανικών, εκτός από πατάτες
 • 10.39.2 Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων φρούτων και καρπών με κέλυφος
 • 10.39.3 Παραγωγή φυτικών υλών και φυτικών απορριμμάτων, φυτικών υπολειμμάτων και υποπροϊόντων
 • 10.39.9 Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για τη διατήρηση φρούτων και λαχανικών
 • Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων παρασκευασμένων και συντηρημένων φρούτων και λαχανικών

10.41 Παραγωγή ελαίων και λιπών

 • 10.41.1 Παραγωγή ζωικών ελαίων και λιπών και των κλασμάτων τους, που διατίθενται ακατέργαστα
 • 10.41.2 Παραγωγή φυτικών ελαίων, που διατίθενται ακατέργαστα
 • 10.41.3 Παραγωγή χονδραδιών βαμβακιού (linter)
 • 10.41.4 Παραγωγή ελαιοπιτών και άλλων στερεών κατάλοιπων φυτικών λιπών ή ελαίων· αλευριών και χονδράλευρων από ελαιούχους σπόρους ή καρπούς
 • 10.41.5 Παραγωγή εξευγενισμένων ελαίων, εκτός των καταλοίπων
 • 10.41.6 Παραγωγή ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τους, υδρογονωμένων, εστεροποιημένων, αλλά χωρίς να έχουν υποστεί περαιτέρω παρασκευή
 • 10.41.7 Παραγωγή φυτικών κηρών (εκτός από τα τριγλυκερίδια) - γαλακτωμάτων δέρματος (δερματέλαιων)· κατάλοιπων της επεξεργασίας λιπαρών ουσιών ή ζωικών ή φυτικών κηρών
 • 10.41.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ελαίων και λιπών

10.42 Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών

 • 10.42.1 Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών
 • 10.42.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων

10.51 Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία

 • 10.51.1 Παραγωγή επεξεργασμένου ρευστού γάλακτος και κρέμας γάλακτος
 • 10.51.2 Παραγωγή γάλακτος σε στερεή μορφή
 • 10.51.3 Παραγωγή βούτυρου και γαλακτοκομικών για επάλειψη
 • 10.51.4 Παραγωγή τυριού και τυροπήγματος (πηγμένου γάλακτος για τυρί)
 • 10.51.5 Παραγωγή άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων
 • 10.51.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας επεξεργασίας γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων

10.52 Παραγωγή παγωτών

 • 10.52.1 Παραγωγή παγωτού και άλλων ειδών βρώσιμου πάγου
 • 10.52.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας επεξεργασίας παγωτών

10.61 Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων

 • 10.61.1 Παραγωγή ρυζιού, πλήρους ή μερικής αλέσεως ή αποφλοιωμένου ή σε θραύσματα
 • 10.61.2 Παραγωγή αλευριών σιτηρών και φυτικών αλευριών μειγμάτων τους
 • 10.61.3 Παραγωγή χόνδρων (μπλιγουριού), χονδράλευρων και σβόλων και άλλων προϊόντων δημητριακών
 • 10.61.4 Παραγωγή πίτουρου, πιτουράλευρων και άλλων κατάλοιπων από την επεξεργασία σιτηρών
 • 10.61.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων αλευρόμυλων

10.62 Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου

 • 10.62.1 Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου· σακχάρων και σιροπιών ζαχάρεων π.δ.κ.α.
 • 10.62.2 Παραγωγή κατάλοιπων αμυλοποιίας και παρόμοιων κατάλοιπων
 • 10.62.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αμύλων και αμυλωδών προϊόντων

10.71 Αρτοποιία, παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

 • 10.71.1 Παραγωγή ψωμιού, νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων
 • 10.71.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής νωπού ή κατεψυγμένου ψωμιού, ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων

10.72 Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων, παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής

 • 10.72.1 Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής
 • 10.72.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παρασκευής παξιμαδιών και μπισκότων διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων

10.73 Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων

 • 10.73.1 Παραγωγή μακαρονιών, ρυζομακάρονων (noodles), κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων
 • 10.73.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μακαρονιών, ρυζομακάρονων (noodles), κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων

10.82 Παραγωγή κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών

 • 10.82.1 Παραγωγή πάστας κακάου (κακαομάζας), αποβουτυρωμένης ή μη, βούτυρου, λίπους και λαδιού κακάου και κακάου σε σκόνη
 • 10.82.2 Παραγωγή προϊόντων σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής
 • 10.82.3 Παραγωγή κελυφών, μεμβρανών (φλουδών) και άλλων απορριμμάτων κακάου
 • 10.82.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών

10.83 Επεξεργασία τσαγιού και καφέ

 • 10.83.1 Επεξεργασία τσαγιού και καφέ
 • 10.83.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής καφέ και τσαγιού

10.84 Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων

 • 10.84.1 Παραγωγή ξιδιού· σαλτσών· ανάμεικτων καρυκευμάτων· αλευριού και χονδράλευρου σιναπιού· παρασκευασμένης μουστάρδας
 • 10.84.2 Παραγωγή μπαχαρικών, που διαθέτονται κατεργασμένα
 • 10.84.3 Παραγωγή αλατιού κατάλληλου για τρόφιμα
 • 10.84.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αρτυμάτων και καρυκευμάτων

10.85 Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών

 • 10.85.1 Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών
 • 10.85.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής έτοιμων γευμάτων και φαγητών

10.86 Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών

 • 10.86.1 Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών
 • 10.86.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών

10.89 Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α.

 • 10.89.1 Παραγωγή σουπών, αβγών, μαγιών και άλλων προϊόντων διατροφής· εκχυλισμάτων και ζωμών κρέατος, ψαριών και υδρόβιων ασπόνδυλων
 • 10.89.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α.

10.91 Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα

 • 10.91.1 Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα, εκτός από χονδράλευρα και σβόλους τριφυλλιού
 • 10.91.2 Παραγωγή χονδράλευρου και σβόλων τριφυλλιού (alfalfa)
 • 10.91.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ζωοτροφών για ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα

10.92 Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς

 • 10.92.1 Παραγωγή παρασκευασμένων τροφών για ζώα συντροφιάς
 • 10.92.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής τροφίμων για ζώα συντροφιάς

11.01 Απόσταξη, ανακαθαρισμός (αναδιύλιση) και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών

 • 11.01.1 Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών
 • 11.01.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας απόσταξης αλκοολούχων ποτών

11.02 Παραγωγή οίνου από σταφύλια

 • 11.02.1 Παραγωγή οίνου από νωπά σταφύλια· μούστου σταφυλιών
 • 11.02.2 Παραγωγή οινολασπών (κατακαθιών)· τρυγίας ακάθαρτης
 • 11.02.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής οίνου από σταφύλια

11.03 Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα

 • 11.03.1 Παραγωγή άλλων ποτών που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτη, απίτη, υδρομελιού)· μειγμάτων ποτών που περιέχουν αλκοόλη
 • 11.03.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μηλίτη και άλλων οίνων από φρούτα

11.04 Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση

 • 11.04.1 Παραγωγή βερμούτ και άλλων ειδών αρωματικού κρασιού από νωπά σταφύλια
 • 11.04.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων μη αποσταγμένων ποτών που προέρχονται από ζύμωση

11.05 Ζυθοποιία

 • 11.05.1 Παραγωγή μπίρας, εκτός από κατάλοιπα ζυθοποιίας
 • 11.05.2 Παραγωγή κατάλοιπων ζυθοποιίας ή απόσταξης
 • 11.05.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μπίρας

11.06 Παραγωγή βύνης

 • 11.06.1 Παραγωγή βύνης
 • 11.06.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής βύνης

11.07 Παραγωγή αναψυκτικών, παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών

 • 11.07.1 Παραγωγή μεταλλικών νερών και αναψυκτικών
 • 11.07.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μεταλλικών νερών και αναψυκτικών

82.92 Δραστηριότητες συσκευασίας

 • 82.92.1 Υπηρεσίες συσκευασίας

 

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter