Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Μερικές φορές, για κάποιους λόγους, το σύστημα συλλογής στραγγιδίων ή άντλησης στραγγιδίων ή η μονάδα επεξεργασίας στραγγιδίων ενός χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) μπορεί να παρουσιάσει αστοχία. Είτε λόγω βλάβης ή λόγω πραγματικής ανυπαρξίας. Με αυτό τον τρόπο παραβιάζονται οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας του ΧΥΤΑ και τίθεται σε δυναμικό κίνδυνο το περιβάλλον και η δημόσια υγεία.

Τέτοιες ή ανάλογες περιπτώσεις είναι για παράδειγμα οι παρακάτω:

Προφανώς ανάλογη κατάσταση επικρατεί και σε πολλά άλλα μέρη της χώρας μας, δεν χρειάζεται όμως να τα ανακαλύψουμε όλα αφού τα 3 προηγούμενα παραδείγματα αναδεικνύουν τον κίνδυνο.

Σκοπός του άρθρου μας είναι να γίνει αναφορά στην ελάχιστη απαιτούμενη πρακτική που προβλέπει ο νόμος για την προσωρινή διαχείριση τέτοιων καταστάσεων με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο.

Όταν όλες οι προβλέψεις της μελέτης, με βάση την οποία κατασκευάστηκε ο ΧΥΤΑ, αστοχούν, τότε η πιο άμεσα εφαρμόσιμη λύση είναι η συλλογή και μεταφορά των στραγγιδίων στην κοντινότερη μονάδα επεξεργασίας στραγγιδίων ΧΥΤΑ. Η μονάδα πρέπει να είναι περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη, να έχει την απαιτούμενη άδεια εγκατάστασης - λειτουργίας αλλά και να είναι ήδη εγγεγραμμένη στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων.

Τα στραγγίσματα από τους ΧΥΤΑ δεν είναι εύκολη υπόθεση διότι δεν προσομοιάζουν με τα αστικά λύματα και για τον λόγο αυτό η μεταφορά τους για επεξεργασία σε υφιστάμενους βιολογικούς καθαρισμούς αναμένεται να προκαλέσει προβλήματα.

Οι συγκεντρώσεις τους σε ρυπαντικό φορτίο μπορεί να φτάσουν δύο τάξεις μεγέθους (περίπου εκατονταπλάσιες) μεγαλύτερες τιμές από τα αστικά λύματα. Αυτό δείχνουν παραστατικά οι παρακάτω χημικές αναλύσεις, που δίνονται στην αντίστοιχη ελληνική βιβλιογραφία.

Χημική σύσταση στραγγιδίων ΧΥΤΑ

πηγή: Κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Y.T.A.) ∆ήµου Νάξου (Ν1100a), ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ, 2012

Χημική σύσταση στραγγιδίων ΧΥΤΑ

πηγή:  Ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση των στραγγισμάτων από τα απορρίμματα του Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων, ΒΙΔΑΛΗ Ε., 2011

Χημική σύσταση στραγγιδίων ΧΥΤΑ

πηγή:  Χαρακτηρισμός των στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ της Αιγείρας στο Δήμο Αιγιαλείας και προτάσεις για την απορρύπανσή τους, ΜΑΓΓΟΥ Β., 2013

Από τους ανωτέρω πίνακες φαίνονται 3 κυρίαρχα χαρακτηριστικά στοιχεία στην σύσταση των στραγγισμάτων από ΧΥΤΑ:

  • το πολύ υψηλό οργανικό φορτίο (με αμέτρητες δυσάρεστες επιπτώσεις σε όποιο περιβάλλον και αν διατεθούν)
  • η πολύ υψηλή αλατότητά τους (προβλήματα απόθεσης αλάτων στο έδαφος και διήθησης του νερού)
  • οι σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις τους σε βαρέα μέταλλα (τοξικότητα στα φυτά, πχ το αρσενικό με συνιστώμενη ανώτερη τιμή 100ppb)

Οι παρατηρήσεις αυτές αυτομάτως ωθούν τον έχοντα εμπειρία σε θέματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων να σκεφτεί τουλάχιστον 3 διαδοχικές μεθόδους επεξεργασίας: χημική κατακρήμνιση για τα βαρέα μέταλλα, αναερόβια χώνευση ή επεξεργασία με βιομεμβράνες και οπωσδήποτε στο τέλος αντίστροφη όσμωση για την εξάλειψη της αλατότητας. Βεβαίως και υπάρχουν πλέον πλήθος άλλες συνδυαστικές μέθοδοι επεξεργασίας.

Επίσης, προέχει να γίνει κατανοητό πως μία απλή απόφαση μεταφοράς αυτών των υγρών αποβλήτων από τον ΧΥΤΑ σε έναν αστικό βιολογικό καθαρισμό όχι μόνο δεν θα λύσει το πρόβλημα αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό να εμφανίσει προβλήματα, αυτή τη φορά στην αστική βιολογική εγκατάσταση.

Εξάλλου δεν πρέπει να ξεχνούμε πως τα στραγγίδια των ΧΥΤΑ είναι ενταγμένα στον ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων (ΕΚΑ) και μάλιστα με διττό χαρακτήρα, ως επικίνδυνα και ως μη επικίνδυνα. Ο νομοθέτης επιβάλλει στον παραγωγό αυτών των αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ για τους ΧΥΤΑ) να εκτελεί διαπιστευμένες αναλύσεις με βάση τις οποίες θα αποδεικνύει εάν τα υγρά απόβλητά του είναι επικίνδυνα ή όχι.

Επιπλέον, ένας βιολογικός καθαρισμός αστικών λυμάτων είναι περιβαλλοντικά αδειοδοτημένος να δέχεται μόνο αστικά λύματα και όχι στραγγίδια από ΧΥΤΑ, εκτός και αν έχει κατασκευάσει μέσα στην εγκατάστασή του αδειοδοτημένες μονάδες παραλαβής και επεξεργασίας υγρών αποβλήτων από ΧΥΤΑ.

Πέραν των προαναφερομένων είναι και ο συλλέκτης - μεταφορέας βυτιοφορέας, που θα κληθεί να συλλέξει και μεταφέρει τα στραγγίσματα από τον ΧΥΤΑ. Ο συλλέκτης - μεταφορέας θα πρέπει να κατέχει άδεια συλλογής και μεταφοράς, που περιλαμβάνει αυτά τα απόβλητα. Επιπρόσθετα, ο βυτιοφορέας θα πρέπει να είναι συμβεβλημένος με αδειοδοτημένη μονάδα επεξεργασίας αυτών των αποβλήτων. Τέλος, τα απόβλητα αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται μαζί με τα λοιπά παραστατικά και με την διαπιστευμένη ανάλυση χαρακτηρισμού.

 

Το δικό μας τεχνικό γραφείο Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος γνωρίζει την διαδικασία και μπορεί να συνεργαστεί μαζί σου για την έκδοση της επιθυμητής άδειας μεταφοράς στραγγιδίων - στραγγισμάτων ΧΥΤΑ με βυτιοφόρο ή φορτηγό. Μετά από κάθε ανάθεση σου παρέχουμε δωρεάν ανάλυση του ανταγωνισμού, με βάση όλα τα στοιχεία που έχουμε στην διάθεσή μας, στην περιφέρεια που θα εκδώσουμε την άδειά σου για να ρυθμίσεις τις κινήσεις σου.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter