Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν 4342/2015 (ΦΕΚ Α 143), «3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η παράγραφος 3 του άρθρου 14 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Β΄ 407/9.4.2010) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο του ΠΕΑ. Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).». Η διαδικασία ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου περιλαµβάνει τα παρακάτω στάδια:

1. Ανάθεση της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου στον Ενεργειακό μας Επιθεωρητή κατόπιν πρόσκλησης από εσάς (ιδιοκτήτη/διαχειριστή του κτιρίου). Κατά την ανάθεση συµφωνούνται αµοιβαία οι υποχρεώσεις του Επιθεωρητή μας (όπως έκδοση Π.Ε.Α., σύνταξη έκθεση επιθεώρησης κ.ά.) και οι δικές σας (όπως παροχή γενικών πληροφοριών για τη χρήση και κατασκευή του κτιρίου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, παράδοση των αρχιτεκτονικών και Η/Μ σχεδίων του κτιρίου ως κατασκευασθέν) του δελτίου εγκατάστασης κεντρικής θέρµανσης, του φύλλου συντήρησης και ρύθµισης των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρµανσης κ.ά.), για τη διευκόλυνση της ενεργειακής επιθεώρησης. ∆εν αποτελεί υποχρέωση του Ενεργειακού μας Επιθεωρητή η ακριβής αποτύπωση του προς επιθεώρηση κτιρίου καθώς και η συλλογή των παραπάνω στοιχείων σε περίπτωση που αυτά δεν υφίστανται ή είναι ελλιπή. Στον επιθεωρητή μας παρέχεται η δυνατότητα επίσκεψης των εσωτερικών κοινόχρηστων και ιδιόκτητων προς επιθεώρηση χώρων. 2. Ηλεκτρονική Απόδοση Αριθµού Πρωτοκόλλου (Α.Π.) ενεργειακής επιθεώρησης από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.Επ.Εν.), κατόπιν ηλεκτρονικής καταχώρησης των γενικών στοιχείων του κτιρίου στο προβλεπόµενο από το άρθρο 17 του Ν.4122/2013, Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων. Ο ίδιος αριθµός πρωτοκόλλου θα χρησιµοποιείται για την ηλεκτρονική καταχώρηση του Π.Ε.Α. και των εκθέσεων ενεργειακής επιθεώρησης συστηµάτων θέρµανσης και κλιµατισµού, στο προαναφερόµενο Αρχείο. 3 Επιτόπιος έλεγχος του Ενεργειακού μας Επιθεωρητή στο κτίριο και καταγραφή/επαλήθευση των στοιχείων που του έχουν παρασχεθεί από εσάς. Κατά την ενεργειακή επιθεώρηση συµπληρώνεται το τυποποιηµένο Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου (Παράρτηµα Α.1). Τα στοιχεία που καταγράφονται στο έντυπο ενεργειακής επιθεώρησης λαµβάνονται από τα αρχιτεκτονικά και Η/Μ σχέδια του κτιρίου, τη µελέτη θερµοµόνωσης ή την ενεργειακή µελέτη, το αρχείο συντήρησης εγκαταστάσεων (εφόσον υπάρχει), από πληροφορίες δικές σας και από τα τεχνικά στοιχεία των εγκαταστάσεων που καταγράφονται από τον ενεργειακό μας επιθεωρητή κατά την διάρκεια της ενεργειακής επιθεώρησης. 4. Σε περίπτωση κτιρίων µεγάλης επιφάνειας µε πολύπλοκες Η/Μ εγκαταστάσεις, πέρα από την απλή καταγραφή των στοιχείων του, δύναται να χρησιµοποιηθεί κατάλληλος εξοπλισµός για τη µέτρηση των διαφόρων παραµέτρων που συµβάλουν στην ακριβή αποτύπωση των κτιριακών εγκαταστάσεων και των συνθηκών λειτουργίας. Ο µετρητικός εξοπλισµός µπορεί να χρησιµοποιείται για τις µετρήσεις των γεωµετρικών χαρακτηριστικών του κτιρίου, των θερµικών χαρακτηριστικών του (θερµοπερατότητα, θερµοκρασία επιφανειών κ.ά.), της κατανάλωσης ενέργειας των Η/Μ συστηµάτων, την ένταση και την τάση ρεύµατος, την απορροφούµενη ισχύ, τον συντελεστή ισχύος και την ποιότητα ηλεκτρικού ρεύµατος (αρµονικές κ.ά.), τα επίπεδα φωτισµού και την απορροφούµενη ισχύ από τα συστήµατα φωτισµού και τις εσωτερικές συνθήκες των χώρων (θερµοκρασία, υγρασία, κυκλοφορία αέρα κ.ά.). 5. Επεξεργασία των στοιχείων του κτιρίου µε την εφαρµογή της µεθοδολογίας υπολογισµού της ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο Β΄ του Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων – Κ.Εν.Α.Κ. (ΚΥΑ ∆6/Β/οικ. 5825/09-04-2010, ΦΕΚ Β΄ 407). Από τους υπολογισµούς προκύπτει η ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου (για θέρµανση, ψύξη, αερισµό, φωτισµό και Ζ.Ν.Χ.) και η αντίστοιχη ενεργειακή του κατάταξη. 6. Σύνταξη του Π.Ε.Α. Κτιρίου, όπως περιγράφεται στο άρθρο 14 του Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων – Κ.Εν.Α.Κ. (ΚΥΑ ∆6/Β/οικ. 5825/09-04-2010, ΦΕΚ Β΄ 407). 7. Έκδοση του Π.Ε.Α., ηλεκτρονική καταχώρησή του στο Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων µαζί µε το έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου και παράδοσή του, σφραγισµένο και υπογεγραµµένο, προς εσάς, µε µέριµνα του Ενεργειακού μας Επιθεωρητή. 8. Για τη σύνταξη των συστάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, ο Ενεργειακός μας Επιθεωρητής δύναται να ανατρέχει σε κατάλογο προτεινόµενων συστάσεων. 9. Ειδικά για τις περιπτώσεις νέων ή ριζικά ανακαινιζόµενων κτιρίων ή κτιριακών µονάδων, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν.4122/2013, ο Ενεργειακός μας Επιθεωρητής εκτός της ηλεκτρονικής καταχώρισης του ΠΕΑ στο Αρχείο Επιθεωρήσεων Κτιρίων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, συντάσσει πόρισµα, για τη τήρηση ή µη των προδιαγραφών των δοµικών στοιχείων του κελύφους και των τεχνικών συστηµάτων του κτιρίου ή της κτιριακής µονάδας, καθώς και της ενεργειακής κατηγορίας που προσδιορίζονται στη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ), το οποίο µαζί µε αντίγραφο του ΠΕΑ προσκοµίζεται στην οικεία Υ.∆ΟΜ. Σε περίπτωση που στο πόρισµα του Ενεργειακού μας Επιθεωρητή διαπιστώνεται η µη τήρηση των παραπάνω απαιτήσεων ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2.9 του άρθρου 15 της ∆6/οικ.5825/2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Β΄407), µε σκοπό τη συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές για τα δοµικά στοιχεία του κελύφους και τα τεχνικά συστήµατα του κτιρίου ή της κτιριακής µονάδας, καθώς και µε την ενεργειακή κατηγορία που προβλέπονται στη ΜΕΑ. 10. Σε περίπτωση όπου το Π.Ε.Α. εκδίδεται µετά την υλοποίηση επεµβάσεων στο πλαίσιο προγραµµάτων για τον οικιακό τοµέα χρηµατοδοτούµενων από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, ο Ενεργειακός μας Επιθεωρητής καταγράφει αναλυτικά και διακριτά τις υλοποιηµένες επεµβάσεις που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων –Κ.Εν.Α.Κ. (ΚΥΑ ∆6/Β/οικ. 5825/09-04-2010, ΦΕΚ Β΄ 407) και του προγράµµατος, τις αντίστοιχες τιµολογούµενες δαπάνες, καθώς και την εξοικονοµούµενη από τις επεµβάσεις ενέργεια. (βλ. σελ. 8-10 στην ΤΟΤΕΕ 20701-4, Γ έκδοση, Νοέμβριος 2014)

 

Δες παρακάτω σχετικά προϊόντα μας: