Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

1. Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα νέων γεωργών, πρέπει να υποβάλουν αίτηση στήριξης - φάκελο υποψηφιότητας (εφεξής «αίτηση στήριξης»). Η αίτηση στήριξης συνοδεύεται και από αίτηση για χορήγηση πληρωμής α’ δόσης στο ποσό που αναλογεί στον υποψήφιο δικαιούχο σε περίπτωση ένταξής του στο υπομέτρο 6.1, σύμφωνα με σχετικό τυποποιημένο υπόδειγμα.


2. Η αίτηση στήριξης πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Αίτηση στήριξης συμπληρωμένη σύμφωνα με σχετικό τυποποιημένο υπόδειγμα, όπως παράγεται και εκτυπώνεται μετά την ηλεκτρονική της υποβολή στο ΠΣΚΕ. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Συνεπώς, πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Η αίτηση υπογράφεται από τον υποψήφιο ή τον διαχειριστή και νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου

β) Επιχειρηματικό Σχέδιο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης στήριξης, συμπληρωμένο σύμφωνα με σχετικό τυποποιημένο υπόδειγμα, έτσι όπως παράγεται και εκτυπώνεται μετά την ηλεκτρονική του υποβολή στο ΠΣΚΕ, και υπογεγραμμένο τόσο από δικαιούχο ή τον διαχειριστή και νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου όσο και από το σύμβουλό του.

1. Οι υποψήφιοι προκειμένου να αξιολογηθούν υποχρεούνται να υποβάλλουν πολυετές Επιχειρηματικό Σχέδιο, το οποίο πρέπει να περιγράφει με ρεαλιστικότητα τις ενέργειες για την ανάπτυξη της γεωργικής εκμετάλλευσης σε σχέση με την αρχική κατάσταση μέσω διατύπωσης σχετικών δεσμευτικών ποσοτικών ή ποιοτικών στόχων για την οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης.

2. Το επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να έχει γεωργικό προσανατολισμό και να αφορά τον γεωργικό τομέα, δηλαδή να αφορά την πρωτογενή γεωργική παραγωγή (συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων όπως η διαλογή και απλή συσκευασία ιδίων προϊόντων), χωρίς να αποκλείεται κάποια στοιχεία να αφορούν εν μέρει, αλλά όχι αποκλειστικά, και την παροχή γεωργικών υπηρεσιών (όπως, π.χ. μίσθωση γεωργικών μηχανημάτων ΚΑΔ 01.6).

3. Η ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου είναι τα τρία και η μέγιστη τα τέσσερα έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. Η έναρξη της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου πρέπει να αρχίσει το αργότερο εντός εννέα μηνών από την προαναφερόμενη απόφαση ένταξης.

4. Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης στήριξης και συμπληρώνεται σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα που αναρτάται σε ηλεκτρονική μορφή στο ΠΣΚΕ. Η υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου σε ηλεκτρονική μορφή όπως και η συμφωνία με το περιεχόμενο και προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου είναι υποχρεωτική και όρος επιλεξιμότητας.

5. Το επιχειρηματικό σχέδιο περιλαμβάνει τα εξής:

5.1. Περιγραφή αρχικής κατάστασης της γεωργικής εκμετάλλευσης ως προς τα εξής:

(α) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης με ιδιαίτερη αναφορά στην προηγούμενη επαγγελματική του δραστηριότητα, σε τυχούσα εμπειρία σε γεωργικές δραστηριότητες και στο ιστορικό της έναρξης της γεωργικής του δραστηριότητας ως αρχηγού γεωργικής εκμετάλλευσης.

(β) Περιγραφή της υφιστάμενης δραστηριοποίησης του νομικού προσώπου.

(γ) Αναλυτική περιγραφή της αρχικής κατάστασης με αναφορά σχετικών οικονομικών και λειτουργικών στοιχείων της εκμετάλλευσης και ειδικά στοιχείων για το μέγεθος και τη δυναμικότητα – τυπική απόδοση αυτής, το φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, την υφιστάμενη κατεύθυνση εκμετάλλευσης (φυτική, κτηνοτροφική, μικτή).

5.2. Περιγραφή τελικής (μελλοντικής) κατάστασης της γεωργικής εκμετάλλευσης ως προς τα εξής:

(α) Αναλυτική περιγραφή και αιτιολόγηση της μελλοντικής κατάστασης ως προς τις εκτάσεις των καλλιεργειών και τα εκτρεφόμενα ζώα, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της εκμετάλλευσης και την κατεύθυνση της (φυτική, κτηνοτροφική, μικτή). Ενδεικτικά η αιτιολόγηση της μελλοντικής κατάστασης μπορεί να συνδέεται με, τον υφιστάμενο εξοπλισμό της εκμετάλλευσης, ιδιαίτερες γνώσεις του γεωργού, την τάση της αγοράς, την απόφαση παραγωγής ποιοτικών προϊόντων που συνδέονται με τον τόπο παραγωγής κ.λπ.

(β) Αναλυτική περιγραφή του/των στόχου/ων του επιχειρηματικού σχεδίου με αναφορά σε ορόσημα/ημερομηνίες επίτευξης.

(γ) Αναλυτική περιγραφή των δεσμεύσεων που ο δικαιούχος ή/και ο αρχηγός της εκμετάλλευσης αναλαμβάνουν κατά την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, σύμφωνα με το ειδικό θεσμικό πλαίσιο του Υπομέτρου 6.1 ή τις γενικότερες υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις εθνικές και κοινοτικές απαιτήσεις, με αναφορά σε ορόσημα/ημερομηνίες επίτευξης.

(δ) Αναλυτική περιγραφή των ενεργειών προς επίτευξη των σχετικών στόχων και δεσμεύσεων, μαζί με σχετικό χρονοδιάγραμμα για τα ορόσημα υλοποίησης αυτών. Οι σχετικές δραστηριότητες μπορούν να αφορούν ενδεικτικά:

i. Την αύξηση της καλλιεργούμενης έκτασης ή του ζωικού κεφαλαίου (για παράδειγμα απόκτηση γης ή αγορά ζωικού κεφαλαίου).

ii. Την αναδιάρθρωση της εκμετάλλευσης.

iii. Την υλοποίηση επενδύσεων (για παράδειγμα αγορά εξοπλισμού, δημιουργία νέων ή επέκταση εγκαταστάσεων).

iv. Την υλοποίηση λοιπών παρεμβάσεων οικονομικού, τεχνολογικού ή οργανωτικού εκσυγχρονισμού (για παράδειγμα συμμετοχή σε κατάρτιση, συμβουλευτικές υπηρεσίες, ενέργειες πιστοποίησης, συμμετοχή σε συλλογικές ενέργειες προώθησης ή συλλογικές επενδύσεις), όταν δεν τίθενται ως στόχοι.

(ε) Προϋπολογισμός και πηγές χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου

(στ) Όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για την παρακολούθηση των δεικτών και την αξιολόγηση του ΠΑΑ 2014-2020,

(ζ) Ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1.1 του άρθρου 7 της παρούσας.

5.3. Στην περίπτωση όπου μέρος των δράσεων ή ενεργειών σχεδιάζεται να υλοποιηθεί από άλλα μέτρα/υπομέτρα/δράσεις του ΠΑΑ 2014-20, πρέπει να αναφέρονται τα σχετικά μέτρα/υπομέτρα/δράσεις ως εξής:

5.3.1. «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» (Υπομέτρο 2.1),

5.3.2. «Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» (Υπομέτρο 4.1),

5.3.3. «Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» (Υπομέτρο 3.1), 5.3.4. «Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών» (Μέτρο 9),

5.4. Σε κάθε περίπτωση, η έγκριση της αίτησης στήριξης για το Υπομέτρο 6.1 των Νέων Γεωργών δεν αποτελεί και δέσμευση για ένταξη και χρηματοδότηση των αναφερόμενων δράσεων από άλλα μέτρα/υπομέτρα/δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020. Η επίτευξη του/ων στόχου/ων είναι υποχρεωτική, ανεξαρτήτως της ένταξης ή μη σε άλλα μέτρα/υπομέτρα/δράσεις του ΠΑΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας.

6. Το επιχειρηματικό σχέδιο συντάσσεται από σύμβουλο γεωτεχνικό ή τεχνολόγο γεωπονίας ο οποίος αναλαμβάνει πέραν της υποχρέωσης εκπόνησης του επιχειρηματικού σχεδίου και την υποχρέωση τεχνικής στήριξης του υποψηφίου μέχρι την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου (υποβολή αιτημάτων τροποποίησης επιχειρηματικού σχεδίου, αιτημάτων πληρωμής, κλπ). Η σχετική έννομη σχέση αποδεικνύεται μέσω σύναψης ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ του συμβούλου και του υποψήφιου δικαιούχου.

7. Το επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί να τροποποιείται κατ΄ ανώτερο δύο φορές, με σκοπό την καλύτερη και έγκαιρη ανταπόκριση σε μεταβαλλόμενες συνθήκες υλοποίησης. Οι τροποποιήσεις θα γίνονται αποδεκτές μόνο ύστερα από σαφή αιτιολόγηση, σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας.

γ) Δικαιολογητικά υποβολής, όπως ορίζονται στις παρακάτω παραγράφους 3 και 4.

3. Δικαιολογητικά υποβολής αιτήματος στήριξης φυσικού προσώπου:

3.1. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ, βλέπε οδηγίες) σε ισχύ, ως νεοεισερχομένου στον αγροτικό τομέα επαγγελματία αγρότη.

3.1.α. Ως Νεοεισερχόμενος στον αγροτικό τομέα επαγγελματίας αγρότης νοείται: Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία (Ν. 3874/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), υπάρχει ειδική πρόβλεψη για καθεστώς «νεοεισερχομένων» επαγγελματιών αγροτών. Συγκεκριμένα, «για τους νεοεισερχόμενους στον αγροτικό τομέα, οι οποίοι έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο, προκειμένου να χαρακτηριστούν ως επαγγελματίες αγρότες, δεν ισχύει το κριτήριο του εισοδήματος, και δεν απαιτείται να είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, για δύο (2) συνεχή έτη από την έναρξη της αγροτικής δραστηριότητάς τους. Αρκεί οι ανωτέρω να προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), στην οποία να δηλώνουν ότι θα εγγραφούν στα μητρώα του ΟΓΑ και ότι, για το σκοπό αυτόν, εντός έξι (6) μηνών, θα υποβάλλουν προς τον ΟΓΑ σχετική αίτηση εγγραφής τους στα μητρώα του και επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας, σύμφωνα με τις σχετικές προς τούτο διατάξεις του ΟΓΑ. Με τη συμπλήρωση των δύο (2) ετών, ο νεοεισερχόμενος υποχρεούται να προσκομίσει τη σχετική βεβαίωση εγγραφής στον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ. Σε κάθε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής, με υπαιτιότητά του, αναζητούνται και εισπράττονται εντόκως από το Δημόσιο όλα τα ωφελήματα που ο νεοεισερχόμενος τυχόν αποκόμισε από την εφαρμογή της παρούσας διάταξης». Ειδικότερα, για να κριθεί κάποιος «νεοεισερχόμενος» στον αγροτικό τομέα ως επαγγελματίας αγρότης στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) πρέπει να πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην αριθ. πρωτ. 909/61979/27-5-2016 Εγκύκλιο με θέμα «διευκρινήσεις για τον χαρακτηρισμό των νεοεισερχόμενων ως επαγγελματίες αγρότες» (ΑΔΑ: ΩΨΑΝ4653ΠΓ-ΔΙΠ)

3.1.β. Ο επαγγελματίας αγρότης ορίζεται με βάση εθνικά κριτήρια και έχει υποχρέωση για εγγραφή στο ΜΑΑΕ όπως και στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα, εκτός των εξαιρέσεων που αναφέρονται στις εθνικές διατάξεις. Ειδικότερα, επαγγελματίας αγρότης σύμφωνα με την περίπτωση α’ του άρθρου 1 του νόμου 3874/2010 όπως κάθε φορά ισχύει, είναι το ενήλικο φυσικό πρόσωπο που έχει δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, εφόσον πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

αα) Είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης.

αβ) Ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευσή του τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του.

αγ) Λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του.

αδ) Είναι ασφαλισμένος ο ίδιος και η αγροτική του παραγωγή, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

αε) Τηρεί λογιστικά βιβλία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η κατοχή αγροτικής εκμετάλλευσης αποδεικνύεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αριθμ. 360/26071/1-3-2016 (ΑΔΑ 7Ω9Ρ4653ΠΓ-ΔΕΒ) εγκύκλιο του Γεν. Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ, όπως κάθε φορά ισχύει. Ο υπολογισμός της ετήσιας απασχόλησης στην αγροτική εκμετάλλευση γίνεται σύμφωνα με την αριθμ. 169653/3-6-2011 (ΦΕΚ 1181/Β΄/9-6-2011) Υπουργική Απόφαση του ΥΠΑΑΤ, όπως κάθε φορά ισχύει. Ο υπολογισμός του αγροτικού εισοδήματος γίνεται σύμφωνα με την αριθμ. 134430/4-3-2011 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 392/Β’/14-3/11) και την αριθμ. 360/26071/1-3-2016 (ΑΔΑ 7Ω9Ρ4653ΠΓ-ΔΕΒ) εγκύκλιο του Γεν. Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ, όπως κάθε φορά ισχύει. Για τους σκοπούς του υπομέτρου 6.1 θεωρούνται ως επαγγελματίες αγρότες όσοι έχουν κριθεί δικαιούχοι του Υπομέτρου και των οποίων τα αγροτικά εισοδήματα προέρχονται από τον τομέα της Γεωργίας και όχι στον τομέα της Αλιείας.

3.2. Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας (δύο όψεων) ή του Διαβατηρίου τους ή άλλου επίσημου εγγράφου που να αποδεικνύει την ηλικία του υποψηφίου.

3.3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

3.4. Βεβαίωση Δημάρχου ή Κοινοτάρχη για το μόνιμο της κατοικίας με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία έκδοσης όχι προγενέστερη του ενός εξαμήνου από την έναρξη της υποβολής αιτήσεων στήριξης.

3.5. Για αλλοδαπούς πολίτες:

α) Για πολίτες της Ε.Ε., έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ένωσης ή Δελτίο μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη της Ένωσης.

β) Για πολίτες τρίτων χωρών, άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος ή άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς ή άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας ή δελτίο διαμονής σε σύζυγο πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή δελτίο διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών μέλη οικογένειας πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η προσκόμιση των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.5.α και για τον/την σύζυγο του υποψηφίου ή το μέλος της οικογένειας που είναι πολίτης άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε.

3.6. Φορολογικά στοιχεία:

α) Τελευταίο διαθέσιμο εκκαθαριστικό Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1,

β) Αντίγραφο της Κατάστασης Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα (έντυπο Ε3) του ιδίου έτους

γ) Αντίστοιχα παραστατικά (εκκαθαριστικό Ε1, Ε3) προσκομίζονται και για το/τη σύζυγο του φυσικού προσώπου, εφόσον δεν υπάρχει κοινή δήλωση συζύγων, μόνο για υποψηφίους δικαιούχους φυσικά πρόσωπα.

δ) Στις περιπτώσεις που δεν έχουν υποβληθεί φορολογικές δηλώσεις Ε1 και Ε3, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος (ή ο/η σύζυγος) δεν ήταν υπόχρεος σε υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Υποβάλλεται επίσης και αντίγραφο βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ.

3.7. Βεβαίωση εγγραφής στον ΟΓΑ σχετικά με την άσκηση γεωργικής ή άλλης δραστηριότητας, εφόσον υπάρχει.

3.8. Εφόσον ο/η σύζυγος του υποψηφίου ασχολείται στον τομέα της Αλιείας και είναι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης ασφάλισης στον ΟΓΑ στην οποία να αναφέρεται ο τομέας ασφάλισης.

3.9. Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του υποψηφίου δικαιούχου νέου γεωργού και του σύμβουλου γεωτεχνικού ή τεχνολόγου γεωπονίας σχετικά με τη σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου και την τεχνική στήριξη του δικαιούχου μέχρι την ολοκλήρωσή του επιχειρηματικού σχεδίου.

3.10. Εφόσον υπάρχει, βεβαίωση έναρξης δραστηριοτήτων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση μεταβολών εργασιών, συμπεριλαμβανομένης περιγραφής της κύριας και δευτερευόντων δραστηριοτήτων της επιχείρησης (ΚΑΔ).

3.11. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 όπου ο υποψήφιος δικαιούχος δηλώνει ότι:

α) Εμπίπτει στον ορισμό των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (σύσταση Επιτροπής 2003/361/ΕΚ).

- ως µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια ευρώ.

ως πολύ µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια ευρώ.

β) Δεν εμπίπτει στις κατηγορίες μη επιλέξιμων υποψηφίων. Δεν είναι επιλέξιμοι ως υποψήφιοι για ένταξη στο πρόγραμμα εγκατάστασης νέων γεωργών και δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι στήριξης οι κάτωθι:

1. Οι αρχηγοί εκμετάλλευσης φυσικού ή νομικού προσώπου οι οποίοι:

1.1. Έχουν ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών που προηγούνται της πρώτης εγκατάστασης. Ο έλεγχος συνίσταται στη διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων με διαθέσιμες βάσεις δεδομένων (ΟΣΔΕ, ΟΓΑ κ.λπ.).

1.2. Έχουν εξωγεωργική απασχόληση, μόνιμη εξαρτημένη ή μη εξαρτημένη. Δεν λογίζεται ως εξωγεωργική μη εξαρτημένη απασχόληση η άσκηση διοίκησης και επιχειρηματικής δραστηριότητας σε νομικό πρόσωπο με κύρια δραστηριότητα τη γεωργική (Ομάδα ΚΑΔ 01, εκτός των ΚΑΔ 01.6 και ΚΑΔ 01.7).

1.3. Είναι δικαιούχοι των Υπομέτρων 6.2 «εκκίνηση για μη γεωργικές δραστηριότητες» και 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014 – 2020.

1.4. Έχουν υπάρξει στο παρελθόν δικαιούχοι μέτρων «νέων γεωργών» του ΠΑΑ 2007-2013 ή του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-2006.

1.5. Έχουν σύζυγο που είναι είτε επαγγελματίας αγρότης εγγεγραμμένος στο ΜΑΑΕ ή έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελματίας αγρότης από το ΜΑΑΕ, εξαιρουμένων των συζύγων των επαγγελματιών αγροτών στο τομέα της αλιείας.

1.6. Είναι σπουδάστριες- σπουδαστές ή φοιτήτριες- φοιτητές από την έναρξη της φοίτησης έως τη συμπλήρωση του αριθμού των προβλεπόμενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.

1.7. Λαμβάνουν επιδόματα αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67% και κρίνονται από τον αρμόδιο φορέα (ΚΕΠΑ) ως μη ικανοί προς εργασία (βιοποριστικό επάγγελμα).

1.8. Είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο του εσωτερικού ή εξωτερικού. Οι συντάξεις αναπηρίας κρίνονται ανά περίπτωση.

1.9. Εκτίουν ποινές φυλάκισης.

2. Τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν τις προϋποθέσεις να οριστούν ως νεοεισερχόμενοι στον γεωργικό τομέα επαγγελματίες αγρότες στο ΜΑΑE, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν κάθε φορά. 3. Όσοι δεν συγκεντρώνουν την ελάχιστη συνολική βαθμολογία όσον αφορά τα βαθμολογικά κριτήρια του Υπομέτρου 6.1 που αποφασίζεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014-2020.

4. Τα υπό σύσταση νομικά πρόσωπα.

5. Ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών ή άλλο κοινό εταιρικό σχήμα (και νόμιμος εκπρόσωπος ή κύριος εταίρος αυτών) που χρηματοδοτούνται από άλλα μέτρα του ΠΑΑ 2014 – 2020 για κοινό επιχειρηματικό σχέδιο.

6. Όσοι δεν αποδέχονται τη διασταύρωση των δηλούμενων στοιχείων με τα επίσημα στοιχεία του Κράτους και λοιπών Δημόσιων Υπηρεσιών, ιδιαιτέρως δε με τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και των λοιπών μητρώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του TAXIS, των ασφαλιστικών οργανισμών, του Εθνικού Δημοτολογίου, του Εθνικού Κτηματολογίου, των οργανισμών κοινής ωφέλειας.

7. Όσοι δηλώνουν στην αίτηση στήριξης – φάκελο υποψηφιότητας ψευδή ή αναληθή στοιχεία.

8. Όσοι δεν υποβάλλουν εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση στήριξης τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός των απαιτούμενων χρονικών προθεσμιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Προκήρυξη του Υπομέτρου

γ) Θα προσκομίσει δικαιολογητικά διακοπής εξωγεωργικής απασχόλησης μετά από ενδεχόμενη κατάταξή του στους εν δυνάμει δικαιούχους του μέτρου.

δ) Για τα αγροτεμάχια για τα οποία αιτείται βαθμολόγηση ιδιοκτησίας και τα οποία δεν δηλώθηκαν ως ιδιόκτητα στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης του ιδίου έτους με την αίτηση στήριξης, θα προσκομίσει δικαιολογητικά νόμιμης κατοχής μετά από ενδεχόμενη κατάταξή του στους εν δυνάμει δικαιούχους του μέτρου.

ε) Θα προσκομίσει βεβαίωση έναρξης δραστηριοτήτων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση μεταβολών εργασιών, συμπεριλαμβανομένης περιγραφής της κύριας και δευτερευόντων δραστηριοτήτων της επιχείρησης (ΚΑΔ) εντός εννέα μηνών από την απόφαση ένταξης.

στ) Ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης δεν έχει ασκήσει κατά το παρελθόν γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών πριν την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης. Ως ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης νοείται:

1. Για τα φυσικά πρόσωπα η για πρώτη φορά εγγραφή στο ΜΑΑΕ του/της υποψηφίου δικαιούχου νέου γεωργού ως «επαγγελματία αγρότη» νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα, πληρώντας τις σχετικές προϋποθέσεις.

2. Για τα νομικά πρόσωπα η ημερομηνία καθορισμού του φυσικού προσώπου ως διαχειριστή/νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου σύμφωνα με σχετικά εταιρικά έγγραφα. Ο νέος γεωργός διαχειριστής/νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου πρέπει να πληροί επιπλέον τις εξής προϋποθέσεις:

α) έχει διακόψει οποιαδήποτε άλλη μορφή μόνιμης εξαρτημένης εξωγεωργικής απασχόλησης ή μη εξαρτημένης εξωγεωργικής απασχόλησης που δεν συνδέεται με την άσκηση διοίκησης και επιχειρηματικής δραστηριότητας σε νομικό πρόσωπο με γεωργική δραστηριότητα (Ομάδα ΚΑΔ 01 εκτός των ΚΑΔ 01.6: υποστηρικτικές δραστηριότητες προς τη γεωργία και του ΚΑΔ 01.7: Θήρα), ή να δεσμεύεται ότι θα διακόψει οποιαδήποτε σχετικής μορφής απασχόλησης και θα προσκομίσει εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης των προσωρινών πινάκων αποτελεσμάτων αξιολόγησης, τα σχετικά παραστατικά διακοπής προηγούμενης απασχόλησης.

β) εισφέρει στο εταιρικό κεφάλαιο του νομικού προσώπου τουλάχιστον κατά 51% και είναι νομικά και οικονομικά υπεύθυνος για τη λειτουργία του,

γ) δηλώνει ότι θα εγγραφεί στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα, σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις, σχετικά με την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε νομικό πρόσωπο με γεωργική δραστηριότητα και ότι θα προσκομίσει τη σχετική βεβαίωση εγγραφής σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις, σε περίπτωση που δεν έχει ήδη εγγραφεί.

3. Η πρώτη εγκατάσταση ολοκληρώνεται με την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και την τήρηση των σχετικών στόχων και δεσμεύσεων των δικαιούχων (φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα) και των αρχηγών – νόμιμων εκπροσώπων των νομικών προσώπων.

ζ) Αποδέχεται ότι τα μηνύματα που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί στην αίτηση στήριξης μέσω ΠΣΚΕ επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των έννομων συνεπειών και προθεσμιών καθώς και τις προβλεπόμενες κυρώσεις σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων εκ μέρους τους.

η) Αποδέχεται την περαιτέρω επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, διασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

3.12. Δικαιολογητικά:

α) διακοπής μόνιμης εξαρτημένης ή μη εξαρτημένης εξωγεωργικής απασχόλησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.2 του άρθρου 4 της παρούσας. Ως αποδεικτικά στοιχεία διακοπής, ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: Αντίγραφο διακοπής εργασιών από τη ΔΟΥ, απόλυση, οικειοθελής αποχώρηση, βεβαίωση διακοπής κύριας ασφάλισης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, λήξη σύμβασης, διακοπή ταμείου ανεργίας.

β) σχετικά με την άσκηση μη μόνιμης εξαρτημένης απασχόλησης (όπως εποχιακή εργασία) για το φυσικό πρόσωπο αρχηγό της γεωργικής εκμετάλλευσης. Ως αποδεικτικά στοιχεία αυτής ενδεικτικά αναφέρονται οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης ΙΚΑ.

γ) Ο υποψήφιος δύναται να αποκτήσει και να προσκομίσει τα δικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου σε ημερομηνία μεταγενέστερη της υποβολής της αίτησης στήριξης, σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσας.

3.13. Εφόσον υπάρχουν, παραστατικά νόμιμης κατοχής αγροτεμαχίων που δηλώνονται ως ιδιόκτητα από το δικαιούχο, νομίμως μετεγγραμμένα, για αγροτεμάχια που δηλώνονται ως ιδιόκτητα πλέον αυτών που έχουν δηλωθεί ως ιδιόκτητα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ). Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος δύναται να αποκτήσει και να προσκομίσει τα παραστατικά ιδιοκτησίας για τα εν λόγω αγροτεμάχια που έχουν περιληφθεί στη δήλωση του ΟΣΔΕ ως μη ιδιόκτητα σε ημερομηνία μεταγενέστερη της υποβολής της αίτησης στήριξης, σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσας. Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα και τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, συνυπολογίζεται για την εύρεση του ποσοστού της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης που προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργική γη και η ιδιόκτητη γεωργική έκταση του/της συζύγου του/της υποψηφίου, εφόσον περιλαμβάνονται στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του υποψηφίου σύμφωνα με τα οριζόμενα για την επιλεξιμότητα στις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις του άρθρου 3 της παρούσας και κατέχονται κατά πλήρη κυριότητα ή και κατά επικαρπία.

3.14. Εφόσον υπάρχει, καταστατικό ή άλλο εταιρικό έγγραφο Ομάδας ή Οργάνωσης Παραγωγών περί συμμετοχής του υποψηφίου δικαιούχου στην εν λόγω Ομάδα ή Οργάνωση Παραγωγών.

3.15. Εφόσον υπάρχει, δελτίο ανεργίας του αρχηγού εκμετάλλευσης από τον ΟΑΕΔ ή βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ ότι είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά μητρώα, όπου να στοιχειοθετείται χρονικό διάστημα ανεργίας συνολικής (ενιαίας ή διακοπτόμενης) διάρκειας τουλάχιστον 12 μηνών πριν από την έναρξη πρώτης εγκατάστασής, ανατρέχοντας έως και 18 μήνες πριν την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.

3.16. Εφόσον υπάρχει, αντίγραφο πιστοποιητικού επαγγελματικής εκπαίδευσης / κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον 150 ωρών σε συνάφεια με τον προσανατολισμό της γεωργικής εκμετάλλευσης ή αντίγραφο τίτλου σπουδών/ πτυχίο γεωτεχνικής κατεύθυνσης, τουλάχιστον επιπέδου 3 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο ιδ) του άρθρου 1 της παρούσας. Οι τίτλοι σπουδών όπως Πτυχίο ή/και Μεταπτυχιακό ή/και Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών δύνανται να είναι από σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) γεωτεχνικής κατεύθυνσης, ή ισότιμης προς αυτή σχολής, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένη από τον .Ο.Α.Τ.Α.Π.).

3.17. Εφόσον υπάρχουν, δικαιολογητικά σχετικά με στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης όπου στοιχειοθετούνται τιμές κριτηρίων βαθμολογίας που ορίζονται από τις Περιφέρειες.

3.18. Εφόσον υπάρχει σύζυγος, υπεύθυνη δήλωση του/της συζύγου στην οποία δηλώνονται τα εξής:

α) Ο ΑΦΜ του/της συζύγου.

β) Ότι ο / η σύζυγος του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης δεν είναι εγγεγραμμένος/η στο ΜΑΑΕ και δεν έχει τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί ως επαγγελματίας αγρότης από το ΜΑΑΕ, εξαιρουμένου του τομέα της Αλιείας.

γ) Ο/η σύζυγος του αρχηγού γεωργικής εκμετάλλευσης δεν έχει υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης στο υπομέτρο 6.1.

4. Δικαιολογητικά υποβολής αιτήματος στήριξης νομικού προσώπου

4.1. Δικαιολογητικά σύστασης του νομικού προσώπου, εταιρικής σύνθεσης και νόμιμης έδρας αυτού που προβλέπονται με βάση το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, μαζί με τυχόν τροποποιήσεις – μεταβολές τα οποία είναι σε ισχύ, όπως τα ακόλουθα:

α) καταστατικό σύστασης (ΕΠΕ, ΑΕ,), ιδιωτικό συμφωνητικό (για ΟΕ, ΙΚΕ, ΕΕ) και τυχόν τροποποιήσεις αυτών μαζί με καταχώρηση αυτών στη μερίδα της εταιρία του ΓΕΜΗ ( ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ).

β) σχετικό ΦΕΚ σύστασης με το τελευταίο κωδικοποιημένο και δημοσιευμένο καταστατικό (για ΑΕ).

4.2. Απόφαση των αρμοδίων οργάνων του νομικού προσώπου (όπως ενδεικτικά Απόφαση Μετόχων ή Διοικητικού Συμβουλίου) α) σχετικά με τον ορισμό του νόμιμου εκπροσώπου και διαχειριστή στο φυσικό πρόσωπο του νέου γεωργού και β) σχετικά με την υποβολή αιτήματος στήριξης στο μέτρο των νέων γεωργών.

4.3. Αντίγραφο της τελευταίας διαθέσιμης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος έντυπο Ε5, και αντίγραφο της Κατάστασης Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα έντυπο Ε3 του ιδίου έτους.

4.4. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) για το υποψήφιο νομικό πρόσωπο ως κάτοχο γεωργικής εκμετάλλευσης.

4.5. Βεβαίωση εγγραφής ή υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 περί εγγραφής του φυσικού προσώπου αρχηγού και διαχειριστή του νομικού προσώπου στον ΟΑΕΕ ή άλλον κατά περίπτωση αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα, σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις, σχετικά με την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε νομικό πρόσωπο με γεωργική δραστηριότητα ως κύρια.

4.6. Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας (δύο όψεων) ή του Διαβατηρίου τους ή άλλου επίσημου εγγράφου που να αποδεικνύει την ηλικία του νόμιμου εκπρόσωπου.

4.7. Βεβαίωση Δημάρχου ή Κοινοτάρχη για το μόνιμο της κατοικίας του νόμιμου εκπρόσωπου με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία έκδοσης όχι προγενέστερη του ενός εξαμήνου από την έναρξη της υποβολής αιτήσεων στήριξης.

4.8. Εφόσον ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι αλλοδαπός:

α) Για πολίτες της Ε.Ε., έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ένωσης ή Δελτίο μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη της Ένωσης.

β) Για πολίτες τρίτων χωρών, άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος ή άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς ή άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας ή δελτίο διαμονής σε σύζυγο πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή δελτίο διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών μέλη οικογένειας πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η προσκόμιση των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.5.α και για τον/την σύζυγο του υποψηφίου ή το μέλος της οικογένειας που είναι πολίτης άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε.

4.9. Φορολογικά στοιχεία νόμιμου εκπρόσωπου:

α) Τελευταίο διαθέσιμο εκκαθαριστικό Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1.

β) Αντίγραφο της Κατάστασης Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα (έντυπο Ε3) του ιδίου έτους

γ) Αντίστοιχα παραστατικά (εκκαθαριστικό Ε1, Ε3) προσκομίζονται και για το/τη σύζυγο του νόμιμου εκπροσώπου, εφόσον δεν υπάρχει κοινή δήλωση συζύγων.

δ) Στις περιπτώσεις που δεν έχουν υποβληθεί φορολογικές δηλώσεις Ε1 και Ε3, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος (ή ο/η σύζυγος) δεν ήταν υπόχρεος σε υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ή αντίγραφο βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ.

4.10. Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του νόμιμου εκπροσώπου και του σύμβουλου γεωτεχνικού ή τεχνολόγου γεωπονίας σχετικά με τη σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου και την τεχνική στήριξη του δικαιούχου μέχρι την ολοκλήρωσή του επιχειρηματικού σχεδίου.

4.11. Βεβαίωση έναρξης δραστηριοτήτων στην αρμόδια .Ο.Υ. και τυχόν μεταβολών εργασιών, συμπεριλαμβανομένης περιγραφής της κύριας και δευτερευόντων δραστηριοτήτων της επιχείρησης (ΚΑΔ).

4.12. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, που υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, όπου ο νόμιμος εκπρόσωπος δηλώνει ότι:

α) Το νομικό πρόσωπο εμπίπτει στον ορισμό των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (σύσταση Επιτροπής 2003/361/ΕΚ).

β) Το νομικό πρόσωπο δεν εμπίπτει στις κατηγορίες μη επιλέξιμων υποψηφίων.

γ) Για τα αγροτεμάχια για τα οποία αιτείται βαθμολόγηση ιδιοκτησίας και τα οποία δεν δηλώθηκαν ως ιδιόκτητα στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης του ιδίου έτους με την αίτηση στήριξης, θα προσκομισθούν δικαιολογητικά νόμιμης κατοχής μετά από ενδεχόμενη κατάταξη στους εν δυνάμει δικαιούχους του μέτρου.

δ) Ο νόμιμος εκπρόσωπος αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης δεν έχει ασκήσει κατά το παρελθόν γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών πριν την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.

στ) Ο νόμιμος εκπρόσωπος αποδέχεται ότι τα μηνύματα που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί στην αίτηση στήριξης μέσω ΠΣΚΕ επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των έννομων συνεπειών και προθεσμιών καθώς και τις προβλεπόμενες κυρώσεις σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων εκ μέρους τους

ζ) Ο νόμιμος εκπρόσωπος αποδέχεται την περαιτέρω επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, διασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

4.13. Για τον νόμιμο εκπρόσωπο:

α) Δικαιολογητικά διακοπής μόνιμης εξαρτημένης ή μη εξαρτημένης εξωγεωργικής απασχόλησης. Ως αποδεικτικά στοιχεία διακοπής, ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: Αντίγραφο διακοπής εργασιών από τη ΔΟΥ, απόλυση, οικειοθελής αποχώρηση, βεβαίωση διακοπής κύριας ασφάλισης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, λήξη σύμβασης, διακοπή ταμείου ανεργίας.

β) Δικαιολογητικά σχετικά με την άσκηση μη μόνιμης εξαρτημένης απασχόλησης (όπως εποχιακή εργασία) για τον νόμιμο εκπρόσωπο αρχηγό της γεωργικής εκμετάλλευσης. Ως αποδεικτικά στοιχεία αυτής ενδεικτικά αναφέρονται οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης ΙΚΑ.

γ) Ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου δύναται να αποκτήσει και να προσκομίσει τα δικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου σε ημερομηνία μεταγενέστερη της υποβολής της αίτησης στήριξης, σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσας.

4.14. Εφόσον υπάρχουν, παραστατικά νόμιμης κατοχής αγροτεμαχίων που δηλώνονται ως ιδιόκτητα από το δικαιούχο, νομίμως μετεγγραμμένα, για αγροτεμάχια που δηλώνονται ως ιδιόκτητα πλέον αυτών που έχουν δηλωθεί ως ιδιόκτητα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ). Συγκεκριμένα, το υποψήφιο νομικό πρόσωπο δύναται να αποκτήσει και να προσκομίσει τα παραστατικά ιδιοκτησίας για τα εν λόγω αγροτεμάχια που έχουν περιληφθεί στη δήλωση του ΟΣΔΕ ως μη ιδιόκτητα σε ημερομηνία μεταγενέστερη της υποβολής της αίτησης στήριξης, σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσας.

4.15. Εφόσον υπάρχει, καταστατικό ή άλλο εταιρικό έγγραφο Ομάδας ή Οργανώσεων Παραγωγών περί συμμετοχής του υποψηφίου δικαιούχου στις εν λόγω Ομάδες ή Οργανώσεις Παραγωγών.

4.16. Εφόσον υπάρχει, δελτίο ανεργίας του νόμιμου εκπρόσωπου από τον ΟΑΕΔ ή βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ ότι είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά μητρώα, όπου να στοιχειοθετείται χρονικό διάστημα ανεργίας συνολικής (ενιαίας ή διακοπτόμενης) διάρκειας τουλάχιστον 12 μηνών πριν από την έναρξη πρώτης εγκατάστασής, ανατρέχοντας έως και 18 μήνες πριν την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.

4.17. Εφόσον υπάρχει, αντίγραφο πιστοποιητικού επαγγελματικής εκπαίδευσης / κατάρτισης του νόμιμου εκπρόσωπου διάρκειας τουλάχιστον 150 ωρών σε συνάφεια με τον προσανατολισμό της γεωργικής εκμετάλλευσης ή αντίγραφο τίτλου σπουδών/ πτυχίο γεωτεχνικής κατεύθυνσης του νόμιμου εκπροσώπου, τουλάχιστον επιπέδου 3 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο ιδ) του άρθρου 1 της παρούσας. Οι τίτλοι σπουδών όπως Πτυχίο ή/και Μεταπτυχιακό ή/και Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών δύνανται να είναι από σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) γεωτεχνικής κατεύθυνσης, ή ισότιμης προς αυτή σχολής, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένη από τον .Ο.Α.Τ.Α.Π.).

4.18. Εφόσον υπάρχουν, άλλα δικαιολογητικά σχετικά με στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης όπου στοιχειοθετούνται τιμές κριτηρίων βαθμολογίας που ορίζονται από τις Περιφέρειες.

Κριτήριο 1.1: Αξιολογείται και βαθμολογείται ο βαθμός συνάφειας και επάρκειας των επαγγελματικών προσόντων των αρχηγών εκμεταλλεύσεων. Κατοχή Πτυχίου-Τίτλου Σπουδών Γεωτεχνικής Κατεύθυνσης ανώτερο ή ίσο με επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, βαρύτητα 10%, ναι=100, όχι=0.

Κριτήριο 2.1: Αξιολογείται και βαθμολογείται η αρχική συμμετοχή σε συλλογικές δράσεις. Συμμετοχή σε Ομάδες ή Οργανώσεις παραγωγών, βαρύτητα 2%, ναι=100, όχι=0

Κριτήριο 3.1: Αξιολογείται το ετήσιο εισόδημα και πριμοδοτείται η ενίσχυση αρχηγών με χαμηλό ετήσιο εισόδημα. Ατομικό ετήσιο εισόδημα έως και 7.500 ευρώ (από κάθε πηγή) και οικογενειακό ετήσιο εισόδημα έως και 20.000 ευρώ (από κάθε πηγή), βαρύτητα 6%, ναι=100, όχι=0

Κριτήριο 3.2: Αξιολογείται η προηγούμενη ιδιότητα ανέργου των αρχηγών εκμεταλλεύσεων. Ανεργία πάνω από 1 έτος πριν από την έναρξη πρώτης εγκατάστασης, βαρύτητα 6%, ναι=100, όχι=0

Κριτήριο 4.1: Αξιολογούνται τα χαρακτηριστικά του τόπου μόνιμης κατοικίας των αρχηγών εκμεταλλεύσεων (ορεινότητα και νησιωτικότητα). Νησιά με πληθυσμό έως και 3.000 κάτοικοι ή Νησιά που ανήκουν σε μη νησιωτικές περιφέρειες ή Περιοχές που χαρακτηρίζονται ως Ορεινές σύμφωνα με την Οδηγία 75/268/ΕΟΚ ή συνδυασμός αυτών, βαρύτητα 7%, ναι=100, όχι=0

Κριτήριο 4.2α: Αξιολογούνται τα χαρακτηριστικά του τόπου μόνιμης κατοικίας των αρχηγών εκμεταλλεύσεων (πληθυσμός). Τοπικές ή Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό έως και 2.500 κατοίκους, βαρύτητα 5%, ναι=100

Κριτήριο 4.2β: Αξιολογούνται τα χαρακτηριστικά του τόπου μόνιμης κατοικίας των αρχηγών εκμεταλλεύσεων (πληθυσμός). Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες με πληθυσμό από 2.501 έως και 5.000 κατοίκους, βαρύτητα 5%, ναι=50

Κριτήριο 5.1: Αξιολογείται το ποσοστό ιδιοκτησίας στη γεωργική εκμετάλλευση (γεωργική γη και ζωικό κεφάλαιο). Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργική γη και ζωικό κεφάλαιο και όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 25% στο σύνολο της εκμετάλλευσης (25%=25, …, 100%=100), βαρύτητα 12%

Κριτήριο 5.2α: Αξιολογείται η αρχική παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης και ενισχύονται αυτές με μέση παραγωγική δυναμικότητα. Η παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) είναι ίση με 8.000€ έως και 10.000 €, βαρύτητα 10%, ναι=50

Κριτήριο 5.2β: Αξιολογείται η αρχική παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης και ενισχύονται αυτές με μέση παραγωγική δυναμικότητα. Η παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) είναι ίση με 10.001€ έως και 15.000 €, βαρύτητα 10%, ναι=80

Κριτήριο 5.2γ: Αξιολογείται η αρχική παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης και ενισχύονται αυτές με μέση παραγωγική δυναμικότητα. Η παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) είναι ίση με 15.001€ έως και 25.000 €, βαρύτητα 10%, ναι=100

Κριτήριο 5.3: Αξιολογείται η συμβολή του αρχικού προσανατολισμού της γεωργικής εκμετάλλευσης σε τομείς προτεραιότητας για το ΠΑΑ 2014-2020. Βαθμολογείται η συνεισφορά μόνο σε ένα τομέα , ήτοι το κριτήριο παίρνει μόνο μία τιμή και δεν μπορούν να αθροίζονται διαφορετικές τιμές του κριτηρίου, βαρύτητα 8%.

1. Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από την αιγοπροβατοτροφία, μελισσοκομία και σηροτροφία, όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης με βαρύτητα 1 (50%=50 ... 100%=100)

2. Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από την καλλιέργεια οπωροκηπευτικών, όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης με βαρύτητα 0,8 (50%=40, …, 100%=80)

3. Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από την παραγωγή ζωοτροφών, όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης με βαρύτητα 0,8 (50%=40, …, 100%=80)

4. Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από καλλιέργεια φυτών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης με βαρύτητα 0,8 (50%=40, …, 100%=80)

Κριτήριο 5.4: Αξιολογείται η συμβολή του αρχικού προσανατολισμού της γεωργικής εκμετάλλευσης σε τομείς προτεραιότητας των Στρατηγικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Βαθμολογείται η συνεισφορά μόνο σε ένα τομέα , ήτοι το κριτήριο παίρνει μόνο μία τιμή και δεν μπορούν να αθροίζονται διαφορετικές τιμές του κριτηρίου.

1. Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από την αιγοπροβατοτροφία, μελισσοκομία και σηροτροφία, όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης με βαρύτητα 1 (50%=50 ... 100%=100)

2. Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από τη βοοτροφία, πτηνοτροφία, χοιροτροφία, κονικλοτροφία όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης με βαρύτητα 0,9 (50%=45 ... 100%=90)

3. Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από την καλλιέργεια χαρακτηριστικών κλάδων/προϊόντων της Κεντρικής Μακεδονίας (φυλλοβόλα οπωροφόρα δένδρα/θάμνοι, ελιά, αμπέλι, αρωματικά φυτά, βιομηχανικά φυτά (χωρίς ενεργειακές), όσπρια, ρύζι, κηπευτικά, πατάτες, σπαράγγι, φράουλα, ζωοτροφές (καρποί, χορτονομές, ενσιρώματα)), όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης με βαρύτητα 0,9 (50%=45 100%=90)

Κριτήριο 6.1: Αξιολογείται η συμβολή του επιχειρηματικού σχεδίου στο στόχο του ΠΑΑ 2014-20 για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων. Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλλει στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων βιολογικής παραγωγής ή ολοκληρωμένης διαχείρισης εφόσον αφορά ποσοστό της  αραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση)  που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 40% στο σύνολο της εκμετάλλευσης, βαρύτητα 6%, ναι=100, όχι=0

Κριτήριο 6.2: Αξιολογείται η συμβολή του επιχειρηματικού σχεδίου σε τομείς προτεραιότητας του ΠΑΑ 2014-2020. Βαθμολογείται η συνεισφορά μόνο σε ένα τομέα , ήτοι το κριτήριο παίρνει μόνο μία τιμή και δεν μπορούν να αθροίζονται διαφορετικές τιμές του κριτηρίου, βαρύτητα 7%

1. Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά κύριο λόγο στον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας εφόσον ποσοστό της  αραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση) που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης προέρχεται από αυτό τον τομέα, ναι=100

2. Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά κύριο λόγο στην καλλιέργεια οπωροκηπευτικών εφόσον ποσοστό της  παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση) που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης προέρχεται από αυτό τον τομέα, ναι=80

3. Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά κύριο λόγο στην παραγωγή ζωοτροφών εφόσον ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση) που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης προέρχεται από αυτό τον τομέα, ναι=80

4. Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά κύριο λόγο στην καλλιέργεια φυτών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή εφόσον ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας  της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση) που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης προέρχεται από αυτό τον τομέα, ναι=80

Κριτήριο 6.3α: Αξιολογείται η συμβολή του επιχειρηματικού σχεδίου σε στόχους και τομείς προτεραιότητας των Στρατηγικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Βαθμολογείται η συνεισφορά μόνο σε ένα τομέα , ήτοι το κριτήριο παίρνει μόνο μία τιμή και δεν μπορούν να αθροίζονται διαφορετικές τιμές του κριτηρίου, βαρύτητα 13%.

1. Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά κύριο λόγο στους τομείς της αιγοπροβατοτροφίας, μελισσοκομίας και σηροτροφίας εφόσον ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση) που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης προέρχεται από αυτούς τους τομείς

2. Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά κύριο λόγο στην αιγοπροβατοτροφία σε συνδυασμό με παραγωγή ζωοτροφών (καρποί, χορτονομές, ενσιρώματα), εφόσον ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση), που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% προέρχεται από την αιγοπροβατοτροφία και ποσοστό που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 10% προέρχεται από την παραγωγή ζωοτροφών (στο σύνολο της εκμετάλλευσης)

3. Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά κύριο λόγο στους τομείς της βοοτροφίας, πτηνοτροφίας, χοιροτροφίας, κονικλοτροφίας εφόσον ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση) που που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης προέρχεται από αυτούς τους τομείς

4. Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά κύριο λόγο στους τομείς της βοοτροφίας, πτηνοτροφίας, χοιροτροφίας, κονικλοτροφίας σε συνδυασμό με παραγωγή ζωοτροφών (καρποί, χορτονομές, ενσιρώματα), εφόσον ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση), που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% για τους ανωτέρω κλάδους ζωικής παραγωγής και ποσοστό που είναι ίσο ή υπερβαίνει το 10% προέρχεται από την παραγωγή ζωοτροφών (στο σύνολο της εκμετάλλευσης)

5. Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά κύριο λόγο στην καλλιέργεια χαρακτηριστικών κλάδων/προϊόντων της Κεντρικής Μακεδονίας (ελληνικές πιστοποιημένες φυλές, φυλλοβόλα οπωροφόρα δένδρα/θάμνοι, ελιά, αμπέλι, αρωματικά φυτά, βιομηχανικά φυτά (χωρίς ενεργειακές), όσπρια, ρύζι, κηπευτικά, πατάτες, σπαράγγι, φράουλα, ζωοτροφές (καρποί, χορτονομές, ενσιρώματα) και ειδικές εκροφές βάσει πιστοποιημένων προτύπων AGROCERT) εφόσον ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση) που που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης προέρχεται από αυτούς τους κλάδους/προϊόντα

Κριτήριο 6.3β: Αξιολογείται η συμβολή του επιχειρηματικού σχεδίου σε στόχους και τομείς προτεραιότητας των Στρατηγικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

1. Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει στην εξασφαλισμένη διάθεση παραγωγής εφόσον ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση), που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 30% στο σύνολο της εκμετάλλευσης, διατίθεται με συμβόλαιο/συμφωνητικό διάθεσης παραγωγής ή άλλα σχετικά παραστατικά κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου

5. Τα παραπάνω δικαιολογητικά να είναι σε ισχύ και να έχουν ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης. Εξαιρούνται τα παραστατικά διακοπής εξωγεωργικής απασχόλησης και τα παραστατικά ιδιοκτησίας αγροτεμαχίων τα οποία έχουν δηλωθεί στο ΟΣΔΕ ως μισθωμένα ενώ είναι ιδιόκτητα. Αυτές οι δύο κατηγορίες παραστατικών μπορούν να έχουν ημερομηνία μεταγενέστερη της υποβολής της αίτησης στήριξης και να προσκομιστούν σε μεταγενέστερη της πρόσκλησης ημερομηνία, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 12 της παρούσας

6. Τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά αφορούν πρωτότυπα ή αντίγραφα αυτών με εξαίρεση τις υπεύθυνες δηλώσεις οι οποίες πρέπει να είναι πρωτότυπες.

Λοιπές διευκρινήσεις:

-Γεωργικός τομέας: νοείται το σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων (Άρθρο 2§3 Καν. 702/2014)

-Γεωργική εκμετάλλευση: νοείται η οικονομική μονάδα που αποτελείται από γη, ζώα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή για παραγωγή γεωργικών προϊόντων. Για τους σκοπούς του υπομέτρου 6.1, στις δραστηριότητες της γεωργικής εκμετάλλευσης, πλην της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής (συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων όπως η διαλογή και η απλή συσκευασία ιδίων προϊόντων), δύνανται να περιλαμβάνονται η διακίνηση, μεταφορά, τυποποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, μεταποίηση, χονδρική και λιανική πώληση αποκλειστικά προϊόντων που παράγει η εκμετάλλευση

-Νέος Γεωργός νοείται:

1. Το φυσικό πρόσωπο που δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας του κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης, το οποίο διαθέτει επαρκή επαγγελματικά προσόντα και ικανότητες και εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευση ως υπεύθυνος της εκμετάλλευσης αυτής.

2. Το νομικό πρόσωπο εφόσον ένα από τα φυσικά πρόσωπα που μετέχει στο κεφάλαιο και τη διαχείριση του είναι νέος γεωργός σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ανωτέρου σημείου. Ο νέος γεωργός αναλαμβάνει τον έλεγχο / αρχηγία του νομικού προσώπου για πρώτη φορά, ασκώντας μακροχρόνιο και αποτελεσματικό έλεγχο επί του νομικού προσώπου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των παραγράφων (ε) και (ζ) του παρόντος άρθρου. Εάν το νομικό πρόσωπο «Νέος Γεωργός» ελέγχεται από άλλο νομικό πρόσωπο, οι εν λόγω απαιτήσεις ισχύουν και για αυτό.

-Ενεργός γεωργός: ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013, όπως εξειδικεύεται με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης 104/7056/21-1-2015 «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 147Β/22.1.2015), όπως κάθε φορά ισχύει.

1. Δεν θεωρούνται ενεργοί γεωργοί όσοι δηλώνουν γεωργικές εκτάσεις αποτελούμενες σε ποσοστό άνω του 50% από εκτάσεις διατηρούμενες εκ φύσεως σε κατάσταση κατάλληλη για βόσκηση ή καλλιέργεια, χωρίς να ασκούν την ελάχιστη γεωργική δραστηριότητα επ' αυτής. Ως «ελάχιστη δραστηριότητα» νοείται:

(α) για τις αρόσιμες εκτάσεις, ένα όργωμα ανά έτος,

(β) για τις δενδρώδεις εκτάσεις καθαρισμός υποορόφου ανά δύο έτη και

(γ) για τους βοσκοτόπους, η διατήρηση ζωϊκού κεφαλαίου 0,7 ΜΜΖ/εκτάριο.

2. Εξαιρουμένων των γεωργών της προηγούμενης παραγράφου, γεωργοί, οι οποίοι έλαβαν για το προηγούμενο οικονομικό έτος άμεσες ενισχύσεις έως και 5.000 € θεωρούνται ενεργοί γεωργοί. Ειδικά για το έτος αιτήσεων 2015, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό των άμεσων ενισχύσεων, που δικαιούνταν ο γεωργός σύμφωνα με τον Καν(ΕΚ) 73/2009, προ των μειώσεων και των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 21 και 23 του εν λόγω κανονισμού, για το έτος αιτήσεων 2014 και για κάθε επόμενο έτος αιτήσεων «ν» λαμβάνεται υπόψη το προηγούμενο έτος αιτήσεων «ν−1».

3.  Γεωργοί, οι οποίοι έλαβαν για το προηγούμενο οικονομικό έτος άμεσες ενισχύσεις άνω των 5.000 € θεωρούνται ενεργοί γεωργοί, εφόσον αποδεικνύουν ότι το ετήσιο ποσό των άμεσων ενισχύσεων είναι τουλάχιστον το 10% των συνολικών εσόδων, που αποκτήθηκαν από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος, για το οποίο υπάρχουν στοιχεία. Ειδικά για το 2015, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό των άμεσων ενισχύσεων, που δικαιούνταν ο γεωργός σύμφωνα με τον Καν(ΕΚ) 73/2009, προ των μειώσεων και των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 21 και 23 του εν λόγω κανονισμού, για το έτος αιτήσεων 2014 και για κάθε επόμενο έτος «ν» λαμβάνεται υπόψη το προηγούμενο έτος αιτήσεων «ν−1».

4.  Γεωργοί, οι οποίοι έλαβαν για το προηγούμενο οικονομικό έτος άμεσες ενισχύσεις άνω των 5.000 €, και οι οποίοι διευθύνουν αερολιμένες, σιδηροδρομικές εταιρείες, δίκτυα ύδρευσης, κτηματομεσιτικές εταιρείες, γήπεδα και υπαίθριους χώρους ψυχαγωγίας, θεωρούνται ενεργοί γεωργοί εφόσον αποδεικνύουν οτιδήποτε από τα κατωτέρω:

α) είτε ότι το ετήσιο ποσό των άμεσων ενισχύσεων είναι τουλάχιστον το 5% των συνολικών εσόδων από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος, για το οποίο υπάρχουν στοιχεία,

β) είτε ότι οι γεωργικές τους δραστηριότητες δεν είναι ασήμαντες και συγκεκριμένα ότι το σύνολο των εσόδων που αποκτήθηκαν από αγροτικές δραστηριό− τητες, κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος για το οποίο υπάρχουν τέτοια στοιχεία, αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 1/3 των συνολικών εσόδων που απο− κτήθηκαν το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος , για το οποίο υπάρχουν στοιχεία,

γ) είτε ότι ο κύριος επιχειρηματικός ή εταιρικός σκοπός συνίσταται στην άσκηση γεωργικής δραστηριότητας. Ο έλεγχος γίνεται βάσει των δεδομένων που τηρούνται στο Υπουργείο Οικονομικών

-Αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης: νοείται το φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης και είναι νομικά και οικονομικά υπεύθυνο για την κανονική λειτουργία της. Στην περίπτωση εκμεταλλεύσεων νομικών προσώπων, αρχηγός νοείται το φυσικό πρόσωπο που κατέχει την πλειοψηφία (τουλάχιστον 51%) του εταιρικού κεφαλαίου, είναι ο νόμιμος εκπρόσωπός του, ασκεί τη διαχείριση και είναι νομικά και οικονομικά υπεύθυνος για τη λειτουργία του, έτσι όπως αποδεικνύεται με ανάλογα νομιμοποιητικά έγγραφα ανάλογα με τη νομική μορφή του νομικού προσώπου. Ενδεικτικά νομιμοποιητικά έγγραφα είναι η συμβολαιογραφική πράξη σύστασης, το καταστατικό του νομικού προσώπου και όποιο άλλο έγγραφο συνδέεται με τη λειτουργία και το σκοπό του. Η νομική ευθύνη αναφέρεται στη νόμιμη κατοχή της εκμετάλλευσης για τα φυσικά πρόσωπα, ή στην ανάθεση της νομικής εκπροσώπησης και διαχείρισης για τα νομικά πρόσωπα. Η οικονομική ευθύνη αναφέρεται στη διαχείριση της γεωργικής εκμετάλλευσης και για τα φυσικά πρόσωπα αποδεικνύεται με την έκδοση στο όνομα και αριθμό φορολογικού μητρώου του αρχηγού της όλων των παραστατικών που αφορούν την εκμετάλλευση, όπως μισθωτήρια, τιμολόγια αγοράς εφοδίων, πώλησης προϊόντων, είσπραξη ενισχύσεων, συναλλαγές με πιστωτικά ιδρύματα, φορολογικές υποχρεώσεις κλπ. Κατ΄ αναλογία στα νομικά πρόσωπα, ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης έχει την οικονομική ευθύνη για τη διαχείριση της γεωργικής εκμετάλλευσης, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς της κινδύνους, ενεργεί σε οικονομικές συναλλαγές για λογαριασμό της εταιρίας και έχει την ευθύνη για την έκδοση παραστατικών που εκδίδονται στον αριθμό φορολογικού μητρώου του νομικού προσώπου.

-Πρώτη εγκατάσταση Νέων Γεωργών: νοείται η για πρώτη φορά επαγγελματική ενασχόληση με τη γεωργία για τα φυσικά πρόσωπα, ή ισοδύναμα, η για πρώτη φορά ανάληψη της αρχηγίας / ελέγχου σε νομικό πρόσωπο με γεωργική δραστηριότητα. Ειδικά:

α. Στην περίπτωση των ατομικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, πρώτη εγκατάσταση νοείται όταν τα φυσικά πρόσωπα – νέοι γεωργοί που είναι αρχηγοί αυτών των εκμεταλλεύσεων εγγράφονται στο ΜΑΑΕ ως «νεοεισερχόμενοι» στον αγροτικό τομέα επαγγελματίες αγρότες, ασκώντας αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο επί αυτών (όσον αφορά τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους τους).

β. Στην περίπτωση γεωργικών εκμεταλλεύσεων οι οποίες ανήκουν σε Νομικά Πρόσωπα (από κοινού εγκατάσταση με άλλους γεωργούς), πρώτη εγκατάσταση νοείται όταν τα φυσικά πρόσωπα – νέοι γεωργοί αναλαμβάνουν τον έλεγχο και την διαχείριση Νομικών Προσώπων με γεωργική δραστηριότητα, κατά τρόπο ώστε να μετέχουν στο κεφάλαιο τους τουλάχιστον κατά 51% και να είναι νομικά και οικονομικά υπεύθυνα για τη λειτουργία τους, ασκώντας αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο επί αυτών (όσον αφορά τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους τους). Εάν το νομικό πρόσωπο είναι αποκλειστικά ή από κοινού ελεγχόμενο από άλλο νομικό πρόσωπο, οι εν λόγω απαιτήσεις ισχύουν και για αυτό (πλειοψηφία κατοχής και άσκηση αρχηγίας - διαχείρισης από νέους γεωργούς). Το νομικό πρόσωπο πρέπει να εγγράφεται στο ΜΑΑΕ ως κάτοχος εκμετάλλευσης.

 

  • Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα στο tel +30-2399-022359, fax +30-2371-200937, hatziliontos @ hotmail.com για ενημέρωση. Η επιχείρησή μας Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Χριστόδουλος μελετά την κάθε περίπτωση ξεχωριστά και προτείνει πάντα ό,τι είναι καλύτερο για την επενδυτική επιχείρηση, τον οργανισμό ή τον ιδιώτη.
  • Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών άνω των 17 ετών στους τομείς μελέτη - σχεδιασμό - αδειοδότηση - προγραμματισμό - κατασκευή - λειτουργία - συντήρηση εγκαταστάσεων του πόσιμου νερού, του νερού άρδευσης, των αστικών - βιομηχανικών λυμάτων, της ενέργειας και διαχείρισης τεχνολογικών συστημάτων ποιότητας.
  • Οι ανάγκες των ανθρώπων σε νερό - αποχέτευση - ενέργεια - υποδομές - τεχνολογία, τα προβλήματα που εμφανίζονται σε κάθε προσπάθεια ικανοποίησής τους, ο τρόπος που αντιμετωπίζει ο νομοθέτης τις καταστάσεις αυτές έγιναν για εμάς στόχος και μονόδρομος για να αναπτύξουμε τις βέλτιστες πρακτικές λύσεις για την επίλυσή τους και να κερδίσουμε την ικανοποίηση και εμπιστοσύνη του πελάτη.

 

Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος
Chatziliontos I. Christodoulos
Dipl. Chemical Engineer
Msc Environmental Design of Infrastructure Works
Registry of TEE - No 83488
Registry of YPEXODE - No 39718 - MEK A
Registry of YPEXODE - No 30309 - MEΕΠ Α1
Registry of ENEP - No 16109
Accommodations Internal Auditor - RCN 6035/2016
ISO 9001 Internal Auditor - RCN 6065/2016
Pitsouli 1, TK 63080, Nea Kallikrateia, Chalkidiki, Greece
tel 2399022359, fax 2371200937
email hatziliontos @ hotmail.com | kemioteko @ hotmail.com